Dato for udgivelse
11 feb 2013 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2012 10:31
SKM-nummer
SKM2013.111.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0177863
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, selskabsskat
Resumé

Der spørges om en vedtægtsændring, hvorefter en bevisudstedende udloddende investeringsforening ændres til en kontoførende akkumulerende, sidestilles med salg og køb på tidspunktet for vedtægtsændringen. Skatterådet fastslår, at ændringen er et salg og køb, og sker til værdierne på det tidspunkt, hvor endelig og bindende aftale er indgået.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6,
Selskabsskatteloven § 5F,
Ligningsloven § 16C

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.B.4.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.D.1.1.10.8.5

Spørgsmål:

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at overgangen fra en certifikatudstedende udloddende aktieafdeling til en kontoførende akkumulerende afdeling, får skattemæssig virkning for investor fra det tidspunkt, hvor det i afdelingen er endeligt besluttet at ændre status?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at overgangen skal sidestilles med ophør, og salg til handelsværdi af de aktiver, der er i behold hos foreningen på tidspunktet for overgangen, således at beskatningsgrundlaget i henhold til "Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger" skal opgøres med udgangspunkt i handels-værdien på overgangstidspunktet?

Svar:

  1. Se begrundelse
  2. Ja, se dog begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger består af flere selvstændige afdelinger, der hver er et selvstændigt skattesubjekt. En af disse er afdelingen.

Afdelingen er pr. (dato) 2012 ændret fra at være en certifikatudstedende udloddende aktieafdeling til at være en kontoførende akkumulerende afdeling.

Der er medsendt vedtægter, de nye pr. (dato) 2012 og de seneste forudgående.

Ændringen har bl.a. den betydning, at afdelingen ikke længere er bevisudstedende. Medlemmets andel kan således ikke afstås til andre end foreningen og sker ved indløsning af medlemmets andel i foreningen.

Af vedtægterne før ændringen fremgår:

§ 3 Medlemmer:

Medlem af foreningen er enhver, der er ejer af en eller flere andele af foreningens formue (herefter "andele").

Stk. 2. For alle afdelinger gælder, at der jf. Selskabsskattelovens § 1, stk. 8 alene kan optages medlemmer, der er juridiske personer, og hvor ingen deltagere i de juridiske personer beskattes direkte af fortjeneste på andele i afdelingen eller af udlodning fra afdelingerne efter reglerne for fysiske personer. Bevisudstedende udloddende investeringsforeningsafdelinger kan ikke optages som medlemmer.

Afdelinger

§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:

Stk. 2. Afdelingen

Afdelingen er udloddende og bevisudstedende. Andele skal noteres på navn.

Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen.

Afdelingens formue investeres i en portefølje af aktier i ..(udeladt)

Af vedtægterne dateret (dato) 2012 fremgår:

§ 3 om medlemmer er identisk med § 3 ovenfor

Afdelinger

§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:

Stk. 2. Afdeling

Afdelingen er kontoførende og akkumulerende. Andele skal noteres på navn.

Afdelingens formue investeres i en portefølje af aktier i (udeladt)

Praktisk gennemførsel af ændringen.

På skæringsdagen for ændring af afdelingens skattemæssige status tilbagesælger investor sine bevisudstedende andele til børsmægler til indre værdi. Børsmægler indløser de tilbagesolgte andele direkte hos Spørger.

Samtidig hermed indskyder (læs: køber) investor et tilsvarende antal "tekniske andele" i afdelingen til nøjagtig samme indre værdi. Disse "tekniske andele" lægges i depot tilhørende investor..

Kursværdien er således den samme umiddelbart efter skiftet af afdelingens skattemæssige status til kontoførende som da afdeling umiddelbart før skiftet af skattemæssig status var bevisudstedende.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Både udloddende investeringsforeninger (minimumsbeskattede) og kontoførende investeringsforeninger er subjektiv skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, men er ikke objektiv skattepligtige jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., idet investeringsforeninger ikke driver erhvervsmæssig virksomhed.

Ændring i den skattemæssige status har derfor alene betydning for investors beskatningsgrundlag.

I en udloddende investeringsforening opgøres investors løbende beskatningsgrundlag efter reglerne i Ligningslovens § 16C.

I en kontoførende investeringsforening opgøres investors hele beskatningsgrundlag efter det transparensprincip der er reguleret i "Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger" (Lovbek. 2011-09-19 nr. 962).

Skift af skattemæssig status for selve afdelingen har derfor betydning for investors beskatningsgrundlag.

Spørgsmål 1 - Det skattemæssige virkningstidspunkt for overgang.

