Dato for udgivelse
18 feb 2013 09:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 dec 2012 14:34
SKM-nummer
SKM2013.127.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, B-0986-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Skønsmæssig, ansættelse, ekstraordinær, genoptagelse, forsætligt, groft, uagtsomt, varsling, nye spørgsmål
Resumé

Sagsøgeren var indehaver af en e-handelsvirksomhed, der bl.a. solgte hængekøjer importeret fra udlandet. Sagsøgeren havde ikke selvangivet resultat af sin virksomhed i adskillige år, herunder indkomstårene 2006, 2007 og 2008.

Sagerne drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige forhøjelse af sagsøgerens momstilsvar for perioden 2006-2008, herunder om fastsættelsen af sagsøgernes momstilsvar for 2006 var forældet, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Desuden angik sagerne spørgsmålet om, hvorvidt en række indsigelser om fejl i SKATs opgørelse, som ikke havde været påberåbt af sagsøgeren under den administrative behandling og derfor ikke var påkendt af Landsskatteretten, kunne prøves af domstolene, jf. skatteforvaltningslovens § 48.

Skatteministeriet fik medhold i, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelser for indkomstårene 2006 var opfyldt. Retten fandt endvidere, at da sagsøgeren havde fået fuldt medhold ved Landsskatteretten, havde de af sagsøgeren under sagen for landsretten rejste indsigelser ikke været prøvet af Landsskatteretten, hvorfor Skatteministeriets påstand om stadfæstelse af afvisningspåstanden blev taget til følge.

Østre Landsret tilkendte Skatteministeriet kr. 70.000,- i sagsomkostninger.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 3
Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 48

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.8.3.2.1.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.8.3.2.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.1.9

Parter

H1
(advokat Claus Bach Christensen

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat David Auken)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Garn, Ulla Staal og Karsten Rifbjerg Erichsen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Københavns Byrets dom af 6. marts 2012 (BS 37A-6055/2010 og BS 37A-6097/2010) er anket af H1 med endelig påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at momstilsvaret for H1 for 1.-3. kvartal 2006 principalt nedsættes til det oprindeligt angivne, subsidiært hjemvises til ny behandling ved SKAT, og at momstilsvaret for 4. kvartal 2006, for 2007 og for 2008 hjemvises til ny behandling ved SKAT.

Skatteministeriet har endeligt påstået stadfæstelse.


Supplerende sagsfremstilling

Ved brev af 27. august 2008 forespurgte SKAT A, om han havde drevet selvstændig virksomhed i 2007, idet momsoplysninger for året indikerede dette, ligesom A blev anmodet om at redegøre for sit privatforbrug, idet SKATs beregninger viste et negativt privatforbrug. Efter en rykker modtog SKAT den 6. januar 2009 et brev fra A, hvori han oplyste om sit privatforbrug og vedlagde et regnskab for 2007, ifølge hvilket hans selvstændige virksomhed i 2007 havde haft en omsætning på 118.455 kr. og salgs- og købsmoms på henholdsvis 23.691 kr. og 18.218 kr.

Ved brev af 7. januar 2009 anmodede SKAT A om yderligere materiale vedrørende 2007 samt om en nærmere redegørelse og oplysninger vedrørende 2006 og 2005. Da A efter en rykker ikke reagerede på SKATs seneste henvendelse, anmodede SKAT i medfør af momslovens § 75, stk. 3, og skattekontrollovens § 8 d ved breve af 3. marts 2009 F1-Bank, F2-Bank og F3-Bank om at fremsende kontoudtog vedrørende specifikt angivne konti for A og hans virksomhed for perioden 1. januar 2005 og fremefter. Ved breve af 25. og 29. maj 2009 anmodede SKAT A om tillige at indsende nærmere angivet materiale vedrørende 2006-2008 med frist til den 1. august 2009. Da A ikke indleverede materialet, anmodede SKAT ved breve af 10. august 2009 F1-Bank, F2-Bank, F3-Bank m.fl. om at fremsende kontoudtog vedrørende yderligere specifikt angivne konti for A og hans virksomhed for tiden fra 1. januar 2006 og fremefter.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A og OM samt forklaring af IK.

