Dato for udgivelse
13 Feb 2013 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jan 2013 15:25
SKM-nummer
SKM2013.124.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-2826-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Sagsbehandlingsfejl, årsopgørelse, fraflytning
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt appellantens skatteansættelse skulle genoptages ekstraordinært i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsretten tiltrådte, at fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, var udløbet, da appellantens anmodning om genoptagelse blev fremsat. Desuden fandt Landsretten, at der ikke forelå særlige omstændigheder, som talte for en dispensation fra denne frist.

Landsretten tiltrådte endvidere, at appellantens skatteansættelse ikke var ugyldig. Uanset om det blev lagt til grund, at appellantens årsopgørelse blev sendt til en forkert adresse, eller at den slet ikke blev sendt, måtte ligningen anses for endeligt afsluttet på årsopgørelsens kørselsdato. Således fandt landsretten, at ansættelsen havde fundet sted inden for den ordinære ansættelsesfrist, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens frifindelse af Skatteministeriet.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.8.2.3.11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.7.4.8

Parter

A
(advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfm. Uffe Habekost Sørensen)

Afsagt af landsdommerne

Torben Geneser, Ida Skouvig og Mette Øvre (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 4. november 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 150-1939/2010).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten om genoptagelse af hans skatteansættelse for indkomståret 2003.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Af As skattemappe fremgår på siden over hændelser i TastSelv (logbogen) bl.a., at TastSelv koden er ændret den 13. januar 2006, og at forskudsopgørelsen for 2006 den 19. januar 2006 er indberettet via TastSelv/internet. Af skattemappen i TastSelv vedrørende indkomståret 2003 fremgår endvidere, at kørselsdatoen for årsopgørelsen og for arbejdsmarkedsbidrag og pensionsopsparing er den 12. marts 2007.

Af et notat af 15. november 2012 udarbejdet af SKAT vedrørende As skattesag fremgår bl.a. følgende:

"...

Når årsopgørelser mv. ikke umiddelbart kan udsendes centralt pga. eksempelvis ukorrekt adresse, sendes materialet til udsendelse fra det Skattecenter hvor borgeren senest har haft sit tilhørsforhold.

Skattecenterets medarbejder undersøger om der i CPR eller SKATs interne systemer, er adresseoplysninger til rådighed og i bekræftende fald sendes materialet til den pågældende adresse.

...

I den pågældende sag, er der i perioden 04.10.2005 til 14.12.2007 registreret følgende postadresse:

G1

...4

Y-land

I henhold til ovenstående beskrivelse af den daværende proces, må det antages at denne borgers årsopgørelse for 2003 har været fremsendt til denne postadresse. Hvorvidt den efterfølgende er modtaget retur, kan ikke på det foreliggende afgøres.

..."

Af et brev af 21. november 2012 fra Skatteministeriet til Kammeradvokaten om betydningen af oplysninger i logbogen i skattemappen på TastSelv fremgår bl.a. følgende:

"...

1. Hvis der i logbogen er anført: TastSelv kode er ændret, betyder dette normalt, at det er borgeren selv, der har foretaget denne ændring. Det kan dog ikke udelukkes, at det er en SKAT-medarbejder, der har foretaget ændringen, men det vil som udgangspunkt altid være på foranledning af henvendelse fra borgeren.

2. ...

3. Hvis der i logbogen er anført: Forskudsopg. 2006 indberetning via TastSelv/internet betyder dette normalt, at det er borgeren selv, der har foretaget indberetningen via TastSelv. Det kan dog ikke udelukkes, at det er en SKAT-medarbejder, der har foretaget indberetningen, men det vil som udgangspunkt altid være på foranledning af henvendelse fra borgeren...

4. ...

5. ...

..."

Der er desuden fremlagt udskrifter fra www....-...com for 2007 og 2012.

Forklaringer

A og DL har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af advokat SS.

A har supplerende forklaret, at han havde 1.800 debiterbare timer årligt, og ikke, som anført i byrettens dom, 1.800 klienter. Da han fraflyttede Danmark, var han i behandling for sin depression. Han fik frem til 2007 en stærk medicin, som også påvirkede hans krop, herunder hans hukommelse. Han var i en periode indlagt ambulant på psykiatrisk hospital. Han mistede i forbindelse med et kredsløbskollaps ca. 40 % af sine hjerneceller. Han følte sig ikke rask i 2003. Det var slet ikke på tale, at han selv skulle varetage sine skatteforhold. Han havde, da han fraflyttede Danmark, kun indtægter fra sin pension.

