Dato for udgivelse
27 Feb 2013 10:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2012 10:39
SKM-nummer
SKM2013.157.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 150-318/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Fradrag
Emneord
Driftsudgifter, hovedaktionær
Resumé

Skatteyderens selskab fik ikke godkendt fradrag for en række omtvistede udgifter. Retten fandt det således ikke godtgjort, at der forelå den fornødne sammenhæng mellem udgifternes afholdelse og selskabets drift. Udgifterne måtte derimod anses for at være private, hvorfor skatteyderen blev beskattet af maskeret udbytte. Skatteyderens selskab fik desuden ikke fradrag for købsmoms for de pågældende omtvistede udgifter. Skatteyderens subsidiære påstand vedrørende beskatning af værdien af fri bil blev afvist med henvisning til skatteforvaltningslovens § 48, jf. § 29, idet skatteyderen ikke havde anmodet skattemyndighederne om en omgørelse af bilens registreringsforhold, og retten kunne derfor ikke tage stilling til spørgsmålet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, litra c
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 16, stk. 4
Ligningsloven § 16 A, stk. 1
Momsloven § 37, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 29
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.10.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.11.1.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.14.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.C.2.2.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.5.14.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.B.3.5.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.11.1.3.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.C.2.2.1.3

Parter

H1 ApS

og

A
(selv for begge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Marie Krogsgaard Pedersen)

Afsagt af byretsdommer

Christian Schou

Sagens baggrund

Sagen vedrører spørgsmålet, om H1 ApS kan få fradrag for nogle driftsomkostninger og for købsmoms for de samme udgifter i indkomstårene 2007 og 2008. Som en konsekvens heraf drejer sagen sig også, om A skal beskattes af udbytte af de samme udgifter og af fri bil.

Parternes påstande

Sagsøgerne, H1 ApS og A, har principalt endeligt påstået, at Skatteministeriet skal anerkende,

1.

at H1 ApSs skattepligtige indkomst for indkomståret 2007 nedsættes med 20.155 kr. og for indkomståret 2008 nedsættes med 43.136 kr.,

   

2.

at H1 ApSs afgiftstilsvar nedsættes med 3.593 kr. for afgiftsperioden 1. januar - 31. december 2007 og med 9.241 kr. for afgiftsperioden 1. januar - 31. december 2008, og

   

3.

at As skattepligtige indkomst for indkomståret 2007 nedsættes med 65.806 kr. og for indkomståret 2008 nedsættes med 99.892 kr.

H1 ApS og A har subsidiært påstået, at skatteministeriet skal anerkende, at den af statsautoriseret revisor MH for H1 ApS udarbejdede omgørelse af dispositioner vedrørende biler indkomstårene 2007 og 2008 kan lægges til grund ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse for H1 ApSs og As principale påstande.

Over for den subsidiære påstand har skatteministeriet principalt påstået afvisning og subsidiært frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten har den 7. december 2011 afsagt 3 kendelser:

-

J.nr. 11-01105 - klage fra H1 ApS over, at selskabet ikke er indrømmet fradrag for diverse udgifter, og at lån til hovedanpartshaveren, A, bogført på mellemregningen, er anset for at være løn (den principale påstand nr. 1),

   

-

j.nr. 11-01055 - klage fra selskabet over, at fradrag på indgående moms for en række udgifter ikke er godkendt fradragsberettiget i selskabet (den principale påstand nr. 2) og

   

-

j.nr. 11-02117 - klage fra A over, at han er anset for at være skattepligtig som maskeret udlodning af diverse udgifter afholdt af selskabet, og som løn af lån fra selskabet samt værdi af fri bil (den principale påstand nr. 3).

Kendelserne lyder:

J.nr. 11-01105 (ikke godkendte fradrag som driftsudgifter):

"...

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Indkomståret 2007

 

Ikke godkendt fradrag for private udgifter

21.672 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse

 
   

Lån til hovedanpartshaveren anset som løn

-39.093 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 
   

Indkomståret 2008

 

Ikke godkendt fradrag for private udgifter

44.892 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 
   

Lån til hovedanpartshaveren anset som løn

-20.074 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

 

Møde mv.

Sagsbehandleren har afholdt møde med selskabets direktør og hovedanpartshaver.

Generelle oplysninger

H1 ApS (herefter benævnt Selskabet) er stiftet den 13. december 2005.

Selskabet er 100 % ejet af A, der tillige er direktør i Selskabet.

Det fremgår af ledelsesberetningen i Selskabets årsrapporter for 2007 og 2008, at Selskabets aktivitet består i at drive konsulentvirksomhed.

Selskabet har i årene 2007 og 2008 indtægtsført en omsætning på henholdsvis 154.607 kr. og 176.039 kr. Resultat efter skat udgjorde henholdsvis 54.194 og 67.257 kr.

Der er ingen ansatte i selskabet.

Selskabets økonomiske grundlag i de omhandlende indkomstår hviler på nedenstående aftale indgået med Studenterrådet ved G1. Aftale med Studenterrådet ved G1 for 2007 og 2008 er indgået 15/4 2007.

Aftalen drejer sig om salg af annoncer mv. for Studenterrådet. Selskabet har påtaget sig følgende opgaver:

-

Salg af annoncer til G2 i 2007 og 2008.

(Omhandler at opsøge nye kunder og vedligeholde eksisterende. Føre kartotek over kunderne og opsætte det fremskaffede annoncemateriale i G2.)

-

Salg af messestande til Studenterrådets Studiestartmesse i 2007 og 2008.

(Omhandler salg af messestande, varetagelse af den kommercielle annoncering, føre kartotek, være til stede og behjælpelig med det praktiske under messen.)

-

salg af annoncer til Studenterrådets Studenterhåndbog i 2007 og 2008.

(Omhandler at opsøge nye kunder og vedligeholde eksisterende. Føre kartotek over kunderne og opsætte det fremskaffede annoncemateriale i ....)

-

salg af annoncer til en studiekalender i 2007 og 2008.

(Omhandler at opsøge nye kunder og vedligeholde eksisterende. Føre kartotek over kunderne og opsætte det fremskaffede annoncemateriale i kalenderen, samt forhandle aftale med trykkeri om trykning af kalenderen.)

-

efter aftale at sælge annoncer eller indgå aftaler om sponsorater om andre arrangementer for Studenterrådet.

(Omhandler at opsøge nye kunder og vedligeholde eksisterende. Føre kartotek over kunderne og opsætte det fremskaffede annoncemateriale.)

Der udbetales provision efter følgende regler:

0 - 250.000 kr. i optjente annonceindtægter: 12 % af indtægterne.

250.001 kr. eller derover i optjente annonceindtægter: 15 % af indtægterne.

Bonusordningen er fordelt på følgende satser over indtægterne:

Ved 200.000 kr. i optjente indtægter udbetales et engangsbeløb på 2.500 kr.

Ved 225.000 kr. i optjente indtægter udbetales et engangsbeløb på 2.500 kr.

Ved 250.000 kr. i optjente indtægter udbetales et engangsbeløb på 5.000 kr.

For andre udgivelser eller arrangementer, hvor der er indgået andre aftale eller sponsorater, hvor Studenterrådets indtægter ved salg ikke umiddelbart kan opgøres, betales med følgende satser efter aftalens omtrentlige værdi for Studenterrådet:

5.000 -10.000 kr.:

500 kr.

10.000 - 15.000 kr.:

1.000 kr.

15.000 - 30.000 kr.:

2.000 kr.

30.000 kr. eller derover:

3.000 kr.

Det fremgår af aftalen, at kundekartotek, kontrakter, annoncerettighederne samt andet materiale, der indgår i salgsbearbejdningen, er Studenterrådets ejendom. Videre fremgår det, at annoncesalget kan finde sted fra Studenterrådets lokaler. Af hensyn til Studenterrådets øvrige ansatte bør arbejdet i en vis udstrækning koordineres inden for Studenterrådets almindelige kontortid.

Hovedaktionæren læste økonomi ved G1, som han færdiggjorde sommeren 2010.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Selskabet har adresse på ...1, som tillige er hovedanpartshaverens bopæl og ejendom.

Ikke godkendt fradrag for diverse udgifter

Sagens oplysninger

I indkomstårene 2007 har Selskabet fratrukket udgifter til salgsomkostninger, administrationsomkostninger og andre driftsomkostninger med 69.360 kr. I 2008 udgør udgifter i alt 96.350 kr.

SKAT har den 23. marts 2010 afholdt møde på selskabets adresse med hovedanpartshaveren og foretaget en bilagsgennemgang af selskabets udgifter. Ved gennemgang af regnskabsmaterialet kunne SKAT konstatere, at regnskabsmateriale bærer generelt præg af, at hovedaktionæren har vanskeligt ved at adskille selskabets midler fra sine egne. Endvidere er bilagsmaterialet mangelfuldt, da der i mange tilfælde ikke foreligger egentlige fakturaer for udgifterne.

Selskabet har fratrukket udgifter til faglitteratur med 3.385 kr.+ moms på 846 kr. i 2007 og med 2.062.kr. + moms på 516 kr. i 2008, der dækker over indkøb af bøger om afsætningsøkonomi, aktie- og anpartsselskaber, engelsk salg, selskabsformer, statistik, matematik for økonomer, organisationsteori og organisatorisk opførsel, mikro/makroøkonomi, Oxford english mini dictionary, "taberfabrikken", "Den skinbarlige virkelighed", "korrekt sprog og rigtige komma", "Studielæsning på videregående", "Udvælgelse af cases", "Eksamen", og en matematisk lommeregner.

Selskabet har i de omhandlende år afholdte udgifter til køb af medier, materialer og værktøj med i alt 4.446 kr. + moms på 1.111 kr. Der er tale om køb af et 32" LCD-TV, 5 dvd film uden angivelse af titel, musik-CD med Johnny Cash og Iglesias Enrique, almindelige spillefilm på DVD, bogen "Turen går til Tjekkiet og Slovakiet", pasfoto, nedfotografering af tegningskopi, samt planchepap. Der foreligger ingen bilag.

Selskabet har i årene 2007 og 2008 afholdt repræsentationsudgifter med henholdsvis 5.441 kr. og 9.016 kr., hvor 75 % af beløbene svarende til 4.081 kr. i 2007 og 6.762 kr. i 2008 er tillagt ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Mange af disse udgifter er afholdt til forplejning eller til gaver.

Der er afholdt udgifter til transport og overnatninger i de omhandlende indkomstår med i alt 2.700 kr. + moms på 27 kr., herunder udgifter til benzin med 1.325 kr. samt togbilletter til ... og ..., (flere dages ophold) med indkøb af mad og spiritus. Bilagene er mangelfulde, og der foreligger ikke dokumentation for benzinudgifterne.

De af selskabet afholdt udgifter til rengøringsartikler og internt udstyr med i alt 5.919 kr. + moms på 1.325 kr. vedrører køb af 3 badehåndklæder, en mælkeskummer, gaveartikler fra Kop og Kande, Bodum kande, dragtposer, bøjler, tallerkner, bord, 2 stole og bænk ved JYSK, overtræk til havemøbler, lamper og pærer, møbelovertræk, bøjler og 5 dragtposer, 4 små og 4 store håndklæder, flitsko m/søm, myregift, Weber grillspyd, opvaskerbørste, pærer, sikringer, 3 kg. Aktivvask, bagagestrips, skånebetræk til havemøbler, hynder til havebænk og stole, VVS-dele, cement, kost, diverse el-artikler, viskestykker, voksdug, sæbe, kabelbinder, samlemuffer, støvposer, briketter, lugtfri petroleum, vileda ultra, køkkenruller, toiletpapir, fyrfadslys, bøjler, vaskeklude, bordskåner, toiletbørste, 4 bloklys, tilbehørsdele til telt, bradepande, tehætte og tekande. Der mangler dokumentation for flere af posterne.

Selskabet har afholdt udgifter til køb af tøj med i alt 1.370 kr. + moms på 342 kr. i de omhandlende år i form af bl.a. skjorter, T-shirts og slips uden logo. Der foreligger ikke behørig dokumentation for T-shirts til herrer og damer, idet bilaget er et internt udgiftsbilag samt en arbejdsjakke med logo.

