Dato for udgivelse
12 Feb 2013 15:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2012 08:37
SKM-nummer
SKM2013.122.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 37A-7938/2009, 4035/2010 og 3987/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Udlodning, udgifter, bevisbyrde
Resumé

Eneanpartshaveren A ejede anparterne i et moderselskab H1 ApS. H1 havde tidligere være ejer af det efterfølgende ved konkurs opløste datterselskab H1.2 ApS. H1 ApS var derudover ejer af datterselskabet H1.1x ApS. H1.2 ApS og H1 ApS var sambeskattet i indkomståret 2000, mens H1.1x ApS og H1 ApS var sambeskattet i indkomståret 2001. Sagen drejede sig i første række om, hvorvidt en række udgifter afholdt af H1 ApS, H1.2 ApS og H1.1x ApS var fradragsberettigede driftsudgifter for selskaberne, herunder i relation til opgørelserne af sambeskatningsindkomsterne i indkomstårene 2000 og 2001. I anden række drejede sagen sig om, hvorvidt de af selskaberne H1 ApS, H1.2 ApS og H1.1x ApS afholdte udgifter skulle anses for maskeret udlodning til eneanpartshaveren A. Retten fandt ikke, at sagsøgerne havde løftet bevisbyrden for, at der var tale om fradragsberettigede driftsudgifter. Derudover fandt retten, at de af selskaberne afholdte udgifter måtte anses for afholdt i eneanpartshaverens interesse, hvorfor hun blev beskattet af maskeret udlodning.

Skatteministeriet fik således fuldt medhold i sagen.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 16A, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.C.2.2.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.B.3.5.2.1

Appelliste

Parter

A, H1 ApS og H1.1 ApS
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Peter-Michael Galbo Engstrøm)

Afsagt af byretsdommer

H. Fog-Petersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 28. december 2009, drejer sig om, hvorvidt H1 ApS og H1.1.1x ApS er berettiget til at foretage fradrag for en række udgifter, som sagsøgerne har angivet er driftsudgifter, om opgørelse af sagsøgernes indkomster, og om hvorvidt en række af angivne driftsudgifter skal anses for maskeret udlodning til selskabernes eneanpartshaver, sagsøger, A.

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgers aktieindkomst for indkomståret

2000 nedsættes med kr. 3.956.023

2001 nedsættes med kr. 410.913

Sagsøger har redegjort således for sin påstand:

"...

De nedlagte påstande er opgjort, som følger:

I henhold til Landsskatterettens kendelse, jf. bilag 1 er As aktieindkomst i indkomståret 2000 forhøjet med i alt kr. 3.962.048, hvoraf kr. 3.711.131 er anset for en maskeret udlodning fra H1.2 ApS, og kr. 250.917 er anset for en maskeret udlodning fra H1 ApS. I indkomståret 2001 er As aktieindkomst forhøjet med i alt kr. 454.541, hvoraf kr. 340.266 er anset for en maskeret udlodning fra H1 ApS, og kr. 114.275 er anset for en maskeret udlodning fra H1.1.1x ApS.

I indkomståret 2000 er der ikke anerkendt fradrag for personaleudgifter med kr. 6.025 i H1.2 ApS. Beløbet er i stedet anset for en maskeret udlodning til A. A har ikke indbragt dette punkt.

I indkomståret 2001 er der ikke anerkendt fradrag for rejseudgifter med kr. 52.628 i H1 ApS. Beløbet er i stedet anset for en maskeret udlodning til A. A har heller ikke indbragt dette punkt.

Som følge heraf nedlægges der påstand om, at As aktieindkomst i indkomståret 2000 nedsættes med i alt kr. 3.956.023 svarende til (kr. 3.962.048 - kr. 6.025), hvoraf kr. 3.705.106 svarende til (kr. 3.711.131- kr. 6.025) er anset for en maskeret udlodning fra H1.2 ApS og kr. 250.917 er anset for en maskeret udlodning fra H1 ApS.

For så vidt angår indkomståret 2001 nedlægges der påstand om, at As aktieindkomst nedsættes med i alt kr. 410.913 svarende til (kr. 454.541- kr. 52.628), hvoraf kr. 287.638 svarende til (kr. 340.266 - kr. 52.628) er anset for en maskeret udlodning fra H1 ApS, og kr. 114.275 [er anset for en maskeret udlodning fra H1.1.1x ApS.red.SKAT]

..."

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse mod at As aktieindkomst i indkomståret 2000 nedsættes med 1.976.506

Sagsøger, H1 ApS, har nedlagt påstand om, at sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret

2000 nedsættes med kr. 194.654

2001 nedsættes med kr. 282.580

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse mod at H1 ApS sambeskatningsindkomst med H1.2 ApS i indkomståret 2000 nedsættes med kr. 1.976.506

Sagsøger har redegjort således for sin påstand:

"...

I henhold til Landsskatterettens kendelse, jf. bilag 1, er sagsøgers skattepligtige indkomst i indkomståret 2000 forhøjet med i alt kr. 250.917. Sagsøger anerkender kr. 56.263 heraf. Beløbet består af dobbeltfradrag for kr. 20.861, manglende fradrag for gebyr på kr. 100 samt manglende fradrag for udgifter til tinglysning af ejendomserhvervelse og pantebrev for kr. 21.000.

Sagsøgers sambeskatningsindkomst i indkomståret 2000 var oprindeligt forhøjet fra et underskud på kr. 913.866 til kr. 6.849.742 eller med i alt kr. 7.763.608. Denne forhøjelse har Landsskatteretten nedsat med kr. 204.601 til kr. 7.559.007. Såfremt forhøjelsen ikke måtte anses for ugyldig, da anerkendes kr. 1.182.105 af forhøjelsen. Beløbet udgør fortjeneste ved salg af grise.

I indkomståret 2001 er sagsøgers skattepligtige indkomst forhøjet med i alt kr. 340.266. Sagsøger anerkender kr. 57.686 heraf. De kr. 5.058 vedrører dobbeltfradrag og de kr. 52.628 vedrører rejseudgifter afholdt på vegne af A.

Sagsøger er endelig blevet forhøjet med et beløb på kr. 120.000, der er anset for udloddet fra H1.1.1x ApS.

..."

Sagsøger, H1.1 ApS, har nedlagt påstand om, at sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret

2000 nedsættes med kr. 29.754

2001 nedsættes med kr. 294.542

Sagsøger har redegjort for sine påstande således:

"...

Den nedlagte påstand er for indkomståret 2001 forhøjet med følgende udgifter:

Udgiftstype

Beløb

Rejseudgifter

137.794 kr.

Forsikringsudgifter

20.748 kr.

Udgifter til administrationshonorar

120.000 kr.

Advokatudgifter/sikkerhedsstillelse ved konkursbegæring.

  16.000 kr.

I alt indbragte forhøjelser

294.542 kr...."

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Sagsøger har i påstandsdokumentet oplyst følgende om selskaberne og deres ansatte:

Landsskatteretten har afsagt kendelser for indkomstårene 2000 og 2001 for A, H1 ApS, H1.2 ApS og H1.1.1x ApS/nuværende H1.1 ApS med binavnet H1.1 ApS-(binavn).

Sagerne vedrørende selskaberne drejer sig helt overordnet om, hvorvidt der er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at forskellige udgifter er afholdt i selskaberne H1 ApS, H1.2 ApS og H1.1.1x ApS erhvervsmæssige interesser, og dermed er fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

As mand, BA, var oprindelig mindretalsaktionær og direktør i A/S H1.1.1, som i 1995 var blevet noteret på Københavns Fondsbørs. Dette selskab havde til formål at drive handel med og foretage investering i Rusland, Baltikum og Ukraine. I A/S H1.1.1-koncernen handlede man bl.a. med charcuterivarer (oksekød og svinekød) under navnet "...". Der var tale om kødvarer hovedsageligt opkøbt hos den store danske slagterikoncern G1, G2, G3 og G4 med henblik på videresalg til det russiske marked. I selskabet H1 ApS,1x drev A/S H1.1.1-koncernen en fabrik i Skt. Petersborg, H1.1.2 ApS, med ca. 120 ansatte. På fabrikken blev fremstillet kødkonserves (oksekød og fjerkræ), ligesom fabrikken havde et stort fryselager. Hovedsageligt som følge af den kraftige devaluering af rublen i august 1998 gik A/S H1.1.1 konkurs i januar 1999.

BA bistod som lønnet konsulent A/S H1.1.1 u/ konkurs v/ kurator SK med at få afviklet aktiverne i selskabet. I foråret 1999 blev handelsselskabet H1 ApS stiftet og kort tid efterblev datterselskaberne H1.2 ApS og H1.1.1x ApS stiftet. I forlængelse heraf overtog H1.2 ApS navnet H1.1 ApS-(binavn)/"..." fra A/S H1.1.1-koncernens konkursbo. H1.2 ApS overtog ligeledes A/S H1.1.1-koncernens personaleforpligtelser over for 3 ansatte. De ansatte var LA, SR og ZA. Samtidig hermed købte H1.1.1x ApS fabrikken H1.1.2, Skt. Petersborg for kr. 1,2 mio. af A/S H1.1.1 u/konkurs. Fabrikken var en produktions- og fryseenhed på 8000 kvm. og med mere end 120 ansatte.

A ejede samtlige anparter i H1 ApS, der er moderselskab til H1.1.1x ApS og H1.2 ApS. H1 ApSs aktivitet i 2000 og 2001 har bestået i leasing af driftsmidler til virksomheder i Rusland m.v. Endvidere har H1 ApS leveret ydelser i form af administrationsydelser til H1.1.1x ApS. Formålet med den i H1 ApS drevne virksomhed var at drive virksomhed med handel og dermed beslægtet virksomhed samt at foretage investeringer i værdipapirer og i handel med valuta.

I indkomståret 2000 var H1 ApS sambeskattet med H1.2 ApS, og i indkomståret 2001 var H1 ApS sambeskattet med H1.1.1x ApS.

H1.2 ApS var et handelsselskab, der tillige var registreret under H1.1 ApS-(binavn). Selskabets aktivitet bestod i eksport af handelsvarer til Østeuropa, og selskabet havde et nært samarbejde med G5. H1.2 ApS købte 90 % af sine charcuterieprodukter hos G5, derudover opkøbte selskabet oksekød i Irland. Disse kødprodukter blev videresolgt til H1.1.1x ApS, der på fabrikken, H1.1.2, videreforarbejdede kødet til konserves og videresolgte produkterne på det russiske marked.

I indkomståret 2000 har der været 2 ansatte i H1.2 ApS i Danmark, sagsøger og SL. De har modtaget henholdsvis kr. 306.105 og kr. 239.105 i løn. Omsætningen udgjorde kr. 32.965.184. BA har arbejdet som ulønnet direktør. LA var ansat hos H1.2 ApS og drev Moskva-kontoret fra 2000 til 2001, hvor hun afløste SR, der havde drevet kontoret fra 1999 til 2000.

I indkomståret 2001 kom H1.2 ApS under konkursbehandling. Selskabet er efterfølgende blevet opløst

H1.1.1x ApSs aktivitet bestod i at eje kapitalandele i fabrikken H1.1.2 ApS i Skt. Petersborg. Fabrikken videreforarbejdede kødet til konserves og videresolgte produkterne på det russiske marked. Der har ikke været ansatte i H1.1.1x ApS i 2000 og 2001. I indkomståret 2000 har H1.1.1x ApSs indtægter bestået i viderefakturere omkostninger på i alt kr. 296.173 samt at opnå indtægter på kursdifferencer hos debitorer. I indkomståret 2001 har aktiviteten bestået i salg af varer til Rusland.

Revisionsfirmaet R1 har udfærdiget årsregnskaberne for samtlige selskaber i de pågældende indkomstår.

Landsskatteretten har den 28. september 2009 truffet afgørelse i sagen anlagt af A, H1 ApS, og H1.1 ApS (tidligere H1.1.1x ApS).

Det hedder i kendelserne:

"...

Klager:

A

Indkomstår:

2000 og 2001

Klage over:

ToldSkats afgørelse af 14. september 2004Klagen vedrører forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst som følge af udlodninger fra klagerens selskaber.

Landskatterettens afgørelse

Aktieindkomst

Indkomståret 2000

ToldSkat har ansat klagerens aktieindkomst fra H1.2 ApS til 3.915.732 kr.

Landsskatteretten nedsætter beløbet til 3.711.131 kr.

ToldSkat har ansat klagerens aktieindkomst fra H1 ApS til 322.660 kr.

Landsskatteretten nedsætter beløbet til 250.917 kr.

Indkomståret 2001

ToldSkat har ansat klagerens aktieindkomst fra H1 ApS til 526.379 kr.

Landsskatteretten nedsætter beløbet til 340.266 kr.

ToldSkat har ansat klagerens aktieindkomst fra H1.1.1x ApS til 114.275 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

Møde

Der har været afholdt møde med selskabets repræsentant. Der er anmodet om retsmøde. Sagen afgøres uden retsmøde i henhold til skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3.

Generelle oplysninger

Klageren ejer alle aktierne i H1 ApS, der er moderselskab til H1.1.1x ApS og H1.2 ApS.

Aktieindkomst fra H1.2 ApS i indkomstårene 2000 og 2001

Sagens oplysninger

Klagerens aktieindkomst er forhøjet med udlodninger fra H1.2 ApS via moderselskabet, jf. følgende beløb:

Manglende dokumentation for varekøb

3.186.750 kr.

Manglende dokumentation for udgift til restitution

28.807 kr.

Ikke godkendt udgift til messetøj

3.398 kr.

Udgift til bowling anset for privat udgift,

842 kr.

Manglende dokumentation for personalefrokost

500 kr.

Manglende dokumentation for personalefrokost

500 kr.

Udgift til Fitness anset for privat udgift, 430 kr. og 355 kr.

785 kr.

Manglende dokumentation for rejseudgifter, 2.000 kr., 500 kr., 1.000 kr., 3.600 kr., 910 kr. 2.398 kr., 847 kr., 225 kr., 3.600 kr., 975 kr., 525 kr. 2.500 kr., 11.055 kr.

30.135 kr.

Manglende dokumentation for erhvervsmæssig rejseudgift

12.841 kr.

Manglende dokumentation for messeudgifter, 37.497 kr. og 14.604 kr.

52.101 kr.

Manglende dokumentation for erhvervsmæssigt konsulenthonorar,

57.370 kr.

Manglende dokumentation for advokatudgift,

15.681 kr.

Manglende dokumentation for erhvervsmæssig forsikringsudgift,

12.687 kr.

Manglende dokumentation for kontorhold i Moskva, 83.164 kr., 41.407 kr., 18.586 kr., 44.855 kr., 11.419 kr., 29.174 kr., 199.185 kr., 27.251 kr., 31.695 kr., 26.599 kr.

   513.335 kr.

Ikke godkendte udgifter i alt

3.915.732 kr.Landsskatteretten skal bemærke, at ikke alle udloddede beløb er medtaget fra sagsfremstillingen til afgørelsen. Når beløbene ifølge afgørelsen sammentælles frem til og med punkt 10 giver dette 3.781.291 kr. Sammentælles beløbene ifølge sagsfremstillingen bliver beløbet 3.915.732 kr. Den samlede ansatte aktieindkomst på 4.241.790 kr. ifølge afgørelsen er dog inklusiv de manglende beløb + udgift til messetøj på 3.398 kr. medtaget 2 gange. Landsskatteretten har korrigeret for dobbelt-medtaget udgift til messetøj.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifterne og beløbene er anset for udloddet til hovedaktionæren. For yderligere uddybning og begrundelse henvises til kendelse for H1.2 ApS af samme dato(sagsnummer 04-03707).

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at beløbene ikke skal anses for udloddet til hovedaktionæren.

Det forekommer uforståeligt, hvorfor der er statueret maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Der er tale om udgifter, som ikke er godkendt. Det forhold, at der ikke gives fradrag for en udgift, giver ikke automatisk hjemmel til at statuere maskeret udlodning. For at statuere maskeret udlodning skal der være tale om udgifter, som er afholdt i hovedanpartshaverens private interesse.

Landsskatteretten bemærkninger og begrundelse

Efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, betragtes alt, hvad der er udloddet af selskabet til anpartshaveren eller aktionæren, som udbytte, med udtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

Det skal bemærkes, at det ikke er en betingelse for at statuere udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, at den økonomiske fordel er tilfaldet aktionæren eller anpartshaveren direkte. Således vil en økonomisk fordel, som tilfalder anpartshaverens børn eller andre nærstående som et udslag af anpartshaverens bestemmende indflydelse på selskabet, med hjemmel i ligningslovens § 16 A ligeledes anses for udbytteudlodning til anpartshaveren.

Beløbene til afholdelse af udgifter, som ikke er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, må anses for tilgået klageren eller være afholdt i klagerens interesse i kraft af hendes hovedanpartshaverstatus.

Landsskatteretten nedsætter ToldSkats afgørelse vedrørende rejseudgifter med i alt 2.500 kr., messeudgifter med i alt 52.101 og udgifter til kontorhold i Rusland, Moskva med 150.000 kr., idet der i sagen vedrørende H1.2 ApS er givet hel eller delvis medhold på disse punkter.

Landsskatteretten stadfæster beskatningen af de øvrige udlodninger.

For yderligere uddybning og begrundelse henvises til kendelse for H1.2 ApS af samme dato (sagsnummer 04-03707).

Aktieindkomst fra H1 ApS i indkomstår 2000

Sagens oplysninger

Klagerens aktieindkomst er forhøjet med udlodninger fra H1 ApS, jf. følgende beløb:

Manglende dokumentation for økonomisk rådgivning

37.488 kr.

Manglende dokumentation for advokatudgifter

17.336 kr.

Manglende dokumentation for forsikringsudgifter

12.971 kr.

Manglende dokumentation for lokaleudgifter

76.747 kr.

Manglende dokumentation for småanskaffelser

14.183 kr.

Manglende dokumentation for renteudgifter

163.935 kr.

Ikke godkendte udgifter i alt

322.660 kr.ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifterne og beløbene er anset for udloddet til hovedaktionæren. For yderligere uddybning og begrundelse henvises til kendelse for H1 ApS af samme dato (sagsnummer 04-03706).

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at beløbene ikke skal anses for udloddet til hovedaktionæren.

Det forekommer uforståeligt, hvorfor der er statueret maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Der er tale om udgifter som ikke er godkendt. Det forhold at der ikke gives fradrag for en udgift, giver ikke automatisk hjemmel til at statuere maskeret udlodning. For at statuere maskeret udlodning skal der være tale om udgifter, som er afholdt i hovedanpartshaverens private interesse.

Landsskatteretten bemærkninger og begrundelse

Efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, betragtes alt, hvad der er udloddet af selskabet til anpartshaveren eller aktionæren, som udbytte, med udtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

Det skal bemærkes, at det ikke er en betingelse for at statuere udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, at den økonomiske fordel er tilfaldet aktionæren eller anpartshaveren direkte. Således vil en økonomisk fordel, som tilfalder anpartshaverens børn eller andre nærstående som et udslag af anpartshaverens bestemmende indflydelse på selskabet, med hjemmel i ligningslovens § 16 A ligeledes anses for udbytteudlodning til anpartshaveren.

Beløbene til afholdelse af udgifter, som ikke er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, må anses for tilgået klageren eller være afholdt i klagerens interesse i kraft af hendes hovedanpartshaverstatus.

Landsskatteretten nedsætter ToldSkats afgørelse til 250.917 kr., idet der i sagen vedrørende H1 ApS er givet medhold vedrørende udgifter til økonomisk rådgivning med 37.488 kr., forsikringsudgifter med 9.093 kr., lokaleudgifter med 14.339 kr. og småanskaffelser med 10.823 kr., i alt 71.743 kr.

Landsskatteretten stadfæster beskatningen af de øvrige udlodninger.

For yderligere uddybning og begrundelse henvises til kendelse for H1 ApS af samme dato (sagsnummer 04-03706).

Aktieindkomst fra H1 ApS i indkomstår 2001

Sagens oplysninger

Klagerens aktieindkomst er forhøjet med udlodninger fra H1 ApS, jf. følgende beløb:

Manglende dokumentation for økonomisk rådgivning

18.625 kr.

Manglende dokumentation for advokatudgifter

41.257 kr.

Manglende dokumentation for forsikringsudgifter

13.440 kr.

Manglende dokumentation for kontorhold

8.817 kr.

Manglende dokumentation for repræsentation

2.959 kr.

Manglende dokumentation for rejseudgifter

52.628 kr.

Manglende dokumentation for telefonudgifter

25.965 kr.

Manglende dokumentation for leje af kontorer

17.197 kr.

Manglende dokumentation for lokaleudgifter

84.532 kr.

Manglende dokumentation for vedligeholdelse af bygning

130.895 kr.

Manglende dokumentation for autoudgifter

130.064 kr.

Ikke godkendte udgifter i alt

526.379 kr.


ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifterne og beløbene er anset for udloddet til hovedaktionæren. For yderligere uddybning og begrundelse henvises til kendelse for H1 ApS af samme dato (sagsnummer 04-03706).

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at beløbene ikke skal anses for udloddet til hovedaktionæren.

Det forekommer uforståeligt, hvorfor der er statueret maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Der er tale om udgifter som ikke er godkendt. Det forhold at der ikke gives fradrag for en udgift, giver ikke automatisk hjemmel til at statuere maskeret udlodning. For at statuere maskeret udlodning skal der være tale om udgifter, som er afholdt i hovedanpartshaverens private interesse.

Landsskatteretten bemærkninger og begrundelse

Efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, betragtes alt, hvad der er udloddet af selskabet til anpartshaveren eller aktionæren, som udbytte, med udtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

Det skal bemærkes, at det ikke er en betingelse for at statuere udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, at den økonomiske fordel er tilfaldet aktionæren eller anpartshaveren direkte. Således vil en økonomisk fordel, som tilfalder anpartshaverens børn eller andre nærstående som et udslag af anpartshaverens bestemmende indflydelse på selskabet, med hjemmel i ligningslovens § 16 A ligeledes anses for udbytteudlodning til anpartshaveren. Beløbene til afholdelse af udgifter, som ikke er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, må anses for tilgået klageren eller være afholdt i klagerens interesse i kraft af hendes hovedanpartshaverstatus.

Landsskatteretten nedsætter ToldSkats afgørelse til 340.266 kr., idet der i sagen vedrørende H1 ApS er givet medhold vedrørende udgifter til økonomisk rådgivning med 18.625 kr., kontorhold med 8.817 kr., repræsentationsudgifter med 2.959 kr., telefonudgifter med 25.965 kr., leje af kontor med 17.197 kr., lokaleudgifter og vedligeholdelse af bygning med 72.723 kr. og autoudgifter med 39.827 kr.

Beskatningen af de øvrige udlodninger stadfæstes.

