Dato for udgivelse
16 jul 2004 10:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. juli 2004
SKM-nummer
SKM2004.300.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-1447-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktieavance, næring, handel, professionel, tilknytning
Resumé

Selskab ikke anset for at være i næring med køb og salg af aktier under hensyn til, at den driftsansvarlige hovedaktionær ikke havde haft nogen egentlig tilknytning til det finansielle marked.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 3 S.G.8.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 3 S.G.8.1.1

Parter

Investeringsselskabet H1 A/S
(advokat Torben Bagge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten).

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Lilholt og K. Juul-Dam (kst.)

Under denne sag har sagsøgeren, Investeringsselskabet H1 A/S, tidligere HX A/S, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 nedsættes med 1.060.380 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling hos ligningsmyndighederne.

Den 18. februar 2003 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse:

Klagen vedrører indkomstansættelsen på følgende punkt:

Selskab ikke anset for næringsdrivende med handel med aktier

 

Anvendelse af lagerprincip ikke godkendt

1.060.380 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at HX A/S blev stiftet den 1. januar 1995 ved overdragelse af As personligt drevne stutteri- og travløbsvirksomhed. Selskabets virksomhed blev væsentligt indskrænket i 1998, idet samtlige heste på nær 2 travheste blev afhændet. I det omhandlede indkomstår havde selskabet en omsætning vedrørende stutteri på 288.358 kr. Selskabet påbegyndte handel med aktier umiddelbart efter afhændelsen af hestene, og denne aktivitet blev den 19. juni 2000 indført i selskabets vedtægter. Selskabet har anset sig for næringsdrivende med handel med aktier fra det omhandlede indkomstår og har i konsekvens heraf selvangivet aktiebeholdningen efter lagermetoden i aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 2.

Det er oplyst, at selskabets nettoresultat ved handel med aktier i indkomståret 2000 udgjorde et underskud på 212.958 kr., hvilket var sammensat af en realiseret nettoavance på 847.560 kr. fratrukket kursregulering på 1.060.518 kr. Hovedparten af aktiehandlerne er sket gennem F1-Bank og har fundet sted i perioden fra den 25. juli 2000 til den 31. december 2000. Alle beslutninger vedrørende handel med aktier blev foretaget af hovedaktionæren. Hovedaktionæren var uddannet i Moderne Økonomisk Historie fra Århus Universitet, men havde ikke været beskæftiget inden for det finansielle marked. Ultimo 2000 havde selskabet en beholdning af værdipapirer på 3.759.397 kr., og egenkapitalen udgjorde 1.712.144 kr. Selskabet havde tillige en kortfristet gæld til banken på 2.479.955 kr.

Af sagens oplysninger fremgår i øvrigt følgende:

Indkomstår

1998

  1999

    2000

Nom. køb

374.770 kr.

396.841 kr.

10.724.075 kr.

Nom. salg

0 kr.

308.688 kr.

8.384.086 kr.

Antal aktiehandler

5

12

186

De stedlige skattemyndigheder har ikke anset selskabet for næringsdrivende med handel med aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 1, hvorfor selskabet ikke har været berettiget til at selvangive efter lagermetoden i aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 2. Myndighederne har bl.a. henvist til, at selskabets driftansvarlige person ingen professionel tilknytning havde til det finansielle marked. Der er endvidere henset til omfanget af aktiehandler, omsætningsstørrelser og hyppighed. Afslutningsvis har myndighederne henvist til Højesterets dom trykt i TfS 1996.887.