Selskabet har endvidere afholdt udgifter med i alt 12.389 kr. + moms på 3.115 kr. til indkøb af småværktøjer. Der er tale om køb af malerruller, penselsæt, maling, terpentin, lakpensel, blomsterrive, planeskovl, nøgle, skæreskive, CEE stik og sikringer, vandslange, kost, blindnittesæt, WD 40, Olie til plæneklipper, understøtningsrør 2 rullestander, skruetvinger, lastrammer, blæsepistol, sædeovertræk, vandkande, rør til fiskestang, kost, høreværn med radio, havebør, pendel-lampe, dolomitkalk, støvsuger, stiksav, højtryksrenser, spændenøgle til skiver, luftblander, fugtighedsmåler, hængselsretter, ukrudtsdug, kogeplade, sikkerhedslamper, støvmasker, slangebånd, lappegrej, slibeskive, kopstålbørste, slibekop, byggepladstavle, kædesavsolie, våd/tør støvsuger, lampeolie, skruetrækker, tommestik, arbejdsbukke, byggevinkel, hultang, Dewalt hammerbor, silikone, svejsebriller, ansigtsskærm, pudsebræt, spartel, kobensæt, strikhandske, vaterpas, mukkert/mejsel, mursnor, drain cleaner, trappestige, montagelim, skydelære, murspand, boltsaks, værktøjskasse, blæsepistol, snorvaterpas, sømudtrækker, 2 vandpumpetænger, bænkhammer, elskrue-trækkersæt, Zebraklinge, rørtang, rørskærersæt, gevindstangsortiment, værktøjsholder, fordeler tv, antibakterielle sokker, bliksakse, høreværn og handsker.

Selskabet har videre i de omhandlende år afholdt udgifter til indkøb af brænde med 6.602 kr. + moms med 1.413 kr., som ifølge det oplyste er anvendt til opvarmning af værksted/lager. Der foreligger dog kun dokumentation for udgifter på i alt 52 kr.

Ifølge årsrapporterne for 2007 og 2008 har selskabet afholdt udgifter til ombygning af lokaler med 17.262 kr. i 2008. SKAT har konstateret, at et beløb på 11.993 kr. + moms på 2.998 kr. er anvendt til indløb af materialer til renovering af værksted/lager i form af tømmer, mørtel, murbinder, armeringsnet, armeringstål, tegloverliggere, cement, støbesand, gulvisoleringsplader, installationskabel, antennekabel, stikdåser, og leje af opbrydningshammer.

Selskabet holder til på hovedaktionærens privatadresse, som er en ejendom med 90 m2 beboelse og 30 m2 udnyttet loft. Værkstedet er på 70 m2 og brændehuset på 30 m2. Boligdelen og værkstedet er bygget sammen med en indvendig gennemgang. Ved møde den 23. marts 2010 var der en omfattende renovering af stueetagen i beboelsesdelen i gang og det var kun de rå murer, som stod tilbage. Hovedanpartshaveren har til SKAT forklaret, at ejendommen ved købet i 2004 var i meget dårlig stand, og at han selv med venners og familiens hjælp var i gang med en omfattende restaurering af bygningerne, som der var tid og penge til det.

Hovedanpartshaveren har forklaret, at værkstedet bruges erhvervsmæssigt i de omhandlende år til opbevaring af forskellige ting vedrørende den årlige messe. Værkstedet var på tidspunktet for SKATs besøg fyldt op med privat indbo. Dog var der lidt værktøj og materiale i 2 kasser, som hovedanpartshaveren forklarede, var til opstilling af udstillingsstande på universitetet.

Det er oplyst, at Selskabets mål var at påbegynde bygning af messestande i ejendommens lokaler, men der var ingen erhvervsmæssige aktiviteter i bygningerne den 23. marts 2010.

Det blev endvidere oplyst på mødet med SKAT, at 1. sal af beboelsen blev anvendt til bolig, mens renoveringen stod på.

SKATs afgørelse

Selskabets indkomst er blevet forhøjet med 21.672 kr. i 2007 og med 44.892 kr. i 2008, da udgifterne ikke er anset for at være afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde Selskabets indkomst i de omhandlende år, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

SKAT har ved gennemgangen af selskabets udgifter kunnet konstatere, at der for det første ikke foreligger behørigt bilag, men at der ofte ligger et bilag for udgifterne, som hovedanpartshaveren selv har skrevet eller en dankortnota, og at udgifterne må anses for at være hovedanpartshaverens private udgifter, som er afholdt enten i relation til renovering af hans ejendom, køb af maskiner og artikler, gaver, tøj, faglig litteratur m.m. Udgifterne er således afholdt for at dække hovedanpartshaveren private behov og interesser.

Med hensyn til de af selskabets afholdte af udgifter til faglitteratur, bemærker SKAT, at flere af bøgerne indgik som lærebøger på økonomistudiet, hvorfor bøgerne ikke er anskaffet for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i selskabet, hvis aktivitet består i salg af annoncer og messestande. Tilsvarende gælder for afholdte udgifter til medie, materialer og værktøjer.

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til bespisning, repræsentation og lignende med 7.539 kr. + moms på 219 kr., som følge af at der ikke foreligger behørig dokumentation for udgiftens afholdelse i form af en regning eller lignende dokumentation, eller fordi det ikke er påført bilagene, i hvilken anledning udgiften er afholdt, og angivelsen af deltagere. Vedrørende repræsentationsudgifter afholdt over for især Studenterrådet er det svært at skelne mellem, om der er tale om studievenner eller forretningspartner, når de mødes på bar om aftenen.

Mange af bilagene bærer præg af at være afholdt i forbindelse med "sammenskudsgilde" i hovedanpartshaverens private interesse.

Gaver kan kun gives til ansatte og forretningsforbindelse. Hvis gaverne gives som tak for en arbejdsindsats, skal værdien opgives som løn for modtageren. Henset til at der ingen ansatte er i selskaber, er gaverne anset for at være afholdt i hovedanpartshaverens private interesse.

Vedrørende de af selskabet afholdte udgifterne til rengøringsartikler og internt udstyr, virker indkøbene malplaceret, henset til at Selskabet - hvis aktivitet består i annoncesalg og salg af messestande - ikke har lokaler til erhvervsmæssig brug, men har til huse i Studenterrådets lokaler.

Udgifter til T-shirts samt arbejdsjakke kan der ikke godkendes fradrag herfor, da der ikke foreligger dokumentation i form af fakturaer. De indkøbte skjorter, T-shirts og slips uden logo er anset for at være købt til hovedanpartshaverens eget brug, hvorfor selskabet ikke kan fradrage udgifterne hertil.

Vedrørende indkøb af småværktøjer, bemærkes det, at selskabet i henhold til aftalen med Studenterrådet skal være til stede og behjælpelig ved afholdelse af studiemesse, og da studiemessen har været afholdt før selskabet trådte til, anses anvendelsen af selskabets værktøjer at være begrænset. Samtidig var hovedanpartshaveren var i gang med en gennemgribende renovering af sin private ejendom, og de mange indkøbte genstande vil normalt ikke kunne kædes sammen med opstilling af messestande. Endvidere er langt de fleste indkøbt foretaget i perioder, som ligger uden for den årlige studiemessens afholdelse.

Hovedanpartshaverens ejendom er ikke anvendt i forbindelse med selskabets erhvervsmæssige aktiviteter, bortset fra to kasser med værktøj, som forklaret blev anvendt til brug ved opstilling af messestande. Der var intet, der tydede på, at bygninger har været anvendt erhvervsmæssigt i den tid, som hovedanpartshaveren har ejet ejendommen.

I henhold til studiemessen er selskabet forpligtet til at sælge standene og sørge for annoncering. Denne aktivitet finder sted i forbindelse med studiestart i september måned. Endvidere skal Selskabet være til stede på messen og hjælpe med det praktiske arbejde. Der er således efter SKATs opfattelse, at der ikke er behov for egne lokaler. SKAT bemærker i den forbindelse, at der ikke foreligger en lejekontrakt mellem hovedanpartshaveren og Selskabet om anvendelse af værkstedet, ligesom der ikke er betalt husleje i perioden. Endvidere var bygningerne ved overtagelsen i så ringe stand, at de fleste udgifter til vedligeholdelse og ombygning under disse omstændigheder må anses for at være forbedringsudgifter på hovedanpartshaverens ejendom.

SKAT har fundet, at udgifterne i årene 2007 og 2008 på henholdsvis 23.760 kr. og 48.019 kr., heraf tilbageførte repræsentationsomkostninger med henholdsvis 2.088 kr. og 3.127 kr. ved selskabets indkomstopgørelse, er tale om udgifter, der er afholdt i hovedanpartshaverens personlige interesse, hvorfor de er selskabets indkomstopgørelse uvedkommende.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets skatteansættelse skal ikke forhøjes med 21.672 kr. i 2007 og 44.892 kr. i 2008, da der ikke er tale om betaling af hovedanpartshaveren private udgifter.

Selskabet har siden grundlæggelsen i 2005 haft til formål at videreudvikle og ekspandere den af hovedanpartshaveren tidligere besatte stilling som salgskonsulent v/G1s publikationer, herunder at stå for en mindre studiemesse, som tidligere blev afholdt af Studenterrådet selv. Selskabets aktivitet består i dag af tre hovedformål, rådgivning i forbindelse med afsætningsøkonomiske spørgsmål, grafisk layout og produktion af materiale til henholdsvis studiemesser og publikationer og design, produktion og udlejning af professionelle messestande til mindre udstillinger.

Der er sket fejl i bogføringen af selskabet, men der er tale om begynderfejl. Fejl, som primært skal tillægges manglende kommunikation grundet stort arbejdspres i selskabet og derved en manglende ressourcetilførsel på selskabets bogføringsarbejde.

Selskabet har disponeret ud fra en opfattelse af, at de afsatte ressourcer var tilstrækkelige til at opfylde de lovgivningsmæssige krav til selskabets regnskabsaflæggelse. Dog er Selskabet ikke i stand til at styre og organisere leverandørers manglende evne til at opfylde de lovmæssige krav om udstedelse af behørig kvittering for de af selskabet indkøbte materialer og ydelser.

Trods Selskabets mindre fysiske og omsætningsmæssige størrelse har det fra start og i tråd med dets mission om at fremstå som en "state of the art" virksomhed, antaget de bedste anbefalede og professionelle rådgivere. Beslutninger og dispositioner af ledelsesmæssige og økonomisk art er udover høj faglighed ligeledes truffet med fundament i Nørby udvalgets retningsgivende linier god etik og forretningsmoral.

Selskabet er uenigt i SKATs afgørelse. Aggressivitet med grundlag i en forudindtaget subjektiv og demoraliserende nidkær og usympatisk holdning har bevirket, at SKAT ikke har registreret fakta. Det er retskrænkende, at SKAT udbeder sig dokumentation som efter behørig fremlæggelse negligeres og subjektivt bedømmes for værende uden betydning. Dette til trods for tidligere mundtlig accept.

Til det af SKAT anførte vedrørende dokumentation bør en dankortnota eller en post på kontoudtog fra banken dokumentere udgiftens oprindelse.

Vedrørende udgifter til faglitteratur skal det bemærkes, at hovedanpartshaveren har fået bevilliget studiemateriale til hele studiet af det offentlige. Der er fremsendt dokumentation herfor. De af Selskabet afholdte udgifter til faglitteratur - som er enslydende med det af hovedanpartshaveren indkøbte litteratur - er sket med henblik på den rådgivende virksomhed, som Selskabet i dag yder dets klienter.

Ved køb af tøj påføres tøjet logo ad-hoc via påstrygelig transfer alt efter behov og arbejdsopgaven samt arbejdsgiver. Det erstatter således almindelig beklædning.

For så vidt angår de afholdte udgifter til indkøb af rengøringsartikler og internt udstyr bemærkes det, at Selskabet i forbindelse med afholdelse af studiemesserne ligeledes er ansvarlig for nedtagning og oprydningen.

Til de af Selskabets afholdte udgifter til mediemateriale og værktøj til produktudvikling, bør man noterer sig, at selskabet selv promoverer sig på messerne, hvor kunderne deltager, og hvor kontakten til næste års arrangementer primært etableres. På tidspunktet for SKATs besøg var selskabets værktøj til stede i 10 værktøjskasser og plastickasser. Indkøbet af værktøjet er sket med henblik på løbende at udvikle nye messestande. F.eks. kunne Selskabet i sommeren 2011 præsentere unikke nye messestande, som havde været undervejs i mere end et år, og hvor konstruktionerne ligger tidsmæssigt uden for de årlige studiemessers afholdelse. De nye konstruktioner er frembragt i værkstedet, da det ikke er særligt hensigtsmæssigt at bygge messestande i Universitetets kontormiljø.

Der er foretaget minimale ændringer på ejendommen, som har gjort det muligt at anvende denne til opmagasinering af selskabets materialer og værktøj.