Når en minimumsbeskattet afdeling skifter skattemæssig status uden at foreningen opløses, skal investor anses for at have afstået beviserne i den udloddende afdeling på det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, jf. aktieavancebeskat-ningsloven § 33.

Både i relation til investors afståelsesbeskatning og i relation til hvornår beskatningen efter "Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger" skal påbegyndes, er det således afgørende at få fastlagt, hvornår overgangen har skattemæssig virkning fra.

Der er i selskabsskattelovens § 5-5F indsat bestemmelser, som regulerer det forhold, at et skattesubjekt skifter skattemæssig status, og som fastlægger:

- overgangens skattemæssige virkningstidspunkt og

- de skattemæssig konsekvenser for afdelingen i forbindelse med overgangen.

Selskabsskattelovens § 5F omhandler specifikt investeringsinstitutters skift af skattemæssig status, og det fastlægges vedr. disse overgange, at overgangen først får skattemæssig virkning fra udløbet af indkomståret, ligesom det fastlægges, at overgangen sidestilles med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold på tidspunktet for overgangen.

Ingen af overgangene nævnt i selskabsskattelovens § 5F, stk. 1 omfatter imidlertid overgangen fra at være en minimumsbeskattet afdeling til at være en kontoførende afdeling, idet

  • begge afdelinger er omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1. nr. 6 (og overgangen er dermed ikke omfattet af stk. 1, nr. 2, som er bestemmelsen for overgang fra minimumsbeskattet afdeling til en anden investeringsenhed), og idet
  • overgangen ikke er specifikt nævnt (som det eksempelvis er tilfældet i stk. 1, nr. 3 med overgang fra aktiebaseret minimumsbeskattet afdeling til obligationsbaseret minimumsbeskattet afdeling - dvs. her er der specifikt nævnt en overgang, hvor der heller ikke skiftes status iht. Selskabsskatteloven, og som derfor heller ikke kan rummes i stk. 1, nr. 2).

At en overgang først får skattemæssig virkning fra udløbet af et indkomstår, og således ikke på det tidspunkt hvor skiftet rent faktisk sker, kræver efter vores opfattelse særskilt lovhjemmel. At overgangen ikke er indeholdt i selskabsskattelovens § 5F og i øvrigt heller ikke er indeholdt i de øvrige overgangsbestemmelser i selskabsskattelovens § 5-5E, må derfor få den betydning, at overgangen får skattemæssig virkning på det tidspunkt, hvor skiftet fra at være en bevisudstedende udloddende afdeling til at være en kontorførende afdeling rent faktisk sker og hvor vedtægterne ændres.

Vi mener derfor, at overgangen skal have skattemæssig virkning pr. den (dato) 2012, og at spørgsmål 1 derfor skal besvares Ja.

Spørgsmål 2 - kan aktiverne i den udloddende afdeling anses for afstået og anskaffet til handelsværdi.

I selskabsskatteloven § 5 F, stk. 2 er det reguleret, at de i stk. 1 opregnede over-gange skal sidestilles med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver der er i behold hos foreningen på tidspunktet for overgangen.

Idet den konkrete overgang ikke er indeholdt i overgangsbestemmelsen, jf. begrundelsen i spørgsmål 1, er der ikke fastsat regler for, hvorvidt overgangen skal sidestilles med ophør og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos den minimumsbeskattede afdeling på tidspunktet for overgangen.

Dette har ikke betydning for investeringsforeningen, idet investeringsforeninger omfattet af selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6 ikke er objektivt skattepligtige.

Når det alligevel er vigtigt at fastslå, hvorvidt statusskiftet skal sidestilles med ophør, hænger det sammen mcd, at afdelingens afkast beskattes hos medlemmerne. Der henvises til bemærkningerne til lovforslag 2010-01-27 nr. 112, § 10. nr. 4, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

Endvidere foreslås det, at en sådan overgang skal sidestilles med ophør af investeringsforeningens virksomhed.  Investeringsforeningens skattepligtigt ændres ikke som følge af overgangen. Når statusskiftet alligevel skal sidestilles med ophør hænger det sammen med, at investeringsforeningens afkast ikke beskattes hos foreningen selv, men hos medlemmerne, jf. ligningslovens § 16 C om mini-mumsudlodning. Investeringsforeningens statusskifte indebærer, at medlemmerne anses for at have afstået deres beviser og anskaffet dem igen med deraf følgende afståelsesbeskatning. Som følge heraf er det nødvendigt også at gennem-føre en "ophørsbeskatning" i foreningen.

Det skal derfor afklares, hvorvidt den fremtidige transparensbeskatning iht. "Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger" skal opgøres med udgangspunkt i de underliggende værdipapirers oprindelige anskaffelsessum eller handelsværdien på overgangstidspunktet.