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet skal anses for næringsdrivende med handel med aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 1. Repræsentanten har bemærket, at det af Ligningsvejledningen fremgår, at der kan foreligge handelsnæring, uagtet at skatteyder ikke har det som sin erklærede næringsvej at handle med aktier, samt at der ved den samlede vurdering af aktiviteten skal lægges vægt på omfanget af aktiehandlerne, systematikken i handlerne, størrelsen af beholdningen af aktier, omsætningshastigheden, omsætningens størrelse og salgsavancer. På baggrund heraf har repræsentanten henledt opmærksomheden på, at selskabet ved indkomstårets slutning havde en aktiebeholdning med en kursværdi på ca. 2.700.000 kr. og en anskaffelsessum på ca. 3.700.000 kr. Der har endvidere været gennemført 186 handler, hvilket svarede til mere end en handel hver anden børsdag i året. Endvidere har selskabet købt aktier for ca. 10.700.000 kr. og solgt aktier for ca. 8.300.000 kr., hvorved man har realiseret en avance på ca. 847.000 kr, Afslutningsvis har repræsentanten afvist, at skattemyndighederne har været berettiget til at lægge afgørende vægt på klagerens manglende professionelle tilknytning til det finansielle marked. På baggrund heraf har repræsentanten konkluderet, at selskabet var næringsdrivende med handel med aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 1, hvorfor selskabet har været berettiget til at anvende lagerprincippet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 2.

Landsskatteretten skal udtale

Efter bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 1, medregnes fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier, som er erhvervet gennem den skattepligtiges næringsvej, ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst. Efter bestemmelsens stk. 2, 2. pkt. kan den næringsdrivende vælge at medregne urealiseret fortjeneste eller tab på beholdningen af aktier til den skattepligtige indkomst.

Bestemmelsen finder i overensstemmelse med det almindelige skatteretlige næringsbegreb anvendelse, når den skattepligtige har det som erhverv at handle med aktier, og aktierne konkret er erhvervet med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg, jf. cirkulære nr. 137 af 19. juli 1994, pkt. 6.1.1.

Efter en konkret vurdering af selskabets samlede aktiviteter inden for det finansielle marked, samt hovedaktionærens manglende professionelle tilknytning til det finansielle marked finder Landsskatteretten på trods af det væsentlige antal handler, den væsentlige omsætning, samt den lave gennemsnitlige ejertid, at selskabet ud fra en samlet bedømmelse ikke kan anses for at have drevet virksomhed som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 3.

..."

Det fremgår af sagen, at sagsøgerens køb og salg af aktier i årene efter indkomståret 2000 var følgende:

Indkomstår

    2001

     2002

   2003

Aktiebeholdning

1.679.951

   1.274.443

2.125.922

Nominelt køb

1.806.405

4.485.431

6.022.643

Nominelt salg

1.920.391

4.633.586

6.054.175

                                                                                                        

Antal handler i alt

     32

102

96

                                                                                                                 

Nettoresultat af handler

-150.430

-1.155.647

-7.819

Nettoavance efter kursregulering

-958.942

-257.353

883.011

I sagsøgerens regnskaber for indkomstårene 1998 og 1999 var aktiebeholdningen på henholdsvis 374.770 kr. og 571.848 kr. anført som finansielle anlægsaktiver. Fra indkomståret 2000 har beholdningen været anført som varebeholdning.

Den 19. juni 2000 blev sagsøgerens vedtægter ændret, således at selskabets formål, der indtil da havde været at "drive stutteri samt handelsvirksomhed", blev ændret til at "drive stutteri, handel med værdipapirer samt anden handelsvirksomhed."

Den 1. januar 2001 tiltrådte A stillingen som direktør i G1 A/S Consulting. Det fremgår af 3 i direktørkontrakten, at direktøren er "uberettiget til, så længe han beklæder stillingen som direktør i selskabet, uden skriftligt samtykke fra bestyrelsen at være aktiv eller passiv deltager i nogen anden virksomhed eller have anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Direktøren er dog berettiget til at foretage normale formueanbringelser i aktiver, der normalt er genstand for sådan pengeanbringelse."

En oversigt over sagsøgerens investeringskredit i F1-Bank viser, at selskabet i perioden fra den 19. juli 2000 til den 24. januar 2001, hvor kreditten blev indfriet i forbindelse med overførsel af engagementet til F2-Bank, på intet tidspunkt havde trukket mindre end 1 million kr. på kreditten, og at trækket fra den 24. august 2000 til indfrielsen oversteg 1,5 million kr. Det højeste træk på kreditten var ca. 3.500.000 kr. den 9. november 2000.