Selskabet bemærker, at kunderne primært er studenterorganisationer, hvor der er tale om unge studerende, der forsøger at overleve på en SU, som primært agere i sin fritid efter studierne. Samtidig er der ofte tale om politisk ledede organisationer, der bevirker mange deltagere til de besluttende møder. Til det af SKAT anførte vedrørende selskabets udgifter til bespisning og repræsentation, er det dokumenteret, at den nævnte repræsentation i studiemiljøet har affødt nye kontakter i den efterfølgende periode. Der er til Landsskatteretten fremsendt dokumentation for kopier af fakturaer udstedt til Selskabets kunder i 2010.

Der er til Landsskatteretten fremsendt dokumentation for selskabets kontrakter med henholdsvis G3 og G4, der gælder fra årene 2010, 2011 og 2012, kopier af G2 for 2010/2011, Studenterhåndbogen for 2011/2012 studenterkalenderen 2011/2012 samt aftaler vedrørende ... festival for 2007 og 2008 samt udstedte billetter.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbart forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver bl.a. at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privat udgift, der er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Selskabet har bevisbyrden for, at der er tale om erhvervsmæssige udgifter.

Selskabet har ikke med det fremsendte eller forklarede dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at der er tale om erhvervsmæssige udgifter.

Ved afgørelsen er der henset til, at langt størstedelen af udgifterne efter deres art har privat karakter og anses afholdt i hovedanpartshaverens interesse, som indkøbt til hans private hjem eller til hans private brug. Der godkendes endvidere ikke fradrag for udgifter, der ikke er behørigt dokumentet ved eksterne bilag, hvoraf købene fremgår eller for beløb, som udgør en differencen mellem det faktiske betalte beløb og det af hovedanpartshaveren hævede beløb.

Vedrørende de af selskabet afholdte udgifter til repræsentation - hvor der er tale om indkøb af vin, øl, slik og cigaretter - og gaver, anses disse for at være afholdt i hovedanpartshaverens personlige interesse. Udgifter, der er afholdt i forbindelse med hovedanpartshaverens deltagelse i ... Festival i weekenden den ... 2007 og fredag den ... 2008, er ligeledes anset for at være private udgifter. Tilsvarende gælder for de af selskabet afholdte udgifter til tøj, da der er tale om almindelig tøj købt i dagligvarebutikker.

Da selskabet ingen indtægter har ved rådgivning i forbindelse med afsætningsøkonomiske spørgsmål i 2007 og 2008, anses de af selskabet afholdte udgifter til faglitteratur for at være indkøbt til brug for hovedanpartshaverens studie, som han ifølge det oplyste først var færdig med i sommeren 2010.

Det er endvidere ikke sandsynliggjort over for retten, at selskabet har haft brug for et værksted i de omhandlende år med henblik på at bygge messestande eller udvikle disse til brug for studiemesserne, da denne aktivitet i henhold til det oplyste først kan være påbegyndt efter SKATs besøg på adressen i 2010.

Det er derfor med rette, at SKAT ikke har godkendt fradrag for de af selskabet afholdte udgifter med i alt 21.672 kr. i 2007 og med i alt 44.892 kr. i 2008 jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Omkvalificering af lån til løn

Sagens oplysninger

Det fremgår af mellemregningen mellem Selskabet og hovedanpartshaveren, at hovedanpartshaveren har lånt 39.093 kr. i 2007 og 20.074 kr. i 2008 af Selskabet. Det samlede lån udgør herefter henholdsvis 85.617 kr. og 105.692 kr. ultimo 2007 og 2008.

Der er ikke udbetalt løn til Selskabets hovedanpartshaver i årene 2007 og 2008.

Det fremgår af sagens oplysninger, at hovedanpartshaveren har fået udbetalt 59.345 kr. i løn samt 19.408 kr. i SU i 2007 og 51.382 kr. i løn i 2008. Lønnen er i de omhandlende år udbetalt af G5 A/S.

Hovedanpartshaveren er ejer af ejendommen ...1, der er købt den 1. juli 2004, hvor ejendomsværdien pr. 31.12.2007 og pr. 31.12.2008 er 1.100.000 kr., og grundværdien er 218.900 kr. Hovedanpartshaverens formue i form af indestående i pengeinstitut, obligationer, pantebreve udgør 38.839 kr. i 2007 og 14.771 kr. i 2008.

Hovedanpartshaveren har selvangivet renteudgifter med henholdsvis 42.999 kr. i 2007 og med 41.958 kr. i 2008, og han har en SU-gæld på hhv. 4.640.504 kr. i 2007, og på 4.634.444 kr. i 2008.

Hovedanpartshaveren har over for Landsskatteretten oplyst, at han var insolvent på tidspunktet, da han tidligere er gået konkurs med et selskab.

SKATs afgørelse

Selskabet har fradrag for udgifter på 39.093 kr. i 2007 og 20.074 kr. i 2008 som løn, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det er SKATs opfattelse, at hovedanpartshaverens hævninger i Selskabet skal anses for løn. Dette begrundes med, at hele selskabets omsætning hviler på hovedanpartshaverens personlige arbejdsindsats, og at der ikke er udbetalt løn. Endvidere besværliggøres hovedanpartshaverens økonomiske situation en tilbagebetaling af gælden til Selskabet.

Mellemregningen har været stigende siden stiftelsen af selskabet, og der er ikke noget der tyder på en tilbagebetaling. Det af selskabet anførte om, at tilbagebetalingen vil ske i takt med kommende lønudbetalinger og udlodning, viser dels, at hovedanpartshaveren ikke er i stand til at tilbagebetale det ulovlige anpartshaverlån, dels at det hele tiden har været meningen, at det er løn som udbetales i forbindelse med hævningerne på mellemregningen.

Den anvendte model skyldes, at hovedanpartshaveren var på SU, og udbetaling af løn ville påvirke hovedanpartshaverens udbetaling af SU.

Selskabets påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at der er tale om et lån, som er ydet til hovedanpartshaveren, hvilket ligeledes fremgår af selskabets årerapporter i den uafhængige revisors påtegning. Dette er tillige meddelt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via rapporteringerne.

SKATs postulater om, at ovenstående skulle være foretaget for, at undgå indvirkning på hovedanpartshaverens SU må betragtes som være irrelevant. Hovedanpartshaveren modtog i perioden kun delvis SU, og ernærede sig samtidig som supervisor hos G5 A/S.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det fremgår af Ligningsvejledningen, afsnit S.F.2.2.4.2, at:

"...

 

Lån, som opstår ved, at hovedaktionæren løbende hæver beløb i selskabet over mellemregningskontoen til betaling af private udgifter, må anerkendes i skattemæssig henseende, når aktionæren er solvent.

   
 

Hvis det derimod efter en bedømmelse af aktionærens økonomiske forhold må antages, at han ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, må hævningerne i almindelighed beskattes som løn fra selskabet. I det omfang, aktionæren ikke udfører et arbejde som svarer til hævningerne, betragtes disse dog som maskeret udbytte.

..."

Ud fra de foreliggende oplysninger i sagens ses det ikke godtgjort, at hovedanpartshaverens økonomiske situation muliggjorde en tilbagebetaling af de hævede beløb.

Det af selskabets fremsendte har ikke givet anledning til at ændre SKATs afgørelse, hvorfor hævninger anses som løn, som selskabet får fradrag for.

Biludgifter

Sagens oplysninger

Selskabet har afholdt udgifter til bil med i alt 21.732 kr. i 2007 og med 25.551 i 2008, heraf er henholdsvis 13.635 kr. og 15.413 kr. udgifter til brændstof. Udgifter til reparation/vedligeholdelse udgør henholdsvis 4.274 kr. og 7.298 kr., og udgifter til vægtafgift og forsikring udgør 3.849 kr. og 2.840 kr.

Der er tale om en Volvo ... med registreringsnummer ..., der er købt den 4. april 2007. Bilen skulle efter det oplyste være byttet for 15.000 kr., og er købt privat af hovedanpartshaveren. Bilen er indregistreret i hovedanpartshaverens navn, som personbil til privat personkørsel.

SKATs afgørelse

Regulering af selskabets indkomst på dette punkt er på 0 kr.

Hovedanpartshaveren indkomst er forhøjet med værdien af fri bil i årene 2007 og 2008 svarende til 40.000 kr., jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Selskabets påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at hovedanpartshaveren ikke har fået stillet fri bil til rådighed, da der er tale om en registreringsfejl. Der anmodes om omgørelse af dispositioner vedrørende bilen i årene 2007 og 2008.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det bemærkes, at SKATs afgørelse af 8. december 2010 vedrører selskabets skatteansættelse, og uanset at SKAT ved ansættelsen har redegjort for de afledede virkninger for hovedanpartshaverens indkomstopgørelse, er dette ikke en del af afgørelsen for selskabet.

Afgørelsen om, at hovedanpartshaveren har haft bilen til rådighed, er således uden betydning for selskabets skatteansættelse, da der som selvangivet er indrømmet fradrag for selskabets udgifter ved ansættelsen.

Vedrørende anmodningen om omgørelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 29, skal det bemærkes, at der skal ansøges om tilladelse hertil hos SKAT, idet Landsskatteretten alene kan tage stilling til afgørelser truffet af SKAT.

..."

J.nr. 11-01055 (ikke godkendt momsfradrag):

"...

Landsskatterettens afgørelse

2007

SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar vedrørende købemoms med 3.972 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

2008

SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar vedrørende købemoms med 9.679 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Sagsbehandleren har holdt møde med selskabets direktør og hovedanpartshaveren.

Sagens oplysninger

I indkomstårene 2007 har Selskabet fratrukket udgifter til salgsomkostninger, administrationsomkostninger og andre driftsomkostninger med 69.360 kr. og i 2008 udgør udgifter i alt 96.350 kr.

SKAT har den 23. marts 2010 afholdt møde på selskabets adresse med hovedanpartshaveren og foretaget en bilagsgennemgang af selskabets udgifter. Ved gennemgang af regnskabsmaterialet kunne SKAT konstatere, at regnskabsmateriale bærer generelt præg af, at hovedanpartshaveren har vanskeligt ved at adskille selskabets midler fra sine egne. Endvidere er bilagsmaterialet mangelfuldt, da der i mange tilfælde ikke foreligger egentlige fakturaer for udgifterne.

Der er bl.a. tale om følgende udgiftsposter:

Selskabet har fratrukket udgifter til faglitteratur med 3.385 kr.+ moms på 846 kr. i 2007 og med 2.062.kr. + moms på 516 kr. i 2008, der dækker over indkøb af bøger om afsætningsøkonomi, aktie- og anpartsselskaber, engelsk salg, selskabsformer, statistik, matematik for økonomer, organisationsteori og organisatorisk opførsel, mikro/makroøkonomi, Oxford english mini dictionary, "taberfabrikken", "Den skinbarlige virkelighed", "korrekt sprog og rigtige komma", "Studielæsning på videregående", "Udvælgelse af cases", "Eksamen", og en matematisk lommeregner.

Selskabet har i de omhandlende år afholdte udgifter til køb af medier materialer og værktøj med i alt 4.446 kr. + moms på 1.111 kr. Der er tale om køb af et 32" LCD-TV, 5 dyd film uden angivelse af titel, musik-CD med Johnny Cash og Iglesias Enrique, almindelige spillefilm på DVD, bogen "Turen går til Tjekkiet og Slovakiet", pasfoto, nedfotografering af tegningskopi, samt planchepap. Der foreligger ingen bilag.

Selskabet har i årene 2007 og 2008 afholdt repræsentationsudgifter med henholdsvis 5.441 kr. og 9.016 kr., hvor 75 % af beløbene svarende til 4.081 kr. i 2007 og 6.762 kr. i 2008 er tillagt ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Mange af disse udgifter er afholdt til forplejning eller til gaver.

Der er afholdt udgifter til transport og overnatninger i de omhandlende indkomstår med i alt 2.700 kr. + moms på 27 kr., herunder udgifter til benzin med 1.325 kr. samt togbilletter til ... og ..., (flere dages ophold) med indkøb af mad og spiritus. Bilagene er mangelfulde og der foreligger ikke dokumentation for benzinudgifterne.