Hans daværende ægtefælle købte i 1992 landbrugsejendommen ...1. Han måtte som revisor ikke drive en landbrugsejendom. I 1998 overtog ægtefællen udlejningsejendommen på ...2 fra sin far. På ...1 var der et større hestehold, og derfor havde hans ægtefælle årligt en samtale med skattevæsenet, hvor man drøftede, om hesteholdet var erhvervsmæssigt i skatteretlig henseende. SKAT var dermed fuldt ud bekendt med, at ...1 blev drevet af hans ægtefælle, men på et tidspunkt kom ejendommen lidt tilfældigt med på hans skatteangivelse. Da han blev skilt fra sin ægtefælle, overtog ægtefællen alle aktiver i boet, idet han blot beholdt sin pensionsopsparing. Han regnede derfor ikke i forbindelse med sin fraflytning med, at han skulle betale noget i skat for ...1.

I en periode i 2006 afdrog ham skyldig skat med 20.000 kr. pr. måned, og han havde i den forbindelse kontakt med PA på ...3 Skattekontor om ændring af sin forskudsopgørelse.

Han har kontaktet postvæsenet i Y-land, som har oplyst, at et brev uden postnummer ikke vil blive forsøgt omdelt. Hotel G1, hvor han boede midlertidigt lige efter, at han var flyttet til Y-land, var blot et blandt mange luxushoteller i ...4. Der er 7 andre hoteller i ...4, der hedder noget med ....

Han har benyttet mailadressen A..@...com gennem mange år, og han benytter den fortsat. Mailadressen B...@...net blev lukket i juni 2006. Det var en mailadresse, som han havde fået af sit teleselskab, og serveren er nu nedlagt. Den mail, som PA fra SKAT ifølge notatet side 170 i ekstrakten sendte til ham den 23. maj 2006, er sendt til denne mailadresse på et tidspunkt, hvor mailadressen var nedlagt. PA må da have fået en besked tilbage om, at serveren var nedlagt. Han ved ikke, hvor det postnummer kommer fra, som PA ifølge notatet fra den 2. oktober 2007 har anført som en del af adressen for hotel G1. Han har aldrig boet på en adresse med dette postnummer.

Han har som revisor aldrig lavet en selvangivelse for nogen, og han har ikke beskæftiget sig med frister for klager over skatteansættelser. Mens han var ansat hos R1, varetog VH hans skatteforhold og lavede hans selvangivelse. Han blev chokeret, da han modtog brevene om lønindeholdelse, og han kontaktede derfor straks DL. Han har ikke selv ændret sin TastSelv kode den 13. januar 2006. Han har ikke hørt om TastSelv, før DL vistnok i december 2007 bestilte en kode til ham. Han har ikke via TastSelv ændret sin forskudsansættelse i januar 2006. Han husker ikke, om han talte med PA på ...3 Skattekontor derom. Han har heller ikke selv bestilt en kode i februar 2008. Det kan godt passe, at han den 26. februar 2008 selv gik ind og kiggede på skattemappen. Han var også inde at se på, om de afdrag, som han betalte, gik korrekt ind, hvilket ikke altid har været tilfældet.

Han har udarbejdet periodiseringsopgørelsen på side 113 i ekstrakten. Den er baseret på tal fra det regnskab, som R2 har udarbejdet for 2003. Han har vurderet, at en stor del af indtægterne først er kommet sidst på året, idet der først kommer indtægter, når høsten kommer i hus.

Han havde ikke kendskab til den fraflytningsselvangivelse, der blev indgivet i december 2003, og han regnede ikke med, at han skyldte skat for 2003, idet hans hustru havde overtaget alle aktiver. Han var af skattemyndighederne blevet godkendt som skattepligtig i Y-land. Han blev først bekendt med selvangivelsens eksistens i februar 2008, da han fik inkassobrevet fra KA. Han kontaktede da sin tidligere revisor hos R1, VH, som imidlertid ikke havde noget materiale længere, idet han kun bevarede det i 5 år. Han havde forud for dette tidspunkt afbrudt samarbejdet med VH, efter at han selv var raget uklar med R1. I tidsrummet omkring sin fraflytning gik han ud fra, at tingene var håndteret korrekt af VH, og han overvejede ikke, at der skulle være selvangivet for lidt. Han havde fortsat kontakt med DL, der havde hjulpet ham med det skattemæssige ved udflytning af Danmark, og han bevarede denne kontakt efter, at DL skiftede fra R1 til R3.