For yderligere uddybning og begrundelse henvises til kendelse for H1 ApS af samme dato (sagsnummer 04-03706).

Aktieindkomst fra H1.1.1x ApS

Sagens oplysninger

Klagerens aktieindkomst er forhøjet med udlodninger fra H1.1.1x ApS via moderselskabet, jf. følgende beløb:

Manglende dokumentation for advokatudgifter

23.414 kr.

Manglende dokumentation for varekøb

  90.861 kr.

Ikke godkendte udgifter i alt

114.275 kr.Advokatudgifter

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgiften og beløbet er anset for udloddet til hovedaktionæren. For yderligere uddybning og begrundelse henvises til kendelse for H1 ApS af samme dato (sagsnummer 04-03706).

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at beløbene ikke skal anses for udloddet til hovedaktionæren.

Det forekommer uforståeligt, hvorfor der er statueret maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Der er tale om udgifter som ikke er godkendt. Det forhold at der ikke gives fradrag for en udgift, giver ikke automatisk hjemmel til at statuere maskeret udlodning For at statuere maskeret udlodning skal der være tale om udgifter, som er afholdt i hovedanpartshaverens private interesse.

Landsskatteretten bemærkninger og begrundelse

Efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, betragtes alt, hvad der er udloddet af selskabet til anpartshaveren eller aktionæren, som udbytte, med udtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

Det skal bemærkes, at det ikke er en betingelse for at statuere udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, at den økonomiske fordel er tilfaldet aktionæren eller anpartshaveren direkte. Således vil en økonomisk fordel, som tilfalder anpartshaverens børn eller andre nærstående som et udslag af anpartshaverens bestemmende indflydelse på selskabet, med hjemmel i ligningslovens § 16 A ligeledes anses for udbytteudlodning til anpartshaveren.

Beløbet til afholdelse af udgiften til advokat, som ikke er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, må anses for tilgået klageren eller være afholdt i klagerens interesse i kraft af hendes hovedanpartshaverstatus.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

For yderligere uddybning og begrundelse henvises til kendelse for H1.1.1x ApS samme dato (sagsnummer 04-03705).

Varekøb

Sagens oplysninger

H1.1.1x ApS har ifølge konto for varekøb taget fradrag for følgende

varekøb:

Dato

Leverandør

Tekst

Beløb   

29.03.01

Ukendt

Mellempostering

14.406 kr.

22.10.01

G6 AS, Norge

Returdepositum

76.455 kr.

Saldo

   

90.861 kr.ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifter til varekøb med 90.861 kr.

Bilagsdokumentationen omfatter internt kontoudtog og et bilag fra Jyske Bank lydende på, at der er overført penge fra selskabets konto. Der foreligger således ikke behørig dokumentation for udgifterne. Beløbet er anset for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Klagerens repræsentants påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der ikke skal ske udlodning for så vidt angår beløbet på 90.861 kr.

Klagerens repræsentant anerkender forhøjelsen i H1.1.1x ApS, men kan ikke anerkende udlodningen til klageren.

Der var tale om tilbagebetaling af et depositum, som er blevet sendt til G6 AS i Norge. Depositummet skulle ikke havet været bogført som et varekøb. Beløbet er ikke tilfaldet hovedanpartshaveren og der skal følgelig ikke ske udlodning.

Der er tale om udgifter som ikke er godkendt. Det forhold, at der ikke gives fradrag for en udgift, giver ikke automatisk hjemmel til at statuere maskeret udlodning. For at statuere maskeret udlodning skal der være tale om udgifter, som er afholdt i hovedanpartshaverens private interesse.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, betragtes alt, hvad der er udloddet af selskabet til anpartshaveren eller aktionæren, som udbytte, med udtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

Landsskatteretten finder det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der har været tale om tilbagebetaling af et depositum, og at beløbet er sendt til G6 AS i Norge.

Det skal bemærkes, at det ikke er en betingelse for at statuere udlodning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1, at den økonomiske fordel er tilfaldet aktionæren eller anpartshaveren direkte. Således vil en økonomisk fordel, som tilfalder anpartshaverens børn eller andre nærstående som et udslag af anpartshaverens bestemmende indflydelse på selskabet, med hjemmel i ligningslovens § 16 A ligeledes anses for udbytteudlodning til anpartshaveren.

Beløbet på 90.861 kr., som ikke er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, må anses for tilgået klageren eller være afholdt i klagerens interesse i kraft af hendes hovedanpartshaverstatus, jf. ligningslovens § 16 A, hvorfor den påklagede ansættelse stadfæstes.

Den ændrede skatteberegning vil fremgå af en revideret årsopgørelse, som senere vil blive udskrevet af skattemyndighederne.

..."

Kendelse vedrørende H1 ApS for indkomstårene 2000 og 2001

Landsskatterettens afgørelse for indkomstårene 2000 og 2001.

Klage over ToldSkats afgørelse af 14. september 2004

"...

Indkomståret 2000

Skattepligtig indkomst

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for økonomisk rådgivning med 37.488 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for advokatudgifter med 17.336 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for forsikringsudgifter med 12.971 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 3.878 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for lokaleudgifter med 76.747 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 62.408 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for småanskaffelser med 14.183 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 3.360 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for renteudgifter med 163.935 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

Indkomståret 2000

Sambeskatningsindkomst

ToldSkat har ændret sambeskatningsindkomst vedrørende datterselskabet H1.2 ApS fra 913.866 kr. til 6.849.742 kr.

Landsskatteretten nedsætter ToldSkats afgørelse med 204.601 kr. fordelt således:

Rejseudgifter med 2.500 kr.

Messeudgifter med 52.101 kr.

Kontorhold Rusland, Moskva med 150.000 kr.

(Se kendelse 04-03707 vedrørende H1.2 ApS for uddybning og begrundelse)

Udlodning fra H1.1.1x ApS

ToldSkat har anset et beløb på 120.000 kr. for udloddet fra datterselskabet H1.1.1x ApS.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

Se kendelse 04-03705 vedrørende H1.1.1x ApS for uddybning og begrundelse)

Indkomståret 2001

Skattepligtig indkomst

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for økonomisk rådgivning med 18.625 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for advokatudgifter med 41.257 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for livsforsikringsudgift med 13.440 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for udgifter til kontorhold med 8.817 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for udgifter til repræsentation med 2.959 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for rejseudgifter med 52.628 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for telefonudgifter med 25.965 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for leje af kontor med 17.197 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for lokaleudgifter og vedligeholdelse af bygning med i alt 215.427 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 142.704 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for autoudgifter med i alt 130.064 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 90.237 kr.

Generelle oplysninger

Selskabets aktivitet har i indkomstårene 2000 og 2001 bestået i leasing af driftsmidler til virksomheder i Rusland. Aktiviteten er købt af datterselskabet H1.2 ApS under konkurs.

Koncernen har i indkomstårene bestået af H1 ApS, som er moderselskab til henholdsvis H1.1.1x ApS og H1.2 ApS, som tillige er registreret under H1.1 ApS-(binavn).

H1.1.1x ApS erhvervede den 25. november 1999 selskabet H1.1.2 fra H1 ApS.

A ejer alle aktierne i H1 ApS. Hovedaktionæren er gift med BA, som er direktør i H1.2 ApS.

Økonomisk rådgivning i 2000 og 2001

Sagens oplysninger

SKAT har nægtet fradrag for udgifter til økonomisk rådgivning på grund af manglende dokumentation for udgifterne.

Selskabet har i forbindelse med klagebehandlingen ved Landsskatteretten fremsendt dokumentation for udgifterne i form af 3 stk. fakturaer vedrørende indkomståret 2000 og 6 stk. fakturaer vedrørende indkomståret 2001.

ToldSkats afgørelse

Der er oprindelig nægtet fradrag for manglende dokumentation af udgifter.

Selskabet har i forbindelse med klagebehandlingen ved Landsskatteretten fremsendt dokumentation for udgifterne, hvorfor det indstilles, at forhøjelserne nedsættes til 0 kr.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om fradrag som selvangivet.

Der er fremlagt dokumentation for udgifterne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Der godkendes fradrag som selvangivet i overensstemmelse med udtalelsen fra ToldSkat, idet selskabet har dokumenteret de afholdte udgifter.

Advokatudgifter i 2000 og 2001

Sagens oplysninger

Der er oprindelig nægtet fradrag for manglende dokumentation af udgifter.

Selskabet har i forbindelse med klagebehandlingen ved Landsskatteretten fremsendt en samlet opgørelse over advokatudgifter i indkomståret 2000.

Ydelsernes art er ikke specificeret.

Vedrørende indkomståret 2001 er der fremsendt 2 stk. fakturaer. Faktura nr. 01-1575 omhandler sag vedrørende Eurocard. Ydelserne er fotokopier, transport og vidnegodtgørelse samt salær. Faktura 01-2701 er benævnt generel selskabssag. Der er alene anført salær på fakturaen.

ToldSkats afgørelse

Der er oprindelig nægtet fradrag på grund af manglende dokumentation af udgifterne.

Der kan fortsat ikke godkendes fradrag for udgifterne i 2000, idet udgifterne ikke er dokumenteret ved behørigt grundbilag. Den fremlagte opgørelse viser ikke arten af ydelserne, og om det er selskabet, der skal betale for disse ydelser.

Der er ikke godkendt fradrag i 2001, idet der ikke foreligger en behørig redegørelse og dokumentation af udgifterne.

Beløbene er anset for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om fradrag som selvangivet.

Der er vedrørende 2000 indsendt en samlet opgørelse fra advokatfirma R4 over skyldige beløb.

Vedrørende 2001 er der nu er indsendt de manglende fakturaer, hvor der er henvist til ikke vedlagte specifikationer. Det fremgår af de medsendte fakturaer, at der dels har været tale om vidnegodtgørelse, dels har været tale om en "generel selskabssag".

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Selskabets dokumentation for advokatudgifter i indkomståret 2000 opfylder ikke kravene til grundbilag. Der foreligger alene en samlet opgørelse over advokatudgifter uden angivelse af ydelsernes art.

Vedrørende indkomståret 2001 foreligger der 2 fakturaer. Det kan ikke ud fra teksten på fakturaerne udledes, om der er tale om fradragsberettigede udgifter for selskabet.

Der kan på det foreliggende grundlag ikke godkendes fradrag for de påklagede advokatudgifter.

Det kan tiltrædes, at beløbene er anset for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Forsikringsudgifter i 2000 og 2001

Sagens oplysninger

SKAT har ikke godkendt fradrag for forsikringsudgifter i 2000 med 12.971 kr. og 13.440 kr. i 2001 på grund af manglende dokumentation.

Selskabet har i forbindelse med klagebehandlingen ved Landsskatteretten fremsendt dokumentation for udgifterne.

Dokumentationen for indkomståret 2000 består af fakturaer fra selskabets forsikringsselskab vedrørende diverse erhvervsforsikringer, i alt 43.238 kr., herunder en risikolivsforsikring vedrørende hovedaktionærens mand BA på 12.927 kr.

Forsikringsudgifterne i 2000 er fordelt mellem selskabet og H1.2 ApS ud fra en fordeling på 30/70, hvorfor selskabet har taget et fradrag på i alt 12.971 kr.

Dokumentationen vedrørende indkomståret 2001 består i udgifter til en livsforsikring til BA på 13.440 kr. Selskabet har taget det fulde fradrag for livsforsikringen i 2001.

Selskabet har endvidere fremsendt oversigt over koncernens låneforhold i Jyske Bank. Det fremgår heraf at livsforsikringen er lagt til sikkerhed både for koncernselskabernes gæld og hovedaktionærens og hendes mands gæld. Pantsætningen gælder for ethvert forpligtelse som låntagerne har og vil få overfor Jyske Bank filialer og datterselskabet i Danmark og i udlandet.

ToldSkats afgørelse

Der er oprindeligt ikke godkendt fradrag for forsikringsudgifter på grund af manglende dokumentation.

Selskabet har nu fremsendt dokumentation for udgifterne, hvorfor der kan godkendes delvis fradrag for udgifterne. Da selskabet har oplyst, at forsikringerne både dækker selskabet og H1.2 ApS, kan selskabets andel af udgiften ansættes til 30 % som anført af repræsentanten.

Dog kan der fortsat ikke godkendes fradrag for risikolivsforsikring til BA i 2000 og 2001, idet denne er tegnet og udstedt til ham personligt. BA er ikke lønmodtager i nogle af selskaberne.

De ikke anerkendte beløb anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om fradrag som selvangivet.

For at spare på udgifterne har man valgt at tegne forsikringer, der dækker både selskabet og H1.2 ApS. Forsikringsudgiften er herefter fordelt med 30 % til selskabet.

Livsforsikringen med BA som begunstiget er lagt til sikkerhed for kreditter til både selskabet og H1.2 ApS. Der er således tale om en driftsudgift.

Der er fremsendt kopi af udskrift fra selskabets bankforbindelse, hvoraf det fremgår, at livsforsikringen lå til sikkerhed for bankens engagement i både selskabet, H1.2 ApS, H1.1.1x ApS, BA og A.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Der ses at være tale om en sædvanlig risikolivsforsikring, der tilhører hovedaktionærens mand. Selskabets betaling af præmien i indkomståret 2000 og 2001 kan ikke ske uden skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren. At hovedaktionærens mand har transporteret forsikringssummen til selskabets bankforbindelse til sikkerhed for flere selskabers- og hovedaktionærens gæld kan ikke medføre, at selskabet kan afholde og fradrage udgiften.

Indkomståret 2000

   

Myndighedernes oprindeligt ej godkendte fradrag

 

12.971 kr.

Livsforsikring

30 % af 12.927 kr.

-3.878 kr.

Godkendt fradrag

 

9.093 kr.Det kan tiltrædes, at beløb på henholdsvis 3.878 kr. i indkomståret 2000 og 13.440 kr. i indkomståret 2001 er anset for udloddet til hovedaktionæren, ligningslovens § 16A.

Lokaleudgifter i 2000 og 2001 og vedligeholdelse af bygning

Sagens oplysninger

Selskabet har foretaget fradrag med 76.747 kr. i 2000 og 84.532 kr. i 2001 vedrørende lokaleudgifter. Derudover har selskabet taget fradrag for vedligeholdelse af bygning i 2001 på 130.895 kr.

I forbindelse med klagebehandlingen ved Landsskatteretten er der indsendt følgende dokumentation for udgifterne:

Indkomståret 2000:

Bilag 6105, ...1 el/varme

4.573 kr.

Naturgas betalt d. 11.04.

4.369 kr.

Bilag 414, Codan husforsikring

4.498 kr.

Bilag nr. 758 Vedligeholdelse d. 5.4.

1.658 kr.

Bilag nr. 549 Codan husforsikring

4.503 kr.

Bilag nr. 6147 Codan bygningsforsikring

4.678 kr.

Ejendomsskatter 6.935 kr. + 7.282 kr., i alt

13.056 kr.

El gas regning udgør 4.758 kr.

3.807 kr.

Moms afløftet

952 kr.

Gasforbrug betalt d. 21.8

4.162 kr.

Rykkergebyr realkredit

100 kr.

Ejendomsskat betalt d. 01.10.00.

7.255 kr.

Elafregning 4 kvartal.

4.759 kr.

Malerarbejde i henhold til bilag nr. 1442.

16.825 kr.

Naturgasforbrug nov. 2000

4.915 kr.

Bilag 1436, ACS Trælast

162 kr.

Bilag 1394, El-artikler til ...1

299 kr.

Bilag 1409, El-artikler til ...1

     549 kr.

Lokaleudgifter i 2000 i alt

81.120 kr.Indkomståret 2001:

Bilag 421, KBH Energi

4.758 kr.

Bilag 264, ejendomsskat

6.530 kr.

Bilag 265, TC

4.465 kr.

Bilag 260, HNG

3.794 kr.

Bilag 263, ... Glarmester

772 kr.

Bilag 261, Falck strandjægervej

899 kr.

Bilag 262, Københavns Energi

4.759 kr.

Bilag 454, HNG

3.794 kr.

Bilag 454, Ejendomsskat

6.896 kr.

Bilag 454, Codan forsikring

4.723 kr.

Bilag 417, Københavns Energi

5.123 kr.

Bilag 444, Falck Securitas

971 kr.

Bilag 459, maling udendørs

1.115 kr.

Bilag 449, vedligehold ejd.

41.062 kr.

Bilag 456, Miele

2.635 kr.

Bilag 457, ... tapet

119 kr.

Bilag 398, Ejendomsskat

7.530 kr.

Bilag 398, ... VVS

1.040 kr.

Bilag 393, Falck Securitas

930 kr.

Bilag 394, HNG

5.076 kr.

Bilag 403, HNG

691 kr.

Bilag 403, Københavns Energi

5.057 kr.

Bilag 395, El installationsfirma

4.192 kr.

Bilag 368, vinduespolering

350 kr.

Bilag 396, ... Gulvservice

5.687 kr.

Bilag 397, El installationsfirma

6.799 kr.

Bilag 409, Ejendomsskat

7.933 kr.

Bilag 408, HNG

3.703 kr.

Bilag 463, udlæg ..

1.746 kr.

Bilag 381, ... glarmester

756 kr.

Bilag 380, Københavns Energi

4.810 kr.

Bilag 375, Falck Securitas

944 kr.

Bilag 475, omk. vedr, hus

  66.801 kr.

Lokaleudgifter i 2001 i alt

216.428 kr.ToldSkats afgørelse

Selskabet har oprindeligt ikke dokumenteret udgifterne, hvorfor fradrag er nægtet.

Af den nu indsendte dokumentation fremgår, at udgifterne vedrører ejendommen ...1, som BA har solgt til selskabet med overtagelse den 1. april 2000. Ejendommen er både før og efter overdragelsen beboet af hovedaktionæren og dennes ægtefælle.

Der er fri bolig ifølge lønangivelse for hovedaktionæren (kode 61). Det er ikke angivet, at dette tillige skulle omfatte fri el og varme.

Der er følgelig i indkomståret 2000 ikke godkendt fradrag for forbrugsudgifter, ligesom der heller ikke er godkendt fradrag for diverse bilag med følgende begrundelse:

Naturgas betalt d. 11.04. Gasforbrug er en privat udgift

4.369 kr.

   

Bilag nr. 758 Vedligeholdelse d. 5.4

 

Bilag mangler

1.658 kr.

   

Bilag nr. 549 Codan hus forsikring

 

policenr. ... (der er betalt præmie på bygningsforsikringen 1 gang den 7.4)

4.503 kr.

   

Bilag nr. 6147 Codan bygningsforsikring.

 

Police nr. ...

 

Der er betalt bygningsforsikring 1 gang

4.678 kr.

   

Iflg. R 75 udgør den årlige ejendomsskat 13.056 kr.

 

For perioden 1.4 - 31.12 - andel heraf = 9.792 kr.

 

Fratrukket bilag 1032 = 6.935 kr.

 

Fratrukket bilag nr. 1428 = 7.282 kr.

4.425 kr.

   

El gas regning udgør 4.758 kr.

 

Fratrukket med

3.807 kr.

Momsen afløftet.

 

El-udgifter er en privat udgift.

 

Moms er en privat udgift

952 kr.

   

Gasforbrug betalt d. 21.8

4.162 kr.

   

Rykkergebyr realkredit

 

Der er ikke fradrag for inkassogebyr

100 kr.

   

Ejendomsskat betalt d. 01.10.00.

 

Denne regning er allerede fratrukket en gang.

 

Se bilag nr. 1428

7.255 kr.

   

Elafregning 4 kvartal.

 

Bilag mangler.

 

El-udgifter er en privat udgift

4.759 kr.

   

Malerarbejde i henhold til bilag nr. 1442.

 

Der mangler oplysning om, hvilket arbejder der er tale om, samt dokumentation for at det påhviler udlejer at betale regningen

16.825 kr.

   

Naturgasforbrug nov. 2000.

 

Der er tale om en privat udgift

  4.915 kr.

   

Der kan ikke godkendes fradrag for udgifter i 2000 for i alt

62.408 kr.Vedrørende indkomståret 2001 er der ligeledes foretaget fradrag for forbrugsudgifter, samt fradrag for diverse udgifter. Der kan ikke godkendes fradrag for følgende udgifter i indkomståret 2001:

Bilag 417, elforbrug

5.123 kr.

Bilag 444, Securitas

971 kr.

Bilag 449, indvendig maling af stuer

41.062 kr.

Bilag 456, kun en dankortnota

2.635 kr.

Bilag 393, Falck

930 kr.

Bilag 394, kun en checkblanket vedrørende HNG

5.076 kr.

Bilag 403, elafregning

691 kr.

Samme

5.058 kr.

Bilag 368, vinduespudser

350 kr.

Bilag 396, polering af gulve

4.550 kr.

Bilag 408, gasforbrug

3.703 kr.

Bilag 380, elforbrug

4.810 kr.

Bilag 375, Falck

944 kr.

Bilag 475, omk. vedrørende hus

66.801 kr.

Bilag 417, elforbrug

   5.123 kr.

Der kan ikke godkendes fradrag for udgifter i 2001 for i alt

142.704 kr.Beløbene er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter Der er fremsat påstand om fradrag som selvangivet.

Hovedaktionæren har selvangivet alle udgifter til boligen som indtægt. Der er indsendt dokumentation for udgifterne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Forbrugsudgifterne er ikke omfattet af fri bolig, og hovedaktionæren kan ikke lade selskabet afholde udgiften for derefter selv at lade sig beskatte af udgiften. Der ses at være tale om delvise private udgifter, som ikke vedrører selskabet, ligesom der mangler grundbilag for nogle af udgifterne. Der ses på den baggrund ikke at være anledning til, at godkende yderligere fradrag end indstillet af regionen.

De påklagede ansættelser nedsættes i overensstemmelse med regionens indstilling.

Det kan tiltrædes, at beløbene er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

Småanskaffelser i 2000

Sagens oplysninger

Der er ikke godkendt fradrag for udgifter til småanskaffelser, da der ikke har været indsendt dokumentation. I forbindelse med klagesagen ved Landsskatteretten har selskabet indsendt følgende dokumentation for udgifterne:

Bilag 263, ... Data

3.610 kr.

Bilag 308, Edb (checkkopi)

8.000 kr.

Bilag 6066, Concorde C5

15.344 kr.

Bilag 496, Edb assistance (checkkopi)

3.200 kr.

Bilag 6189, World Online

846 kr.

Bilag 1048, Edb Ole

9.700 kr.

Bilag 982, ... It

3.575 kr.

Bilag 982, ... It

  3.000 kr.

I alt

47.275 kr.Selskabet har fordelt udgiften til småanskaffelser med 14.183 kr. (30 %) til selskabet og 33.092 kr. til H1.2 ApS (70 %).

ToldSkats afgørelse

Der er oprindeligt ikke godkendt fradrag på grund af manglende dokumentation.

