Dato for udgivelse
08 feb 2013 06:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 feb 2013 06:52
SKM-nummer
SKM2013.102.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
12-173901
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Afskrivning
Resumé

I fortsættelse af Intern Revisions gennemgang af afskrevne sager i inddrivelsen ophæves SKM2009.394.SKAT, der omhandler afskrivninger efter INDOG § 16, ved offentliggørelsen af dette styresignal.

Der vil snarest blive udsendt nærmere retningslinjer for administrationen efter lovens § 16, ligesom afsnit G.A.3.1.8 i Den Juridiske Vejledning vil blive konsekvensrettet i forbindelse med opdateringen til juli 2013.

Der vil som udgangspunkt ikke blive ændret i hvilke kriterier, der skal foreligge for at inddrivelsesskridt anses for åbenbart formålsløse eller forbundne med uforholdsmæssige omkostninger, men ske en præcisering af, at en fordring her først ophører ved forældelse.

Hjemmel

INDOG § 16 
Inddrivelsesbekendtgørelsens § 27

Reference(r)

INDOG § 16 
Inddrivelsesbekendtgørelsens § 27

Henvisning

Den juridiske Vejledning afsnit G.A.3.1.8

Ved lov om inddrivelse af offentlig gæld (inddrivelsesloven) er reglerne om at undlade inddrivelsesskridt for fordringer, hvor det offentlige er kreditor, harmoniseret. Inddrivelseslovens § 16 finder således anvendelse for alle krav, der tilkommer det offentlige, og som inddrives af Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM), uanset hvem der er fordringshaver for kravet.

Hvilke kriterier m.m., der skal overvejes, inden inddrivelsesskridt opgives, og en fordring ophører som følge af forældelse mm., fremgår af Den Juridiske Vejledning, afsnit G.A.3.1.8, der indeholder følgende afsnit:

  • Endelig afskrivning af fordringer (G.A.3.1.8.1)
  • Afskrivning som følge af bobehandling (G.A.3.1.8.2)
  • Krav med manglende mulighed for inddrivelse i udlandet (G.A.3.1.8.3)
  • Fordringer afgangsført som uerholdelig (G.A.3.1.8.4)

Som følge af gennemgangen af sager, hvor inddrivelsesskridt har været undladt, lægges fremadrettet følgende forståelse af begreber til grund.

1.    Definition

En fordring, der er helt eller delvist ophørt som følge af forældelse, er opgivet/ophørt i forhold til skyldner. Det vil sige, at fordringen ikke længere er retskraftig. Tilsvarende vil fordringer kunne opgives/ophøre ved eftergivelse, akkord mm.

Det kan internt besluttes, at inddrivelse af en fordring ikke skal fortsættes, sædvanligt beskrevet som afskrives, når en fortsættelse er åbenbart formålsløst eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger. Dette medfører ikke, at RIM har opgivet kravet over for skyldneren, men er blot en konstatering af, at der ikke skal ske yderligere inddrivelsesskridt eller afbrydes forældelse. Kravet vil derfor forælde, når forældelsesfristen indtræder, og fordringen dermed ophører.

Meddelelse til skyldneren herom må først ske, når fordringen er opgivet/ophørt. 

2.    Den fremadrettede proces

Der vil snarest blive udsendt nærmere om regelsættet og de kriterier, der skal lægges vægt på efter lovens § 16, og forretningsgangen for administrationen heraf.

Der vil endvidere ske konsekvensrettelse af hele afsnit G.A.3.1.8 i den Juridiske Vejledning, der offentliggøres i juli 2013.

Ophævelsen af SKM2009.394.SKAT sker ved offentliggørelsen af dette styresignal.