Efter hans opfattelse blev der først begæret genoptagelse, da sagen overgik til advokat René Bjerre. Han vidste ikke noget om, at SKAT betragtede en henvendelse fra advokat SS som en anmodning om genoptagelse. Han ved ikke, hvornår den første anmodning om genoptagelse er indgivet.

Han havde i forbindelse med bodelingen aftalt med sin ægtefælle, at hun skulle køre videre med virksomhedsskatteordningen i forhold til de aktiver, som hun overtog, herunder at hun skulle videreføre overskuddet vedrørende ...1. Han frasagde sig i den forbindelse et krav på 26 mio. kr. vedrørende ...1 samt sin andel i de øvrige aktiver i boet. Han har intet haft med ejendommen på ...2 at gøre. Af rent praktisk grunde blev den nævnt i hans selvangivelse, fordi de blev sambeskattet. Ordningen med hans ægtefælles overtagelse af aktiverne, herunder ...1, blev indgået for at sikre, at hans familie kunne blive boende på ejendommen. Han fik således intet med ud af ægteskabet bortset fra sin pension.

Advokat SS har forklaret, at han siden midten af 90'erne har været advokat for As svigerforældre. Han blev omkring 2002 kontaktet af familien vedrørende BAs ægteskab med A. A var da meget svær at kontakte. Efter 2003 var han i kontakt med A, der opsøgte ham på hans kontor vedrørende et lejemål. A virkede da slet ikke som sig selv og var på ingen måde som den A, han havde kendt tilbage i 90'erne.

Han modtog skattesagen i marts eller april 2008, hvor A henvendte sig til ham. Vidnet skulle forsøge at få skattesagen genoptaget. Der var nogle problemer med kommunikation, der foregik pr. mail, og han holdt også i perioden sommerferie. Han var bekendt med genoptagelsesfristen, men det var ikke ukompliceret at fremskaffe oplysningerne om As skatteforhold. Han havde vistnok ikke kontakt til KA hos SKAT, før han sendte aktindsigtsbegæringen. Han følte ikke, at han havde grundlag for en begrundet anmodning om genoptagelse, før han sendte brevet af 21. oktober 2008. Frem til dette tidspunkt havde han kigget på materiale, skrevet med DL om udkastet og drøftet sagen med A. Han anmodede om aktindsigt i juli 2007. Han havde ikke begæret aktindsigt tidligere, idet han først skulle gennemgå det materiale, som han havde modtaget fra A.

DL har supplerende forklaret, at han bl.a. hjalp A med at blive skattefri i Danmark i forbindelse med fraflytningen, og han videreformidlede As adresser i Y-land til skattevæsenet. Han opgave var at sikre, at ...3 Skattekontor godkendte, at A rent faktisk var fraflyttet den 16. april 2003, selv om skilsmissen på det tidspunkt endnu ikke var på plads. VH stod for indgivelsen af selvangivelsen.

Han repræsenterede ikke A i forhold til genoptagelsen, men hjalp kun A i forbindelse med henvendelsen om lønindeholdelse. Der var da snak om genoptagelse, men det var noget, som advokat SS skulle stå for. Han var da selv på vej på pension, og derfor holdt han sig på afstand af den sag.

Han har først været inde i As skattemappe i 2008, og han har ikke været inde i den i 2006. Han har således ikke ændret TastSelv koden i 2006. Den 15. december 2007 bestilte han en TastSelv kode til A. Det kom i stand i forbindelse med, at A ringede for at sige god jul, og de snakkede da om mange forskellige ting. I forbindelse hermed nævnte han for A, at der var en skattemappe vedrørende alle borgere, og det kom som en overraskelse for A. Vidnet lovede derfor at bestille en TastSelv kode til A, og det gjorde han straks, mens de talte sammen, idet han fik As cpr-nummer. Det var også ham, der bestilte en ny TastSelv kode i februar 2008, efter at han havde hjulpet A med at lave en afviklingsaftale. Han har ikke efterfølgende ændret TastSelv koden.

Så vidt han husker, har han kun ved mailen af 2. december 2003 givet oplysninger om As mailadresser videre til Skat. Han har på et tidspunkt derefter brugt B... @ ...net-adressen, hvor han fik en tilbagemelding om, at den var lukket.