Af den nu indsendte dokumentation har der været udgifter til småanskaffelser på i alt 47.275 kr. Der kan ikke godkendes fradrag for bilag 308 (8.000 kr.) og 496 (3.200 kr.), idet der alene foreligger checkkopi for udgiftens afholdelse.

De øvrige udgifter godkendes med den fordeling som er oplyst af selskabet, hvorefter der godkendes fradrag med 10.823 kr.

Det ikke anerkendte beløb er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens,§ 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om nedsættelse til det selvangivne.

Der er foretaget mindre anskaffelser, der er anvendt af både selskabet og H1.2 ApS. Derfor er omkostningen fordelt med 30 % til selskabet og 70 % til H1.2 ApS.

Der er fremsendt dokumentation for udgifterne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

De 2 checkkopier opfylder ikke betingelserne for et grundbilag, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag herfor. Vedrørende de øvrige dokumenterede udgifter godkendes der fradrag med fordeling 30/70.

Der godkendes fradrag med 47.275 11.200 x 0.30=10.822,5 kr., afrundet til 10.823 kr.

Det kan tiltrædes, at det ikke anerkendte beløb er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

Renteudgifter

Sagens oplysninger

Selskabet har oversigtsmæssigt opgjort renteudgifterne således:

Låneomkostninger u/2 år trukket på Jyske Bank

5.000 kr.

Renter af ansvarlig lånekapital fra hovedaktionærens mor

23.513 kr.

Prioritetsrenter Realkredit Danmark

86.222 kr.

Amortisering af kurstab og gebyr

21.000 kr.

Renter anpartshaver

  28.200 kr.

 

163.935 kr.Det fremgår af R75, at der er indberettet renteudgifter af bankgæld med 20.742 kr. Det fremgår endvidere, at gæld med pant i ejendommen ...1 er indberettet for selskabet med 71.920 kr. Disse udgifter er anerkendt fradragsberettigede.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt yderligere fradrag på grund af manglende dokumentation.

Udgifter til yderligere renteudgifter kan ikke godkendes, førend der foreligger dokumentation for samtlige gældsforhold samt rentetilskrivninger.

Beløbet er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter Der er fremsat påstand om fradrag som selvangivet.

De 28.200 kr. er ifølge kontospecifikationen renter til anpartshaver. Renterne fremgår af hovedaktionærens selvangivelse, og hun er blevet beskattet heraf.

De 23.513 kr. er ifølge kontospecifikation renter af ansvarlig lånekapital fra hovedaktionærens mor. Renterne fremgår af långivers selvangivelse, og denne er blevet beskattet heraf.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det er ikke dokumenteret, at der for selskabet er yderligere fradragsberettigede renteudgifter, end dem som er godkendt af regionen. Der er lagt særligt vægt på, at der ikke foreligger låneaftaler, afdragsordninger mv. Den påklagede ansættelse stadfæstes.

Det kan tiltrædes, at beløbene er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

Sambeskatningsindkomst

Sambeskatningsindkomst fra H1.2 ApS

ToldSkat har ændret selskabets sambeskatningsindkomst vedrørende datterselskabet H1.2 ApS fra -913.866 kr. til 6.849.742 kr. Landsskatteretten har truffet følgende afgørelse af dags dato vedrørende H1.2 ApS:

"...

Indkomståret 2000

Skattepligtig indkomst

ToldSkat har ikke godkendt debitering af varesalgskonto med 3.840.120 kr. og debitering af varelagerkontoen med 3.186.750 kr., i alt 7.026.870 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for restitution med 28.807 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for personaleudgifter med 6.025 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for rejseudgifter med 42.976 kr.

Landsskatteretten nedsætter afgørelsen til 40.476 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for messeudgifter med 52.101 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 52.101 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for konsulenthonorar med 57.370 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for advokatudgift med 15.681 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for livsforsikring med 12.687 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for kontorhold med 513.335 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til kontorhold med 150.000 kr.

..."

Der henvises til Landsskatterettens kendelse 04-03707 for uddybning og begrundelse.

Udlodning fra H1.1.1x ApS

H1.1.1x ApS har taget fradrag for administrationsudgifter med 170.000 kr. betalt til H1 ApS. ToldSkat har skønsmæssigt ansat administrationsudgiften til 50.000 kr. og anset et beløb på 120.000 kr. som udloddet til moderselskabet. Landsskatteretten har truffet følgende afgørelse af dags dato vedrørende H1.1.1x ApS - j.nr. 04-03705:

"...

På baggrund af selskabets beskedne aktivitet (6 fakturaer) kan det ikke anses for godtgjort, at moderselskabet skulle havet leveret ydelser til en værdi af 170.000 kr. til selskabet.

Der ses ikke at være grundlag for at ændre myndighedernes skønsmæssige ansættelse om størrelsen af administrationsbidraget. Den påklagede ansættelse stadfæstes.

Det kan tiltrædes, at differencen er anset for udloddet til moderselskabet, jf. ligningslovens § 16A og selskabsskattelovens § 8.

..."

Der henvises til sagen vedrørende H1.1.1x ApS, Landsskatterettens j.nr. 04-03705, vedrørende repræsentantens påstand og anbringender.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse, idet der henvises til rettens afgørelse for H1.1.1x ApS. Afgørelsen for moderselskabet er alene en konsekvens af rettens afgørelse for datterselskabet.

Indkomstår 2001

Kontorhold, repræsentation, telefonudgifter og leje af kontorer

Sagens oplysninger

Der er oprindeligt ikke godkendt fradrag for udgifterne på grund af manglende dokumentation. Selskabet har i forbindelse med klagesagen ved Landsskatteretten fremsendt dokumentation for udgifterne.

Dokumentationen består af behørige grundbilag, såsom kvitteringer, regninger, fakturaer mv.

ToldSkats afgørelse

Da selskabet har dokumenteret udgifterne i forbindelse med klagen til Landsskatteretten indstilles det, at der gives fradrag som selvangivet.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Udgifterne er dokumenteret og der anmodes om fradrag som selvangivet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifterne kan anses for dokumenteret ved behørige grundbilag, hvorfor der godkendes fradrag i overensstemmelse med udtalelsen fra ToldSkat.

Rejseudgifter

Sagens oplysninger

Der er oprindeligt ikke godkendt fradrag for rejseudgifter på grund af manglende dokumentation. I forbindelse med klagesagen ved Landsskatteretten har selskabet indsendt dokumentation for udgifterne.

Dokumentationen består af diverse kvitteringer, regninger mv. fra ind- og udland.

Ifølge de indsendte bilag har der bl.a. været tale om en tur til Berlin, benævnt "investeringstur" på bilagene. Det fremgår heraf at der bl.a. har været købt tøj i Nike Town og Peek & Cloppenburg Det fremgår ikke, hvem og hvor mange som har deltaget i turen til Berlin, men ud fra regningerne fra restaurantbesøg hos Diekmann i Berlin kan det udledes, at der bl.a. er bestilt 2xselters 0,751, 2xriesling, 4xCoca Cola samt diverse mad, herunder 6xRösti-Kalb, Ceasarsalat, 2xkinderschnitzel med pomfritter, 4xkindereisbecher mv. De øvrige fortæringsbilag, både fra ind- og udland, er ikke væsentligt afvigende fra regningen fra Restaurant Diekmann.

Derudover forefindes der en del dårlige regningskopier, taxiregninger mv. uden angivelser af deltagere og/eller art.

ToldSkats afgørelse

Selskabet har nu indsendt dokumentation for udgifterne. Kontoen består af en række direkte rejseudgifter, f eks flybilletter til Berlin, men også udgifter til restaurationsbesøg i København, kontante hævninger og benzinkøb.

Det er ikke muligt at afstemme bilagene over til de faktiske udgifter, ligesom anledningen ikke er noteret på restaurationsregningerne. Bogføringen/dokumentation er ikke af en sådan beskaffenhed, at der kan godkendes fradrag for rejseudgifter.

Beløbene er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter Der er nedlagt påstand om fradrag som selvangivet.

Udgifterne er nu dokumenteret.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Bilagene og udgifterne er ikke af en sådan beskaffenhed, at den erhvervsmæssige relevans umiddelbart lader sig udlede heraf set i relation til virksomhedens virke. På det foreliggende grundlag stadfæstes den påklagede afgørelse.

Det kan tiltrædes, at beløbene er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

Autoudgifter

Sagens oplysninger

Der har oprindeligt ikke været godkendt fradrag på grund af manglende dokumentation. I forbindelse med klagesagen ved Landsskatteretten har selskabet indsendt dokumentation.

Det fremgår af den indsendte dokumentation, at der har været afholdt følgende udgifter (oprundet):

Brændstof

13.433 kr.

Vægtafgift

5.677 kr.

Bilforsikring og Falck

16.977 kr.

Vedligeholdelse af biler

3.740 kr.

Ekstraordinær leasingydelse

89.778 kr.

L´easy

       459 kr.

I alt

130.064 kr.ToldSkats afgørelse

Der er oprindeligt ikke godkendt fradrag for autoudgifter med 130.064 kr.

Selskabet har nu indsendt dokumentation, hvoraf det bl.a. fremgår, at selskabet har betalt en ekstraordinær leasingydelse på 112.223 kr. inkl. moms eller 89.778 kr. eksklusiv moms. Der er ikke redegjort for denne ekstraordinære betaling, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag herfor.

Beløbet er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter Der er nedlagt påstand om fradrag som selvangivet.

Det er sædvanligt at betale ekstraordinær ydelse, når leasingkontrakt indgås.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Der godkendes fradrag for benzin, vægtafgift, forsikring og vedligeholdelse af biler, i alt 39.827 kr., idet der er fremlagt behørig dokumentation for udgifterne.

Vedrørende den ekstraordinære leasingydelse og udgifter til L´easy foreligger der ikke dokumentation for udgiftens erhvervsmæssige relevans. Der kan følgelig ikke godkendes fradrag herfor.

Det kan tiltrædes, at beløb på 112.223 kr. og 459 kr. er anset for udloddet til hovedaktionæren, jf. ligningslovens § 16A.

..."

"...

Klager:

H1.2 ApS

Indkomstår:

2000

Klage over:

ToldSkats afgørelse af 14. september 2004Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2000

Skattepligtig indkomst

ToldSkat har ikke godkendt debitering af varesalgskonto med 3.840.120 kr. og debitering af varelagerkontoen med 3.186.750 kr., i alt 7.026.870 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for restitution med 28.807 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for personaleudgifter med 6.025 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for rejseudgifter med 42.976 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for yderligere rejseudgifter med 2.500 kr. og nedsætter dermed forhøjelsen til 40.476 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for messeudgifter med 52.101 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for messeudgifter og nedsætter dermed forhøjelsen til 0 kr.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for konsulenthonorar med 57.370 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for advokatudgift med 15.681 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for livsforsikring med 12.687 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for kontorhold med 513.335 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til kontorhold med 150.000 kr.

Møde mv.

Der har været afholdt forhandling med selskabets repræsentant. Der er anmodet om retsmøde. Sagen afgøres uden retsmøde, jf. skatteforvaltningsloven § 44, stk. 3.

Generelle oplysninger

Selskabet er et handelsselskab, der tillige er registreret med H1.1 ApS-(binavn). Selskabets aktivitet har bestået i eksport af handelsvarer til Østeuropa.

Selskabet er en del af en koncern, hvor moderselskab er H1 ApS, som har endnu et datterselskab H1.1.1x ApS, som tillige ejer H1.1.2, som er erhvervet fra H1 ApS den 25. november 1999. Alle aktierne i H1 ApS er ejet af A.

H1.2 ApS har drevet samhandel med H1.1.2, der er et selskab beliggende i Rusland, som producerer skinker til det russiske marked.

Selskabet har i indkomståret været sambeskattet med moderselskabet H1 ApS. Der har i indkomståret været 2 ansatte, hovedanpartshaveren A og SL. De har modtaget henholdsvis 306.105 kr. og 239.105 kr. i løn.

Selskabets omsætning har ifølge regnskabet udgjort 32.965.184 kr. Ifølge årsregnskabet anvendes faktureringskriteriet og varebeholdninger ansættes til laveste værdi af anskaffelsespris eller genanskaffelsespris.

Hovedanpartshaveren er gift med BA, der arbejdede som ulønnet direktør i selskabet.

Selskabet er i 2001 kommet under konkursbehandling og er efterfølgende blevet opløst.

Debitering af varesalgskonto

Sagens oplysninger

Der er på konto for eksportvaresalg efterposteret en debitering på 3.614.112 kr. og 226.008 kr. med teksten - mellemværende H1.1.2 (russiske datterselskab), i alt 3.840.120 kr. Ifølge teksten er der en henvisning til bilag 1452.

Selskabet har endvidere ifølge bilag 1451 på varelagerkontoen fratrukket udgifter til varekøb med 3.186.750 kr. Beløbet er en sammentælling af lager pr. 31. december 2000 på 1.976.507 kr. og pork sides mlv. H1.1.2 på 1.210.244 kr.

Der har ifølge selskabets saldobalance for indkomståret 2000 været en omsætning på i alt 36.469.648 kr. og et vareforbrug på 35.136.507 kr.

ToldSkats afgørelse

Selskabets skattepligtige indkomst er forhøjet med 3.840.120 kr. og 3.186.750 kr., i alt 7.026.870 kr.

Vedrørende bilag 1452

Beløbene på henholdsvis 3.614.112 kr. og 226.008 kr., eller i alt 3.840.120 kr., kan ikke afstemmes med bilaget, idet ingen af beløbene fremgår af bilaget.

Vedrørende bilag 1451

Der er tale om debitering på varelagerkontoen med 3.186.750 kr. Der kan alene afstemmes 226.746 kr., som er en postering der omhandler salg af et parti varer til G7 med levering den 22. december 2000 i Sct. Petersborg. På varelagerkontoen er der den 31. december 2000 en debetsaldo på 3.413.496 kr., men denne saldo er ikke fratrukket under opgørelsen af vareforbruget.

Beløbet, 7.026.870 kr., kan opdeles i to poster:

Varekøb 5.050.364 kr.

Varekøb 1.976.507 kr.

De foretagne efterposteringer kan opgøres således:

Varekøb (bilag 1452)

2.448.000 kr.

 

Do

720.000 kr.

 

Do

1.882.364 kr.

5.050.364 kr.

Varelagerkonto (bilag 1451)

 

1.976.506 kr.

I alt

 

7.026.870 kr.

tilbageført salg

 

- 3.840.120 kr.

Fratrukket varekøb

 

3.186.750 kr.Der foreligger ikke dokumentation for det tilbageførte salg på 3.840.120 kr., hvorfor dette beløb ikke anerkendes. Varesalget forhøjes med beløbet.

Der foreligger endvidere ikke dokumentation for varekøbet på 5.050.365 kr. Ifølge selskabet skulle det dreje som om indkøb af grise i Vietnam, hvor der ikke udstedes fakturaer. Der foreligger ikke retspraksis omkring lempelse af dokumentationskravene vedrørende varer indkøbt i Asien, hvorfor varekøbet på 5.050.365 kr. ikke kan anerkendes. Efter diverse reguleringer er beløbet fratrukket med 3.186.750 kr. Beløbet, 3.186.750 kr., er anset for udloddet til hovedanpartshaverens i medfør af ligningslovens § 16A.

Posteringen på 1.976.506 kr. er reelt et varesalg, som er fratrukket som et varekøb. Beløbet fremkommer således:

Kunde

Fakturadato

Leveringsdato/betingelser

Beløb USD

G25

20/12-00

26/12-00/CIP

53.719,91

G24

27/12-00

3/1-01/CIP

46.798,68

G26

22/12-00

27/12-00/CIP

47.232,72

G27

20/12-00

26/12-00/CIP

58.253,54

H1.1.2, rest til senere levering

28/11-00

No later than 5/12-00/DDP


  40.427,01

I alt

   

246.431,86

Omregnet til DKK kurs 8,0205


31/12-00

 


1.976.506,73Der har endvidere været solgt et parti varer til G7, Sct. Petersborg. Levering 22. december 2000 i Sct. Petersborg. Beløbet udgør 28.272,60 USD eller 226.746 kr.

Ud fra fakturaerne og leveringsbetingelserne er alle leverancer leveret inden årsskiftet, på nær leverancen til G24, men da leverancen her er CIP, er risikoen overgået ved overlevering til 1. transportør, hvorfor denne også må anses for leveret inden årsskiftet. Det er ikke dokumenteret, at leveringen først har fundet sted efter indkomstårets udløb. Der godkendes derfor ikke fradrag for beløbet. Da der ikke er foretaget bogføring på varesalget vedrørende bilag 1451, har afgørelsen ingen betydning for varesalget.

Skattemyndighederne har i en efterfølgende udtalelse anført, at selskabets bogføring ikke har været gennemskuelig, herunder har det ikke været muligt at foretage en opgørelse af varekøb og vareforbrug uden at gennemgå nogle konstruerede bilag. Selskabets registrering af bogføringen er ikke foretaget kronologisk ud fra en dato. Modposteringer på varekøb og salg er foregået gennem mellemafregningskonti, og varekøb er betalt ved runde beløb. Det er ikke muligt at lave en kasseafstemning af samme grund. Det er bemærkelsesværdigt, at debitorerne står i kredit og kreditorerne står i debet på saldobalancen. Selskabet har tidligere oplyst, at det fremkomne varelager pr. 31. december 2000 på 3.413.497 kr. er indirekte opgjort, og at varelageret henstår på det russiske datterselskab H1.1.2s fabrik i Sct. Petersborg. Revisor har ikke kontrolleret varelagerets tilstedeværelse. Selskabets redegørelse om, hvorvidt varelageret ultimo på 3.413.496 kr. er fratrukket eller ikke fratrukket som et varekøb, er meget teknisk.

ToldSkat har flere gange anmodet om regnskabet for det russiske datterselskab H1.1.2, men uden resultat. Det forekommer uforklarligt, hvorfor selskabet opererer på det russiske marked, hvor der handles med faste kunder, når der er et negativt dækningsbidrag.

Den af selskabet fremlagte dokumentation over indkøbet af grise i Vietnam er ikke behørig. Varekøbet på 1.976.506,73 kr., som er et varesalg, hvor risikoen ikke er overgået pr. 31. december 2000, er bogført meget atypisk.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er anmodet om fradrag som selvangivet.

Der er ikke godkendt varekøb for i alt 7.026.870 kr. Af varekøbet er 3.613.375 kr. omkostningsført i resultatopgørelsen, mens 3.413.496 kr. er køb af varer, der er på lager 31. december 2000, dvs. at der ikke er taget fradrag i skatteopgørelsen for beløbet.

Lagerværdien består af et lager af kød opbevaret hos H1.1.2 og varer, der er undervejs til kunder, men endnu ikke leveret. Risikoovergangen har ikke fundet sted endnu. Der er enighed om, at selskabet skal have reguleret deres indkomst med de varer, der er på lager, 3.413.496 kr., når beløbet ikke er fratrukket i den skattepligtige indkomst.

De parterede hængebugsvin knytter sig til en materiel afgørelse, hvor ToldSkat beskatter H1.2 ApS og gennem sambeskatningen H1 ApSs indkomst for et parti vietnamesiske frosne parterede grise, men ikke anerkender varekøbet som en udgift forbundet med erhvervelsen af den beskattede indkomst. Dette synspunkt, hvorefter man nægter fradrag for udgifter i forbindelse med varekøb i relation til opgørelse af indkomst, er kontroversielt og ulogisk, og finder da heller ikke engang anvendelse i hobbysager. Allerede fordi ToldSkats krav er baseret på denne opfattelse, er det uberettiget og uacceptabelt.

Beløbet, 7.026.870 kr., kan opdeles i to poster:

A. Varekøb 5.050.364 kr. vedrørende Vietnam grise.

B. Varekøb 1.976.507 kr. fra G1 og G8.

Vedrørende A.

Selskabet har fået leveret ca. 411 ton slagtede grise, som er købt af en russer ved navn VV. Svinene blev leveret i containere (primært fragtet af G9) fra Vietnam til Sct. Petersborg, hvorfra de blev kørt med lastbiler de sidste 35 km til H1.2 ApSs lagerlokaliteter. Nogle af svinene blev leveret direkte til kunder. En stor del af svinene blev videresolgt til 2 navngivne virksomheder.

Følges eksempelvis container ... fremgår det, at containeren blev udskibet fra ... den 12. september 2000 og landede i Sct. Petersborg den 28. oktober 2000. Det fremgår endvidere, at containeren kom igennem tolden og frem til lageret den 30. oktober.

Sælger hentede enkelte partier fra lageret i løbet af samarbejdet. Disse leverancer blev modregnet i sælgers tilgodehavende og er ikke indregnet i varekøbet.

De parterede hængebugsvin blev købt af H1.2 ApS ved aftale, som blev bekræftet skriftligt og underskrevet den 25. oktober 2000. Ifølge selskabet modtog de aldrig en egentlig købsfaktura, men udelukkende en betalings-/leveringskontrakt som er underskrevet af VV og dennes selskab. Betalingen af varerne foregik ved, at VV meddelte betalingsinstruks, og H1.2 ApS overførte betalingerne i henhold til disse betingelser. Der blev afregnet løbende, dels ved levering af svin fra køber til sælger, dels ved kontante betalinger og bankoverførsler. Der er fremsendt erklæring fra LA, som var chef for Moskva-kontoret fra maj 2000 og op til, under og efter købet af grisene. LA erklærer bl.a., at hun var med til at koordinere transporten af grisene, og at VV også fik kontant betaling for grisene. Der er endvidere fremsendt erklæring fra SL, som var salgschef i H1.2 ApSs danske kontor. SL erklærer, at han har været med til at forhandle prisen på grisene med VV og har været med til at afsætte grisene.

Det er således dokumenteret, hvem køber og sælger var, og der er fremlagt underskrevet betalings-/leveringskontrakt, fragtpapirer og lageropgørelser over tilgangen på lageret ved levering til fabrikken i Sct. Petersborg (H1.1.2). Varekøbet er betalt til sælgerne af varerne, og varerne er videresolgt og leveret til tredjemand.

Der skal således anerkendes udgifter til kød vedrørende de vietnamesiske svin for indkomståret 2000 for 517.600 USD eller 4.146.599 kr. Beløbet fremgår af en intern oversigt over betalinger benævnt "INTERCOMPANY ACCOUNT H1.1.2/VV".

Der er i øvrigt henvist til SKM2003.441.LSR.

Vedrørende B.

Posten består af varesalg, der ikke er leveret hos kunden endnu. Derfor er den omposteret fra varesalg til varelager. Dermed er beløbet ikke fratrukket skattemæssigt. (Risikoovergangen har ikke fundet sted pr. 31. december 2000).

