åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.A.2.7 Renter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der er i SEL § 2, stk. 1, litra d) indført beskatning af renteindtægter, der oppebæres af visse selskaber og foreninger mv., der har hjemsted i udlandet.

Skattepligten omfatter ikke a) renter af fordringer, som er knyttet til et fast driftssted, omfattet af litra a, b) renter hvor beskatningen af renterne skal frafaldes eller nedsættes efter direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater, eller c) hvis beskatningen af renter skal frafaldes eller nedsættes efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor det modtagende selskab m.v. er hjemmehørende. Dette gælder imidlertid kun, hvis det betalende selskab og det modtagne selskab er associeret som nævnt i direktivet i en sammenhængende periode på mindst 1 år, inden for hvilken betalingstidspunktet skal ligge. Endvidere bortfalder skattepligten, d) hvis det modtagende selskab m.v. er under væsentlig indflydelse af et her i landet hjemmehørende selskab m.v., jf. SEL § 31 C, i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken betalingstidspunktet skal ligge, e) hvis det modtagende selskab m.v. er under bestemmende indflydelse af et selskab m.v., der er hjemmehørende på Færøerne, i Grønland eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvis dette selskab m.v. efter reglerne på Færøerne, i Grønland eller denne stat kan undergives CFC-beskatning af renterne, eller f) hvis det modtagende selskab m.v.  godtgør, at den udenlandske selskabsbeskatning af renterne udgør mindst  3/4 af den danske selskabsbeskatning, samt at det ikke betaler renterne videre til et andet udenlandsk selskab m.v., som er undergivet en selskabsbeskatning af renterne, der er mindre end 3/4 af den danske selskabsbeskatning.

Bestemmelsen er indført ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 og har virkning for renter, der vedrører tiden fra og med 2. april 2004. Den renteskat, der skal indeholdes i forbindelse med betaling eller godskrivning af renter til et selskab m.v., jf. SEL § 2, stk. 1, litra d, skal indeholdes med 30 pct. af den samlede rente. Renteskatten forfalder til betaling ved udbetalingen eller godskrivningen af renten og skal indbetales til told- og skattemyndighederne senest i den følgende måned samtidig med udløbet af den indeholdelsespligtiges angivelsesfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Se nærmere KSL § 65 D og § 66 B. 

Der er udarbejdet blanket med tilhørende vejledning vedrørende erklæring i henhold til KSL § 66 B, stk.1 (blanket nr. 06.026).