De af selskabet afholdte udgifter til rengøringsartikler og internt udstyr med i alt 5.919 kr. + moms på 1.325 kr. vedrører køb af 3 badehåndklæder, en mælkeskummer, gaveartikler fra Kop og Kande, Bodum kande, dragtposer, bøjler, tallerkner, bord, 2 stole og bænk ved JYSK, overtræk til havemøbler, lamper og pærer, møbelovertræk, bøjler og 5 dragtposer, 4 små og 4 store håndklæder, flitsko m/søm, myregift, Weber grillspyd, opvaskerbørste, pærer, sikringer, 3 kg. Aktivvask, bagagestrips, skånebetræk til havemøbler, hynder til havebænk og stole, VVS-dele, cement, kost, diverse el-artikler, viskestykker, voksdug, sæbe, kabelbinder, samlemuffer, støvposer, briketter, lugtfri petroleum, vileda ultra, køkkenruller, toiletpapir, fyrfadslys, bøjler, vaskeklude, bordskåner, toiletbørste, 4 bloklys, tilbehørsdele til telt, bradepande, tehætte og tekande. Der mangler dokumentation for flere af posterne.

Selskabet har afholdt udgifter til køb af tøj med i alt 1.370 kr. + moms på 342 kr. i de omhandlende år i form af bl.a. skjorter, T-shirts og slips uden logo. Der foreligger ikke behørig dokumentation for T-shirts til herrer og damer, idet bilaget er et internt udgiftsbilag samt en arbejdsjakke med logo.

Selskabet har endvidere afholdt udgifter med i alt 12.389 kr. + moms på 3.115 kr. til indkøb af småværktøjer. Der er tale om køb af malerruller, penselsæt, maling, terpentin, lakpensel, blomsterrive, planeskovl, nøgle, skæreskive, CEE stik og sikringer, vandslange, kost, blindnittesæt, WD 40, Olie til plæneklipper, understøtningsrør 2 rullestander, skruetvinger, lastrammer, blæsepistol, sædeovertræk, vandkande, rør til fiskestang, kost, høreværn med radio, havebør, pendellampe, dolomitkalk, støvsuger, stiksav, højtryksrenser, spændenøgle til skiver, luftblander, fugtighedsmåler, hængselsretter, ukrudtsdug, kogeplade, sikkerhedslamper, støvmasker, slangebånd, lappegrej, slibeskive, kopstålbørste, slibekop, byggepladstavle, kædesavsolie, våd/tør støvsuger, lampeolie, skruetrækker, tommestik, arbejdsbukke, byggevinkel, hultang, Dewalt hammerbor, silikone, svejsebriller, ansigtsskærm, pudsebræt, spartel, kobensæt, strikhandske, vaterpas, mukkert/mejsel, mursnor, drain cleaner, trappestige, montagelim, skydelære, murspand, boltsaks, værktøjskasse, blæsepistol, snorvaterpas, sømudtrækker, 2 vandpumpetænger, bænkhammer, el-skruetrækkersæt, Zebraklinge, rørtang, rørskærersæt, gevindstangsortiment, værktøjsholder, fordeler tv, antibakterielle sokker, bliksakse, høreværn og handsker.

Selskabet har videre i de omhandlende år afholdt udgifter til indkøb af brænde med 6.602 kr. + moms med 1.413 kr., som ifølge det oplyste er anvendt til opvarmning af værksted/lager. Der foreligger dog kun dokumentation for udgifter på i alt 52 kr.

Ifølge årsrapporterne for 2007 og 2008 har selskabet afholdt udgifter til ombygning af lokaler med 17.262 kr. i 2008. SKAT har konstateret, at et beløb på 11.993 kr. + moms på 2.998 kr. er anvendt til indløb af materialer til renovering af værksted/lager i form af tømmer, mørtel, murbinder armeringsnet, armeringstål, tegloverliggere, cement, støbesand, gulvisoleringsplader, installationskabel, antennekabel, stikdåser, og leje af opbrydningshammer.

Selskabet holder til på hovedaktionærens privatadresse, som er en ejendom med 90 m2 beboelse og 30 m2 udnyttet loft. Værkstedet er på 70 m2 og brændehuset på 30 m2. Boligdelen og værkstedet er bygget sammen med en indvendig gennemgang. Ved møde den 23. marts 2010 var der en omfattende renovering af stueetagen i beboelsesdelen i gang og det var kun de rå murer, som stod tilbage. Hovedanpartshaveren har til SKAT forklaret, at ejendommen ved købet i 2004 var i meget dårlig stand, og at han selv med venners og familiens hjælp var i gang med en omfattende restaurering af bygningerne, som der var tid og penge til det.

Vedrørende værkstedet har hovedanpartshaveren forklaret, at det bruges erhvervsmæssigt i de omhandlende år til opbevaring af forskellige ting vedrørende den årlige messe. Værkstedet var på tidspunktet for SKATs besøg fyldt op med privat indbo. Dog var der lidt værktøj og materiale i 2 kasser, som hovedanpartshaveren forklarede, var til opstilling af udstillingsstande på universitetet.

Det er oplyst, at Selskabets mål var at påbegynde bygning af messestande i ejendommens lokaler, men der var ingen erhvervsmæssige aktiviteter i bygningerne den 23. marts 2010.

Det fremgår af sagen, at 1. sal af beboelsen blev anvendt til bolig, mens renoveringen af ejendommen stod på.

SKATs afgørelse

Selskabets momstilsvar er blevet forhøjet med 3.972 kr. i 2007 og med 9.679 kr. i 2008.

Selskabet har ikke fået godkendt fradrag for diverse udgifter med 21.672 kr. i indkomståret 2007 og med 44.892 kr., da det ikke er dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynligt, at udgifter er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a.

Der er bl.a. henset til, at der dels ikke foreligger behørig dokumentation for udgifterne i form af fakturaer, dels at udgifterne er anset at være afholdt i hovedanpartshaverens interesse.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabet har nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for indgående moms med 3.972 kr. i 2007 og 9.679 kr. i 2008, da der er tale om erhvervsmæssige udgifter.

Der er sket fejl i bogføringen af selskabet, men der er tale om begynderfejl. Fejl, som primært skal tillægges manglende kommunikation grundet stort arbejdspres i selskabet og derved en manglende ressourcetilførsel på selskabets bogføringsarbejde.

Selskabet har disponeret ud fra en opfattelse af, at de afsatte ressourcer var tilstrækkelige til at opfylde de lovgivningsmæssige krav til selskabets regnskabsaflæggelse. Dog er Selskabet ikke i stand til at styre og organisere leverandørers manglende evne til at opfylde de lovmæssige krav om udstedelse af behørig kvittering for de af selskabet indkøbte materialer og ydelser.

Til det af SKAT anførte vedrørende dokumentation bør en dankortnota eller en post på kontoudtog fra banken dokumentere udgiftens oprindelse.

Vedrørende udgifter til faglitteratur skal det bemærkes, at hovedanpartshaveren har fået bevilliget studiemateriale til hele studiet af det offentlige. Der er fremsendt dokumentation herfor. De af Selskabet afholdte udgifter til faglitteratur - som er enslydende med det af hovedanpartshaveren indkøbte litteratur - er sket med henblik på den rådgivende virksomhed, som Selskabet i dag yder dets klienter.

Ved køb af tøj påføres tøjet logo ad-hoc via påstrygelig transfer alt efter behov og arbejdsopgaven samt arbejdsgiver. Det erstatter således almindelig beklædning.

For så vidt angår de afholdte udgifter til indkøb af rengøringsartikler og internt udstyr bemærkes det, at Selskabet i forbindelse med afholdelse af studiemesserne ligeledes er ansvarlig for nedtagning og oprydningen.

Til de af Selskabets afholdte udgifter til mediemateriale og værktøj til produktudvikling, bør man noterer sig, at selskabet selv promoverer sig på messerne, hvor kunderne deltager, og hvor kontakten til næste års arrangementer primært etableres. På tidspunktet for SKATs besøg var selskabets værktøj til stede i 10 værktøjskasser og plastickasser. Indkøbet af værktøjet er sket med henblik på løbende at udvikle nye messestande. F.eks. kunne Selskabet i sommer 2011 præsentere unikke nye messestande, som havde været undervejes i mere end et år, og hvor konstruktionerne ligger tidsmæssigt uden for de årlige studiemessers afholdelse. De nye konstruktioner er frembragt i værkstedet, da det ikke er særligt hensigtsmæssigt at bygge messestande i Universitetets kontormiljø.

Der er foretaget minimale ændringer på ejendommen, som har gjort det muligt at anvende denne til opmagasinering af selskabets materialer og værktøj.

Selskabet bemærker, at kunderne primært er studenterorganisationer, hvor der er tale om unge studerende, der forsøger at overleve på en SU, som primært agere i sin fritid efter studierne. Samtidig er der ofte tale om politisk ledede organisationer, der bevirker mange deltagere til de besluttende møder. Til det af SKAT anførte vedrørende selskabets udgifter til bespisning og repræsentation, er det dokumenteret, at den nævnte repræsentation i studiemiljøet har affødt nye kontakter i den efterfølgende periode. Der er til Landsskatteretten fremsendt dokumentation for kopier af fakturaer udstedt til Selskabets kunder i 2010.

Der er til Landsskatteretten fremsendt dokumentation for selskabets kontrakter med henholdsvis G3 og G4, der gælder fra årene 2010, 2011 og 2012, kopier af G2 for 2010/2011, Studenterhåndbogen for 2011/2012 studenterkalenderen 2011/2012 samt aftaler vedrørende ... festival for 2007 og 2008 samt udstedte billetter.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a i momsloven kan ved opgørelsen af momstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift. Det fremgår af momslovens § 37, stk. 1.

Det er dog en generel betingelse for at kunne opnå fradrag for købsmomsen, at der som dokumentation fremlægges forskriftsmæssige købsfaktura. Kravene til indholdet af en forskriftsmæssig korrekt faktura fremgår af momsbekendtgørelsen § 40, stk. 1.

Hvis der afholdes udgifter til private formål, kan der ikke opnås fradrag for momsen i henhold til momslovens § 37, stk. 1.

Det fremgår endvidere af momslovens § 42, stk. 1 nr. 1 og 2, at der ikke kan fradrages afgift af indkøb m.v., som vedrører kost til virksomhedens indehaver og personale samt afgift af anskaffelser og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato, jf. nr. 11-01105, stadfæstet SKATs ansættelser vedrørende ikke godkendt fradrag for udgifter på 21.672 kr. i 2007 og 44.892 kr. i 2008, som følge af at udgifterne enten ikke er dokumenteret ved købsfakturaer eller er anset at være private udgifter.

Landsskatteretten stadfæster således SKATs forhøjelse af momstilsvaret med 3.972 kr. i 2007 og 9.679 kr. i 2008.

..."

J.nr. 11-02117 (maskeret udlodning som løn og værdi af fri bil):

"...

Klagen vedrører, at klageren er anset for at være skattepligtig som maskeret udlodning af diverse udgifter afholdt af H1 ApS, og som løn af lån fra Selskabet og værdi af fri bil.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2007

Personlig indkomst

 

SKAT har anset klageren for at være:

 

Skattepligtig som løn

39.093 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse

 
   

Skattepligtig af værdien af fri bil

40.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse

 
   

Aktieindkomst

 

SKAT har anset klageren for at være:

 

Skattepligtig som maskeret udbytte

27.702 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse

 

Indkomståret 2008

Personlig indkomst

 

SKAT har anset klageren for at være:

 

Skattepligtig som løn

20.074 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse

 
   

Skattepligtig af værdien af fri bil

40.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse

 
   

Aktieindkomst

 

SKAT har anset klageren for at være:

 

Skattepligtig som maskeret udbytte

57.698 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse

 

Møde mv.

Sagsbehandleren har afholdt møde med klageren.

Generelle oplysninger

Klageren ejer 100 % af kapitalen i H1 ApS (herefter benævnt Selskabet), og han er tillige direktør i Selskabet.

Selskabets aktivitet består i at drive konsulentvirksomhed, og Selskabets indtægter hidrører fra en aftale indgået med Studenterrådet ved G1. Aftalen er indgået den 15. april 2007, og drejer sig om salg af annoncer m.v. for Studenterrådet. Selskabet varetager salg af annoncer til G2 i 2007 og 2008, salg af messestande til Studenterrådets Studiestartmesse i 2007 og 2008, salg af annoncer til Studenterrådets Studenterhåndbog i 2007 og 2008, salg af annoncer til en studiekalender i 2007 og 2008 samt efter aftale salg af annoncer eller indgåelse af aftaler om sponsorater om andre arrangementer for Studenterrådet.

Der udbetales provision til Selskabet svarende til 12 % af indtægterne af 0 - 250.000 kr. i optjente annonceindtægter og 15 % af indtægterne ved 250.001 kr. eller derover i optjente annonceindtægter: Herudover er der aftalt bonusordning, hvor Selskabet ved 200.000 kr. i optjente indtægter får udbetalt et engangsbeløb på 2.500 kr. ved 225.000 kr. i optjente indtægter får udbetalt et engangsbeløb på 2.500 kr. og ved 250.000 kr. i optjente indtægter får udbetalt et engangsbeløb på 5.000 kr.