Posten, 1.976.507 kr. består af følgende beløb:

Kunde

Fakturadato

Beløb USD

G25

20/12-00

53.719,91

G24

27/12-00

46.798,68

G26

22/12-00

47.232,72

G27

20/12-00

58.253,54

H1.1.2, rest til senere levering

28/11-00

  40.427,01

Total I USD

 

246.431,86

Omregnet til DDK kurs 8,0205

31/12-00

1.976.506,73 kr.Det tilhørende varekøb kan specificeres som en andel af følgende købsfakturaer:

Varekøb fra G1

20/12-00

379.800,06 kr.

Varekøb fra G1

27/12-00

372.253,72 kr.

Varekøb fra G1

22/12-00

382.223,97 kr.

Varekøb fra G1

19/12-00

458.051,32 kr.

Varekøb fra G8

04/12-00

   915.600.24 kr.

I alt

 

2.507.929,31 kr.Det er endvidere fremført, at

-  

kronologisk bogføring har fundet sted og er sket ugevist og regelmæssigt, hver fredag,

-

posteringslister er i orden.

-

kasseafstemning er i orden - afstemning hver fredag.

-

debet og kredit står korrekt.Der ikke negativt dækningsbidrag i H1.2 ApS (positivt bruttoresultat - den normale avance i dette marked er på 2 % - 5 %). Der er bogført sædvanligt helt frem til konkursen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge dagældende bogføringslovs § 9, lov nr. 1006 af 23. december 1998, skal enhver registrering være dokumenteret ved et bilag, herunder angivelse af transaktionsdato og beløb.

Som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, jf. statsskattelovens § 4. En indtægt skal medregnes ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for den endelige retserhvervelse, som er det tidspunkt, hvor beløbet tilkommer personen som et retskrav. Hvis aftalen mellem parterne er betinget, således at der er tvivl om, hvorvidt aftalen vil blive gennemført, skal indtægten først medregnes ved indkomstopgørelsen, når betingelsen er opfyldt.

Det er ikke dokumenteret, at selskabet først har erhvervet ret til købesummen på 3.840.120 kr. i indkomståret 2001. Debitering af varesalgskontoen med 3.840.120 kr. kan derfor ikke godkendes.

Det af selskabet fremlagte materiale vedrørende varekøb kan ikke anses for at opfylde bestemmelserne for et udgiftsbilag. Der ses ikke at foreligge retspraksis omkring lempelse af dokumentationskravene vedrørende varer indkøbt i Asien. Det kan på den baggrund ikke anses for dokumenteret, at der har været indkøbt varer for 5.050.364 kr., fratrukket med 3.186.750 kr., hvorfor den påklagede afgørelse stadfæstes. Det kan tiltrædes, at beløbet på 3.186.750 kr. er anset for udloddet i medfør af ligningslovens § 16A.

Det kan endvidere ikke anses for dokumenteret, at selskabet i indkomståret 2000 ikke har erhvervet ret til købesummen på 1.976.507 kr. Der er henset til, at der ifølge fakturaerne og leveringsbetingelserne er erhvervet endelig ret til købesummen inden årsskiftet.

Den påklagede ansættelse, hvorefter der sker tilbageføring af debiteringen på varesalgskontoen med i alt 3.840.120 kr. og ikke godkendes fradrag for varekøb med 3.186.750 kr., stadfæstes.

Fradrag for restitution

Sagens oplysninger

Der er fremlagt EDB-udskrift med titlen G1 for perioden 17. december 1999 - 28. april 2000, hvoraf det fremgår, at der den 3. april 2000 er fratrukket 28.807 kr. med teksten - overført fra G18 i G5.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for restitution, idet udgiften ikke er dokumenteret ved et grundbilag.

Udgiften kan ikke anses for dokumenteret, og anses for udloddet til hovedanpartshaveren i medfør af ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om fradrag som selvangivet.

Der er betalt erstatning til G1 med 28.807 kr., idet G1 ikke kunne modtage restitution på de eksporterede varer. Restitutionen var indregnet i prisen, og da leverandøren mod forventning ikke fik denne, måtte selskabet betale beløbet. Der er tale om et driftstab for selskabet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Udgiften, og det hermed foretagne fradrag, kan ikke på det foreliggende grundlag anses for dokumenteret eller sandsynliggjort. Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Det kan tiltrædes, at beløbet er anset for udloddet i medfør af ligningslovens § 16A.

Personaleudgifter

Sagens oplysninger

Selskabet har fratrukket følgende udgifter:

Bilag 467, køb af Allan & Clark Habit og skjorte hos Kaufmann i ..., i alt 3.398 kr. Bilag 628, bowlingarrangement med leje af 2 bowlingbaner, 8 par sko, diverse drikkevarer mv., i alt 1.348 kr.

Bilag 606 og bilag 945 består af gennemslag af check, begge på 500 kr. Bilag 1055 og bilag 1056 består af en nota med hævning på dankort på henholdsvis 430 kr. og 355 kr.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for følgende personaleudgifter:

Bilag 467, køb af Allan & Clark Habit og skjorte hos Kaufmann i ..., i alt 3.398 kr. Ifølge selskabets oplysninger er sættet indkøbt som messetøj til BA men BA er ifølge selskabets lønoplysninger ikke ansat i selskabet.

Bilag 627, bowlingarrangement med leje af 2 bowlingbaner, 8 par sko, diverse drikkevarer mv., i alt 1.348 kr. Der er godkendt fradrag med 3/8-dele, svarende til ansatte i selskabet. Det resterende beløb kan ikke godkendes som en repræsentationsudgift, idet deltagere og anledning ikke er noteret på bilaget.

Bilag 606 og bilag 945 består af gennemslag af check, begge på 500 kr. Der er ifølge selskabets oplysninger tale om personalefrokost. Der er ikke godkendt fradrag pga. manglende dokumentation.

Bilag 1055 og bilag 1056 består af en nota med hævning på dankort på henholdsvis 430 kr. og 355 kr. Der er ifølge selskabets oplysninger tale om udgifter til fitnessklub. Der er ikke godkendt fradrag pga. manglende dokumentation.

De ikke godkendte beløb er anset for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er anmodet om fradrag som selvangivet.

Tøjet blev brugt på messer, bl.a. på Prodexpo-messen 2000 i Moskva, af direktør BA, som ifølge hans formueopgørelse og årsopgørelse er aflønnet af selskabet med 306.105 kr. i indkomståret 2000. Der er fremlagt erklæring fra SR, hvori han erklærer at have deltaget i en messe sammen med BA.

For så vidt angår bowlingarrangementet var der tale om et socialt arrangement med transportleverandør. Der er anført deltager på bilaget. Såfremt der kun anerkendes fradrag med 3/8 vedrørende bowling, skal den øvrige udgift anses for repræsentation.

Der har været købt frokost ind til personalet hos ... Der er fremlagt kopi af spisekortet, hvoraf menuen og prisen fremgår.

Derudover har der været afholdt engangsomkostninger til fitnessklub (opstart) for at forebygge rygproblemer hos BA og SL. De efterfølgende udgifter er afholdt af personalet selv.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Det kan ikke anses for dokumenteret eller sandsynliggjort, at selskabet skulle have haft yderligere fradragsberettigede erhvervsmæssige udgifter udover det, som er godkendt af myndighederne. Det er lagt til grund, at der er tale privatudgifter, herunder habit til hovedaktionærens mand, og at der mangler bilagsdokumentation for udgifterne. Den påklagede ansættelse stadfæstes.

Det kan tiltrædes, at beløbene er anset for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens,§ 16A.

Rejseudgifter

Sagens oplysninger

Selskabet har fratrukket rejseudgifter med i alt 284.054 kr.

Følgende udgifter er ikke godkendt fradragsberettigede:

Bilag

 

784- samlebilag med kontanthævninger

2.000 kr.

-

500 kr.

-

1.000 kr.

1376- specifikation over rejseudgifter

3.600 kr.

6165- seatravel

12.841 kr.

1075- kvittering for hævning på dankort

910 kr.

1436- specifikation over rejseudgifter

2.398 kr.

-

847 kr.

-

225 kr.

1060-bilag mangler

3.600 kr.

1372- specifikation over rejseudgifter

975 kr.

1325- specifikation over rejseudgifter

525 kr.

6362- bilag mangler

2.500 kr.

1402- kvittering for hævning på dankort

11.055 kr.

I alt

42.976 kr.


ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt rejseudgifter med 42.976 kr.

Der foreligger ikke behørigt bilag for udgifterne. Der er dels tale om kontanthævninger på visa/dankort uden kvittering for det indkøbte, dels bilag hvor rejsens formål og deltagere ikke er anført.

Myndighederne har på baggrund af indsendt dokumentation efterfølgende indstillet, at der godkendes yderligere fradrag ifølge bilag 6362 med i alt 2.500 kr.

Det har ikke tidligere været fremført, at kontanthævningerne skulle være gået til bestikkelse.

De ikke godkendte beløb er anset for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om fradrag som selvangivet.

I forbindelse medrejser er der ofte givet et beløb med hjemmefra i kontanter.

Vedrørende bilag 784 er der tale om et samlebilag med rejse- og repræsentationsudgifter afholdt i Rusland. Der gives f.eks. ved taxikørsel i Rusland ikke kvittering for modtaget betaling.

Vedrørende 1376 er der tale om rejseomkostninger på 500 USD udbetalt til SL.

Vedrørende bilag 1436 er der tale om rejseudgifter afholdt af SL. Der er tale om hævninger på SLs Visa/Dankort foretaget i forbindelse med leverandørbesøg i Jylland og Tyskland.

Vedrørende bilag 1372 er der tale om udgifter i forbindelse med besøg hos en spansk producent. Der er afholdt diverse udgifter specificeret på bilaget.

Vedrørende bilag 1325 har SL hævet et beløb til dækning af ansøgning om Visa til Ukraine, da der er Visa-tvang ved rejse til Ukraine.

Det er ikke altid muligt at modtage bilag i forbindelse med rejse til Rusland, hvorfor det er nødvendigt med mindre beløb, der kan bruges til afregning af diverse omkostninger uden bilag. Der henvises til ligningsvejledningen for erhvervsdrivende for år 2000, punkt E.B.3.7.3.1 vedrørende bestikkelse.

Vedrørende bilag 6165 er der tale om rejseudgifter betalt på vegne af KL, som førte tilsyn med H1.1.2 samt assisterede selskabet med salg af fødevarer til Rusland. Udgifterne til KL blev fordelt mellem H1.1.2, H1.1.1x ApS og selskabet.

Vedrørende bilag 1075 er der tale om udgifter til køb af flyvebillet hos Cimber Air i forbindelse med rejse fra Karup til København. Direktøren BA har været på besøg hos leverandøren, G10, i .... Flyselskabet har telefonisk bekræftet over for repræsentanten, at en indenrigsflybillet fra Karup til København koster 910 kr., svarende til hævningen på dankortet.

Vedrørende bilag 6362 er der tale om en tur til Moskva og retur. Der er vedlagt dokumentation for udgiften.

Vedrørende bilag 1402 er der tale om køb af en flybillet mellem København og Skt. Petersborg for direktør BA den 19. december 2000. Der er vedlagt dokumentation for udgiften.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan dokumenterede udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages.

Der kan godkendes fradrag for bilag 6362 med 2.500 kr., idet der nu er fremlagt behørig dokumentation for udgiften. Det kan ikke anses for dokumenteret eller sandsynliggjort, at der skulle være yderligere fradragsberettigede erhvervsmæssige udgifter. Den påklagede forhøjelse nedsættes med 2.500 kr. til 40.476 kr.

De kan tiltrædes, at de øvrige beløb er anset for udloddet til hovedanpartshaveren i medfør af ligningslovens § 16A.

Messeudgifter

Sagens oplysninger

Selskabet har under konto nr. 2805 fratrukket følgende udgifter:

Bilag 62, Messe Prodexo $ 5.208 

37.497 kr.

Bilag 210, Messe Prodexpo

14.604 kr.

I alt

52.101 kr.


ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for messeudgifter, idet udgifterne ikke er dokumenteret. De 2 bilag, bilag 62 og 210, er alene breve fra Jyske Bank om, at der er overført i alt 52.101 kr. til en betalingsmodtager ved navn AG G11.

Beløbet er for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er anmodet om fradrag som selvangivet.

Selskabet har deltaget i en messe i Moskva ved navn Prodexpo fra den 7. februar 2000 - 11. februar 2000. Det er AG G11, som er messearrangør. Der er betalt for en stand på messen. Selskabet har fremlagt en faktura fra firmaet G12, beliggende i Tyskland på 5.208 USD, som vedrører messen 7. februar 2000 - 11. februar 2000 i Moskva. Der er bl.a. lejet et areal på 18 kvadratmeter på messen samt betalt for opstilling af en messestand med 3.240 USD. Ifølge fakturaen forudbetales der 30 % af dette beløb. Fakturaen er betalt ved pengeoverførsel fra Jyske Bank til G12.

Selskabet har endvidere fremlagt betalingsinstruks på 2.535 USD til G12, som efter betalingsformålet vedrører opstilling af selve messestanden på udstillingen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan dokumenterede udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages.

Ifølge dagældende bogføringslovs § 9, lov nr. 1006 af 23. december 1998, skal enhver registrering være dokumenteret ved et bilag, herunder angivelse af transaktionsdato og beløb.

På baggrund af den fremlagte faktura finder Landsskatteretten, at der kan godkendes fradrag for de selvangivne udgifter til afholdelse af messe i Moskva.

Landsskatteretten nedsætter derfor den påklagede forhøjelse på 52.101 kr. til 0 kr.

Konsulenthonorar

Sagens oplysninger

Selskabet har den 11. oktober 2000 fratrukket 57.370 kr. under bilag 6431 med teksten - SE Konsulent. Det fremgår af bilaget, at det er en faktura udstedt af SE, England. Der er ifølge bilaget tale om assistance i forbindelse med udvikling af projekt omkring produktion af Müsli i H1.1.2. Selskabet har fremlagt rapport af 6. april 2000, som omhandler mulighederne omkring produktion af müsli af H1.1.2. Rapporten er udarbejdet af IS, Sct. Petersborg.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for konsulenthonorar.

Det er ikke dokumenteret, at udgiften vedrører selskabet, og at udgiften har medført, at der er etableret en virksomhed.

Beløbet er anses for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er anmodet om fradrag som selvangivet.

Da selskabet gik konkurs, realiserede moderselskabet i 2002 planerne, og der blev etableret en virksomhed i Rusland i samarbejde med ApS G13.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det kan ikke anses for dokumenteret, at den omhandlede udgift vedrører selskabet. Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Det kan tiltrædes, at beløbet er anset for udloddet til hovedanpartshaveren i medfør af ligningslovens § 16A.

Advokatudgifter

Sagens oplysninger

Selskabet har under konto 3642 Advokathonorar fratrukket 21.667 kr. i advokathonorar.

Ifølge bilag 6241 består beløbet bl.a. af følgende 2 poster

Advokathonorarer

15.000 kr.

Advokathonorarer

    681 kr.

I alt

15.681 kr.


ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgiften på 15.681 kr., idet denne ikke var dokumenteret ved grundbilag.

Selskabet har i forbindelse med klage til Landsskatteretten fremsendt advokatregningen. Det fremgår af bilaget, at regningen er udstedt til H1 ApS, dvs. moderselskabet, og at den hovedsagelig vedrører vidnegodtgørelse og salær til advokaten. Der godkendes fortsat ikke fradrag, da udgiften ikke vedrører selskabet.

Beløbet er anses for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er anmodet om fradrag for udgiften. Regningen vedrører selskabets konkurs. Der er tale om en generalomkostning, hvor udgiften er fordelt 30/70 % mellem moderselskab og selskabet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det kan ikke anses for dokumenteret eller sandsynliggjort, at den omhandlede udgift vedrører selskabet. Det fremgår ikke af regningen, at denne vedrører selskabets konkurs. Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Det kan tiltrædes, at beløbet er anset for udloddet til hovedanpartshaveren i medfør af ligningslovens § 16A.

Forsikring

Sagens oplysninger

Selskabet har under konto 3650 fratrukket 12.687 kr. for livsforsikring med police nr. ....

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifter til livsforsikring for direktøren BA.

Det er ikke dokumenteret, at forsikringen ligger til sikkerhed for lån i Jyske Bank. Det bemærkes, at man ligeledes forsøger at få fradrag for udgiften i H1 ApS. BA er ikke lønansat i nogen af selskaberne, og han er den begunstiget.

I øvrigt er det ikke dokumenteret, at livsforsikringen ligger til sikkerhed for lån med en løbetid på mindre end 2 år, jf. ligningslovens § 8, stk. 3, litra c.

Beløbet er anses for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om fradrag som selvangivet.

Livsforsikringen lå til sikkerhed for selskabets engagement med Jyske Bank. Der må derfor være tale om en driftsudgift. BA er ansat i selskabet og har fået løn herfra.

Der er fremlagt aftale om sikkerhedsstillelse med Jyske Bank, hvoraf det fremgår, at Jyske Bank har pant i forsikringspolice .... Forsikringen er lagt til sikkerhed for bankens tilgodehavende i H1 ApS og H1.2 ApS, H1.1.1x ApS, BA og A.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1. nr. 1, 2 og 5, jf. stk. 2, at præmier til eller bidrag til livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1, ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen.

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

I henhold til ligningslovens § 8, stk. 3, litra b, kan præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld fradrages ved indkomstopgørelsen.

Livsforsikringen er ikke omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven. Udgiften må i relation til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a., anses at vedrøre formuesfæren, som der ikke er fradragsret for.

Livsforsikringen kan ikke sidestilles med en erhvervsmæssig kautionspræmie. Der er lagt særlig vægt på, at livsforsikringen er lagt til sikkerhed for et ukendt beløb og for andre engagementer end selskabets.

Da det er uklart, hvilket selskab udgifterne vedrører, kan der ikke godkendes fradrag allerede af den grund.

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Det kan tiltrædes, at beløbet er anset for udloddet til hovedanpartshaveren i medfør af ligningslovens § 16A.

Kontorhold

Sagens oplysninger

Selskabet har under konto 3680 - Moskva Kontorhold - fratrukket 504.712 kr. Det fremgår ikke af kontospecifikationen, for hvilket selskab den er ført. Der er endvidere indsendt kassejournal for kontoret i Rusland, hvor både indtægter og udgifter fremgår. Det fremgår ikke af kassejournalen, for hvilket selskab den er ført. Der er ingen underliggende bilag til posteringerne i hverken kontospecifikationen eller kassejournalen.

I alt er der fratrukket udgifter på 513.335 kr.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifter til kontorhold, da udgifterne ikke er dokumenteret. Der er ingen underliggende bilag for udgifterne.

Beløbet er anses for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er anmodet om fradrag som selvangivet. Der er subsidiært nedlagt påstand om at Landsskatteretten foretaget et skøn over udgifterne til kontorhold.

Selskabet havde etableret et salgs- og servicekontor i Moskva. LA var chef for kontoret. Hun varetog selskabets interesser overfor de russiske kunder. Kontorlejemålet er lejet af SB, som de fleste danske virksomheder anvendte, da de etablerede sig i Rusland.

Efter stiftelsen af selskabet i 1999 overtog selskabet navnet H1.1 ApS-(binavn)/ "..." fra A/S H1.1.1 - koncernens konkursbo. Selskabet overtog endvidere koncernens personaleforpligtigelser med hensyn til 3 ansatte, nemlig SR, LA og ZA.

Eftersom H1.2 ApS i perioden efter 1999 var overbemandede i Moskva sammenholdt med at H1.1.2 havde brug for yderligere administrativt personale med kendskab til salg og kundepleje, blev LA overflyttet til H1.1.2 med delvis ansættelse hos H1.1.2 og delvis hos H1.1.1x ApS og H1.2 ApS. LA havde ansvaret for selskabets bogholderi i Moskva frem til driften ophører i 2001.

Selskabet har fratrukket kontorholdsomkostninger vedrørende Moskvakontoret med i alt 513.335 kr. Beløbet fremkommer som et ultimo 2000 beløb ifølge kontospecifikation 3680 Moskva Kontorhold.

Der er fremlagt dokumentation for det ovennævnte beløb i form af en kassekladde over samtlige bevægelser, der har været igennem salgskontoret i Rusland. En andel af posterne kan specificeres således:

Husleje, commision til SB

70.908 kr.

Lønninger, LA, SR, ZA

121.965 kr.

Taxa,

27.531 kr.

Kontorholdsomkostninger, telefon, frimærker mv.

61.718 kr.

Certifikater, VISA og anden registreringsomkostninger til myndigheder i Rusland


26.275 kr.

Restauration, gaver mv.

4.711 kr.

Andre omkostninger iflg. bogføringen

200.227 kr.

Total

513.335 kr.Originalbilagene er desværre gået tabt, da datterselskabet gik konkurs. Kurator i konkursboet indhentede ikke disse bilag i forbindelse med, at H1.2 ApS gik konkurs. Selskabets ledelse har efterfølgende forsøgt at indhente disse bilag, men desværre uden held. LA og SR kan dog bekræfte eksistensen af de væsentligste omkostninger. Der vedlægges en kopi af en e-mail, hvoraf det fremgår, at LA har fået udbetalt løn. Af e-mailen, der er sendt til BA, fremgår, at LA har opkrævet løn for maj og juni 2000, jf. eksempelvis "My salary in May was total $ 800. I collected $ XX (kan ikke læses) in cash (H1.1.2). Der er endvidere fremsendt kopi af e-mail fra SR, som bekræfter, at han i 1999 og 2000 arbejdede på H1.1 ApS-(binavn)s kontor i Moskva sammen med 2 ansatte fra G18, som der var et joint venture med. Kontoret blev lukket i sommeren 2001. Kontoret fik dækket sine udgifter fra København eller via betalinger fra kunderne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan dokumenterede udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages.

Landsskatteretten anser for sandsynliggjort, at der i koncernen har været afholdt udgifter til et kontor i Rusland, Moskva. Da det ikke fremgår, om alle de afholdte udgifter vedrører selskabet, og om udgifterne har den for fradrag nødvendige erhvervsmæssige relevans, må der foretages et skøn over fradragets størrelse.

Landsskatteretten godkender på den baggrund et skønsmæssigt fradrag for udgifter til kontorhold i Rusland, Moskva med 150.000 kr.

Den påklagede ansættelse ændres.

Det kan tiltrædes, at det ikke godkendte beløb er anset for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Den ændrede skatteberegning vil fremgå af en revideret årsopgørelse, som senere vil blive udskrevet af skattemyndighederne.

..."

"...

Klager:

H1.1.1x ApS

Indkomstår:

2000 og 2001

Klage over:

ToldSkats afgørelse af 14. september 2004Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2000

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for udgifter til vurderingsrapport med 29.754 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Indkomstår 2001

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for rejseudgifter med 137.794 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for udgifter til forsikring med 20.748 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

ToldSkat har ikke godkendt fuldt fradrag for administrationshonorar, selvangivet med 170.000 kr.

