Dato for udgivelse
13 May 2013 11:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Mar 2013 15:12
SKM-nummer
SKM2013.280.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-1000-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Køretøj, bopæl, erhvervsmæssig, familiemæssig, tilknytning, skattefritagelseserklæringer, Jeep, registreringspligtig
Resumé

Sagen vedrørte, hvorvidt appellantens køretøj, en Jeep, var registreringspligtig i Danmark.

Landsretten tiltrådte byrettens bemærkninger om appellantens familiemæssige tilknytning til Danmark, hans lejlighed i Sverige og de steder, hvor motorkøretøjet har befundet sig. Dog er motorkøretøjet i perioden fra august til december 2009 observeret på parkeringspladsen 61 gange og heraf alene et mindre antal gange om aftenen. Endvidere lagde landsretten til grund, at appellanten havde en erhvervsmæssig tilknytning til Dannark.

Efter en samlet vurdering af sagens bevisligheder fandt Landsretten, ligesom byretten, at det påhvilede appellanten at godtgøre, at motorkøretøjet ikke skulle afgiftsberigtiges.

Appellanten havde heller ikke for Landsretten godtgjort dette, og Landsretten tiltrådte derfor i det hele den begrundelse, som byretten havde givet for at tage Skatteministeriets påstand til følge.

Samtidig bemærkede Landsretten, at de skattefritagelseserklæringer, som appellanten modtog fra de danske myndigheder, alene var baseret på appellantens egne oplysninger, som ikke var efterprøvet nærmere.

Endelig bemærkede Landsretten, at hverken oplysningerne om den tidligere faderskabssag, sagen om børnebidrag eller forklaringerne fra appellantens datter og appellantens tidligere kæreste kunne føre til et andet resultat.

På den baggrund stadfæstede Landsretten byrettens dom.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 1
Registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 E.A.8.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 E.A.8.5.4

Parter

A
(advokat Kirsten Bordinggaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ advokat Jens Bødtcher-Hansen
v/advokatfuldmægtig Camilla Kirk Christensen (prøve))

Afsagt af landsdommerne

M. Lerche, Frosell og Karen Hald

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 8. marts 2012 (BS 44C-694/2011) er anket af A med påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at As motorkøretøj - en Jeep, registreringsnummer xxx xxx, stelnummer ... - ikke skal indregistreres og afgiftsberigtiges i Danmark.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse af den frifindende dom.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaringer af A.

For landsretten er der endvidere afgivet forklaring af DA og PA.

A har supplerende forklaret blandt andet, at han og PA gik fra hinanden i januar 2008. De havde ikke boet sammen. I en periode derefter så de slet ikke hinanden. Han var nervøs for, om hun kunne håndtere at have et barn. Han var på hospitalet ved fødselen. Det blev ved dom fastslået, at han er far til PAs barn. Han kom hos hende et par timer to til tre gange om ugen for at holde kontakten til sønnen og sikre, at det gik ham godt. Når han kørte over broen, betalte han lejlighedsvis kontant. Det er sket, at han har parkeret bilen ved sit arbejde eller er kørt til sommerhuset. Endvidere kan han have taget en færge til Sverige og betalt denne kontant. Når han blev i byen, tog han hjem til Sverige om aftenen. Da han blev opsagt, besøgte han blandt andet sin syge mor og så til sønnen her i landet. Han parkerede så på den gratis plads i nærheden af PAs bopæl. Han laver aldrig mad i sin lejlighed. Der er køleskab, men det har ikke været tændt. Der er lamper i loftet. Han sidder ikke derhjemme, og der bliver ikke brugt meget el i lejligheden. Han har mobiltelefon. Opladningen af denne skete gerne i bilen. Når han havde samvær med børnene, var de ikke meget i lejligheden. Det egner den sig ikke til. Han var meget i sit sommerhus både sommer og vinter. Efter at bilen er blevet beslaglagt, kommer han ikke længere så meget i sommerhuset.