I en erklæring af 10. maj 2004 har GJ, F2-Bank, besvaret nogle spørgsmål således:

"...

1

 

De bedes nærmere beskrive Deres ansvarsområde i F2- Bank i perioden fra 2000 frem til 2003.

 

Svar

 

Jeg har siden 1998 arbejdet som investeringsrådgiver i F2-Bank. Siden primo 2000 i Finanscenter F3. Mit primære job er rådgivning omkring værdipapirhandel samt effektuering af købs- og salgsordrer. Min kundebase består af ca. 90 investeringskunder, en base som primært består af relativt aktiveinvestorer.

 

2

 

Investeringselskabet H1 A/S tidligere HX A/S) har i indkomstårene 1998-2003 foretaget køb og salg af aktier.

 
 

2.1

Har De på vegne af F2-Bank været involveret i disse aktiehandler?

 

Svar

 

Ja.

 
 

2.2

I givet fald i hvilken periode?

 

Svar

 

Jeg blev præsenteret for A medio 2001 og har siden da været hans kontaktperson på værdipapirområdet i F2- Bank.

 

3

 

De bedes nærmere beskrive fremgangsmåden i forbindelse med gennemførelsen af de i spørgsmål 2 omtalte aktiehandler.

 

Svar

 

Handler fremkommer på 2 forskellige måder.

 
   

Model 1

 
   

Banken er den opsøgende part og kontakter kunden. Kunden præsenteres for investeringsmuligheden, herunder risiko og muligheder.

 
   

Model 2

 
   

Kunden er den opsøgende part. Kunden kontakter banken med henblik på effektuering af ordre og evt. sparring.

 
   

Det er i alle situationer kunden alene, som træffer beslutning om evt. køb eller salg.

 

4.

 

De bedes i den forbindelse beskrive Deres funktion i forhold til Investeringsselskabet H1 A/S' køb af aktier.

 

Svar

 

Med henvisning til svaret i spm. 3, vil jeg mene, at forholdet til A er primært som beskrevet i model 2. A er den primære initiativtager til køb og salg på investeringsselskabet af 1995 A/S. A er i øvrigt den eneste, som er bemyndiget til at disponere på det tilhørende depot.

 

5

 

De bedes oplyse, om der var tale om en sædvanlig rådgivningsrolle for Dem i forhold til A sammenlignet med øvrige kunder i banken, som De rådgav i forbindelse med aktieinvesteringer.

 

Svar

 

Jeg vil mene, at A tilhører den mindre del af min kundeportefølje, som selv er meget opsøgende overfor investeringer. Denne del af mine kunder vil jeg anslå til at udgøre max.5 % af min kundebase.

 

6

 

Hvorledes vil De beskrive As forudsætninger for handel med aktier?

 

Svar

 

Umiddelbart vil jeg anse A som en investor med stort kendskab til det danske marked. A investerer primært i danske virksomheder, hvortil han udviser stort kendskab. A har i øvrigt, efter min opfattelse, bredt kendskab til aktieinvestering samt almen markedskendskab.

..."

På tilsvarende måde har JT, F1-Bank, i en erklæring af 11. maj 2004 besvaret spørgsmål således:

"...

1

 

De bedes nærmere beskrive Deres ansvarsområde i F1-Bank i
perioden fra 1998 frem til udgangen af 2000.

 

Svar

 

Jeg har siden 1990 været ansat bankens centrale fondsafdeling, der beskæftiger sig med køb og salg af værdipapirer herunder rådgivning af kunder indenfor området. Fra 1992 til efteråret 1999 var jeg chef for bankens fondsafdeling. Herefter har jeg fungeret som almindelig investeringsrådgiver i afdelingen, hvor jeg stadigvæk er ansat.

 

2

 

Investeringsselskabet H1 A/S (tidligere HX A/S) har i indkomstårene 1998-2003 foretaget køb og salg af aktier.