Klageren har ikke fået udbetalt løn fra Selskabet i årene 2007 og 2008.

Klageren læste økonomi ved G1, som han færdiggjorde sommeren 2010.

Selskabet har adresse på ...1, som er klagerens privatadresse.

Det fremgår af sagens oplysninger, at annoncesalget kunne finde sted fra Studenterrådets lokaler.

Omkvalificering af lån til løn

Sagens oplysninger

Af mellemregningen mellem Selskabet og klageren fremgår det, at klageren har lånt 39.093 kr. i 2007 og 20.074 kr. i 2008 af Selskabet. Det samlede lån udgør herefter henholdsvis 85.617 kr. og 105.692 kr. ultimo 2007 og 2008.

Der er ikke i årene 2007 og 2008 udbetalt løn til klageren.

Det fremgår af klagerens R75, at klageren har fået udbetalt 59.345 kr. i løn samt 19.408 kr. i SU i 2007 og 51.382 kr. i løn i 2008. Lønnen er i de omhandlende år udbetalt af G5 A/S.

Klageren er ejer af ejendommen ...1, der er købt den 1. juli 2004, hvor ejendomsværdien pr. 31.12.2007 og pr. 31.12.2008 er 1.100.000 kr., og grundværdien er 218.900 kr. Klagerens formue i form af indestående i pengeinstitut, obligationer, pantebreve udgør 38.839 kr. i 2007 og 14.771 kr. i 2008.

Klageren har selvangivet renteudgifter med henholdsvis 42.999 kr. i 2007 og med 41.958 kr. i 2008., og han har en SU-gæld på hhv. 4.640.504 kr. i 2007, og på 4.634.444 kr. i 2008.

Klageren har over for Landsskatteretten oplyst, at han var insolvent på tidspunktet, da han tidligere er gået konkurs med et selskab.

SKATs afgørelse

Klageren er anset at være skattepligtig af 39.093 kr. i 2007 og 20.074 kr. i 2008 som løn, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

Det er SKATs opfattelse, at klagerens hævninger i Selskabet skal anses for løn. Dette begrundes med, at hele Selskabets omsætning hviler på klagerens personlige arbejdsindsats, og at der ikke er udbetalt løn. Endvidere besværliggøres klagerens økonomiske situation en tilbagebetaling af gælden til Selskabet.

Klagerens mellemregning med Selskabet har været stigende siden stiftelsen af Selskabet, og der er ikke noget, der tyder på en tilbagebetaling. Til det anførte om, at tilbagebetalingen vil ske i takt med kommende lønudbetalinger og udlodning, viser dels at klageren ikke er i stand til at tilbagebetale det ulovlige anpartshaverlån, dels at det hele tiden har været meningen, at det er løn som udbetales i forbindelse med hævningerne på mellemregningen.

Den anvendte model skyldes, at klageren var på SU, og udbetaling af løn ville påvirke klagerens udbetaling af SU.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klageren ikke er skattepligtig af beløbet som løn, da de er tale om et lån ydet til klageren fra Selskabet side. Lånene fremgår af Selskabets årsrapporter for 2007 og 2008.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af Ligningsvejledningen, afsnit S.F.2.2.4.2, at:

"...

 

Lån, som opstår ved, at hovedaktionæren løbende hæver beløb i Selskabet over mellemregningskontoen til betaling af private udgifter, må anerkendes i skattemæssig henseende, når aktionæren er solvent.

   
 

Hvis det derimod efter en bedømmelse af aktionærens økonomiske forhold må antages, at han ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, må hævningerne i almindelighed beskattes som løn fra Selskabet. I det omfang, aktionæren ikke udfører et arbejde som svarer til hævningerne, betragtes disse dog som maskeret udbytte.

..."

Ud fra de foreliggende oplysninger i sagens ses det ikke godtgjort, at klagerens økonomiske situation muliggjorde en tilbagebetaling af de hævede beløb, hvorfor det er med rette, at SKAT har anset klagerens hævninger som løn, som klageren er skattepligtig af, jf. statsskattelovens § 4, litra c

Beskatning af rådighed over fri bil

Sagens oplysninger

H1 ApS har afholdt udgifter til bil med 21.732 kr. i 2007 og med 25.551 kr. i 2008, heraf er henholdsvis 13.635 kr. og 15.413 kr. udgifter til brændstof.

Udgifter til reparation/vedligeholdelse udgør henholdsvis 4.274 kr. og 7.298 kr., og udgifter til vægtafgift og forsikring udgør 3.849 kr. og 2.840 kr.

Der er tale om en Volvo ... med registreringsnummer ..., der er købt den 4. april 2007. Bilen skulle efter det oplyste være byttet for 15.000 kr. og ifølge den fremsendte slutseddel er den købt privat af klageren. Bilen er indregistreret i klagerens navn som personbil til privat kørsel.

Det er til SKAT oplyst, at bytteprisen for bilen er fratrukket over mellemregningen, men der er til SKAT fremsendt en kontospecifikation, hvoraf det fremgår, at byttesummen på 15.000 kr. ikke er bogført på mellemregningen.

På Selskabets driftsmiddelsaldo, der primo 2007 udgjorde 48.375 kr., er der i 2007 bogført en tilgang på 25.000 kr. og fragået en afgang på 10.000 kr. Der er foretaget skattemæssige afskrivninger med i alt 15.844 kr. i 2007 og med 11.883 kr. i 2008.

Der er ikke fremsendt kørselsregnskab for årene 2007 og 2008 for bilen. I stedet er der fremsendt et kørselsregnskab for perioden 16. november 2009 til 28. marts 2010 for en Opel Astra.

Klageren ejede ikke andre biler i de omhandlende år. Den 10. november 2009 købte klageren en Opel Astra ... med registreringsnummer ..., som er indregistreret som en personbil til privat personkørsel.

Selskabet har oplyst, at det er en fejl, at bilens anskaffelsessum er bogført i Selskabet, og at der er afskrevet herpå.

SKATs afgørelse

Klagerens indkomst er forhøjet med værdien af fri bil i årene 2007 og 2008 svarende til 40.000 kr., jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Klageren har i de pågældende indkomstår haft Selskabets bil til rådighed, da han ikke selv har haft andre biler, og ikke har bekræftet dette ved fremsendelse af et kørselsregnskab for den omhandlende bil.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klageren ikke har fået stillet fri bil til rådighed, da der er tale om en registreringsfejl, hvorefter der anmodes om omgørelse af dispositioner vedrørende bilen i årene 2007 og 2008. Der er tale om en registreringsfejl hos en af revisionsselskabets medarbejder. I forbindelse med klageren har udskriftet sin personbil og har lånt pengene hertil i Selskabet og bogført dette på mellemregningskontoen. Det har hele tiden været meningen, at bilen skulle tilhøre klageren personligt. Imidlertid er købesummen for bilen i forbindelse med årsafslutning blevet omposteret til Selskabets driftsmiddelsaldo, hvorefter der er fortaget afskrivninger og driftsudgifter er fradraget i Selskabet.

I forbindelse med ombytningen af klagerens tidligere ejede bil til en nyere har man ladet udgiften til ombytning indgå i Selskabet, dog uden at tage højde for værdien af det gamle køretøj.

Omgørelsen tager udgangspunkt i de aflagte årsregnskaber for 2007 og 2008 samt oplysninger fra klageren om et årligt kørselsbehov på 25.000 km. hvoraf de 20.000 km er erhvervsmæssige.

De foretagne afskrivninger skattemæssige resultat tilbageføres, tillige med bilens driftsomkostninger.. Driftsmiddelsaldoen kan herefter opgøres til:

2007

Saldo driftsmidler primo

48.375,00 kr.

Afskrivninger 25 %

-12.093,75 kr.

Saldo driftsmidler ultimo

36.281,25 kr.

2008

Saldo driftsmidler primo

36.281,25 kr.

Afskrivninger 25 %

-9.070,31 kr.

Saldo driftsmidler ultimo

27.210.94 kr.

Herefter beregnes nye afskrivninger for den tilbageværende driftsmiddelsaldo.

Kørselsgodtgørelsen for de 20.000 erhvervsmæssige km. kan for 2007 beregnes til 67.000 kr. og for 2008 til 69.400 kr.

Omgørelseseffekten på mellemregningen tager udgangspunkt i saldoen i årsrapporten for 2007. Saldoen tillægges bilens købesum og driftsomkostningerne og kørselsgodtgørelsen fratrækkes. Herudover fratrækkes 39.093 kr. i løn til klageren hvorefter saldoen udgør 16.256 kr.

For 2008 tillægges årets bevægelser ifølge bogføringen og bilens driftsomkostninger samt fratrækkes kørselsgodtgørelsen. Den af SKAT fastsatte løn for 2008 på 20.074 kr. fratrækkes ligeledes, hvorefter saldoen er på -27.592 kr.

I tilknytning hertil bør det overvejes, om den fastsatte løn for 2007 kan nedsættes med 27.592 kr., således at mellemregningsforholdet er indfriet pr. 31. december 2008.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det er ubestridt, at Selskabet har afholdt udgifter til bilen, herunder i forbindelse med erhvervelsen, og afskrevet skattemæssigt på bilens anskaffelsessum, selv om bilen er registreret i klagerens navn, som en privat benyttet bil. Det må derfor - ved vurderingen af, om klageren har fri bil til rådighed - lægges til grund, at Selskabet uanset registreringen har været ejer af bilen.

Den skattepligtige skal ved indkomstopgørelsen medregne vederlag af værdien af privat benyttelse af andres biler, når benyttelsen sker som led i et ansættelsesforhold eller som led i aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Dette fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 4.

Det er selve rådigheden over bilerne, som beskattes, og bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4 finder anvendelse på biler, der anses for at have været stillet til rådighed for klageren til privat brug. Da udgifterne til bilen er bogført i Selskabet, og den i henhold til det oplyste er anvendt til privat kørsel, anses bilen for at have været til rådighed for klageren. Det er derfor med rette, at klageren er skattepligtig af værdien af fri bil.

Den skattepligtige værdi af fri bil sættes til 25 % af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af resten. Bilens værdi ansættes dog altid til mindst 160.000 kr.

Den påklagede ansættelse stadfæstes herved.

Til anmodningen om omgørelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 29, skal det bemærkes, at der skal ansøge om tilladelse hertil hos SKAT, idet Landsskatteretten alene kan tage stilling til afgørelser truffet af SKAT.

Betaling af private udgifter

Sagens oplysninger

SKAT har den 23. marts 2010 afholdt møde på Selskabets adresse med klageren og foretaget en bilagsgennemgang af Selskabets udgifter. Ved gennemgang af regnskabsmaterialet kunne SKAT konstatere, at regnskabsmateriale bærer generelt præg af, at klageren har vanskeligt ved at adskille Selskabets midler fra sine egne. Endvidere er bilagsmaterialet mangelfuldt, da der i mange tilfælde ikke foreligger egentlige fakturaer for udgifterne.

Selskabet har afholdt udgifter til faglitteratur med 3.385 kr.+ moms på 846 kr. i 2007 og med 2.062.kr. + moms på 516 kr. i 2008, der dækker over indkøb af bøger om afsætningsøkonomi, aktie- og anpartsselskaber, engelsk salg, selskabsformer, statistik, matematik for økonomer, organisationsteori og organisatorisk opførsel, mikro/makroøkonomi, Oxford english mini dictionary, "taberfabrikken", "Den skinbarlige virkelighed", "korrekt sprog og rigtige komma", "Studielæsning på videregående", "Udvælgelse af cases", "Eksamen", og en matematisk lommeregner.

Selskabet har i de omhandlende år afholdte udgifter til køb af medier materialer og værktøj med i alt 4.446 kr. + moms på 1.111 kr. Der er tale om køb af et 32" LCD-TV, 5 dyd film uden angivelse af titel, musik-CD med Johnny Cash og Iglesias Enrique, almindelige spillefilm på DVD, bogen "Turen går til Tjekkiet og Slovakiet", pasfoto, nedfotografering af tegningskopi, samt planchepap. Der foreligger ingen bilag.

Selskabet har i årene 2007 og 2008 afholdt repræsentationsudgifter med henholdsvis 5.441 kr. og 9.016 kr., hvor 75 % af beløbene svarende til 4.081 kr. i 2007 og 6.762 kr. i 2008 er tillagt ved opgørelsen af Selskabets skattepligtige indkomst. Mange af disse udgifter er afholdt til forplejning eller til gaver.