ToldSkat har skønsmæssigt godkendt fradrag for 50.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

ToldSkat har ikke godkendt fradrag for udgifter til advokat med 23.414 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Der har været afholdt møde med selskabets repræsentant. Der er anmodet om retsmøde. Sagen afgøres uden retsmøde i henhold til skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3.

Generelle oplysninger

Selskabets aktivitet består i at eje kapitalandele i selskabet H1.1.2 i Sct. Petersburg, Rusland. Det første regnskabsår vedrører perioden 1. juli 1999 til den 31. december 2000. Selskabet har erhvervet H1.1.2 den 25. november 1999 fra moderselskabet H1 ApS, som købte virksomheden af H1.2 ApS under konkurs.

H1.1.1x ApS er en del af en koncern, hvor moderselskab er H1 ApS, og søsterselskabet var H1.2 ApS (nu konkurs). Alle aktierne i H1 ApS ejes af A.

Selskabet er i indkomståret 2001 sambeskattet med moderselskabet H1 ApS. Der har ikke været ansatte i selskabet.

I indkomståret 2000 har selskabets indtægter bestået i viderefakturerede omkostninger på i alt 296.173 kr. Bilaget består af en efterpostering, og det fremgår ikke, hvem der skal betale udgifterne. De viderefakturerende omkostninger vedrører 3 poster:

Rejseudgifter KL

98.640 kr.

Rejseudgifter BA

94.640 kr.

Husleje Sct. Petersborg

102.960 kr.

I alt

296.240 kr.Selskabet har endvidere opnået indtægter på kursdifference på debitorer. Det fremgår ikke af bilagene, hvem der er debitorer, eller hvorfor indtægten skal ligge i selskabet.

I indkomståret 2001 har selskabets aktivitet bestået i salg af varer til Rusland med følgende beløb:

Dato

Kunde

Vare

Beløb

17.09.01

G28

 

414.054

17.09.01

In G7

28.200 stk. ...

122.688

14.11.01

G28

27.480 do

208.995

14.11.01

G28

27.480 do

208.995

21.11.01

G8

1.000 kg rødfisk

26.263

30.11.01

G14, Rusland

19.972 kg dansk laks

306.996

Diverse

   

         - 2.989

Saldo

   

1.284.922Der er indkøbt varer således:

Dato

Kunde

Vare

Beløb

29.03.01

 

mellemregning

14.406 kr.

24.09.01

G8

54.060 kg. squid fillets

21.052 kr.

24.09.01

Do

do

330.847 kr.

30.11.01

Do

1.116 kartoner laks

271.856 kr.Der er flere varekøbsbilag, hvor der alene foreligger dokumentation i form af en pengeoverførsel.

Udgifter til vurderingsrapport

Sagens oplysninger

Det fremgår af bilag nr. 66, at Jyske bank den 16. juni 2000 har overført USD 4.126 til en betalingsmodtager, IS, F1-Bank.

Som dokumentation for udgiften har selskabet fremlagt en vurderingsrapport af 6. april 2000 på engelsk. Rapporten er udarbejdet af R3 - Sct. Petersborg.

Det fremgår af side 1 og 2, at rapporten er udarbejdet med henblik på intern overdragelse af Ap H1.1.2 i koncernen, herunder værdien af fabrikken og beliggenheden af fabrikken.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgift til vurderingsrapport.

Der er ikke tale om en driftsomkostning for selskabet, men om en udgift, som skal tillægges købesummen.

ToldSkat har vedrørende klageskrivelsen til Landsskatteretten anført, at det ikke tidligere har været fremført, at der er tale om en vurdering af en ejendom tilhørende H1.1.2. Selskabet må da dokumentere, at bygningen dels er ejet af H1.1.2, dels at ejendomsretten er overgået til H1.1.2, før vurderingsrapporten er udarbejdet.

Det bemærkes, at selskabet ikke vil udlevere regnskabet for det russiske datterselskab.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om fradrag som selvangivet.

Der findes i Rusland ikke offentlige vurderinger af ejendomme. Selskabet har derfor bedt IS/R3 om at udarbejde en rapport over ejendommen, som er ejet af H1.1.2, for at kunne udarbejde årsregnskabet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Vurderingsrapporten må anses at vedrøre værdiansættelse af H1.1.2 i forbindelse med en intern overdragelse af virksomheden. Vurderingsrapporten er stilet til søsterselskabet. Der er således ikke tale om en driftsomkostning for selskabet. Den påklagede ansættelse stadfæstes.

Rejseudgifter 2001

Sagens oplysninger

Rejseudgifterne er opgjort således:

BA

86.514 kr.

LA

  51.280 kr.

I alt

137.794 kr.For indkomståret 2000 har selskabet også afholdt rejseudgifter for BA og LA. Disse udgifter er alle viderefaktureret.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for rejseudgifter.

Der kan ikke godkendes fradrag, da udgifter i forbindelse med datterselskabets aktivitet (H1.1.2) ikke er fradragsberettigede for moderselskabet.

ToldSkat har efterfølgende anført, at selskabets aktivitet i indkomståret 2001 har bestået i udstedelse af 6 fakturaer til fem forskellige kunder i Rusland, og at selskabet har betalt administrationsbidrag til moderselskabet H1 ApS på i alt 170.000 kr. Der ses således ikke anledning til at godkende rejseudgifter.

Selskabet repræsentants påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om fradrag som selvangivet.

Der er ført tilsyn med selskabets aktiviteter i Sct. Petersborg, herunder opbevaring og salg af fødevarer for selskabet. I indkomståret 2001 fik selskabet en øget eksportomsætning som følge af denne rejseaktivitet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Det kan ikke anses for dokumenteret eller sandsynliggjort, at de afholdte rejseudgifter i 2001 vedrører selskabet. Der er henset til selskabets begrænsede aktivitet, at udgifterne er viderefaktureret, og at der er betalt administrationsgebyr til moderselskabet. Den påklagede ansættelse stadfæstes.

Forsikringer

Sagens oplysninger

Der er tegnet en rejseforsikring på KL, Sct. Petersborg i Europæiske rejseforsikring til 20.748 kr. KL er ikke ansat i selskabet, men i H1.1.2.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for forsikringen, da udgiften ikke vedrører selskabet.

Udgifter i forbindelse med datterselskabets aktivitet er ikke fradragsberettiget for moderselskabet.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om fradrag som selvangivet.

KL er aflønnet af H1.1.2, men har endvidere udført tilsynsarbejde for selskabet, som derfor skulle betale for forsikringen på 20.748 kr., således at også selskabet blev belastet af sin andel af omkostningerne.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Det er ikke dokumenteret, at udgifterne vedrører selskabet. Den påklagede ansættelse stadfæstes.

Administrationshonorar

Sagens oplysninger

Selskabet har taget fradrag for administrationsudgifter med 170.000 kr. betalt til H1 ApS.

Der har ikke været ansatte i selskabet.

ToldSkats afgørelse

Der er ikke anerkendt fradrag for administration og management med 170.000 kr. til moderselskabet.

Selskabet skal ifølge ligningslovens § 2, stk. 1, anvende armslængdeprincippet ved interne transaktioner. På baggrund af selskabets aktivitet, herunder udstedelse af 6 stk. fakturaer, er administrationshonoraret til moderselskabet skønsmæssigt ansat til 50.000 kr.

Differencen er anset for udloddet til moderselskabet, jf. ligningslovens § 16A og selskabsskattelovens § 8.

Selskabets repræsentants påstand og argumenter

Der er nedlagt principal påstand om fradrag som selvangivet. Subsidiært er der nedlagt påstand om omgørelse i henhold til ligningslovens § 2 med betalingskorrektion mellem H1.1.1x ApS og H1 ApS.

BA og LA har repræsenteret selskabet ved deres opsøgning af kunder, leverandørbesøg samt andet arbejde i selskabets interesse i Danmark og Rusland. Dette arbejde er værdiansat til 98.000 kr.

Derudover er der ansat husleje med 36.000 kr. Administration af selskabets telefonpasning, kontering af bilag til bogføring og diverse afstemninger er ligeledes ansat til 36.000 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

På baggrund af selskabets beskedne aktivitet, hvor der alene er udskrevet 6 fakturaer, kan det ikke anses for godtgjort, at moderselskabet skulle havet leveret ydelser til en værdi af 170.000 kr. til selskabet.

Der ses ikke at være grundlag for at ændre myndighedernes skønsmæssige ansættelse om størrelsen af administrationsbidraget. Den påklagede ansættelse, hvorefter der er godkendt fradrag for 50.000 kr., stadfæstes.

Det kan tiltrædes, at differencen, 120.000 kr., er anset for udloddet til moderselskabet, jf. ligningslovens § 16A og selskabsskattelovens § 8.

For så vidt angår ønsket om betalingskorrektion, henvises selskabet til at rette henvendelse til SKAT herom.

Advokatudgifter

Sagens oplysninger

Selskabet har taget fradrag med 23.414 kr. vedrørende udgifter til advokat. Selskabet har som dokumentation indsendt kontokort benævnt sikkerhedsstillelse H1.2 ApS u/k fra R4, som viser, at der den 13. juli 2001 blev indsat 20.000 kr. benævnt "H1.1.1x ApS indbet. sikke". Der blev herefter løbende tilskrevet renter, i alt 8 gange, og den 24. juni 2004, blev kontokortet nulstillet med det samlede beløbet + renter med teksten "Saldo ovf. 3340-001 H1.2 ApS".

ToldSkats afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifter til advokat.

Der foreligger ikke behørig dokumentation for udgifterne til advokat.

Beløbet er anset for udloddet til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A.

Myndighederne har efterfølgende anført, at der er indbetalt 20.000 kr., som er benævnt sikkerhedsstillelse. Pengene er indbetalt på en konto, som er blevet forrentet. Da kontoen lukkes den 24. juni 2004, overføres beløbet til H1.2 ApS.

Det er ikke dokumenteret, at selskabet har forsøgt at inddrive en fordring mod søsterselskabet H1.2 ApS ved at indgive konkursbegæring mod søsterselskabet.

Klagerens påstand og argumenter

Der er anmodet om fradrag med udgift på 16.000 kr. afholdt til skifteretten som følge af konkursbegæring af H1.2 ApS.

De resterende 7.413,69 kr. vedrører advokatudgifter, som ikke er fradragsberettigede.

Selskabet har forsøgt at inddrive sit tilgodehavende i H1.2 ApS. Der er fremsendt kontokort som dokumentation herfor.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det kan ikke anses for dokumenteret, at selskabet har afholdt fradragsberettigede udgifter i forbindelse med inddrivelse af sit tilgodehavende i søsterselskabet. Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Det kan tiltrædes, at beløbet er anset for udloddet til hovedanpartshaveren, ff. ligningslovens § 16A

..."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A og BA, og vidneforklaring af SR og SL.

Sagsøger A, forklarede, at hun i 1999 etablerede selskaberne, hun var eneanpartshaver. H1 ApS var moderselskabet med datterselskaberne H1.2 ApS, der var et handelsselskab og H1.1.1x ApS, der ejede fabrikken i Sct. Pedersborg.

Hun bor på adressen ...1, og indtil 2003 blev hun beskattet efter reglerne om fri bolig, men derefter lejede hun ejendommen af selskabet. Selskaberne, H1 ApS og H1.1.1x ApS boede på samme adresse. Selskaberne havde kontorer i stuen og på 1. sal. Spisestuen fungerede som mødelokale. Fordelingsnøglen var 20 %.

På daværende tidspunkt havde hun hjemmeboende børn, og hun drev derfor virksomheden fra hjemmet.

Det i bilag E, ekstrakten side 357, nævnte malerarbejde vedrørte maling af stuerne på 1. sal og i stuen, udgiften hertil androg 41.062 kr., medens udgiften til udvendig maling androg 16.825 kr.

Hun kan intet erindre om omkostningen vedrørende hus, bilag 475.

Forbrugsudgifterne blev betalt af selskabet formentlig, fordi regningerne var stilet til dem. Efterfølgende blev udgifterne fordelt efter fordelingsnøglen. Foreholdt revisorens forklaring om, at hun har "selvangivet alle udgifter til boligen som indtægt, og at der er indsendt dokumentation for udgiften" henviste sagsøger til, at revisoren havde indsigt i disse forhold, og at hans udtalelse derfor må være rigtig.

Sagsøger og dennes ægtefælle havde et kontor hver, men de behandlede også deres private sager der.

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse, der er anført i specifikationerne i H1 ApSs regnskab for 2000 med 630.397 kr. jf. ekstrakten side 630, vedrørte selskabets køb af ejendommen ...1 og skyldtes til BA. Det lån som i den forbindelse blev optaget havde hendes mor ydet.

Restitution, er det beløb EU betaler, når man får varer retur fra 3. land. Det var dog en betingelse, at dokumenterne blev stemplet ved hver grænseovergang, som varerne passerede. De fik en aftale med G1, der var deres hovedleverandør, om at restitutionen allerede var fratrukket, når de modtog fakturaen. Hvis de ikke kunne opfylde aftalen, skulle restitutionen sendes til G1. Hvis de imidlertid ikke modtog de stemplede dokumenter fra Rusland, hvis grænse var den sidste, varerne passerede, kunne G1 ikke kræve pengene fra EU, og sagsøger måtte selv svarer beløbet til G1. Der forelå ingen skriftlig aftale om dette punkt.

Hun har tidligere solgt ... fra et andet selskab, men da fabrikken i Rusland havde lagerplads, ville de åbne en produktion der. H1.2 ApS fik udarbejdet en konsulent rapport til støtte for projektet, men da selskabet gik konkurs, blev produktionen overført til H1 ApS.

Det var de ansatte på kontoret i Moskva, der foretog posteringerne, herunder vedrørende deres egen løn som gengivet i ekstrakten side 394 og 539. De udfærdigede en liste, ekstrakten side 515-516, som de sendte til sagsøger, der videre gav dem til bogholderen. Underbilagene forblev i Rusland.

LA overtog SRs job, men hun havde ingen bil, så taxaregningerne blev lidt store. De valgte derfor at købe en bil til hende, og det er de udgifter, der er opremset i skemaet.

Udgiftsposten "diverse udlæg" kan vedrøre betaling told af varer, en afgift som deres kunder siden blev opkrævet. Det var ZA, der havde ansvaret for området.

LA havde på et tidspunkt tilbudt kurator at få selskabets bilag, men kurator havde afslået, og nu ved LA ikke, hvor bilagene er.

SR havde et kreditkort til kontoen, og LA havde også adgang til kontoen.

De ansattes løn kan ikke dokumenteres ved lønsedler.

Posten vedrørende "retur depositum" udgør tilbagebetaling af en af kunden, G28, stillet sikkerhed for en rembours, som selskabet var nødt til at åbne i forbindelse med køb af varer hos deres leverandør i Sydafrika. Da handlen ikke blev gennemført, fik G28 sikkerheden/depositum tilbagebetalt.

Hun blev bedt om at overføre pengene jf. bilag 38, idet det var svært at føre penge ud af Rusland.

Vidnet SR har forklaret, at han er direktør for et dansk firma i Rusland. Han var ansat hos H1.1 ApS-(binavn) i Moskva fra maj 1996 til maj 2000. LA var hans efterfølger. De arbejdede sammen i april og maj 2000, og tidligere havde han arbejdet sammen med ZA.

Det var hans opgave at undersøge varerne, når de modtog lastbilerne hermed. Han havde også kontakt til de russiske myndigheder, så selskabet fik de nødvendige certifikationer. Han tog sig også af udstillinger og kreditvurdering af kunder. Han var fuldtidsansat til en netto månedsløn på 1000 $. Han fik også refunderet sine udgifter. Han udarbejdede en rapport vedrørende selskabets bilag m.v. jf. bilag 42, og en rapport vedrørende hans egne udgifter, som han sendte til København.

I 1999 betalte man det meste kontant i Rusland, og han var ansvarlig for at opkræve pengene, han fik bistand hertil, og for det betalte han den pågældende en kommission. De fik ikke automatisk en kvittering, når man tog en taxa i Rusland, men man kunne bede om det.

Han tog kopi af udgiftsbilagene og sendte dem med rapporten til Danmark. Det resulterede nogle gange i en telefonopringning fra Danmark.

ZA fik en månedsløn på 500 $, samt dækket sine udgifter. Vidnet sendte bilagene efter at have kontrolleret dem til Danmark hver måned sammen med rapporten.

Selskabet havde udgifter til løn til lastbilchaufførerne, udgifter til kommission til SB, udgifter til pengetransaktionerne, udgifter til taxa, udgifter til dem, der kom fra det danske kontor, udgifter til rejser, udgifter vedrørende ødelagte produkter og udgifter til køb af en bil.

Ved lønudbetalingen, som han selv tog fra kassen, fik han også en lønseddel. De første år læste han også ved universitetet, men siden blev han registreret som ansat hos H1.1.2, selv om han fik løn fra H1.1 ApS-(binavn).

BA forklarede, at han ikke kan erindre, hvad udgiften til advokat vedrørte.

Han ved heller ikke, hvad bilag 20, regning til H1 ApS fra advokatfirmaet R2 vedrørte. Men det må TM vide, det var hende, der stod for det. De overtog H1.1 ApS-(binavn) brandet, samarbejdet med G1, fabrikken og fem kølebiler. Udgiften må have haft noget med det at gøre.

Han har vedrørende livsforsikringen forklaret, at han tegnede den, fordi de skulle opnå nogle kreditfaciliteter i Jyske Bank, og banken krævede at få pant i en livsforsikring på vidnet.

De leasede en bil, fordi han skulle køre fra G15 til G16 og G1.

De omsatte for ca. 32 millioner kroner de første år.

Det var afhørte, der har udfærdigede bilag G, varesalgskonto, men det håndskrevne er påført af hans hustru.

De havde lavet forretning med firmaet G17, og de havde købt en stak grise fra Sct. Pedersborg. De afregnede en gang om året, hvad de havde købt, solgt og havde lagt på lager. Han overgav bilaget til deres revisor.

Der er forskel på dette bilag og bilag 16. Værdifastsættelsen modsvarer den pris, de kunne få for varen.

Bilaget er sendt til SKAT, jf. telefax nummeret. I forbindelse med handlen modtog de ingen købsbilag. De ville lave en god handel.

De betalte ikke skat i Rusland. De bad SB om at tage pengene med til Danmark.

Samleposten 209.253,11 kr. udgjorde fortjenesten ved handlen.

Deres avance lå normalt på 7 %. De har ikke siden udført en lignende transaktion.

Grisene blev købt med 14 dage- 4 ugers løbende kredit.

De har ikke kunnet fremlægge regnskab for H1.1.2, fordi det kun foreligger på russisk, og fabrikken er efterfølgende blev solgt med en hvis fortjeneste.

Post 7 i bilag 16 udgør en betaling for en af grisene.

BA vidste ikke med sikkerhed, at de ikke kunne få bilag fra firmaet G17. Men selskabet opfyldte betingelserne for god regnskabsskik. Det er rigtigt, at de betalte til nogle andre konti, og at de gjorde det, for at deres samhandelspartner derved kunne undgå at betale fuld skat i Rusland.

Bilag 19 b1, rejseudgifter, er et bilag som, SL udfyldte, når han havde været ude at rejse. BA har kvitteret bilaget, og SL har underskrevet nedenfor.

Bilag 19 C vedrørte hans rejse til Rusland. Det var ikke hans konto, det vedrørte, og det var ikke hans håndskrift, men det kan være udfyldt af revisor eller bogholderiet.

Bilag 19e2 og 19f vedrørte hans rejse til Sankt Pedersborg, hvor han havde forretninger. Det var H1.2 ApS, der afholdt udgifterne, fordi det var selskabet, der havde fortjenesten ved hans rejse.

Han kvitterede på rejsebilagene, selv om der ikke var underliggende bilag tilstede.

Han er sikker på, at de ikke fik tilsendt bilagene for kontorhold i kopi, og LA har også bekræftet, at hun havde bilagene i et ringbind.

Oprindelig var selskabet børsnoteret, men da det blev mindre, kan han have slækket på kravene til selskabet.

Bilag 42, en kontantkasse, post 42 vedrørte det forhold, at de havde 25.584$ liggende i skuffen i Rusland, og de efterfølgende poster blev betalt af dette beløb. Man ville ikke kunne drive et kontor i Moskva for 150.000 kr., som anerkendt af Landsskatteretten. Efterfølgende sørgede han for, at 25.000 $ kom retur til selskabets konto i Jyske Bank. Deres medarbejder SB hjalp dem med pengetransaktionerne, idet man ikke kunne anvende almindelige bankforbindelser i Rusland til at overfører pengene til Danmark.

Vurderingsrapporten blev udarbejdet for at opretholde det gode forhold til Jyske Bank, men det var ikke et krav fra banken.

Han rejste hver gang til Sct. Pedersborg. Der var store rejseudgifter, og i forhold til indtjeningen var det til at overskue.

H1.1.1x ApS havde i slutningen af 2001 indtægter ved handel med fisk. Der var mere end 200 mennesker ansat i datterselskabet. I 2001 blev der kun udstedt 6 fakturaer i H1.1.1x ApS, og der var ikke andre aktiviteter. Rejseudgifterne blev afholdt i slutningen af 2001, men indtjeningen begyndte i 2002.

Forsikringsudgiften vedrørende SL, der i øvrigt blev aflønnet af H1.1.2, blev afholdt af H1.1.1x ApS og H1.1.2, men vidnet kan ikke redegøre nærmere herfor.

H1 ApS sørgede for administrationen af H1.1.1x ApS, hvorfor også udgiften kr. 170.000 hertil blev opkrævet af H1 ApS.

H1.1.1x ApS tabte penge på H1.2 ApS og det var nødvendigt at få advokatbistand til at søge pengene inddrevet.

Vidnet, SL, har forklaret, at han er uddannet befragter, og at han har været beskæftiget med køb og salg af varer, i dag er han salgs- og marketingchef i G19.

Han var ansat i H1.1 ApS-(binavn) i 1999 til 2001. Han arbejdede fra ... Han skulle købe fødevarer i Danmark og England og sælge dem til deres faste kundekreds i Rusland.

I Danmark arbejdede sagsøger og BA. Han havde et tæt samarbejde med ZA og LA, og han var ofte i Moskva, i hvert fald en gang i kvartalet.

Han rejste i de fleste russiske republikker, og Moskva kontoret stod for kundebesøgene og for at hjemtage restitution fra EU. Kontoret beskæftigede sig også med marketing og med at modtage betaling fra kunderne.

Han kommunikerede med fax eller telefon, og ZA eller LA kørte for ham, eller også tog han en taxa.