 
 

2.1

Har De på vegne af F1-Bank været involveret i disse aktiehandler?

 
 

2.2.

I givet fald i hvilken periode?

 

Svar

 

Jeg har været involveret i aktiehandler foretaget af HX A/S gennem hele den forespurgte periode.

 

3

 

De bedes nærmere beskrive fremgangsmåden i forbindelse med gennemførelsen af de i spørgsmål 2 omtalte aktiehandler.

 

Svar

 

Det har været A, der har indgivet ordrer til effektuering. Meget ofte er det sket i form af limiterede købs- og salgsordrer.

 

4

 

De bedes i den forbindelse beskrive Deres funktion i forhold til Investeringsselskabet H1 A/S' køb af aktier.

 

Svar

 

Jeg har sammen med øvrige kollegaer modtaget ordrerne og fået dem lagt på børsen via de børsmæglere som vi normalt bruger - uanset om det har været købs- eller salgsordrer.

 

5

 

De bedes oplyse, om der var tale om en sædvanlig rådgivningsrolle for Dem i forhold til A sammenlignet med øvrige kunder i banken, som De rådgav i forbindelse med aktieinvesteringer.

 

Svar

 

Jeg har ikke været det man kan kalde en udfarende kraft i forbindelse med vort engagement med HX A/S. Vi har i banken kunder, der selv foretager alle deres investeringer uden egentlig rådgivning, og vi har kunder, der bliver serviceret med rådgivning af banken på området. HX A/S var af den type, der selv foretog sine investeringer.

 

6

 

I juni 2000 fik investeringsselskabet H1 A/S (tidligere HX A/S) oprettet en investeringskredit i F1-Bank på kr. 2.500.000.

 

Svar

 

Baggrunden for oprettelse af investeringskreditten var en henvendelse fra A, idet vi generelt udbyder lån til investering i værdipapirer, som en gearing af den indskudte egenkapital. Kreditten var ydet som en variabel kredit, som et lukket kredsløb med en belåningsaftale, hvor trækket på kreditten til enhver tid max. kunne udgøre 70 % af kursværdien i depotet.

 

7

 

Hvorledes vil De beskrive As forudsætninger for handel med aktier?

 

Svar

 

Jeg kan ikke kommentere på As forudsætninger for handel med værdipapirer, da jeg ikke har kendskab til mandens CV.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han er eneste ejer af det sagsøgende selskab. Han er Cand. mag. med speciale i moderne økonomisk historie, særlig børskrakket i 1929 og følgerne heraf for den vestlige økonomi. I 1991 blev han konstitueret og i 1992 ansat som ...direktør i Amtet og dermed medansvarlig for amtets investeringer og økonomiske dispositioner. Han var personlig ansvarlig for cirka 60 % af amtets økonomi, hvilket svarer til omkring 3,2 mia. kr., og skulle styre lånefinansiering af store anlægsarbejder samt anbringelse af kassebeholdninger. Amtet foretog ikke aktieinvesteringer, men der er et markant samspil mellem udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet. Fra 1995 til 2001 var han beskæftiget i G2 Management, først som chefkonsulent og fra 1997 tillige som partner. Hvervet bestod især i rådgivning om investering og planlægning i medicinalindustrien. I 1999-2000 varetog han for G2 Management en stor rådgivningsopgave for Amtet. Han fik formentlig overdraget opgaven på grund af sin tidligere ansættelse som ...direktør i Amtet. Opgaven tog ikke meget af hans tid, da hans rolle primært var at være formand for styregruppen. Han er nu direktør i det medarbejderejede G1 A/S Consulting, som blev stiftet i forbindelse med et generationsskifte i G2 Management, og som beskæftiger sig med bl. a. ledelses- og organisationsudvikling, udviklingsanalyse, kompetenceudvikling og økonomianalyse. En væsentlig del af rådgivningen vedrører samspillet mellem det offentlige og private virksomheder, og den økonomiske dimension i rådgivninger er meget vigtig. Der rådgives ikke om investering i aktier. Der er nu ansat 30 medarbejdere i selskabet, hvilket er dobbelt så mange som ved stiftelsen. Aktiehandlerne i det sagsøgende selskab begyndte samtidig med en afvikling af aktiviteterne i stutteriet. Han interesserer sig meget for og ved meget om aktiemarkedet, og afviklingen frigjorde midler til investeringerne. Det har altid været ham alene, der har disponeret. Det er forekommet, at banken har kontaktet ham for at henlede hans opmærksomhed på forhold i markedet, men i det store og hele disponerer han på grundlag af sit eget kendskab. Han holder sig løbende orienteret gennem alle tilgængelige kilder. Sagsøgeren har fra 2000 haft en investeringskredit på 2,5 mio. kr. til rådighed, og efter at sagsøgeren har skiftet pengeinstitut, er kreditten ikke længere begrænset af en anvendelsesgrad på 70 % af kursværdien i depotet. Det har aldrig været meningen med § 3 i direktørkontrakten, at bestemmelsen skulle være til hinder for sagsøgerens handel med aktier. Den blev anset for at være en standardbestemmelse, der blev drøftet, og som nu kan forekomme ulogisk. G1 A/S anser sagsøgerens handel med aktier for noget positivt.