Idet afdelingens statusskifte indebærer, at medlemmerne anses for at have afstået deres beviser med deraf følgende afståelsesbeskatning, jf. aktieavancebeskatningsloven § 33, skal der efter vores opfattelse tages udgangspunkt i handelsværdierne på overgangstidspunktet, for at sikre sammenhængen i beskatningen for investor i forbindelse med den aktuelle overgang.

Til støtte for denne antagelse, kan der endvidere henvises til aktieavancebeskatningsloven § 3, stk. 6 og kursgevinstlovens § 34A, stk. 1, som regulerer, at værdipapirer i en udloddende afdeling skal anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på det skattemæssige overgangstidspunkt, når afdelingen skifter skattemæssig status, således at deltagerne beskattes som deltagere i et interessentskab.

Bestemmelsen sikrer således sammenhængen i beskatningen af investor ved overgang til transparensbeskatning som deltagere i et interessentskab. Der synes ikke at findes argumenter for, at samme sammenhæng ikke skal sikres ved over-gang til en kontoførende afdeling, hvor deltagerne også transparensbeskattes. men blot efter principperne i "Lov om beskatning af medlemmer i kontoførende investeringsforeninger".

Vi mener derfor, at spørgsmål 2 ligeledes skal besvares med et ja, således at de aktiver der er i behold hos foreningen på tidspunktet for overgangen, anses for solgt til handelsværdi. således at beskatningsgrundlaget i henhold til "Lov om beskatning af medlemmer af kontoforende investeringsforeninger" skal opgøres med udgangspunkt i handelsværdierne på overgangstidspunktet.   

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Selskabsskatteloven (Lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010)

§ 1

Stk. 1, nr. 6: Skattepligt i henhold til denne lov påhviler andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, jf. dog § 3, der er hjemmehørende her i landet, for så vidt foreningen mv. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

§ 5F

Overgangen får først virkning for selskabets m.v. skattepligt m.m. fra udløbet af det pågældende indkomstår i følgende situationer:

1)      Hvis et selskab m.v. omfattet af § 1 overgår til at være et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C, eller et investeringsselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 19.

2)      Hvis et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C, overgår til at være omfattet af en anden bestemmelse i § 1 eller til at være et investeringsselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 19.

3)      Hvis et aktiebaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C og aktieavancebeskatningslovens § 21, overgår til at være et obligationsbaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C og aktieavancebeskatningslovens § 22.

4)      Hvis et investeringsselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 19, overgår til at være et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens § 16 C.

5)      Hvis et investeringsselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 19, overgår til at være omfattet af § 1.

Ligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011) § 16C, stk. 1.

Ved en udloddende investeringsforening forstås en investeringsforening, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud jf. stk. 14, og som opgør en minimumsudlodning, der beskattes i overensstemmelse med, at foreningen har valgt, at foreningens indkomst skal beskattes hos medlemmerne efter reglerne for udloddende foreninger. ?

Beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger (lovbekendtgørelse nr. 962 af 19. september 2011) § 2

Ved kontoførende investeringsforeninger forstås investeringsforeninger, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, hvis medlemmer ikke kan afstå deres andel af foreningen til andre end denne. ?

Praksis

Ved en investeringsforening forstås en sammenslutning af investorer.

I skatteretten deles investeringsforeningerne op i kontoførende investeringsforeninger og bevisudstedende foreninger.

Hvilken bestemmelse en investeringsforening er omfattet af, har betydning for beskatningen af både medlemmerne (investorerne) og foreningen.

Ved en udloddende investeringsforening forstås en investeringsforening, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og som opgør en minimumsudlodning, der beskattes i overensstemmelse med, at foreningen har valgt, at foreningens indkomst skal beskattes hos medlemmerne efter reglerne for udloddende foreninger. Se ligningsloven § 16 C, stk. 1.

Hvis en bevisudstedende investeringsforening ændrer sin skattemæssige status, uden at investeringsforeningen opløses, anses medlemmerne for at have afstået investeringsforeningsbeviserne og købt dem igen. Investeringsforeningsbeviserne anses for afstået til handelsværdien på det tidspunkt, som ændringen af foreningens skattemæssige status har virkning fra. Se aktieavancebeskatningsloven § 33, stk. 1. Der er dog visse undtagelser.

Ved skift af skattemæssig status forstås, at gevinst og tab på aktier og andele mv. i selskabet eller investeringsforeningen fra det tidspunkt, som ændringen har virkning fra, beskattes efter andre regler end de regler, der fandt anvendelse indtil dette tidspunkt.