Der er afholdt udgifter til transport og overnatninger i de omhandlende indkomstår med i alt 2.700 kr. + moms på 27 kr., herunder udgifter til benzin med 1.325 kr. samt togbilletter til ... og ..., (flere dages ophold) med indkøb af mad og spiritus. Bilagene er mangelfulde, og der foreligger ikke dokumentation for benzinudgifterne.

De af Selskabet afholdt udgifter til rengøringsartikler og internt udstyr med i alt 5.919 kr. + moms på 1.325 kr. vedrører køb af 3 badehåndklæder, en mælkeskummer, gaveartikler fra Kop og Kande, Bodum kande, dragtposer, bøjler, tallerkner, bord, 2 stole og bænk ved JYSK, overtræk til havemøbler, lamper og pærer, møbelovertræk, bøjler og 5 dragtposer, 4 små og 4 store håndklæder, flitsko m/søm, myregift, Weber grillspyd, opvaskerbørste, pærer, sikringer, 3 kg. Aktivvask, bagagestrips, skånebetræk til havemøbler, hynder til havebænk og stole, VVS-dele, cement, kost, diverse el-artikler, viskestykker, voksdug, sæbe, kabelbinder, samlemuffer, støvposer, briketter, lugtfri petroleum, vileda ultra, køkkenruller, toiletpapir, fyrfadslys, bøjler, vaskeklude, bordskåner, toiletbørste, 4 bloklys, tilbehørsdele til telt, bradepande, tehætte og tekande. Der mangler dokumentation for flere af posterne.

Selskabet har afholdt udgifter til køb af tøj med i alt 1.370 kr. + moms på 342 kr. i de omhandlende år i form af bl.a. skjorter, T-shirts og slips uden logo. Der foreligger ikke behørig dokumentation for T-shirts til herrer og damer, idet bilaget er et internt udgiftsbilag samt en arbejdsjakke med logo.

Selskabet har endvidere afholdt udgifter med i alt 12.389 kr. + moms på 3.115 kr. til indkøb af småværktøjer. Der er tale om køb af malerruller, penselsæt, maling, terpentin, lakpensel, blomsterrive, planeskovl, nøgle, skæreskive, CEE stik og sikringer, vandslange, kost, blindnittesæt, WD 40, Olie til plæneklipper, understøtningsrør 2 rullestander, skruetvinger, lastrammer, blæsepistol, sædeovertræk, vandkande, rør til fiskestang, kost, høreværn med radio, havebør, pendellampe, dolomitkalk, støvsuger, stiksav, højtryksrenser, spændenøgle til skiver, luftblander, fugtighedsmåler, hængselsretter, ukrudtsdug, kogeplade, sikkerhedslamper, støvmasker, slangebånd, lappegrej, slibeskive, kopstålbørste, slibekop, byggepladstavle, kædesavsolie, våd/tør støvsuger, lampeolie, skruetrækker, tommestik, arbejdsbukke, byggevinkel, hultang, Dewalt hammerbor, silikone, svejsebriller, ansigtsskærm, pudsebræt, spartel, kobensæt, strikhandske, vaterpas, mukkert/mejsel, mursnor, drain cleaner, trappestige, montagelim, skydelære, murspand, boltsaks, værktøjskasse, blæsepistol, snorvaterpas, sømudtrækker, 2 vandpumpetænger, bænkhammer, el-skruetrækkersæt, Zebraklinge, rørtang, rørskærersæt, gevindstangsortiment, værktøjsholder, fordeler tv, antibakterielle sokker, bliksakse, høreværn og handsker.

Selskabet har videre i de omhandlende år afholdt udgifter til indkøb af brænde med 6.602 kr. + moms med 1.413 kr., som ifølge det oplyste er anvendt til opvarmning af værksted/lager. Der foreligger dog kun dokumentation for udgifter på i alt 52 kr.

Ifølge årsrapporterne for 2007 og 2008 har Selskabet afholdt udgifter til ombygning af lokaler med 17.262 kr. i 2008. SKAT har konstateret, at et beløb på 11.993 kr. + moms på 2.998 kr. er anvendt til indløb af materialer til renovering af værksted/lager i form af tømmer, mørtel, murbinder armeringsnet, armeringstål, tegloverliggere, cement, støbesand, gulvisoleringsplader, installationskabel, antennekabel, stikdåser, og leje af opbrydningshammer.

Selskabet holder til på klagerens privatadresse, som er en ejendom med 90 m2 beboelse og 30 m2 udnyttet loft. Værkstedet er på 70 m2 og brændehuset på 30 m2. Boligdelen og værkstedet er bygget sammen med en indvendig gennemgang. Ved møde den 23. marts 2010 var der en omfattende renovering af stueetagen i beboelsesdelen i gang og det var kun de rå murer, som stod tilbage. Klageren har til SKAT forklaret, at ejendommen ved købet i 2004 var i meget dårlig stand, og at han selv med venners og familiens hjælp var i gang med en omfattende restaurering af bygningerne, som der var tid og penge til det.

Klageren forklaret, at værkstedet bruges erhvervsmæssigt i de omhandlende år til opbevaring af forskellige ting vedrørende den årlige messe, og var på tidspunktet for SKATs besøg fyldt op med privat indbo. Dog var der lidt værktøj og materiale i 2 kasser, som klageren forklarede, var til opstilling af udstillingsstande på universitetet.

Det blev endvidere oplyst på mødet med SKAT, at 1. sal af beboelsen blev anvendt til bolig, mens renoveringen stod på

SKATs afgørelse

Klageren er skattepligtig som maskeret udlodning af 21.672 kr. i 2007 og af 44.892 kr. i 2008, da udgifterne er afholdt i klagerens interesse, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

SKAT har ved gennemgangen af Selskabets udgifter kunnet konstatere, at der for det første ikke foreligger behørigt bilag, men at der ofte ligger et bilag for udgifterne, som klageren selv har skrevet eller en dankortnota, og at udgifterne må anses for at være klagerens private udgifter, som er afholdt enten i relation til renovering af klagerens ejendom, køb af maskiner og artikler, gaver, tøj, faglig litteratur m.m. Udgifterne er afholdt for at dække klagerens private behov og interesser.

Med hensyn til de afholdte udgifter til faglitteratur, bemærker SKAT, at flere af bøgerne indgik som lærebøger på økonomistudiet, hvorfor bøgerne ikke er anskaffet for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i Selskabet, hvis aktivitet består i salg af annoncer og messestande. Tilsvarende gælder for de afholdte udgifter til medie, materialer og værktøjer.

Klageren er skattepligtig som maskeret udlodning af udgifter til bespisning, repræsentation og lignende med 7.539 kr. + moms på 219 kr., da der ikke foreligger behørig dokumentation for udgiftens afholdelse i form af en regning eller lignende dokumentation, eller fordi det ikke er påført bilagene, i hvilken anledning udgiften er afholdt, og angivelsen af deltagere. Udgifterne er derfor anset for at være klagerens private udgifter. Vedrørende repræsentationsudgifter afholdt over for især Studenterrådet, er det svært at skelne mellem, om der er tale om studievenner eller forretningspartner, når de mødes på bar om aftenen. Mange af bilagene bærer præg af at være afholdt i forbindelse med "sammenskudsgilde" i klagerens private interesse.

Udgifter til gaver er anset for at være afholdt i klagerens private interesser, henset til at der ikke på behørig vis er redegjort for gaver, og visse af gaverne er givet som tak for en arbejdsindsats. Vennetjenester skal beskattes som løn hos modtageren.

Vedrørende de afholdte udgifter til rengøringsartikler og internt udstyr, så virker indkøbene malplaceret, henset til at Selskabet - hvis aktivitet består i annoncesalg og salg af messestande - ikke har lokaler til erhvervsmæssig brug, men har til huse i Studenterrådets lokaler.

Med hensyn til de afholdte udgifter til T-shirts samt arbejdsjakke foreligger der ikke dokumentation herfor i form af fakturaer. De indkøbte skjorter, T-shirts og slips uden logo er anset for at være købt til klagerens eget private brug.

For så vidt angår småværktøjer, bemærkes det, at anvendelsen af Selskabets værktøjer antages at være begrænset, da studiemessen har været afholdt før, og da Selskabet i henhold til aftalen med Studenterrådet kun skal være til stede og behjælpelig ved afholdelse af studiemesse. Endvidere er langt de fleste indkøbt foretaget i perioder, som ligger uden for den årlige studiemessens afholdelse. Da klageren samtidig var i gang med en gennemgribende renovering af sin private ejendom, og de mange indkøbte genstande ikke kan kædes sammen med opstilling af messestande, anses udgifter for at være private.

Vedrørende klagerens ejendom er det konstateret, at bygningerne ikke blev anvendt til Selskabets erhvervsmæssige aktiviteter, bortset fra to kasser med værktøj, som forklaret blev anvendt til brug ved opstilling af messestande. Der var intet, der tydede på, at bygninger har været anvendt erhvervsmæssigt i den tid, som klagerens har ejet ejendommen. Der ses ikke at være behov for at anvende egne lokaler, når det tages i betragtning, at studiemessen blev afholdt i september måned, og Selskabet kun var forpligtet til at sælge stande og hjælpe med det praktiske arbejde. SKAT bemærker i den forbindelse, at der ikke foreligger en lejekontrakt mellem klageren og Selskabet om anvendelse af værkstedet, ligesom der ikke er betalt husleje i perioden. Det er endvidere SKATs opfattelse, at bygningerne ved overtagelsen var i så ringe stand, at de fleste udgifter til vedligeholdelse og ombygning under disse omstændigheder må anses for at være forbedringsudgifter på klagerens ejendom.

De af Selskabet afholdte udgifter i årene 2007 og 2008 på henholdsvis 23.760 kr. og 48.019 kr. er herefter af SKAT anset som udgifter, der er afholdt i klagerens personlige interesse, hvorfor han er skattepligtigt heraf i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klageren ikke er skattepligtig som maskeret udlodning af henholdsvis 27.702 kr. og 57.698 kr. i årene 2007 og 2008.

Klageren er uenig i SKATs afgørelse, idet en dankortnota eller en post på kontoudtog fra banken bør kunne dokumentere udgiftens oprindelse.

Vedrørende udgifter til faglitteratur skal det bemærkes, at klageren har fået bevilliget studiemateriale til hele studiet af det offentlige. Der er fremsendt dokumentation herfor. De afholdte udgifter til faglitteratur - som er enslydende med det af klageren indkøbte litteratur - er sket med henblik på den rådgivende virksomhed, som Selskabet i dag yder dets klienter. Selskabet skal til den rådgivende virksomhed hele tiden være ajour, hvorfor der ikke er tale om private udgifter.

Ved køb af tøj påføres tøjet logo ad-hoc via påstrygelig transfer alt efter behov og arbejdsopgaven samt arbejdsgiver. Det erstatter således almindelig beklædning på messerne, hvorfor der ikke er tale om private udgifter.

For så vidt angår de afholdte udgifter til indkøb af rengøringsartikler og internt udstyr bemærkes det, at Selskabet i forbindelse med afholdelse af studiemesserne ligeledes er ansvarlig for nedtagning og oprydningen, hvor der er tale om erhvervsmæssig udgifter.

De afholdte udgifter til mediemateriale og værktøj til produktudvikling er afholdt i forbindelse med, at Selskabet selv promoverer sig på messerne, hvor kunderne deltager og hvor kontakten til næste års arrangementer primært etableres. Der er derfor tale om erhvervsmæssige udgifter.

Klageren har oplyst, at Selskabets værktøj på tidspunktet for SKATs besøg var til stede i værkstedet ved 10 værktøjskasser og plastickasser. Indkøbet af værktøjet er sket med henblik på løbende at udvikle nye messestande. F.eks. kunne Selskabet i sommeren 2011 præsentere unikke nye messestande, som havde været undervejs i mere end et år, og hvor konstruktionerne ligger tidsmæssigt uden for de årlige studiemessers afholdelse. De nye konstruktioner er frembragt i værkstedet, da det ikke er særligt hensigtsmæssigt at bygge messestande i Universitetets kontormiljø. Der er foretaget minimale ændringer på ejendommen, som har gjort det muligt at anvende denne til opmagasinering af Selskabets materialer og værktøj. Udgifter hertil er således afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde Selskabets indkomst.