A har supplerende forklaret blandt andet, at hans mor altid har hjulpet ham, og at hun på et tidspunkt, mens han opholdt sig i udlandet og ikke var til at få fat i, hjalp ham ved at lade hans kunder indbetale penge på sin konto, hvorfra beløbene efterfølgende blev overført til ham. Det skyldtes et længerevarende ophold i Sydamerika, at han først i løbet af sommeren 2010 så de af hans revisor den 19. februar 2010 udarbejdede årsrapporter for 2006, 2007 og 2008 og først da blev opmærksom på flere fejl heri, men revisoren havde da indleveret årsrapporterne til Landsskatteretten.

OM har supplerende forklaret blandt andet, at det var på foranledning af hans chef, IK, at han i august 2009 havde det første møde med A, og at han på vegne af IK efterfølgende udarbejdede As årsrapporter for 2006, 2007 og 2008. I sin e-mail af 7. december 2011 til As advokat kommenterede han på As opgørelser over momskorrektioner i forhold til årsrapporterne for 2006, 2007 og 2008, og vedrørende punkterne broafgift og taxa bemærkede han, at korrektionerne var korrekte, henset til at As bil var på gule plader, hvilket han dog ikke havde kendskab til, da han udarbejdede årsrapporterne. As korrektion med hensyn til at fratrække moms vedrørende udgift til annoncer i Google Adwords er imidlertid ikke rigtig, idet denne udgift ikke belagt med moms. Andre korrektioner kan være rigtige under visse forudsætninger, som han ikke kender tilstedeværelsen af, og andre korrektioner igen kan han ikke udtale sig om uden bilagsmateriale. De udarbejdede årsrapporter for 2006, 2007 og 2008 viser, at A levede af penge, som han skulle have afregnet som moms.

IK har forklaret blandt andet, at han er registreret revisor, og at han i august 2009 havde sit første møde med A, som havde problemer med SKAT, fordi han ikke havde indleveret selvangivelse for årene 2005-2008. Han havde på dette tidspunkt kun en uge til for A at udarbejde en årsrapport for 2005 med henblik på at foretage rettidig klage til Landsskatteretten over skatteansættelsen for 2005. Det var OM, der efterfølgende udarbejdede årsrapporterne for 2006, 2007 og 2008. En gennemgang af As regnskabsmateriale viste, at han havde finansieret sin virksomhed og sit privatliv med penge, som han skulle have afregnet som moms. Det er først i forbindelse med retssagen, at han har fået kendskab til det regnskab for 2007, som A i januar 2009 selv indleverede til SKAT.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vedrørende skattemyndighedens ændring af momsangivelserne for 1.-3. kvartal 2006

Af de grunde, der er anført af byretten, finder landsretten, at A forsætligt eller groft uagtsomt bevirkede, at momstilsvaret for hans virksomhed blev fastsat på et urigtigt grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsretten finder endvidere, at omfanget af As virksomhed - og dermed momstilsvarets rette størrelse - først kunne konstateres, efter at SKAT i august 2009 havde indhentet yderligere kontoudtog, og As mor i oktober 2009 havde bekræftet, at pengeoverførsler fra hendes konto til As konto rettelig vedrørte sønnens virksomhed. Det tiltrædes herefter, at SKAT med agterskrivelsen af 23. november 2009 rettidigt varslede forhøjelsen af momstilsvaret, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Vedrørende hjemvisning af momstilsvaret for 2006-2008 til ny behandling ved SKAT

Ved Landsskatterettens kendelser af 13. juli 2010 blev forhøjelsen af momstilsvaret for As virksomhed for årene 2006-2008 foretaget på grundlag af og i overensstemmelse med årsrapporter, som As revisor i februar 2010 havde udarbejdet og indleveret til Landsskatteretten. Spørgsmål om fejl og mangler i årsrapporterne er første gang fremført af A i 2011 og har således ikke været prøvet af Landsskatteretten. Herefter, og da A ikke har godtgjort, at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 48 for at tillade disse nye spørgsmål inddraget under retssagen er opfyldt, tager landsretten Skatteministeriets påstand om afvisning til følge.

Ved fastsættelsen af sagsomkostninger for landsretten, som H1 skal betale til Skatteministeriet til dækning af ministeriets udgift til advokatbistand, er ud over sagens værdi, som af appellantens advokat er oplyst til 1 mio. kr., henset til sagens forløb og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes, således at Skatteministeriet frifindes for påstanden om, at momstilsvaret for H1 for 1.-3. kvartal 2006 nedsættes til det oprindeligt angivne, og således at påstanden fra H1 om hjemvisning af momstilsvaret for årene 2006, 2007 og 2008 til ny behandling ved SKAT afvises.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 inden 14 dage betale 70.000 kr. til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.