Den nuværende opbygning af aktieavancebeskatningsloven er fra lov nr. 1413 af 21. december 2005. Af bemærkningerne til loven (L78 af 16. november 2005) fremgår om aktieavancebeskatningsloven § 33:

"...

Til stk. 1

Bestemmelsen svarer til § 9, stk. 5, i den nuværende aktieavancebeskatningslov.

Bestemmelsen handler om beskatningen, når en bevisudstedende akkumulerende forening som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, et investeringsselskab eller en udloddende investeringsforening bliver et interessentskab eller en kontoførende investeringsforening, uden at foreningen opløses.

Overgangen sidestilles med ophør af foreningen m.v. og afståelse af investeringsforeningsbeviset m.v."

Reglerne om ændring af skattemæssig status blev ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. De nye regler har virkning fra den 1. januar 2011. Se § 3, nr. 12, og § 20, stk. 7, i lov nr. 724 af 25. juni 2010.

Af bemærkninger til loven (L 112 af 27. januar 2010) fremgår bl.a.

"Der foreslås en gennemskrivning af aktieavancebeskatningslovens § 33 for at gøre den mere tilgængelig og målrettet.

...

I forbindelse med gennemskrivningen foreslås det, at reguleringen af selskaber og foreningers m.v. overgang til investeringsselskab flyttes fra aktieavancebeskatningsloven til selskabsskatteloven, hvor den rettelig hører hjemme. Dvs., at stk. 5 og sidste punktum i stk. 9 udgår af bestemmelsen. Reguleringen heraf findes fremover i den foreslåede § 5 F, jf. lovforslagets § 10, nr. 4.

..."

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at overgangen fra en certifikatudstedende udloddende aktieafdeling til en kontoførende akkumulerende afdeling, får skattemæssig virkning for investor fra det tidspunkt, hvor det i afdelingen er endeligt besluttet at ændre status.

Begrundelse

Spørger er opdelt i forskellige afdelinger. Afdelinger i investeringsforeninger er selvstændige skattepligtige.

Ifølge de medsendte vedtægter fra før vedtægtsændringen var afdelingen en udloddende bevisudstedende forening, og efter vedtægterne pr. (dato) 2012 er afdelingen kontoførende og akkumulerende. Dette er lagt til grund ved besvarelsen.

Ifølge § 3 i vedtægterne fra før vedtægtsændringen var afdelingen en forening omfattet af selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6, jf. § 1, stk. 8.

Da bestemmelsen er uændret ved vedtægterne pr. (dato) 2012 er afdelingen som kontoførende akkumulerende også skattepligtig efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6, jf. § 1, stk. 8.

Efter det oplyste sker ændringen ved at investor sælger sine andele til en børsmægler, der indløser andelene hos Spørger.

Samtidig hermed køber investor et tilsvarende antal "tekniske andele" i afdelingen til nøjagtig samme indre værdi.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der ikke er tale om, at afdelingen overgår fra at være bevisudstedende udloddende til at være akkumulerende kontoførende. Der er skattemæssigt tale om at, at beviserne i den udloddende afdeling sælges, og at der købes nye andele i den kontoførende akkumulerende afdeling.

Der er derfor tale om reelt salg og køb, og investors afståelse af investeringsbeviserne i den udloddende afdeling anses for sket på det tidspunkt, hvor investor sælger investeringsbeviserne til børsmæglerselskabet, uanset om det eventuelt er sket tidligere end den dato, hvor den udloddende forening ophørte.

Køb af andele i den kontoførende afdeling anses for sket på det tidspunkt, hvor investor køber/indskyder penge i den kontoførende forening.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Se begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at overgangen skal sidestilles med ophør, og salg til handelsværdi af de aktiver, der er i behold hos foreningen på tidspunktet for overgangen, således at beskatningsgrundlaget i henhold til "Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger" skal opgøres med udgangspunkt i handelsværdien på overgangstidspunktet.

Begrundelse

Jf. svaret på spørgsmål 1 er det Skatteministeriets opfattelse, at der er tale om ophør af den udloddende investeringsforening og stiftelse af en kontoførende investeringsforening, og at salg af aktiverne fra den udloddende til den kontoførende forening sker den dag, hvor der indgås endelig og bindende aftale om overdragelse af aktiverne. Hvis vedtægtsændringen den (dato) 2012 må anses for endelig og bindende, er det den dato overdragelsen må anses for sket. 

Da der er tale om, at den udloddende forening i forbindelse med foreningens ophør sælger sine aktier og andre aktiver til den nystiftede kontoførende forening, skal dette ske til handelsværdien på det tidspunkt, hvor der indgås endelig og bindende aftale om overdragelsen.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med Ja, se dog begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriet indstillinger og begrundelser.