Selskabets kunder er primært studenterorganisationer, dvs. unge studerende, der forsøger at overleve på en SU, som primært agere i sin fritid efter studierne. Mange af repræsentationsudgifterne er derfor afholdt om aftenen. Til det af SKAT anførte vedrørende Selskabets udgifter til bespisning og repræsentation, er det dokumenteret, at den nævnte repræsentation i studiemiljøet har affødt nye kontakter i den efterfølgende periode. Der er til Landsskatteretten fremsendt dokumentation for kopier af fakturaer udstedt til Selskabets kunder i 2010, hvorfor der ikke er tale om, at udgifterne er afholdt i klagerens interesse

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Alt hvad der udloddes til hovedanpartshaveren henregnes til dennes skattepligtige indkomst. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1. Det er ubestridt, at klageren - i sin egenskab som hovedanpartshaver - har bestemmende indflydelse i Selskabet og rådighed over Selskabets midler.

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræves, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels af udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for at der foreligger en fradragsberettiget driftsomkostning, påhviler som udgangspunkt klageren.

I ligningsvejledningen for 2008, afsnit E.A.2.1.1 beskrives private udgifter, som udgifter, der sædvanligvis forekommer for de fleste skatteydere uafhængigt af, om der udfoldes bestræbelser på at erhverve indkomst. Det gælder eksempelvis udgifter til beklædning og fortæring og udgifter til privat bolig og husførelse.

På det foreliggende grundlag er det ikke dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at de af Selskabet afholdte udgifter, som klageren er blevet beskattet af som maskeret udlodning, har haft en sådan konkret og direkte tilknytning for Selskabets indkomsterhvervelse, at disse kan anses for at være erhvervsmæssige udgifter i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Vedrørende køb af faglitteratur

Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er tale om erhvervsmæssige udgifter for Selskabet.

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at Selskabet i de pågældende år ikke har ydet rådgivning over for andre, og derfor ingen indtægter har herved. Derimod er der tale om studierelevant bøger for klageren, som netop i de pågældende år var studerende, hvorfor der er tale om, at Selskabet har afholdt private udgifter for klageren. Som følge heraf er klageren skattepligtig af beløbene som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Vedrørende køb af tøj

Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er tale om en erhvervsmæssig udgift for Selskabet.

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at udgifter til beklædning almindeligvis anses for at være privatudgifter, med mindre der stilles specielle krav til påklædning, såsom uniformer, hvor der eksempelvis er anført firmalogo eller navn. De af Selskabet afholdte udgifter vedrører køb af tøj i almindelige tøjforretning, og det er ikke dokumenteret over for retten, at der er tale om tøj med logo på, hvorefter der er tale om private udgifter.

Som følge heraf anses klageren for at være skattepligtig af beløbene som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Repræsentationsudgifter

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som en skatteyder afholder for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes over for personer, som ikke er tilknyttet til virksomheden som medarbejdere. Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser, jf. ligningslovens Afsnit E.B. 3.7.

For at få godkendt fradrag for repræsentationsudgifter skal de opfylde formkravene til behørig dokumentation. jf. § 10 i bekendtgørelsen nr. 1068 af 17. december 1999 om skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget og årsregnskabet, også kaldet mindstekravsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at der er pligt til i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen at specificere repræsentationsudgifter.

Formkravene er endvidere gengivet i LV, afsnit E.B.3.7.9, hvoraf fremgår, at:

"...

 

Det må normal kræves, at et bilag for repræsentationsudgifter er dateret og angiver udstederen samt (når dette er sædvanligt) tillige modtageren. Det skal endvidere normalt fremgå af bilaget, hvilke ydelser det vedrører, og bilaget skal herudover (når dette er sædvanligt) være forsynet med kvitteringspåtegning (kasseapparatafstempling).

 
     
 

Når restaurationsbilag bruges som dokumentation for repræsentationsudgifter, bør yderligere kræves, at det på bilaget er noteret, hvem der har deltaget i sammenkomsten og årsagen til denne.

 

..."

De af Selskabet fremlagte repræsentationsudgifter opfylder ikke altid formkravene, da deltagere og anledning ikke altid fremgår af de eksterne bilag, eller der ikke foreligger eksterne bilag for udgifterne. Henset til at mange af udgifterne er afholdt til køb af vin, øl, slik og cigaretter, ses det ikke dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at disse udgifter er afholdt over for forretningsforbindelse, hvormed det må konstateres, at der er tale om private udgifter, hvilket klageren skal beskattes heraf som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. Tilsvarende gælder for gaver, som i mange tilfælde er anset at være "tak for hjælpen". Sådanne tjenesteydelser skal lønangives.

Øvrige afholdte udgifter

For så vidt angår afholdte udgifter til køb af medier, materialer, småværktøjer, rengøringsartikler og internt udstyr samt øvrige indkøb, er det rettens vurdering, at der er tale om køb foretaget i klagerens personlige interesse, der er anvendt og indkøbt til privat brug i forbindelse med bl.a. husførelsen og ombygningen af ejendommen, hvorefter udgifterne er private. Klageren er derfor skattepligtig som maskeret udlodning i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Vedrørende de afholdte udgifter til klagerens ejendom er det ikke dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at Selskabet har haft brug for at benytte lokaler hjemme hos klageren til Selskabets erhvervsmæssige aktiviteter i de omhandlende år, således at Selskabet har skullet afholde udgifter til f.eks. renovering af klagerens værksted og udgifter til brænde til opvarmning af værkstedet. Da de afholdte udgifter er foretaget i klagerens personlige interesse, har Selskabet betalt for klagerens private udgifter, hvorefter han beskattes heraf i henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Udgifter til transport og bespisning, der er afholdt i forbindelse med hovedanpartshaverens deltagelse i ... Festival i weekenden den ... 2007 og fredag den ... 2008, er ligeledes anset for at være private udgifter, da det er frivilligt, om hovedanpartshaveren deltager i selve festivalen.

Landsskatteretten kan således tilslutte sig SKATs afgørelse på dette punkt, som hermed stadfæstes.

Udgifter til sagkyndig bistand

Landsskatteretten skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 56, jf. § 52, afgive en udtalelse om, hvorvidt der er givet "fuldt medhold eller medhold i overvejende grad" til brug ved myndighedernes afgørelse af, om der kan gives fuld omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand. Udtalelsen afgives af en kontorchef. Medholdsvurderingen er vejledende. Endelig afgørelse træffes af de regionale skattecentre, hvortil ansøgning skal indsendes.

Der afgives følgende udtalelse:

Der er ikke givet medhold i det påklagede forhold.

..."

Ved et brev den 2001 meddelte G6, A afslag på ansøgning om revalideringshjælp til færdiggørelse af 2-årig studentereksamen efterfulgt at en 3 ½-årig erhvervjuristuddannelse. Det er anført i brevet, at A kunne bevilges støtte i maksimalt 5 år til dækning af uddannelses- og handicapbetingede udgifter, såfremt han ønskede at fortsætte sit da værende studieforløb på SU.

Der er under hovedforhandlingen fremlagt et fotografi med 6 yngre mennesker, hvoraf 2 bærer tøj med H1 ApSs logo.

H1 ApS og A har indbragt Landsskatterettens kendelser for retten med ovennævnte påstande.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A som part og partsrepræsentant og MH som vidne.

A har forklaret, at han som studerende indgik en kontrakt med Studenterrådet på G1. Han stiftede på baggrund af kontrakten i 2005 sit eget selskab for at adskille privatøkonomien og driftsøkonomien. Der var indtjeningsmuligheder. I 2007 og 2008 opfyldte selskabet forpligtelserne efter kontrakten med Studenterrådet i .... Han udviklede andre aktiviteter. Som ny på markedet skal man foretage mange kontakter og besøg. Firmaets midler er anvendt til at foretage repræsentant- og salgsarbejde. Indsatsen bar frugt, for i 2009 indgik de lignende kontrakter. Der var også suppleringsarbejde med servicering af studiemesserne. I 2007 og 2008 afprøvede de deres produkter. Der var en del personer, som hjalp til, og som i dag er ansat i firmaet. Omsætningen har været støt stigende, især efter 2010, hvor han var færdig med studiet. I dag er omsætningen ca. 1 mio. kr. om året. Firmaet udvikler sine produkter, og det er midlerne også brugt til.

Om bilagene har han forklaret, at de alle vedrører udgifter til værktøjer og midler, som i dag anvendes i virksomhedens drift. Der er mange uafklarede punkter i SKATs afgørelser. I 1991 gik han personligt konkurs med sin privatejede virksomhed. Han er sikker på, at hans tidligere økonomiske forhold har en væsentlig betydning for SKATs forhold til hans nuværende selskab. Selskabet er netop stiftet for at adskille økonomierne og har altid givet overskud. Der har hele tiden været en statsautoriseret revisor tilknyttet, selv om det i starten nok var "at skyde gråspurve med kanoner".

Der er sket enkelte fejl i adskillelsen af hans private og firmaets økonomi. Det vigtigste er, at man kender virksomheden, hvis lige ikke er set tidligere i Danmark.

Om ekstraktens side 117, om køb af 5 dvd-film i Fakta, har han forklaret, at disse dvd´er var obligatorisk på hans studie. De er købt to år, efter han har taget eksamen. Han har brugt dem som inspiration i virksomheden på messer til kunderne. Der var ingen ansatte, men en masse frivillige tilknyttet. En musik-CD med Johnny Cash må været købt som gave.

MH har forklaret, at han er statsautoriseret revisor, og at han har været revisor for selskabet siden stiftelsen i 2005. Selskabets aktiviteter er startet fra bunden ligesom mange andre mindre virksomheder. Ikke mange firmaer beskæftiger sig med det samme som dette selskab, der arbejder i et studiemiljø. Selskabet er etableret uden optagelse af banklån eller indskud af anden kapital. Det var almindeligt, da virksomhedens aktiviteter var speciel. Nogle virksomheder bruger en vis procent af omsætningen på markedsføring, så det er ikke usædvanligt, at dette selskab også har gjort det. De udgifter, han har kendskab til, er ikke atypiske for selskabets drift. Hvis pengene ikke var blevet brugt, ville tidshorisonten for at opnå den nuværende indtægt nok have været længere. Han kan godt forestille sig, at en CD med Johnny Cash også kan bruges til et eller andet i et studentermiljø. Det gælder også et 32" tv.

Man kan ikke sige, at selskabets omkostninger er steget proportionalt med omsætningen. Det tager lang tid, når man driver virksomhed med kontakt til mange forskellige bestyrelser i studenterorganisationer. Der har ham bekendt ikke været optaget en bil i selskabets regnskab før 2007. Bilen fra 2007 har været i mellemregningskontoen. Hans personale har omposteret bilen til driftsregnskabet, men det var en fejl.

Selskabet har foretaget afskrivninger og fradraget drift. Det var en fejl i konsekvens af fejlen af, at bilen blev omposteret til driftsregnskabet. Hvis den var blevet på mellemregningskontoen, var der ikke foretaget afskrivninger eller fradrag i driftskontoen.

Parternes synspunkter

H1 ApS og A har i det væsentlige gentaget de synspunkter, de har fremsat for Landsskatteretten. Supplerende har de gjort gældende, at det efter bevisførelsen under hovedforhandlingen er dokumenteret, at selskabet har haft berettigede udgifter til beklædning til ansatte, at A har fået dækket udgifter til studiemateriale til hele studiet af det offentlige og derfor ikke har haft anledning til at lade selskabet dække disse udgifter, og at det ikke kan komme ham til skade, at MHs revisionsfirma har begået en fejl ved bogføring af udgifter til bil.

Skatteministeriet har i et påstandsdokument, som er uddybet under hovedforhandlingen, anført:

"...

1. Fradragsret for driftsomkostninger

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand, gøres det overordnet gældende, at H1 ApS ikke har fradragsret for de omtvistede udgifter, idet udgifterne ikke er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst i de omhandlede indkomstår, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Bevisbyrden for den skattemæssige fradragsret påhviler H1 ApS, jf. f.eks. SKM2004.162.HR, og selskabet må således godtgøre, at der eksisterer en direkte og umiddelbar forbindelse mellem den hævdede afholdelse af de omtvistede udgifter og erhvervelsen af selskabets indkomst.

Dette indebærer, at selskabets skal dokumentere, at udgifterne rent faktisk er afholdt, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer for virksomhedens drift, og at udgifterne ikke kan karakteriseres som private udgifter, der er selskabets indkomstopgørelse uvedkommende, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og stk. 1, sidste afsnit.

Denne bevisbyrde har H1 ApS ikke løftet. Der er således ikke ført bevis for, at samtlige udgifter faktisk er afholdt, og at udgifterne er afholdt med henblik på at sikre, erhverve og vedligeholde selskabets indkomst. H1 ApS har ikke fremlagt nogen dokumentation for, at de omtvistede udgifter overhovedet er erhvervsmæssige.