Procedure

Sagsøger

Til støtte for sin påstand har sagsøgeren anført, at landsskatterettens afgørelse bygger på en urigtig helhelsvurdering af sagsøgerens samlede aktiviteter inden for og tilknytning til det finansielle marked. Sagsøgeren har i 2000 foretaget et stort antal køb og salg af aktier med en betydelig omsætning. Handlerne har haft en systematisk karakter, og der har været tale om en lav gennemsnitlig ejertid for de enkelte aktieposter. Handlerne blev finansieret med lånte midler, og beholdningen af aktier var betydelig. Dispositionerne er foretaget på egen hånd af A, og i kraft af hans uddannelses- og erhvervsmæssige forudsætninger for handel med værdipapirer foreligger der den fornødne professionelle tilknytning til det finansielle marked. Sagsøgeren har endelig siden juni 2000 haft til formål at handle med værdipapirer. Af alle disse momenter kan kun den omstændighed, at A ikke har nogen direkte professionel tilknytning til handel med værdipapirer siges i nogen grad at tale imod at anse sagsøgeren som næringsdrivende. En samlet vurdering af alle momenter fører imidlertid til, at sagsøgeren må anerkendes som næringsdrivende med køb og salg af aktier.

Sagsøgte

Til støtte for sin påstand har sagsøgte anført, at sagsøgerens aktivitet ikke har været af en sådan systematisk, professionel og omfattende karakter, at der foreligger næring. Det må i den forbindelse tillægges afgørende vægt, at sagsøgeren kun har handlet for egen regning og risiko, og at sagsøgeren ingen professionel tilknytning har haft til det finansielle marked. Det er endvidere i retspraksis en helt afgørende forudsætning for, at der foreligger næring, at den driftsansvarlige person har en egentlig finansiel uddannelse eller har haft et omfattende og langvarigt professionelt virke på finansmarkedet. Da A ikke i tidligere eller nuværende stillinger har handlet eller foretaget handel med aktier, opfylder sagsøgeren ikke denne betingelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagsøgerens eneaktionær og direktør, A, der er cand. mag. i økonomisk historie, har i en årrække beskæftiget sig med administration og virksomhedsrådgivning, men han har ikke erhvervsmæssigt handler med værdipapirer. At A har rådgivet om store økonomiske dispositioner og haft ansvaret for anbringelse af kassebeholdninger har ikke forudsat eller i sig selv medført nogen egentlig tilknytning til det finansielle marked. På denne baggrund kan sagsøgerens vedtægtsbestemte formål og omfanget af handlerne med aktier ikke føre til, at sagsøgeren anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier i det omhandlede indkomstår.

Landsretten tager derfor sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes

Inden 14 dage skal sagsøgeren, Investeringsselskabet H1 A/S, betale 33.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.