Foreholdt bilag 42 har vidnet forklaret, at han undersøgte de udgifter, der angav at vedrøre ham.

Han mødte NT, da han blev 40 eller 50 år. Selskabet fik et forretningsmæssigt forhold til ham, idet han den gang importerede nogle svin fra Vietnam. Det var dog kun en engangs foreteelse.

Pengene blev overført til København ved et simpelt system. Når vidnet fik penge med fra Danmark, skulle han udfylde et afregningsbilag.

Det er hans underskrift på bilag 19b2, og det var BA, der godkendte bilaget.

UB betyder uden bilag.

Han fik 500$ om måneden, som han brugte efter forgodtbefindende.

Bilag 19el vedrørte udgifter til et visa for vidnet til Ukraine.

De kontante midler blev sendt til København ved kurer via Litauen.

Det er rigtigt, at der i et vist omfang manglede bilag ved afregningerne.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 4. september 2012 vedrørende A anført følgende:

"...

Til støtte for de nedlagte påstande gøres det i første række gældende, at størstedelen af de af selskaberne afholdte udgifter er fradragsberettigede udgifter i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet disse er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i selskaberne, hvorfor der allerede af denne årsag ikke er grundlag for at beskatte A af de foretagne forhøjelser i selskaberne.

Såfremt Retten måtte lægge til grund, at de i selskaberne afholdte udgifter ikke er fradragsberettigede, gøres det i anden række gældende, at de af selskaberne afholdte udgifter ikke er sket i As personlige interesse, hvorfor der ikke er grundlag for at beskatte hende af en maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A. Det bestrides i den forbindelse, at A har modtaget en økonomisk fordel fra selskaberne.

Såfremt Retten måtte lægge til grund, at de H1.2 ApS afholdt udgifter ikke er fradragsberettigede og er afholdt i As interesse, gøres det i tredje række gældende, at den foretagne forhøjelse af 14. september 2004 vedrørende H1.2 ApS er en nullitet, idet denne er fortaget efter H1.2 ApS var tvangsopløst. Som følge heraf kan sagsøger ikke forhøjes med en maskeret udlodning fra H1.2 ApS.

Jeg vil nedenfor uddybe visse af ovennævnte anbringender.

Efter SKATs juridiske vejledning for 2012 afsnit C.B.3.5. 1 kan maskeret udlodning kun opstå på 3 forskellige måder:

For det første når selskabet afholder udgifter, der er selskabet uvedkommende, og som ikke er fradragsberettiget.

For det andet når selskabet har indtægter, der ikke er selvangivet, og selskabet har givet afkald på indtægten i hovedaktionærens interesse.

For det tredje ved enkeltstående transaktioner mellem aktionæren og selskabet, hvor der handles til under - eller overpris i aktionærens favør.

Det gøres overordnet gældende, at det forhold, at sagsøgerens selskaber vedrørende en del af udgifterne ikke har kunne fremlægge dokumentation for, at de afholdte udgifter er fradragsberettigede ikke er ensbetydende med, at udgifterne er selskaberne uvedkommende og dermed afholdt i As interesse. Det er Skatteministeriet, som har bevisbyrden herfor.

Dette må særligt gælde for de forhøjelser som er foretaget hos H1.2 ApS. Her er forholdet det, at selskabet blev taget under konkurs, hvorfor sagsøgeren ikke mere har haft mulighed for at få fat i alt relevant bilagsmaterialer m. v.

Vedrørende de enkelte forhøjelser hos selskaberne kan jeg henvise til påstandsdokumenterne vedrørende H1 ApS og H1.1.1x ApS. Idet omfang disse selskaber får medhold i de materielle indsigelser, medfører dette under alle omstændigheder, at de maskerede udlodninger bortfalder.

Jeg vil i det følgende kort kommentere på de enkelte forhøjelser af As aktieindkomster:

Ad aktieindkomsterne fra H1.2 ApS i indkomstår 2000:

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, så er det der klart dokumenteret, at det er en fejl, når SKAT vedrørende forhøjelsen med kr. 1.976.505,90 anfører, at denne udgør et varekøb, og at dette ikke er dokumenteret. Faktum er, at de kr. 1.976.505,90 vedrører et varesalg, som er selvangivet af H1 ApS. Allerede som følge heraf er der naturligvis ikke grundlag for at beskatte A heraf med en maskeret udlodning.

Som det ligeledes fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, så er faktum vedrørende de resterende kr. 1.210.244, at beløbet er en del af de varer, som blev indkøbt i indkomståret 2000 for $ 475.000 men ikke videresolgt. I det pågældende beløb er tillige medregnet en ikke realiseret kursgevinst og en ikke realiseret avance. Der er på ingen måde fragået H1.2 ApS midler. Allerede som følge heraf er der ikke grundlag for at beskatte A heraf med en maskeret udlodning.

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, betalte H1.2 ApS i 2000 et beløb på kr. 28.807 i restitution. Det bestrides, at denne betaling på nogen måde kan anses at være sket i As interesse, hvorfor der ikke grundlag for at beskatte A heraf med en maskeret udlodning.

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten nægtet H1.2 ApS fradragsret for forskellige rejseudgifter for kr. 12.841 som følge af manglende bilag. Det bestrides, at betalingen af de pågældende rejseudgifter på nogen måde kan anses at være sket i As interesse, hvorfor der ikke grundlag for at beskatte A heraf med en maskeret udlodning.

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten nægtet H1.2 ApS fradragsret for udgift til konsulent på kr. 57.370 med den begrundelse, at det ikke var dokumenteret, at udgiften vedrørte selskabet. Det bestrides, at betalingen af konsulentydelsen på nogen måde kan anses at være sket i As interesse, hvorfor der ikke grundlag for at beskatte A heraf med en maskeret udlodning

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten med rette nægtet H1.2 ApS fradragsret for advokatomkostninger med kr. 15.681, da honorarnotaen var udstedt til H1 ApS. H1 ApS førte en retssag vedrørende Eurocard. Det bestrides, at H1.2 ApS betalingen af advokatregningen på vegne af sit moderselskab på nogen måde kan anses at være sket i As interesse, hvorfor der ikke grundlag for at beskatte A heraf med en maskeret udlodning. H1 ApS har derimod modtaget en maskeret udlodning af beløbet.

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten nægtet H1.2 ApS fradragsret for udgift til forsikring (livsforsikring tegnet af BA) på kr. 12.687 med den begrundelse, at det ikke var dokumenteret, at udgiften var erhvervsmæssig for selskabet. Dette bestrides som anført, idet forsikringen blev tegnet efter krav fra selskabets bankforbindelse - Jyske Bank A/S. Forsikringssummen skulle således stilles til sikkerhed for H1.2 ApS og H1 ApSs gæld til Jyske Bank. Forsikringerne blev således tegnet i selskaberne interesse og ikke i BAs, hvorfor der naturligvis ikke er grundlag for at beskatte A heraf med en maskeret udlodning

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten som følge af manglende dokumentation nægtet H1.2 ApS fradragsret for kr. 363.335 af selskabets fratrukne omkostninger til kontorhold i Moskva. Det bestrides, at den eventuelle manglende dokumentation kan medføre, at der kan ske en maskeret udlodning af beløbet hos A.

Ad. aktieindkomsterne fra H1 ApS i 2000 og 2001:

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten som følge af manglende dokumentation nægtet H1 ApS for udgifter til advokat på kr. 17.336 i 2000 og kr. 41.257 i 2001. Det bestrides, at den manglende dokumentation for fradragsretten for H1 ApS kan medføre, at der kan ske en maskeret udlodning af beløbet hos A. Dette må særligt gælde advokatregningerne, som er stillet til H1 ApS. Det må således have en formodning for sig, at en advokat ikke vil udstede fakturaer til et selskab, medmindre ydelsen er ydet til selskabet.

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten nægtet H1 ApS fradragsret for udgift til forsikring (livsforsikring tegnet af BA) med kr. 3.878 for 2000 og kr. 13.440 i 2001 med den begrundelse, at forsikringen tilhørte BA. Faktum er imidlertid, at forsikringen blev tegnet efter krav fra Jyske Bank A/S, og at hele forsikringssummen blev givet Jyske Bank A/S i sikkerhed for selskabernes gældsforpligtelser. Realiteten er således, at tegningen alene skete i selskabernes interesse, hvorfor det også har været forretningsmæssigt begrundet, at selskaberne betalte herfor. Som følge heraf kan der ikke ske en maskeret udlodning af A af disse beløb.

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten nægtet H1 ApS fradragsret for udgifter, herunder vedligeholdelsesomkostninger, vedrørende ejendommen ...1, med i alt kr. 62.408 i 2000 og kr. 142.704 i 2001. Det bestrides, at de pågældende udgifter ikke er fradragsberettiget for selskabet ud over dem, som selskabet har taget dobbelt fradragsret for samt rykkergebyret på kr. 100. Det bestrides, at der er grundlag for at beskatte A af en maskeret udlodning med de pågældende beløb. Dette gælder særligt for så vidt angår de foretagne dobbelt fradrag som følge af bilags sjusk, rykkergebyret samt vedligeholdelsesomkostninger, der jo har haft betydning for værdien af selskabets ejendom.

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten nægtet H1 ApS fradragsret for småanskaffelser for kr. 3.360 som følge af manglende dokumentation. Det bestrides, at der er grundlag for at beskatte A med en maskeret udlodning heraf.

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten nægtet H1 ApS fradragsret for renteudgifter for kr. 163.935. Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS udgør posten andet end renter. Som det videre fremgår, har SKAT og Landsskatteretten objektivt set glemt i forhøjelsen at foretage fradrag for godkendte renteudgifter med kr. 92.662. Kr. 21.000 af forhøjelsen udgjorde dokumenterbart omkostninger til tinglysning i forbindelse med køb af ejendom samt tinglysning af pantebrev. Disse omkostninger er naturligvis ikke fradragsberettiget, men kan tillægges anskaffelsessummen for ejendommen. Der er klart dokumenteret, at H1 ApS havde en gældsforpligtelse til As moder, og naturligvis skulle betale den opgjorte rente på kr. 23.513. Endelig havde selskabet ved en fejl regnskabsmæssigt fratrukket et afdrag på realkreditgælden med kr. 14.302. Det gøres gældende, at der ikke er grundlag for at beskatte A med en maskeret udlodning heraf.

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1 ApS, har Landsskatteretten nægtet H1 ApS fradragsret for autoudgifter med kr. 90.237 som følge af manglende dokumentation. På baggrund af sagens bilag 24 og bilag 36 må det lægges til grund, at denne dokumentation nu er til stede. Det bestrides således, at der vedrørende dette punkt er grundlag for at beskatte A af en maskeret udlodning.

Ad. aktieindkomst fra H1.1.1x ApS:

Som det fremgår af påstandsdokumentet vedrørende H1.1.1x ApS, har Landsskatteretten nægtet H1.1 ApS.x fradragsret for advokatomkostninger med kr. 23.414. Det bestrides, at der vedrørende dette punkt er grundlag for at beskatte A af en maskeret udlodning.

Af Landsskatterettens kendelse side 10 fremgår det, at Landsskatteretten nægtede H1.1.1x ApS fradragsret for varekøb med kr. 90.861. H1.1.1x ApSs indkomst er imidlertid ikke forhøjet hermed. Allerede som følge heraf bestrides det, at der er grundlag for at beskatte A af en maskeret udlodning heraf. Det må dog under alle omstændigheder med sagens bilag 37-39 anses for dokumenteret, at kr. 76.455 af beløbet vedrørte en tilbagebetaling af depositum, hvorfor der også som følge heraf ikke er grundlag for en udlodningsbeskatning.

..."

Sagsøger, H1 ApS, har i påstandsdokument af 4. september 2012 anført følgende:

"...

Ad den skattepligtige indkomst for 2000 og 2001:

Udgiften til advokat i 2000 på kr. 17.336 er fradragsberettiget

Udgifterne til Advokatfirmaet R2 i 2001 på kr. 41.257 tillagt moms vedrører en retssag vedrørende Eurocard og en generel selskabssag, jfr. bilagene 6-8. Det gøres gældende, at udgifterne er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a.

Udgifterne til livsforsikring vedrørende BA på kr. 3.878 for 2000 og kr. 13.340 i 2001 blev tegnet efter krav fra Jyske Bank A/S for at stille selskabet kredit til rådighed, jfr. bilag 21. Forsikringen blev stillet til sikkerhed for selskabets gæld til Jyske Bank A/S. Forsikringen blev således tegnet i selskabets og ikke BAs interesse, hvorfor det gøres gældende, at udgifterne er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a. Afholdelsen har således været nødvendig for, at selskabet kunne drive sin virksomhed.

For så vidt angår spørgsmålet omkring vedligeholdelsen samt betalingen af visse forbrugsudgifter, vedrører sagen som udgangspunkt alene spørgsmålet om, hvem der er rette omkostningsbærer af forskellige udgifter afholdt af H1 ApS vedrørende ejendommen ...1, som H1 ApS erhvervede 1. april 2000 fra BA, og som BA og A herefter lejede af selskabet. En del af forhøjelserne vedrører dog også "dobbeltfradrag".

I Landsskatterettens kendelse vedrørende H1 ApS side 10-14 er dels oplistet alle de fratrukne dokumenterede udgifter, dels de udgifter, som Landsskatteretten ikke anerkendte fradragsret for. De udgifter, som Landsskatteretten ikke har godkendt fradragsret for, er samtidigt anset som maskeret udlodning til A.

I de tilfælde hvor Landsskatteretten har stadfæstet forhøjelsen med henvisning til, at der tidligere er sket fradrag for betalingen (dobbeltfradrag), så anerkendes det naturligt af H1 ApS, at der skal ske en forhøjelse hermed.

Af Landsskatterettens kendelse side 12 og 13 fremgår det, at disse "dobbeltfradrag" for 2000 udgør kr. 4.503 og kr. 4.678 vedrørende forsikringer og kr. 4.425 og kr. 7.255 vedrørende ejendomsskatter. De samlede "dobbeltfradrag" for 2000 udgør således kr. 20.861. For 2001 er der medtaget dobbeltbetaling til HNG - beløbene på kr. 5.076 og kr. 5.058. Forskellen skyldes, at de kr. 5.058 er selve regningen, men de kr. 5.076 er checkbilaget, hvori der antageligvis er indeholdt et gebyr, da betaling skete via giro på postkontor.

For så vidt angår udgiften i 2000 til rykkergebyr til realkredit på kr. 100, anerkendes det tillige, at der ikke er fradragsret herfor.

Vedrørende forbrugsudgifterne fremgår det af lejekontrakten fremlagt som bilag 22, at forbrugsudgifterne påhviler udlejer - dvs. H1 ApS. Lejekontrakten er først gældende pr. 1. januar 2003, men de samme vilkår kan lægges til grund for tiden forud herfor. Som følge af nævnte gøres det gældende, at H1 ApS har fradragsret for forbrugsudgifterne.

SKAT kunne have overvejet, hvorvidt de aftalte lejevilkår svarede til markedsvilkårene. Såfremt SKAT vurderede, at dette ikke var tilfældet kunne SKAT have foretaget en korrektion, således at lejen kom til at svare til markedsvilkårene. Det har SKAT imidlertid ikke gjort. Dette kan SKAT ikke reparere ved at nægte selskabet fradragsret for de afholdte udgifter, og samtidigt beskatte A heraf som maskeret udlodning.

Under alle omstændigheder må en del af forbrugsudgifterne skulle afholdes af H1 ApS. H1 ApS benyttede således også en del af ejendommen, jfr. lejekontrakten, hvorfor der som minimum må indrømmes selskabet fradragsret for en del af forbrugsudgifterne.

For så vidt angår omkostningerne til vedligeholdelsesarbejder, har H1 ApS haft vedligeholdelsesforpligtelsen, hvorfor selskabet også har fradragsret for omkostningerne.

Under alle omstændigheder må en del af vedligeholdelsesarbejderne skulle afholdes af H1 ApS. H1 ApS benyttede således også en del af ejendommen, hvorfor der som minimum må indrømmes selskabet fradragsret for en del af vedligeholdelsesarbejderne.

Sagsøger havde i 2000 afholdt udgifter til småanskaffelser med i alt kr. 47.275, og havde foretaget en fordeling med H1.2 ApS. Fordelingen var på 30 % eller i alt kr. 14.183 til sagsøger og på 70 % eller kr. 33.092 til H1.2 ApS.

Der var oprindelig ikke godkendt fradrag for småanskaffelser med i alt kr. 14.183 i indkomståret 2000. Landsskatteretten nedsatte forhøjelsen med kr. 10.823 til kr. 3.360. Beløbet på kr. 10.823 er beregnet som (47.275-11.200) x 30 % = 10.823. Der er ikke anerkendt fradrag for bilag 308 på kr. 8.000 og bilag 496 på kr. 3.200 eller med i alt kr. 11.200. Begrundelsen herfor var, at der alene var fremlagt en checkkopi, men ikke det underliggende bilag. Som bilag 9-11 er fremlagt kontokort over edb-udgifter med de underliggende bilag 308 og bilag 496. Bogføringsbilag nr. 308, jf. bilag 10 er på kr. 8.000 og bogføringsbilag nr. 496, jf. bilag 11, er på kr. 3.200 og vedrører EDB-udgifter.

Det fastholdes, at der er tale om sædvanlige driftsomkostninger, som er fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

H1 ApSs indkomst for 2000 er blevet forhøjet med de kr. 163.935. Beløbet udgjorde hele den post, som selskabet havde selvangivet som renteudgifter og lignende.

Forhøjelsen burde imidlertid som det maksimale have været på kr. 163.935 med fradrag af de renteudgifter til bank på kr. 20.742 og realkreditinstitut på kr. 71.920, som SKAT og Landsskatteretten netop accepterer fradragsret for, jfr. blandt andet Landsskatterettens kendelse side 17. Forhøjelsen burde således som det maksimale have været på kr. 71.273 vedrørende dette punkt. Ved en fejl har hverken SKAT eller Landsskatteretten fået fratrukket beløbet.

H1 ApS er enig i, at der skal ske en forhøjelse af H1 ApSs indkomst med kr. 14.302 vedrørende de opgjorte prioritetsrenter til Realkredit Danmark på kr. 86.222, da alene kr. 71.920 vedrørte renter. Differencen udgjorde således afdrag.

Vedrørende omkostningerne benævnt amortisering af kurstab og gebyrer på kr. 21.000 fremgår det af bilag 23o, at der er tale om udgifter til tinglysning vedrørende hus og ejerpantebrev. Betalingerne er dokumenteret ved bilag 23p og 23q. H1 ApS er enig med SKAT i, at det pågældende beløb ikke kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen. Der kan henvises til bilag 23s H1 ApS regnskab for 2000 (se side 12), hvor revisor netop angiver, at beløbet ikke er fradragsberettiget. Tinglysningsafgiften vil derimod kunne tillægges anskaffelsessummen for ejendommen.

Vedrørende renterne af lån fra As mor fremgår det af bilag 23t bankkontoudtog tilhørende CA, at der den 13. august 1999 blev overført kr. 500.000 til H1 ApS. Af bilag 23u - bankkontoudtog tilhørende H1 ApS - fremgår, at der den 16. august 1999 indgik de kr. 500.000. Af bilag 23v - regnskab for CA - fremgår, at hun havde et tilgodehavende hos H1 ApS pr. 31. december 1999 på kr. 522.500, hvoraf de kr. 22.500 udgjorde renter. Bilag 23c viser, at renterne på de kr. 23.513 er beregnet på baggrund af de kr. 522.500.

På baggrund af ovennævnte må det i fornødent omfang være sandsynliggjort, at H1 ApS havde en gældsforpligtelse til CA, hvorfor der naturligvis også skal indrømmes fradragsret for renterne. Som bilag 36 er fremlagt leasingaftale mellem H1 ApS og Jyske Finans A/S af 10. december 2001 vedrørende Toyota .... Som det fremgår af aftalens side 2, skulle der ved leasingaftalens opstart betales en ekstraordinær leasingydelse på kr. 79.630 tillagt moms. Af aftalens side 1 fremgår det, at den månedlige ydelse var kr. 6.199 tillagt moms.

Den faktura som Jyske Finans A/S udstedte på kr. 89.778,39 eksklusiv moms er fremlagt som bilag 24.

På ovennævnte baggrund gøres det gældende, at der er fremlagt den fornødne dokumentation vedrørende dette punkt, hvorfor H1 ApS bør indrømmes fradragsret.

Ad. Sambeskatningsindkomsten for 2000 med H1.2 ApS:

Alle forhøjelserne vedrørende nævnte punkt kan henføres til forhøjelser af H1.2 ApSs indkomst for 2000. Da H1 ApS og H1.2 ApS var sambeskattet i 2000, får dette betydning for selskabernes sambeskatningsindkomst.

Nullitetsspørgsmålet:

I indkomståret 2000 var H1 ApS sambeskattet med H1.2 ApS, og i indkomståret 2001 var H1 ApS sambeskattet med H1.1 ApS. Forhøjelserne i H1 ApS var delvist influeret af forhøjelserne i henholdsvis H1.1 ApS og H1.2 ApS.

Datterselskabet H1.2 ApS kom under konkursbehandling i 2001. Selskabet blev efterfølgende opløst. Ophørsdatoen var den 23. marts 2004. ToldSkat, traf afgørelse vedrørende forhøjelsen af H1.2 ApSs skattepligtige indkomst den 14. september 2004, jf. bilag C. H1.2 ApS var således allerede tvangsopløst, da ToldSkat, traf afgørelse om at forhøje den skattepligtige indkomst i dette.

Det gøres i den forbindelse gældende, at ToldSkats, afgørelse vedrørende forhøjelsen af H1.2 ApS af 14. september 2004, jf. bilag C (bilag 27), er en nullitet.

Med hensyn til adgangen til at ændre likviderede selskabers skatteansættelse, ligger det i retspraksis fast, at afgørelser over likviderede selskaber ikke kan indbringes for domstolene, idet likviderede selskaber ikke har parts-, proces- eller retsevne.

Konsekvensen af at anerkende forhøjelsen af et ophørt selskab synes derfor at være, at skattemyndighederne kan foretage en skatteansættelse under omstændigheder, hvor afgørelsen ikke efterfølgende kan indbringes domstolene. Det vil sige, at det forhold, at Landsskatteretten har behandlet klagen om forhøjelsen i det ophørte selskab, H1.2 ApS, medfører, at Landsskatterettens kendelse om den foretagne forhøjelse ikke kan indbringes for domstolene.

Landsskatteretten burde ex officio have forholdt sig til, at H1.2 ApS var tvangsopløst på det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelse over dette selskab. Dette kan udledes dels af at Landsskatteretten er underlagt officialmaksimen, ligesom Landsskatteretten i medfør af skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1, har fået tillagt kompetence til at kontrollere afgørelser truffet af en underordnet myndighed, i det tilfælde SKAT.

