Dato for udgivelse
16 jul 2004 09:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. juni 2004
SKM-nummer
SKM2004.297.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
552/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omkostninger, selskabsstiftelse
Resumé

Et holdingselskab gjorde gældende, at udgifter til revisor og advokat i forbindelse med stiftelse af selskabet kunne fratrækkes efter ligningslovens § 8 J. Selskabet anførte i den forbindelse, at en virksomhed som holdingselskab er erhvervsvirksomhed.

I modsætning til Østre Landsret gav Højesterets flertal holdingselskabet medhold. Højesterets flertal henviste til, at ifølge aktieselskabslovens og anpartsselskabslovens § 1, stk. 1, skal aktie- og anpartsselskaber være erhvervsdrivende, og at det i selskabsretten er anerkendt, at kravet herom er opfyldt også for så vidt angår selskaber, hvis virksomhed alene består i at besidde aktier eller anparter i et eller flere datterselskaber. Flertallet fandt herefter, at udgangspunktet må være, at sådanne moderselskaber også anses for erhvervsdrivende ved anvendelsen af de skatteretlige regler. Flertallet fandt videre, at der hverken i ordlyden af ligningslovens § 8 J, motiverne til bestemmelsen eller i oplysningerne om selskabets virksomhed var holdepunkter for et modsat resultat.

Herefter anså flertallet etableringen af selskabet som etablering af en erhvervsvirksomhed, hvor selskabet i medfør af ligningslovens § 8 J kan fratrække udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med etableringen.

Reference(r)

Anpartsselskabsloven § 1, stk. 1
Ligningsloven § 8J

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 3 E.A.2.1.4.2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 E.B.5.3.1

Parter

H1 Holding ApS
(advokat Poul G. Jensen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Torben Melchior; Peter Blok, Poul Søgaard og Niels Grubbe.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 14. afdeling den 28. oktober 2002.

Påstande

Appellanten, H1 Holding ApS, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Sagens behandling

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets begrundelse og resultat

Tre dommere - Hermann, Torben Melchior og Peter Blok - udtaler

Ifølge aktieselskabslovens § 1, stk. 1, og anpartsselskabslovens § 1, stk. 1, skal aktie- og anpartsselskaber være erhvervsdrivende, og det er i selskabsretten anerkendt, at kravet herom er opfyldt også for så vidt angår selskaber, hvis virksomhed alene består i at besidde aktier eller anparter i et eller flere datterselskaber. Udgangspunktet må på denne baggrund være, at sådanne moderselskaber også anses for erhvervsdrivende ved anvendelsen af de skatteretlige regler.

Da der hverken i ordlyden af ligningslovens § 8 J, i forarbejderne til bestemmelsen eller i oplysningerne om selskabets virksomhed er holdepunkter for et modsat resultat, må etableringen af H1 Holding ApS herefter anses for en etablering af en erhvervsvirksomhed, således at selskabet i medfør af bestemmelsen kan fradrage udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med etableringen. Dette resultat er også bedst stemmende med skattemyndighedernes anerkendelse af, at selskabet i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, har fradragsret for de løbende udgifter til revision og regnskabsassistance.

Vi stemmer herefter for at tage selskabets principale påstand til følge.

To dommere - Poul Søgaard og Niels Grubbe - udtaler:

Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder vi, at de udgifter til advokat og revisor, som H1 Holding ApS afholdt ved stiftelsen af holdingselskabet, ikke kan anses for at være afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, og at ligningslovens § 8 J derfor ikke hjemler fradragsret for udgifterne.

Vi stemmer herefter for at stadfæste dommen.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

H1 Holding ApS' skatteansættelse for indkomståret 1997 nedsættes med 11.875 kr.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 40.000 kr. til H1 Holding ApS.