Indhold

Dette afsnit beskriver en af de betingelser, der skal opfyldes, for at debitor kan foretage fradrag for renteudgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Bestemmelsernes baggrund, formål og historik.

Regel 

Det er en betingelse for at opnå fradrag for renteudgifter, at identiteten af långiver er oplyst. Se LL § 8 F og SIL § 41.

Debitor skal kun foretage indberetning efter SIL § 41, hvis der ikke er indberetningspligt efter en af de andre regler i skatteindberetningsloven. Debitor er også fritaget for at foretage indberetning efter SIL § 41, hvis renterne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Efter SIL § 41, stk. 1, er de personer, som skal indberette om kreditors identitet for at få fradrag for renteudgifter følgende:

 • Personer, som er fuldt skattepligtig efter KSL § 1.

 • Personer, som er begrænset skattepligtige i henhold til KSL § 2, stk. 1, nr. 5 (ejer af fast ejendom i Danmark m.v.).

 • Personer, som er skattepligtige i henhold til KSL § 5 A (grænsegængere).  

 De oplysninger, der skal indberettes, er følgende:

 1. Cpr-nr. eller cvr-nr. for långiver.
 2. Størrelsen af indkomstårets fradragsberettigede renter til den enkelte långiver.
 3. Om der er tale om renter, underholdsbidrag eller børnebidrag (Der er en tilsvarende indberetningspligt for underholdsbidrag og børnebidrag).

Ad 1

Hvis långiveren hverken har et cpr- eller et cvr-nr., eller hvis indberetteren ikke har kendskab til långivers cpr-nr. og långiveren ikke har et cvr-nr., skal indberetteren i stedet indberette følgende:

 1. Navn.
 2. Fødselsdato, hvis modtageren er en person, og indberetteren kender fødselsdatoen.
 3. Adresse, herunder med angivelse af land. 

Bestemmelsernes baggrund, formål og historik

Reglerne i LL § 8 F og SKL § 7 L blev indsat ved lov nr. 462 af 12. juni 2009, om enklere og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning.

I bekendtgørelse nr. 1080 af 8. november 2012 er det fastsat, at disse regler træder i kraft den 1. januar 201, og har virkning for indkomstår, som begynder den 1. januar 2013 eller senere.

I bekendtgørelse nr. 1078 af 8. november 2012 er det fastsat, hvad debitor skal indberette.

Reglerne i SKL § 7 L er med virkning fra 1. januar 2015 ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 1376 af 16. december 2014.

Reglerne i LL § 8 F blev ændret  med virkning for 2019 ved lov nr. 1555 af 19. december 2017. Reglen i SKL § 7 L blev fra samme tidspunkt erstattet af § 41, stk. 1, i den nye skatteindberetningslov nr. 1536 af 17. december 2017