Det bemærkes, at Landsskatteretten under sagens behandling var bekendt med, hvornår H1.2 ApS var tvangsopløst, ligesom det klart fremgår af skatteansættelsen, hvornår denne er truffet. Landsskatteretten kan ikke dække sig under, at den tidligere repræsentant ikke havde gjort det anførte gældende under sagen.

Det bemærkes i den forbindelse, at selv om der gjaldt et modificeret forhandlingsprincip fra Landsskatteretten, som er tilfældet for domstolene, så bør den pågældende myndighed påse, at den afgørelse, der klages over, også vedrører et eksisterende retssubjekt. Det bemærkes i den forbindelse, at domstolene af egen drift ligeledes undersøger dette.

På baggrund af ovennævnte gøres det gældende, at den trufne afgørelse over H1.2 ApS er en nullitet, hvorfor denne skal ses for ugyldig. Skatteministeriet har i sin duplik af 26. september 2011 bestridt, at afgørelsen skulle være en nullitet. I den forbindelse er der henvist til selskabsskattelovens § 33 og SKM2004.108.HR

Selskabsskattelovens § 33 vedrører den situation, hvor et selskab eller en forening er opløst, og formuen er udloddet til aktionærerne eller medlemmerne, uden der er afsat tilstrækkelige midler til dækning af den af selskabet eller foreningen påhvilende indkomstskat. I en sådan situation hæfter aktionærer, likvidatormedlemmerne solidarisk for skattens betaling.

De nærmere omstændigheder i sagen, refereret i SKM2004.108.HR, var, at et datterselskab H3 Eksport ApS blev opløst den 20. august 1992. SKAT traf afgørelse den 26. februar 1993 om forhøjelse af H3 Eksport ApS´ skattepligtige indkomst, hvilket havde som konsekvens, at moderselskabet H1 A/S´ skattepligtige sambeskatningsindkomst tilsvarende blev forhøjet. De to selskabet havde fået tilladelse den 21. august 1990 til sambeskatning fra og med skatteåret 1991/92.

Højesteret lagde i præmisserne til grund, at selskabsskattelovens § 33 gav hjemmel til at foretage forhøjelsen i den pågældende situation. Dommen, refereret i SKM2004.108.HR, adskiller sig imidlertid fra nærværende sag.

H1.2 ApS er ikke forhøjet med henblik på at korrigere sambeskatningen med H1 ApS. H1.2 ApSs skatteansættelse er forhøjet ud fra de almindelige skatteretlige overvejelser omkring ikke godkendte fradrag for diverse udgifter og varekøb efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Disse ikke godkendte fradrag får herefter konsekvenser ikke bare for moderselskabet H1 ApS, men også for hovedanpartshaveren, A.

På baggrund af ovennævnte gøres det gældende, at den trufne afgørelse af 14. september 2004, jf. bilag C over H1.2 ApS er nullitet, og at alle de afledte forhøjelser heraf som følge heraf bortfalder.

Sagen bilag G - selskabets bilag 1452 - affødte, at H1.2 ApSs revisor foretog en debitering af varesalgskonto med kr. 3.840.120 (kr. 3.614.122 + kr. 226.008,76) samt en debiteringen af varelagerkontoen med kr. 1.210.243,64. Det pågældende bilag samt revisors fejlagtige behandling af dette har medført, at selskabets skattepligtige indkomst er blevet forhøjet med kr. 5.050.363. H1.2 ApS indkomst burde alene have været forhøjet med kr. 1.182.105 vedrørende disse punkter.

Problemet er opstået som følge af at H1.2 ApS ikke havde nogen købsdokumentation - udover overførselsbilag af $ 475.000 - for de vietnametiske smågrise, som blev indkøbt i 2000 for i alt $ 475.000, svarende til kr. 3.420.000 ved kurs 7,2.

Det som H1.2 ApS ville vise ved bilag G (selskabets regnskabsbilag 1452) var, hvad der i regnskabsåret var sket med de indkøbte grise, idet dette skulle anvendes til brug for opgørelsen af vareforbruget, og dermed selskabets indkomst.

En del af vareforbruget kunne henføres til salgene til A/S G20 for i alt kr. 3.614.112, jfr. bilagene 29a og 29b, og til ApS G21 for kr. 226.008,79, jfr. bilag 30. De nævnte beløb er fastsat ud fra en kurs på 7,2. Disse salg indgår på varesalgskontoen - sagen bilag D - med kr. 1.989.792 den 6. oktober 2000 (salget dokumenteret ved bilag 29a), med kr. 1.624.320 den 29. november 2000 (salget dokumenteret ved bilag 29b), og kr. 226.008,26 den 21. november 2000 (salget dokumenteret ved bilag 30).

Der var herefter en rest tilbage, som havde en skønnet værdi på kr. 1.210.244. Denne blev tillagt varelageret, jfr. bilag G.

Lagerværdien på de kr. 1.210.244 er sammensat af 3 beløb; dels en købspris på kr. 761.983, dels en forventet avance på kr. 324.520 og dels en kursgevinst på kr. 123.741. Købsprisen på de kr. 761.985 fremkommer således:

For de $ 475.000 blev der indkøbt i alt 483.782 kg. svinekød (sammentælling af salgstallene i bilag 29a, 29b og 30 samt lagertallet i bilag G). Dette svarer til en købspris på $ 0,9818 pr. kg. Der var rest på lageret efter bilag G på 107.788 kg., svarende til en værdi på $ 105.831. Ved en kurs på 7,2 udgjorde varelagerets andel af købsprisen således kr. 761.985. Kursgevinsten på de kr. 123.741 udgør differencen mellem lagerværdien kr. 1.210.244, der er opgjort på baggrund af kurs 8,02, og lagerværdien såfremt den blev beregnet på baggrund af kurs 7,2. Avancen på kr. 324.520 er opgjort som restværdien

Det som rettelig burde have været sket var, at revisor ved efterposteringerne havde forøget vareforbruget med de "forbrugte" grise, og varelagerværdien med de kr. 1.210.244 (eventuelt uden den skønnede avance).

Af årsager som er H1 ApS ubekendt, valgte revisor i stedet for at forhøje vareforbruget med de "forbrugte" grise at debitere varesalgskontoen med de ovenfor anførte salg, medens han behandlede de "ikke forbrugte" grise korrekt.

På baggrund af det ovenfor anførte er H1 ApS enig med SKAT og Landsskatteretten i, at der skal ske den pågældende forhøjelse af varesalgskontoen, idet debiteringen med de kr. 3.840.120 har været uberettiget. H1.2 ApSs indkomst skal på trods heraf ikke forhøjes med de kr. 3.840.120, idet selskabet som konsekvens i stedet skal indrømmes fradrag for udgiften til indkøb af grisene. Dette har man således ikke ved opgørelsen fået fradrag for.

SKAT har i sin afgørelse - sagens bilag 27, side 21 midt - anført, at der ikke som følge af den manglende dokumentation kan gives fradrag for købene. Dette synspunkt bestrides. Jeg kan i denne forbindelse oplyse, at jeg i 2 nogenlunde tilsvarende sager på vegne af klienter har indgået forlig med Skatteministeriet repræsenteret ved kammeradvokaten, hvorved der blev indrømmet skønnede fradrag. Dette ud fra den betragtning, at en forudsætning for at kunne sælge ting er, at man tillige har købt dem. Det er relativt åbenbart, at H1.2 ApS har haft udgifter til køb af grise.

I nærværende sag forekommer en samlet købesum på kr. 3.420.000 (ved kurs 7,2) særdeles rimelig for varer, som man dels har solgt for kr. 3.840.120 (ved kurs 7,2), og dels har henført til lageret med kr. 761.985. Der er tillige fremlagt dokumentation for, at H1.2 ApS overførte beløb af den pågældende størrelse, jfr. bilagene 17a-d og 28a-b.

Ved salgene på de i alt kr. 3.840.120 er der i alt anvendt kr. 2.658.015 (kr. 3.420.000 - kr. 761.985) af de indkøbte varer, hvilket svarer til en avance på kr. 1.182.105. Dette beløb skulle H1.2 ApSs indkomst have været forhøjet med, og ikke de kr. 3.840.120 og de kr. 1.210.244. H1.2 ApSs skatteansættelse og dermed også sambeskatningsindkomsten med H1 ApS vedrørende disse punkter er således fastsat kr. 3.868.259 for højt.

SKAT og Landsskatteretten har forhøjet sambeskatningsindkomsten med H1.2 ApS for 2000 med kr. 3.186.750 med begrundelsen, at der var manglende dokumentation for varekøb.

SKAT, Landsskatteretten og Kammeradvokaten har klart misforstået nævnte punkt.

De kr. 3.186.750 er sammensat af 2 beløb på henholdsvis kr. 1.976.505 og kr. 1.210.245. De kr. 1.210.245 er der blevet redegjort for ovenfor.

Beløbet på de kr. 1.976.505,90 har intet med varekøb at gøre, men vedrører derimod varesalg, som er selvangivet i 2000. Dette vil i det følgende blive dokumenteret.

Af bilag 25d fremgår det, hvilke fakturabeløb, der blev overført fra varedebitorkontoen til varelageret pr. 31. december 2000. Det drejede sig blandt andet om fakturaerne 20245, 20247, 20246 og 20244 på henholdsvis kr. 386.783,35, kr. 336.950,50, kr. 340.075,58 og kr. 419.425,49. Af bilagene 25b og D, side 7, fremgår det, at de pågældende fakturaer er medtaget ved opgørelsen af selskabets varesalg. Disse beløb udgør kr. 1.483.234,92 af de kr. 1.976.505,90.

Vedrørende disse 4 fakturaer har selskabet tillige indtægtsført en kursindtægt på kr. 169.026,98, jfr. bilag E - bogføringsbilag samt bilag 25c - hvoraf det fremgår, at beløbet er indgået på kontoen kursdifferencer debitorer.

Efter bilag E indgår der tillige kr. 291.071 vedrørende sag 1366 i de kr. 1.976.505,90. Der er vedrørende denne sag den 28. november 2000 sendt en afregning på kr. 434.522,88, jfr. bilagene 25b og D side 7. Der er vedrørende denne faktura indtægtsført en kursindtægt på kr. 33.170,36, jfr. bilag E og bilag 25c.

Som bilag 34 er fremlagt H1.2 ApSs selvangivelse for 2000 udvisende et underskud på kr. 913.866. Som bilag 35 er fremlagt regnskabet for 2000 for H1.2 ApS, idet man herved kan se, hvorledes underskuddet fremkommer, herunder se hvorledes den selvangivne omsætning på kr. 36.683.354 fremkommer.

Af regnskabets side 11 kan det konstateres, at varesalget er angivet til kr. 32.965.184 mod kr. 32.689.678,07 efter kontoudtoget, jfr. bilag E og 25b.

Af regnskabets side 11 kan det ligeledes konstateres, at der som indtægter var medtaget kr. 3.633.425 i kursdifferencer debitorer, og kr. 86.541 i tab på kursdifferencer kreditorer. De samlede kursdifferencer efter regnskabet medfører således en indtægt på kr. 3.546.884.

Med ovennævnte må det klart anses for dokumenteret, at de kr. 1.976.505,90 er indgået ved opgørelsen af H1.2 ApSs skattepligtige indkomst i 2000.

Den foretagne ompostering af beløbet fra varedebitorkontoen til varelagerkontoen er således uden betydning for indkomstopgørelsen.

Som følge af ovennævnte gøres det gældende, at den foretagne forhøjelse af H1 ApSs skatteansættelse for 2000 med de kr. 1.976.505,90 er uberettiget.

H1.2 ApS havde fratrukket en udgift til restitution med i alt kr. 28.807. Beløbet vedrører en erstatning til G1, som er betalt, idet de ikke kunne modtage restitution på de eksporterede varer. Restitutionen var indregnet i prisen, og da leverandøren mod forventning ikke fik denne, måtte H1.2 ApS betale beløbet. Der er tale om et driftstab. Som bilag 18 er fremlagt Edb-udskrift med titlen G1 for perioden fra den 17. december 1999 til den 28. april 2000, hvor det fremgår, at der den 3. april 2000 er fratrukket kr. 28.807. Det fremgår af kontoudtoget, at teksten er "overført fra G18 i G1 Food".

Det fastholdes, at udgiften var fradragsberettiget hos H1.2 ApS.

I indkomståret 2000 har H1.2 ApS fratrukket rejseudgifter med i alt kr. 284.054. SKAT havde ikke godkendt rejseudgifter med kr. 42.976, bilag 27 sagsfremstillingen side 35-36, som følge af manglende bilag. For Landsskatteretten blev der fremlagt yderligere dokumentation, således at Landsskatteretten godkendte et yderligere fradrag på kr. 2.500. Herefter udgør forhøjelsen alene kr. 40.476.

Som bilag 19a-19f er under retssagen fremlagt følgende bilag i sagen:

-   

Bilag 19a - selskabets bilag 784, samlebilag med rejse- og repræsentationsudgifter afholdt i Rusland.

-

Bilag 19b - selskabets bilag 1376, rejseomkostning på USD 500, udbetalt til SL.

-

Bilag 19c - selskabets bilag 1436, rejseudgifter afholdt af SL.

-

Bilag 19d - selskabets bilag 1372, udgifter i forbindelse med besøg hos en dansk producent.

-

Bilag 19e - selskabets bilag 1325: SL har hævet et beløb til dækning af ansøgningen om visa til Ukraine, da der er visumtvang ved rejse til Ukraine.

-

Bilag 19f - selskabets bilag 1402: Køb af en flybillet mellem København og Skt. Petersborg for BA dokumenteret ved skrivelse fra SAS samt Visa-kvitteringUdover ovennævnte bilag kan det oplyses, bilag 6165 vedrører rejseudgifter betalt på vegne af KL, som både førte tilsyn med H1.1.2, og assisterede H1.2 ApS med salg af fødevarer til Rusland. Bilag 1075 vedrører udgift til flybillet hos Cimber Air i forbindelse med rejse fra Karup til København. BA havde været på besøg hos G10.

Det gøres gældende, at ovennævnte udgifter til rejser nu er behørigt dokumenteret eller sandsynliggjort, og derfor var fradragsberettiget for H1.2 ApS. Det gøres gældende, at i hvert fald BAs rejse tur retur mellem København og Skt. Petersborg må anses for behørigt dokumenteret, jfr. bilag 1402.

H1.2 ApS har i indkomståret 2001 taget et fradrag for konsulenthonorar med i alt kr. 57.370

Det fratrukne beløb på kr. 57.370 vedrører udgifter afholdt til en konsulent, SE. Der er tale om assistance i forbindelse med udviklingen af et projekt omkring produktion af ... i H1.1.2. Der er udarbejdet en rapport, som omhandler mulighederne for produktion af ... af H1.1.2. Det er videre oplyst, da H1.2 ApS gik konkurs, realiserede H1 ApS projektet. Der blev etableret en virksomhed i Rusland i samarbejde med ApS G13. A/S H1.1.1 handlede tidligere med ... fra England til Rusland. Henset hertil var det naturligt at undersøge produktionsmulighederne efter overtagelsen af aktiviteterne fra A/S H1.1.1.

Det fastholdes, at udgiften var fradragsberettiget hos H1.2 ApS.

Vedrørende H1.2 ApSs afholdelse af udgifter på kr. 15.000 tillagt moms samt udlæg for kr. 681, jfr. bilag 20 (selskabets bilag 6241) anerkendes det, at advokatregningen antageligvis vedrørte H1 ApS, hvorfor den ikke er fradragsberettiget for H1.2 ApS. Til gengæld må udgiften anses for fradragsberettiget for H1 ApS, hvorfor der ikke skal ske nogen ændring af sambeskatningsindkomsten.

Udgifterne til livsforsikring vedrørende BA på kr. 12.687 for indkomståret 2000 blev tegnet efter krav fra Jyske Bank A/S for at stille selskabet kredit til rådighed, jfr. bilag 21. Forsikringen blev stillet til sikkerhed for selskabets gæld til Jyske Bank A/S. Forsikringen blev således tegnet i selskabets og ikke BAs interesse, hvorfor det gøres gældende, at udgifterne er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a. Afholdelsen har således været nødvendig for, at selskabet kunne drive sin virksomhed.

H1.2 ApS har i indkomståret 2000 fratrukket kr. 504.712 kr. vedrørende Moskva Kontorhold.

Det fremgår ikke af kontospecifikationerne for hvilket selskab, den er ført. De bagvedliggende originalbilag er gået tabt, da H1.2 ApS gik konkurs. En del af udgifterne er søgt dokumenterede via erklæringer fra LA og SR.

Det er oplyst, at udgifterne vedrører husleje, lønninger, udgifter til taxa, kontorholdsomkostninger, telefon, frimærker, certifikater, visa og andre registreringsomkostninger til myndigheder i Rusland, samt restaurationsbesøg.

Landsskatteretten har anset det for sandsynliggjort, at der i koncernen har været afholdt udgifter til kontor i Rusland, Moskva. Der er herefter foretaget et skøn over fradragets størrelse, som er godkendt med i alt kr. 150.000. Der er ikke godkendt fradrag for kr. 354.712. Landsskatteretten anerkender således, at der har været et kontor i Moskva, men nedsætter den fradragsberettigede udgift.

De afholdte udgifter har fordelt sig således:

Omkostningsopdeling af kontorhold Moskva

Omkostningstype

Total

Procent

løn

19.749,50

29 %

Bil

11.683,47

17 %

Diverse udlæg

10.355,85

15 %

Telefon

9.304,80

13 %

Husleje

6.400,00

9 %

Taxi/Chauffør

3.661,07

5 %

Rejseomkostninger

3.532,04

5 %

Repræsentation

1.560,95

2 %

Visa

1.376.15

2 %

Kørselsgodtgørelse

424.03

1 %

Marketing

867.00

1 %

Kontorregistrering

150,00

0 %

Kontorhold

65.96

0 %

Internet

62 39

0 %

Total USD

69.193,21

100 %

Total DK

 

498.191,10

Tota1 41.515,93

   


Som det fremgår af ovennævnte udgiftsoversigt er næsten 30 % løn til LA, SR og ZA. Det bemærkes i den forbindelse, at der var dobbeltlønning fra 1. juni 2000 til 15. august 2000 som følge af SRs fratrædelse og LAs tiltrædelse. SRs bistod med oplæringen af LA i den pågældende periode. SR vil afgive vidneforklaring i sagen. Vi vil forsøge at indhente en "skriftlig vidneforklaring" fra LA. De samlede udbetalte lønninger udgjorde i alt USD 19.749, hvilket til den daværende kurs på 7,2 udgjorde kr. 142.192. Lønnen udgør således stort set hele det af Landsskatteretten skønnede beløb på kr. 150.000. Dette på trods af de skønnede udgifter på kr. 150.000 skal dække samtlige udgifter til Moskva-kontoret.

Det må derfor have formodningen for sig, at der er afholdt yderligere udgifter til kontorhold.

Til sammenligning havde H1.2 ApS i 2000, jf. årsregnskabet, følgende driftsomkostninger:

Lønomkostninger

DKK

564.615

Administrationsomkostninger

DKK

1.653.361

Total driftsomkostning

DKK

2.217.976Administrationsudgifterne udgjorde i alt kr. 1.653.361, fordelt med kr. 513.335 til Moskva, mens kr. 1.140.026 til Danmark.

Eftersom de totale driftsomkostninger uden Moskva-lønninger udgjorde 2.217.976, udgjorde den del, der vedrørte Danmark i alt kr. 1.704.641 (kr. 2.217.976 - kr. 513.335). Der var tre mennesker ansat på kontoret, hvilket medfører, at der til sammenligning blev afholdt driftsomkostninger med kr. 568.213 pr/ansat (kr. 1.704.641/3).

Til sammenligning var der kun 2 ansatte på Moskva-kontoret og her udgjorde de samlede driftsomkostninger i alt kr. 513.335, hvilket medfører, at der blev afholdt driftsomkostninger på i alt kr. 256.667 pr/ansat (kr. 513.335/2). Det var således markant billigere at drive kontoret i Moskva.

Det var af stor forretningsmæssigt betydning for H1.2 ApS at have et lokal placeret kontor i Moskva.

Moskva-kontoret forestod bl.a.:

-

Servicering af kunder, eksempelvis i forbindelse med indfortoldning, tolddokumenter, veterinærcertifikater m. m..

-

Indkassering af kontantbetalinger, som var nødvendigt grundet de restriktioner der var i det Russiske bankvæsen på daværende tidspunkt

-

Indsalg og penetrering af nye kunder

-

Håndtering af reklamationer

-

Tilbagemelding til DK kontor omkring nye produkter på markedet, prissætning m. m.

-

Assistance til DK kontor i forbindelse med visa-ansøgninger

-

Repræsentation i forhold til kunderneDertil kommer at personlig kontakt til kunderne var særdeles vigtigt og et uundværligt salgsoptimeringselement. Alternativet til et kontor i Moskva, ville have været en ekstra ansat på Danmark kontor, således at der blev frigivet ressourcer til på eller mindre fuldtid at have en mand i Moskva. Denne løsning vil have været betydelig dyrere for H1.2 ApS, ligesom fordelen ved at have en der kunne sproget og kendte kulturen vil være gået tabt.

Begrundelsen for, at de enkelte afholdte udgifter ikke har kunnet dokumenteres er, at den kontoransvarlige på Moskva-kontoret hver måned fremsendte en bogføringsliste "Stock list" til kontoret i Danmark. De underliggende bilag forblev arkiveret på kontoret i Moskva. I forbindelse med H1.2 ApS konkurs, spurgte LA kurator, om hun skulle sende disse bilag til kurator, hvilket kurator ikke mente, var nødvendigt. Som følge heraf gik de underliggende bilag tabt, hvorfor sagsøger ikke er i besiddelse af yderligere dokumenterer end de disse "Stock lists" og kontospecifikation "Moskva kontorhold" konto 3680.

Det gøres gældende, at udgiften til kontorhold i Moskva på i alt kr. 513.335 må anses for sandsynliggjort, hvorfor der ikke er grundlag for at forhøje H1.2 ApSs indkomst hermed. Der bør under alle omstændigheder indrømmes et større fradrag end de kr. 150.000, som Landsskatteretten har anerkendt.

Ad udlodning fra H1.1.1x ApS:

Det bestrides, at der er grundlag for den foretagne maskeret udlodning på kr. 120.000.

..."