Under bevisvurderingen må der henses til, at størstedelen af udgifterne efter deres art er af privat karakter, hvorfor udgifterne må anses for afholdt i As private interesse. På baggrund heraf kan H1 ApS ikke opnå fradragsret for udgifterne.

I relation til de konkrete udgifter fremhæves følgende:

Ad faglitteratur, mediemateriale, værktøj, tøj rengøringsartikler, internt udstyr og brænde

Det er udokumenteret, at udgifterne faktisk er afholdt, og at udgifterne er afholdt med henblik på at sikre, erhverve og vedligeholde selskabets drift.

Indkøbet af faglitteratur er sket til brug for As studie, som han efter det oplyste først færdiggjorde i sommeren 2010. De hævdede udgifter til tøj og mediemateriale, herunder indkøb af CD´er med Johnny Cash, spillefilm og rejsebøger, kan ikke anses for at have den fornødne sammenhæng med selskabets indtægtskilde, der består i at sælge annoncer og messestande. Det samme gør sig gældende i forhold til udgifterne til værktøj, rengøringsartikler, internt udstyr og brænde, idet selskabet ikke har lokaler til erhvervsmæssig brug, men i stedet har til huse i Studenterrådets lokaler.

Såfremt udgifterne er afholdt, er de således afholdt i As personlige interesse, hvorfor udgifterne ikke kan fradrages i selskabets skattepligtige indkomst.

Ad repræsentationsudgifter

For så vidt angår repræsentationsudgifterne, er det ikke dokumenteret, at udgifterne er afholdt, og at udgifterne er afholdt i selskabets interesse. Der er tale om udgifter til bl.a. tobaksvarer, øl, vin, bagerbrød, parfume, husholdningssprit, tændstikker, marcipan og Baileys, og udgifterne må således betragtes som værende afholdt i As private interesse, hvorfor H1 ApS ikke har fradragsret herfor.

Det gøres endvidere gældende, at formkravene i § 10 i bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december om skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget og årsregnskabet ("mindstekravsbekendtgørelsen") ikke er opfyldt.

Ad transport og overnatninger

Hvad angår rejseudgifterne, der f.eks. dækker over transport til ... Festivalen i 2007 og 2008, gøres det gældende, at H1 ApS ikke har godtgjort, at udgifterne er afholdt, og at der består den fornødne direkte forbindelse mellem afholdelsen af rejseudgifterne og indtægtserhvervelsen, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og ligningslovens § 8, stk. 1. Det gøres gældende, at der er tale om private udgifter.

Ad renovering/ombygning af lokaler

Det er ikke dokumenteret, at H1 ApS har afholdt udgifter til renovering af selskabets lokaler, og at udgifterne har den fornødne forbindelse med indtægtserhvervelsen.

Det bestrides, at As private ejendom er blevet anvendt i forbindelse med selskabets erhvervsmæssige aktiviteter, idet H1 ApS ikke har godtgjort, at selskabet havde brug for et værkstedslokale i de omhandlede år, eller at selskabets drift nødvendiggjorde en ombygning eller renovering af As private hjem.

Efter det oplyste, var ejendommen ved As erhvervelse i 2004 i meget dårlig stand, hvorfor den løbende blev renoveret af ham selv og hans familie og venner. Ved SKATs besøg på adressen i marts 2010 blev det konstateret, at beboelsesdelen af ejendommen gennemgik en større renovering, og at værkstedslokalet var fyldt med privat indbo. På besøgstidspunktet blev værkstedslokalet således ikke anvendt som værkstedslokale for selskabet.

På baggrund heraf gøres det gældende, at udgifterne til renovering og ombygning er forbedringsudgifter på As private ejendom, og at H1 ApS tidligst kan have anvendt værkstedet til at bygge messestande efter SKATs besøg i 2010, hvorfor renoveringsudgifterne under alle omstændigheder ikke kan have haft betydning for selskabets drift i 2007 og 2008.

Udgifterne til renovering og ombygning er følgelig private og kan derfor ikke fradrages i selskabets skattepligtige indkomst.

På baggrund af det ovenfor anførte, har H1 ApS ikke fradragsret for de omtvistede udgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og SKAT har følgelig været berettiget til at forhøje selskabets skattepligtige indkomst med kr. 21.672 og kr. 44.489 for henholdsvis 2007 og 2008.

2. Fradrag for købsmoms

Med henvisning til det ovenfor under pkt. 1 (Anbringender) anførte vedrørende H1 ApSs manglende fradragsret for driftsomkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, gør Skatteministeriet endvidere gældende, at selskabet ikke har fradragsret for købsmoms, idet der er tale om private udgifter, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Desuden har H1 ApS ikke fremlagt nogen forskriftmæssige købsfakturaer, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 192 af 20. marts 2001 (momsbekendtgørelsen) §§ 39 og 54, jf. momslovens §§ 54 og 55.

Følgelig var det med rette, at SKAT forhøjede H1 ApSs momstilsvar med kr. 3.972 for afgiftsperioden 1. januar - 31. december 2007 og med kr. 9.679 for afgiftsperioden 1. januar - 31. december 2008.

Maskeret udlodning

Som en konsekvens af, at de i sagen omhandlede omtvistede udgifter, der er afholdt af H1 ApS, må betragtes som As private udgifter, gør Skatteministeriet endvidere gældende, at A er skattepligtig af de pågældende beløb som maskeret udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Det er ubestridt, at A i sin egenskab af hovedanpartshaver i H1 ApS har bestemmende indflydelse i selskabet og rådighed over dets midler.

Alt, hvad der af selskabet udloddes til hovedanpartshaveren, skal henregnes til dennes skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. Sagsøgerne har ikke godtgjort, at de af H1 ApS afholdte udgifter, er erhvervsmæssige, jf. det ovenfor under pkt. 1 (Anbringender) anførte. Selskabet har følgelig afholdt udgifterne i As private interesse, hvorfor han er skattepligtig af beløbene som maskeret udbytte.

På baggrund heraf har SKAT været berettiget til at forhøje As skattepligtige indkomst med kr. 27.702 og kr. 57.698 for henholdsvis 2007 og 2008, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Fri bil

Til støtte for den nedlagte principale afvisningspåstand, gøres det gældende, at sagsøgerne skal anmode om en tilladelse til omgørelse af privatretlige dispositioner hos told- og skatteforvaltningen, jf. skatteforvaltningslovens § 29, hvilket ikke er sket.

Spørgsmålet om omgørelse har således ikke været behandlet i det administrative klagesystem og kan derfor ikke prøves under nærværende sag, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1. Dette følger tillige af Højesterets praksis, jf. bl.a. UfR 1994, side 810 H og SKM2007.183.HR.

Sagsøgerne må således anmode om tilladelse hos told- og skatteforvaltningen, hvis sagsøgerne fortsat ønsker en omgørelse af dispositionerne. Det skal herved understreges, at Skatteministeriet ikke hermed har taget stilling til, hvorvidt omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 kan ske.

Sagsøgernes subsidiære påstand er i øvrigt ikke af en sådan beskaffenhed, at påstanden er egnet til at danne grundlag for en domskonklusion.

Til støtte for den nedlagte subsidiære frifindelsespåstand, gøres det overordnet gældende, at A med rette er blevet beskattet af værdien af fri bil for indkomstårene 2007 og 2008, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Det er ubestridt, at H1 ApS har betalt bilen, afskrevet skattemæssigt på bilens anskaffelsessum og fradraget driftsudgifterne, og følgelig gøres det gældende, at selskabet uanset registreringen er ejer af bilen.

I medfør af ligningslovens § 16, stk. 1, skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af hel eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold.

Det gøres gældende, at A som hovedanpartshaver har haft fri bil stillet til rådighed til privat benyttelse, og at A har benyttet bilen til private formål. A ejede ikke andre biler i beskatningsperioden, og han har ikke ført et kørselsregnskab. Der er således ikke fremlagt dokumentation for, at bilen alene er anvendt erhvervsmæssigt, og A har derfor ikke løftet sin bevisbyrde, jf. f.eks. SKM2009.239.HR.

Den skattepligtige værdi af fri bil fastsættes i medfør af ligningslovens § 16, stk. 4, og det er selve "rådigheden" over bilen, der beskattes, og således ikke alene værdien af den faktisk foretagne private kørsel. Det følger heraf, at blot en enkelt kørsel i privat øjemed udløser beskatning af værdi af fri bil for hele det pågældende indkomstår (eller den del af året, hvor bilen har været til rådighed).

På baggrund af det ovenfor anførte, har SKAT været berettiget til at forhøje As skattepligtige indkomst med kr. 40.000 for 2007 og 2008, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

1. Selskabets fradrag for en række udgifter og beskatning af lån som løn samt værdi af fri bil

Driften af selskabet, hvor A var eneste ansatte, var i 2007 og 2008 i det væsentlige knyttet til en aftale med Studenterrådet på G1 om blandt andet annoncesalg, som efter aftalen kunne ske fra Studenterrådets lokaler på universitetet.

Selskabet har ikke for retten fremlagt yderligere dokumentation for de udgifter, selskabet ønsker fradrag for. Alle de indkøbte ting, herunder også fagbøger, kan have været brugt privat af A, som da læste økonomi på G1. Hertil kommer, at flere af tingene, f.eks. spillefilm, musikcd´er og rejsebøger om udlandet, ikke uden særlig dokumentation har nærliggende sammenhæng med selskabets erhvervsmæssige aktiviteter.

Ved SKATs tilstedeværelse den 23. marts 2010 var der ingen erhvervsmæssig aktivitet i ejendommen, hvor selskabet har adresse, og som ejes af A personligt. Ejendommen var under omfattende istandsættelse, som var nødvendig for at kunne bruges. Et værksted, som angaves at være brugt af selskabet under istandsættelsen, var næsten udelukkende fyldt med indbo tilhørende A.

Det fremgår af brevet af 28. marts 2001 fra G6, at A maksimalt kunne få dækket uddannelses- og handicapbetingede udgifter under sit daværende studieforløb i en maksimal periode, som udløb før 2007. Selskabet har herefter ikke dokumenteret, at A ikke havde anledning til at lade selskabet afholde hans udgifter til lærebog til studiet.

Selv om det lægges til grund, at selskabet har trykt sit logo på tøj til to personer, har selskabet ikke dokumenteret at have haft nogen udgift hertil.

Selskabet har således ikke dokumenteret, at det har afholdt udgifter, herunder til markedsføring, for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst i 2007 og 2008 eller fremover, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Herefter, og da retten i øvrigt er enig i Landsskatterettens begrundelse og resultat, også for så vidt angår omkvalificering af lån til løn og beskatning af værdi af fri bil, frifindes Skatteministeriet for selskabets principale påstand nr. 1

2. Selskabets fradrag for indgående moms på en række udgifter

Som følge heraf, og da retten i øvrigt er enig i Landsskatterettens begrundelse og resultat vedrørende fradrag for moms, frifindes Skatteministeriet for selskabets principale påstand nr. 2.

3. Personlig beskatning af maskeret udlodning, løn og værdi af fri bil.

Retten er enig i Landsskatterettens begrundelse og resultat vedrørende maskeret udlodning, løn og værdi af fri bil, og Skatteministeriet frifindes herefter for selskabets principale påstand nr. 3.

H1 ApSs og As subsidiære påstand

Bilen er betalt af selskabet, som har foretaget afskrivninger på anskaffelsessummen og fradrag for driftsudgifterne. Selskabet gjorde også for Landsskatteretten gældende, at der var tale om en fejlregistrering for så vidt angår bilen, og selskabet har herefter ikke alene ved forklaringer herom under hovedforhandlingen fra A og statsaut. revisor MH sandsynliggjort, at SKAT eller Landsskatteretten i øvrigt burde have lagt til grund, at bilen var indkøbt af A.

Selskabet eller A har ikke anmodet skatteforvaltningen om en omgørelse af registrering af bilen som købt af selskabet, og retten kan som udgangspunkt herefter ikke inddrage spørgsmålet under sagen, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, 1. pkt., jf. § 29. Herefter, og da selskabet eller A ikke har sandsynliggjort, at betingelsen i § 48, stk. 1, 2. pkt., for at inddrage spørgsmålet under sagen er til stede, afviser retten den subsidiære påstand.

H1 ApS og A skal sammen efter sagens størrelse, omfang og forløb betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 20.000 kr. inkl. moms til dækning af advokatudgift.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

H1 ApS og As subsidiære påstand afvises.

H1 ApS og A skal sammen inden 14 dage betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 20.000 kr. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.