Han var ikke i 2007/2008 bekendt med fristerne for ekstraordinær genoptagelse. Man havde hos R1 en særlig gruppe, der tog sig af skattesager, herunder genoptagelse, og derfor beskæftigede han sig ikke dermed. Han var dog bekendt med, at der fandtes fristregler. Han overvejede ikke fristproblematikken i forbindelse med As skattesag, idet skattesagen da var i gode hænder hos en advokat.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

A har supplerende anført, at den omstændighed, at årsopgørelsen slet ikke er udsendt, indebærer, at skatteansættelsen er ugyldig, idet årsopgørelsen i henhold til administrativ praksis skal være fremsendt, for at der er foretaget en ansættelse af skatten. Endvidere har A supplerende anført, at han først kom til kundskab om de forhold, der kunne begrunde genoptagelse, i juli 2008, da han fik aktindsigt i skattesagen, og at fristen for ekstraordinær genoptagelse derfor først kan regnes fra dette tidspunkt.

Skatteministeriet har vedrørende muligheden for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, supplerende gjort gældende, at 6 måneders fristen for ekstraordinær genoptagelse skal regnes allerede fra indleveringen af selvangivelsen i 2003, og senest fra det tidspunkt i februar 2008, hvor A så årsopgørelsen på TastSelv. Der er ikke grundlag for først at regne fristen fra det tidspunkt, hvor A fik aktindsigt i skattesagen, idet de oplysninger, der dannede grundlag for skatteansættelsen, fremgik af hans selvangivelse. 6 måneders fristen var derfor udløbet, da anmodningen om genoptagelse blev indgivet. Skatteministeriet har endvidere supplerende gjort gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af, at der ikke skal dispensere fra 6 måneders fristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 2. pkt. Skatteministeriet har herved navnlig henvist til, at A var kompetent repræsenteret i Danmark, og at As indsigelser mod skatteansættelsen reelt gik ud på, at "overføre" en del af skatten til hans fraskilte ægtefælle i strid med det økonomiske opgør, der fandt sted mellem ægtefællerne i forbindelse med skilsmissen. A kunne desuden have søgt om aktindsigt i sin skattesag umiddelbart efter, at han i februar 2008 blev bekendt med skatteansættelsen, ligesom han kunne have anmodet om ordinær og ekstraordinær genoptagelse indenfor de gældende frister. Ved ikke at klage indenfor de ordinære frister er A afskåret fra en særskilt prøvelse af skatteansættelsens gyldighed. Skatteministeriet har bestridt, at det må lægges til grund, at årsopgørelsen for 2003 ikke er afsendt, og har i øvrigt gjort gældende, at manglende afsendelse af årsopgørelsen ikke medfører ugyldighed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som er anført af byretten, og da det, der er fremkommet for landsretten, ikke kan føre til et andet resultat, tiltræder landsretten, at 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., var udløbet, da anmodningen om genoptagelse blev fremsat den 21. oktober 2008.

Uanset om det lægges til grund, at årsopgørelsen for 2003 blev sendt til en forkert adresse, eller at den slet ikke blev sendt, må ligningen anses for endeligt afsluttet den 12. marts 2007, hvor årsopgørelsen blev gjort tilgængelig for A på TastSelv. SKATs journalnotater af 23. maj 2007 og 10. september 2007 giver ikke grundlag for at antage, at ligningen ikke blev endeligt afsluttet den 12. marts 2007. Det bemærkes herved, at der ikke blev foretaget ændringer i årsopgørelsen, og at kørselsdatoen i TastSelv uændret blev angivet som den 12. marts 2007. Ligningen har således fundet sted inden for den ordinære ansættelsesfrist. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at skatteansættelsen for 2003 ikke er ugyldig. Det bemærkes herved, at der heller ikke efter forvaltningslovens § 19 skulle være foretaget partshøring af A.

A har ikke efter at være blevet bekendt med skatteansættelsen for 2003 påklaget denne inden for den ordinære klagefrist eller anmodet om genoptagelse inden for 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens 27, stk. 2, første pkt. Landsretten finder efter en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder, herunder sagens karakter og As personlige forhold, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, som taler for en dispensation fra 6 måneders fristen, jf. § 27, stk. 2, sidste pkt. Der er hverken ved advokat SSs forklaring eller i øvrigt fremkommet oplysninger, der kan begrunde, at anmodningen om genoptagelse først blev indgivet i oktober 2008. Det bemærkes herved, at der ikke er grundlag for at antage, at A i 2008 havde psykiske problemer af betydning for hans mulighed for at varetage sine interesser.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 125.000 kr. inkl. moms til dækning af udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 125.000 kr.

De idømte sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.