DA har forklaret blandt andet, at hun bor ti minutter fra sin far i ...16 og ser ham et par gange om ugen. Sådan har det altid været. Hun har mange gange været i sin faders lejlighed, men de spiser ude. Han har tv, men ikke computer eller adgang til internet. Hun er ikke sikker på, om køleskabet i faderens lejlighed var tændt. For det meste sov faderen i lejligheden. Hun besøgte i 2009 sin halvsøn BA omkring en gang om måneden i Danmark.

PA har forklaret, at hendes forhold til A var temmelig løst. Han besøgte hende lejlighedsvis, når han havde været i byen med kolleger. I december 2007 blev hun gravid og fortalte det til A. Det passede ikke A. Han pressede hende for, at hun skulle få en provokeret abort. De sås derefter ikke. De mødtes dog tilfældigt i juli 2008. Hun tog ham til nåde i den forstand, at hun informerede ham om, at hun skulle føde. Han kom på hospitalet med sin datter og så sin søn der. Før fødslen havde hun anmodet om børnebidrag. Efterfølgende har de haft skænderier om børnebidragets størrelse. Han tvang hende til at få foretaget en dna-test til konstatering af faderskabet. Hun har været depressiv i over 25 år og blev fulgt af social- og sundhedsvæsnet både under og efter graviditeten. Det foruroligede A. Han var vist bange for at komme til "at hænge på" drengen. Hun var ikke glad for A, men af hensyn til sønnens fremtid fik A lov til at se ham. Efterhånden kom han to gange om ugen. Han blev glad for at have fået en søn. Det aflastede hende, da hun ikke har familie i Danmark. Han var der en til to timer, og hun fik derved mulighed for blandt andet at drikke en kop kaffe med sine veninder. Han boede ikke hos hende og havde ikke nøgle til lejligheden. A havde på det tidspunkt en lejlighed i ...16. Der er sket anonyme anmeldelser om, at hun var et fast par med A. Bilen blev også nævnt. Hun regner med, at det er en af hendes ekskærester, som har sendt dem. Hun ved ikke, hvilken ekskæreste der kan have gjort det. Hun måtte møde hos de sociale myndigheder, men det fik ingen økonomiske konsekvenser. A beskyldte hende for at have indgivet anmeldelserne. Han følte sig så forfulgt, at han i foråret 2009 svigtede hende i forhold til sønnen. Der gik flere måneder, før han igen kom og hjalp. A elsker sin søn, og det er for hende det vigtigste. Hun har overnattet hos ham i ...16. Hun har ikke lavet mad hos ham. En gang er de kommet til ...16 med tog, en anden gang i As bil. Han stiller ofte bilen et sted, fordi han skal drikke øl. Han er en fri fugl, som laver, hvad han har lyst til.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige procederet som for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten kan tiltræde byrettens bemærkninger om As familiemæssige tilknytning til Danmark, hans lejlighed i Sverige og de steder, hvor motorkøretøjet har befundet sig. Dog er motorkøretøjet i perioden fra august til december 2009 observeret på parkeringspladsen 61 gange og heraf alene et mindre antal gange om aftenen. A har for landsretten forklaret om sin hyppige benyttelse af sommerhuset. Endvidere må det lægges til grund, at A havde en erhvervsmæssig tilknytning til Danmark.

Efter en samlet vurdering af sagens bevisligheder må det som anført i byrettens dom påhvile A at godtgøre, at motorkøretøjet ikke skal afgiftsberigtiges.

A har heller ikke for landsretten godtgjort dette, og landsretten kan i det hele tiltræde den begrundelse, som byretten har givet for at tage Skatteministeriets påstand til følge.

Det bemærkes herved, at de skattefritagelseserklæringer, som A modtog fra de danske myndigheder, var baserede alene på As egne oplysninger, som ikke var efterprøvet nærmere.

Hverken oplysningerne om den tidligere faderskabssag, sagen om børnebidrag eller forklaringerne fra DA og PA kan føre til et andet resultat.

Herefter tager landsretten Skatteministeriets stadfæstelsespåstand til følge.

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger for landsretten til dækning af Skatteministeriets udgift til advokatbistand. Beløbet fastsættes under hensyn til sagens karakter værdi og omfang til 28.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten A betale 28.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.