H1.1 ApS (tidligere benævnt "H1.1.1x ApS) har i påstandsdokument af 4. september 2012 anført følgende:

"...

at de af sagsøger afholdte udgifter er fradragsberettigende udgifter i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet disse er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten hos sagsøger,

idet udgifterne i 2000 til vurderingsrapporten alene blev afholdt til brug for udarbejdelse af sagsøgers årsregnskab,

idet udgifterne til rejseudgifter i 2001 skyldtes, at BA og LA førte tilsyn med sagsøgers aktiviteter i Skt. Petersborg, idet udgifterne til rejseforsikring i 2001 for KL skyldtes, at han udførte tilsynsarbejde for sagsøger i Skt. Petersborg,

idet udgifterne afholdt til administrationshonorar i 2001 til H1 ApS er afholdt til BA og LAs leverandørbesøg samt især tilsyn med H1.1.2 ApS, og dermed er afholdt i sagsøger interesse,

idet udgifterne i 2001 afholdt til advokat er afholdt i forbindelse med, at sagsøger forsøgte at inddrive sit tilgodehavende hos H1.2 ApS under konkurs.

..."

Sagsøgte har i påstandsdokument af 11. september 2012 anført følgende:

"...

Anbringender

Nærværende sag drejer sig overordnet om, hvorvidt H1 ApS og H1.1.1x ApS er berettiget til at foretage (yderligere) fradrag for en række påståede driftsudgifter, opgørelse at sagsøgernes (sambeskatnings)indkomster, og hvorvidt en række af de påståede driftsudgifter skal anses for maskeret udlodning til selskabernes (ultimative) eneanpartshaver, A.

Til støtte for påstanden om frifindelse gøres det overordnet gældende, at sagsøgerne ikke har løftet bevisbyrden for, at de er berettigede til at få (yderligere) fradrag for de påståede driftsomkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det påhviler sagsøgerne at godtgøre, at betingelserne for at foretage fradrag er opfyldt, jf. f.eks. SKM2004.162.HR Denne bevisbyrde har sagsøgerne ikke løftet:

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fradrages ved indkomstopgørelsen. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelse af indkomsten, og udgiftsafholdelsen må ikke være af privat karakter.

Endelig gøres det til støtte for påstanden om frifindelse overordnet gældende, at A skal beskattes af maskeret udlodning for så vidt angår udgifter, der må anses for at være afholdt i hendes interesse eller i øvrigt at have passeret hendes økonomi, jf. ligningslovens § 16A.

1. De enkelte poster

1.1 H1 ApS - A:

A var i de omhandlede indkomstår 2000 og 2001 ejer samtlige anparter i H1 ApS, og dermed også ultimativ anpartshaver i H1 ApSs datterselskaber H1.1.1x ApS (nu H1.1 ApS) og H1.2 ApS (nu opløst ved konkurs).

I indkomståret 2000 var H1 ApS sambeskattet med H1.2 ApS.

I Indkomståret 2001 var H1 ApS sambeskattet med H1.1.1x ApS (nu H1.1 ApS).

1.1.1 Indkomstårene 2000 og 2001 - Advokatudgifter

H1 ApS har i indkomstårene 2000 og 2001 fratrukket advokatudgifter på henholdsvis kr. 17.336 og kr. 41.257,-.

Der er ikke fremlagt dokumentation vedrørende udgifterne på kr. 17.336,- for 2000, og allerede af den grund er H1 ApS ikke berettiget til fradrag. Det er derudover udokumenteret, hvilke arbejder advokatudgiften skulle dække over, herunder om arbejdet angår H1 ApS, hvorfor der også af den grund ikke er grundlag for at indrømme fradragsret.

Som dokumentation for udgiften på kr. 41.257,- i 2001 er der fremlagt fakturaer 01-2701 (bilag 8), der angiver at vedrøre " Generel selskabssag" samt faktura 01-1575 (bilag 7), der angiver at vedrøre "Eurocard". I begge fakturaer er der henvist til "vedlagte specifikation". Disse specifikationer er imidlertid ikke vedlagt de pågældende fakturaer og sagsøgerne har ikke fremlagt de omtalte specifikationer. Det er derfor udokumenteret, hvilke konkrete arbejder fakturaerne dækker over.

Det er således ikke dokumenteret, at advokatudgifterne dels vedrører selskabet og dels udgør fradragsberettigede driftsomkostninger, jf. statsskattelovens § 6. Derfor er H1 ApS ikke berettiget til fradrag for udgifterne. Udgifterne må derimod anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af de pågældende beløb, jf. ligningslovens § 16A.

1.1.2 Indkomstårene 2000 og 2001 - Forsikringsudgifter

H1 ApS og H1.2 ApS har fradraget forsikringsudgifter i 2000 og 2001 med henholdsvis kr. 3.878 og kr. 13.440,- for en livsforsikring, som er tegnet til fordel for hovedanpartshaverens mand, BA. De samlede forsikringsudgifter er fordelt 30/70 mellem H1 ApS og H1.2 ApS og fradraget i selskaberne med tilsvarende fordeling.

Ifølge pensionsbeskatningslovens § 53A, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. stk. 2, er bidrag til livsforsikringer ikke omfattet af lovens kapitel 1, og kan derfor ikke fradrages ved indkomstopgørelsen. Udgifterne til livsforsikringen er derfor ikke fradragsberettiget i medfør af reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Udgifterne er endvidere ikke fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet der ikke er nogen umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgifter til en livsforsikring til BA og erhvervelsen af indkomst i H1.2 ApS.

Livsforsikringspræmier betalt for hovedanpartshaverens mand, der end ikke var ansat i selskaberne, kan ikke anses for afholdt i selskabernes interesse, og udgifterne er derfor heller ikke fradragsberettigede for selskaberne. Det er i den forbindelse uden betydning, om forsikringssummen helt eller delvist blev stillet til sikkerhed overfor selskabets bankforbindelse.

Det fremgår i øvrigt ikke af mailen af 4. juni 2010 fra Jyske Bank til BA (bilag 21), hvilken kredit livsforsikringen blev stillet til sikkerhed for, herunder hvem der hæftede for den pågældende kredit. Dertil kommer, at det er udokumenteret, hvad kreditten blev anvendt til.

Endelig gøres det gældende, at livsforsikringen ikke kan sidestilles med en erhvervsmæssig kautionspræmie, som kan være fradragsberettiget efter ligningslovens § 8, stk. 3, litra b. Det er i den forbindelse uden betydning, om forsikringen delvis er stillet til sikkerhed over for selskabets bankforbindelse. Hertil kommer, at det under alle omstændigheder er udokumenteret, hvilken konkret disposition sikkerhedsstillelsen knytter sig til.

H1 ApS er ikke således berettiget til fradrag for udgifterne. Udgifterne må derimod anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af de pågældende beløb, jf. ligningslovens § 16A.

1.1.3 Indkomstårene 2000 og 2001 - Lokaleudgifter og udgifter til vedligeholdelse

H1 ApS havde fradraget udgifter til lokaleomkostninger og udgifter til vedligeholdelse på henholdsvis kr. 76.747,- i indkomståret 2000 og kr. 216.428,- i indkomståret 2001, jf. herved opgørelsen i Landskatterettens kendelse for H1 ApS (bilag 2), s.10-12.

Landskatteretten indrømmede H1 ApS delvist fradrag for udgifterne, således at kr. 62.408,- i indkomståret 2000 og kr. 142.704,- i indkomståret - 2001 ikke blev godkendt som fradragsberettigede udgifter.

I H1 ApSs påstandsdokument, side 4, anerkendes det tilsyneladende for indkomståret 2000, at kr. 20.961,- (20.861,- + 100,-) ikke er fradragsberettigede, og for indkomståret 2001 anerkendes tilsyneladende, at kr. 10.134 (5.058,- + 5.076,-) ikke er fradragsberettigede.

Alle udgifterne vedrørte ejendommen ...1, som selskabet med overtagelsesdato I. april 2000 købte af hovedanpartshaveren, As, ægtefælle, BA. Ejendommen blev både før og efter overdragelsen beboet af BA og A, der som følge heraf blev beskattet med værdien af fri bolig.

Af landskatterettens kendelse vedrørende H1 ApS (bilag 2), side 10-14, fremgår, at de udgifter der ikke er anerkendt fradragsret for blandt andet angår forbrugsudgifter eller andre private udgifter, eksempelvis vinduespolering og udgifter til Falck. Samtidig mangler en række udgifter dokumentation i form af underliggende bilag, eksempelvis bogføringsbilag 475 "omk. vedrørende hus" på kr. 66.801,-. For så vidt angår udokumenterede udgifter, er der allerede på grund af den manglende dokumentation ikke fradragsret.

Forbrugsudgifterne og de øvrige private udgifter er ikke omfattet af "fri bolig" beskatningen, men er derimod betaling af hovedanpartshaverens private udgifter, og dermed maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16A.

De pågældende udgifter er således heller ikke fradragsberettigede for selskabet, maskeret udlodning til A åbenbart er selskabets indkomsterhvervelse uvedkommende. Der kan derfor ikke indrømmes yderligere fradrag end de af Landsskatteretten allerede indrømmede.

Den af sagsøgerne fremlagte lejekontrakt (bilag 22) indgået mellem H1 ApS og A samt Ba er dateret den 1. januar 2003, hvorimod nærværende sag omhandler udgifter fradraget i selskabet i indkomstårene 2000 og 2001, hvorfor lejekontrakten allerede af den grund ikke udgør dokumentation for selskabets eventuelle betalingsforpligtelse.

Samtidig har sagsøgerne oplyst, at der ikke findes en lejekontakt for de i sagen omhandlede indkomstår. Der findes således ingen dokumentation for, at H1 ApS skulle betale de omtvistede beløb for sagsøgeren og hendes ægtefælle.

Sagsøgernes anbringende om, at lejekontrakten af SKAT kunne have været korrigeret til markedsvilkår er forkert allerede fordi, der ikke fandtes en lejeaftale for de omhandlede indkomstår, jf. i øvrigt 2003-lejekontrakten (bilag 22), s. 2, hvoraf fremgår, at denne først var gældende pr. 1. januar 2003.

H1 ApS er således ikke berettiget til fradrag for udgifterne på kr. 62.408,- i indkomståret 2000 og kr. 142.704,- i indkomståret 2001. Udgifterne må derimod anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af de pågældende beløb, jf. ligningslovens § 16A.

1.1.4 Indkomståret 2000 - Småanskaffelser

H1 ApS har i indkomståret 2000 fratrukket udgifter til småanskaffelser på i alt kr. 14.183,-, hvilket svarede til 30 % af kr. 47.275,-. De resterende 70 % blev fratrukket i H1.2 ApS.

SKAT godkendte ikke fradrag for beløbet på kr. 14.183,-, hvorfor H1 ApS fik forhøjet sin indkomst.

Landsskatteretten nedsatte forhøjelsen til kr. 3.360,-, hvilket svarer til 30 % af en udgiftspost på kr. 11.200,-.

Udgiftsposten på kr. 11.200,- var fordelt med kr. 8.000,- på det interne bogføringsbilag 308 (bilag 10) og kr. 3.200,- på det interne bogføringsbilag 496 (bilag 11).

Dokumentationen i disse (bilag 10 og 11) består alene i checkkopier uden underliggende fakturaer og uden angivelse af hvad posteringerne vedrører. Der kan af den grund ikke indrømmes driftsomkostningsfradrag for udgifterne, og udgifterne må anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af kr. 3.360,-, jf. ligningslovens § 16A.

1.1.5 Indkomståret 2000 - Renteudgifter

H1 ApS har i indkomståret 2000 fratrukket en post med renteudgifter med i alt kr. 163.935,-, hvilket beløb ikke er blevet godkendt som fradragsberettiget, hvorfor selskabets indkomst er blevet forhøjet med det pågældende beløb.

Det er udokumenteret, hvad posten på kr. 163.935,- præcist indeholder, idet der ikke foreligger dokumentation eller bilag for (alle) de underliggende poster.

I indkomståret 2000 er der for H1 ApS indberettet renteudgifter af bankgæld med kr. 20.742,- og indberettede prioritetsrenter på realkreditlån med kr. 71.920,-. Disse indberettede renteudgifter er anerkendt som fradragsberettigede, jf. i det hele Landsskatterettens kendelse (bilag 2), side 16-17.

Sagsøgerne gør dog gældende, at renteudgifterne af bankgæld med kr. 20.742,- og renterne fra realkreditlån ikke er fratrukket i beløbet på kr. 163.935,-. Hertil bemærkes, at den af sagsøgerne udarbejdede oversigt, som er gengivet i Landskatterettens kendelse, side 16, ikke indeholder en post med bankgæld, endsige bankgæld på kr. 20.742,-. Denne post kan således ikke være med i beløbet på kr. 163.935,-, men da beløbet er indberettet må det have formodningen imod sig, at der ikke allerede er givet fradrag for beløbet. Oversigten indeholder ej heller en post med realkreditrenter på kr. 71.920,-, og det må som udgangspunkt have formodningen mod sig, at der ikke allerede er givet fradrag for de indberettede realkreditrenter.

De fremlagte bilag (23d-23q) vedrørende selskabets gæld til Realkredit Danmark A/S dokumenterer ikke, at beløbet på kr. 71.920,- allerede helt eller delvist skulle være medtaget i opgørelsen på i alt kr. 163.935,- eller den underliggende post "Prioritetsrenter Realkredit Danmark" på kr. 86.222,-. Bilagene (23d-23q) indeholder samtidig ingen oversigt eller lignende over, hvad selskabet i indkomståret samlet har betalt til Realkredit Danmark A/S eller, hvordan fordelingen mellem renter og afdrag har været vedrørende dette udokumenterede samlede beløb.

Endelig kan oversigten i selskabets bogføring (bilag 23d) ikke afstemmes med faktisk foretagne betalinger gengivet på selskabets kontoudtog (bilag 23q).

Det er således både uklart og udokumenteret, hvordan sagsøgerne har bogført og fradraget renteudgifter, og uregelmæssigheder herom skærper sagsøgernes bevisbyrde for, at der skal indrømmes (yderligere) fradrag.

Sagsøgerne har således ikke løftet denne skærpede bevisbyrde for, at H1 ApS skal indrømmes (yderligere) fradrag vedrørende de to beløb på kr. 20.742,- og kr. 71.920,-.

H1 ApS har i indkomståret 2000 fradraget yderligere påståede renteudgifter, herunder til hovedanpartshaveren, A, og dennes moder, CA.

H1 ApS har i sit påstandsdokument, side 6, anerkendt manglende fradragsret for kr. 14.302,-, som vedrørte afdrag på lån og ikke renter. Yderligere har H1 ApS anerkendt manglende fradragsret for kr. 21.000,-, vedrørende udgifter bogført som tinglysningsudgifter, jf. bogføringskonto for amortisering af kurstab mv. (bilag 23o). Således skal selskabet under alle omstændigheder forhøjes med disse to beløb.

Renteudgifter er fradragsberettigede med hjemmel i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, hvis gældsforholdet indeholder en retlig bindende forpligtelse til såvel at betale en gæld som til at forrente denne, jf. f eks. Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit A.E.1.1.

Der er ikke fremlangt dokumentation for gældsforholdet eller rentebetalingerne til CA i form af underliggende låneaftale, og sagsøgerne har oplyst, at der ikke findes en sådan låneaftale. Samtidig er det udokumenteret, om der er afdraget på gælden.

Til dokumentation for låneforholdet mellem H1 ApS og CA er fremlagt kopier af bankkontoudtog (bilag 23t og bilag 23u), hvoraf fremgår, at CA har overført kr. 500.000,- til H1 ApS den 13. august 1999, og at beløbet blev modtaget af H1 ApS den 16. august 1999.

Yderligere er der fremlagt indkomst- og formueopgørelse fra CA for indkomståret 1999 (bilag 23v), hvoraf fremgår, s. 3, at CA havde et udlån til H1 ApS på i alt kr. 522.500,-, og at kr. 22.500,- udgjorde renter. Videre fremgår det af opgørelsen af ansvarlig lånekapital (bilag 23c) påført teksten "... fra CA".

Hertil bemærkes, at det fremgår af bilagene, at der ikke blev betalt de opgjorte renter på kr. 22.500,- af det påståede lån i indkomståret 1999, idet der i renteopgørelsen for indkomståret 2000 er beregnet renter med kr. 23.513,- på baggrund af en saldo på kr. 522.500,-. Samtidig er det udokumenteret, at der er betalt renter med kr. 23.513,- af det påståede lån i indkomståret 2000.

Der kan som udgangspunkt ikke indrømmes fradragsret for renteudgifter, hvis renteudgifter for tidligere indkomstår i samme gældsforhold ikke er betalt inden udgangen af indkomståret, jf. ligningslovens § 5, stk. 8, 1. pkt., hvorfor der også af denne grund ikke er fradragsret for den påståede renteudgift på kr. 23.513,-.

I relation til den påståede gæld til A, er der alene fremlagt et internt bogføringsbilag (bilag 23r), hvoraf fremgår en debitering af et rentebeløb på kr. 28.200,- på en konto benævnt "Rente, anpartshaver". Der er ikke fremlagt underliggende dokumentation, hverken i form af låneaftale eller dokumentation for gældens eksistens og størrelse, hvorfor bevisbyrden for at der er tale om en fradragsberettiget udgift, ikke er løftet.

Sagsøgeren har ikke fremlagt dokumentation vedrørende den øvrige del af de ikke anerkendte renteudgifter, hvorfor der allerede af den grund ikke kan indrømmes yderligere fradrag, jf statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

De ikke fradragsberettigede udgifter på kr. 163.935,- må anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af kr. 163.935,-, jf. ligningslovens § 16A.

1.1.6 Indkomståret 2001 - Autoudgifter

H1 ApS har i indkomståret 2001 fradraget autoudgifter på kr. 90.237,-fordelt med kr. 89.778,- vedrørende "ekstraordinær leasingydelse" og for kr. 459,- vedrørende "L´easy".

Der er ikke redegjort for den ekstraordinære leasingydelses erhvervsmæssige karakter i hverken leasingaftalen (bilag 36) eller fakturaen (bilag 24), og udgiften til L´easy er udokumenteret.

Bevisbyrden for at der var tale om fradragsberettigede udgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er dermed ikke løftet af sagsøgerne.

Udgifterne må anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af kr. 90.237,-, jf. ligningslovens § 16A.

1.1.7 Indkomståret 2000 - Forhøjelser af sambeskatningsindkomst med H1.2 ApS

Forhøjelserne vedrørende H1 ApS sambeskatningsindkomst med H1.2 ApS i indkomståret 2000 er for sammenhængens og overskuelighedens skyld behandlet særskilt nedenfor, afsnit 1.2 - 1.2.8, hvortil henvises.

1.1.8 Indkomståret 2001 - Udlodning fra H1.1.1x ApS (nu H1.1 ApS)

H1.1.1x ApS har i indkomståret 2001 fradraget udgifter med kr. 170.000,- vedrørende administrationshonorar for arbejde udført af moderselskabet H1 ApS.

Ved transaktioner mellem interesseforbundne parter skal transaktionerne ske på armlængdevilkår, jf ligningslovens § 2, stk. 1.

SKAT har ikke anset beløbet på kr. 170.000,- for værende afholdt på armlængdevilkår, og har derfor skønsmæssigt kun anerkendt fradragsret med kr. 50.000,- vedrørende denne udgiftspost. Som følge heraf har H1.1.1x ApS fået forhøjet sin skatteansættelse for indkomståret 2001 med kr. 120.000,-, hvilket beløb samtidig er anset for maskeret udlodning til H1 ApS, jf. ligningslovens § 16a og selskabsskattelovens § 8.

Som ligeledes nævnt nedenfor under pkt. 1.3.2 havde H1.1.1x ApS ingen ansatte, og selskabets aktivitet bestod primært i at eje kapitalandele i H1.1.2. Derudover bestod aktiviteten i selskabet i det pågældende indkomstår alene i udstedelse 6 af fakturaer til 4 forskellige kunder samt 3 vareindkøb. Det har derfor formodningen imod sig, at moderselskabet H1 ApS i den forbindelse skulle have leveret ydelser til H1.1.1x ApS til en værdi af kr. 170.000,-. Dertil kommer, at der ikke er fremlagt dokumentation for udgiften, værdien af denne eller for hvilket arbejde H1 ApS skulle have udført for H1.1.1x ApS.

Endelig er der ikke fremlagt en administrationsaftale eller lignede mellem H1 ApS og H1.1.1x ApS.

Sagsøgerne har således ikke løftet bevisbyrden for, at H1.1.1x ApS skal have yderligere fradrag for administrationshonorar end det af SKAT skønsmæssigt indrømmede fradrag på kr. 50.000,-.

Således skal forskelsbeløbet/overprisen på kr. 120.000,- anses for maskeret udlodning til H1 ApS, jf. ligningslovens § 16a og selskabsskattelovens § 8.

1.2 H1 ApSs sambeskatningsindkomst med H1.2 ApS - A

H1 ApS var i indkomståret 2000 sambeskattet med H1.2 ApS, hvorfor en række forhøjelser foretaget overfor H1.2 ApS (efter dette selskabs opløsning ved konkurs, jf. 1.2.1) skal prøves i nærværende sag i relation til opgørelsen af H1 ApSs sambeskatningsindkomst for indkomståret 2000.

1.2.1 Gyldigheden af SKATs afgørelse vedrørende indkomståret 2000

Det gøres overordnet gældende, at SKATs afgørelse af 14. september 2004 (bilag 27) om manglende fradragsret/forhøjelse af H1.2 ApSs skattepligtige indkomst i indkomstårene 2000 og 2001 er gyldig.

H1.2 ApS blev opløst ved konkurs den 23. marts 2004, hvilken dato således tidsmæssigt lå forud for SKATs afgørelse af 14. september 2004 (bilag 27).

Afgørelsen af 14. september 2004 (bilag 27) påvirker/konsekvensændrer sambeskatningsindkomsten i indkomståret 2000 tilsvarende overfor H1 ApS. Yderligere påvirker/konsekvensændrer forhøjelserne i afgørelsen af 14. september 2004 (bilag 27) forhøjelserne i indkomståret 2000 om maskeret udlodning til selskabernes (ultimative) anpartshaver, A.

Det forhold at H1.2 ApS var opløst på tidspunktet for SKATs afgørelse om forhøjelse af selskabets skattepligtige (sambeskatnings)indkomst, medfører ikke at der ikke på baggrund af afgørelsen kan foretages ligningsmæssige efterreguleringer af selskabets indkomst i forbindelse med regulering af sambeskatningsindkomsten i H1 ApS, jf. herved UfR2004.1065.H (SKM2004.108.HR) og princippet i selskabsskattelovens § 33.

Således bestrides det af sagsøgerne anførte om, at SKATs afgørelse af 14. september 2004 (bilag 27) om forhøjelse af indkomsten for H1.2 ApS er ugyldig.

Yderligere gøres det gældende, at selv hvis afgørelsen om forhøjelsen af indkomsten for H1.2 ApS måtte være ugyldig, så er afgørelsen om forhøjelse af As aktieindkomst ikke dermed også ugyldig. Såfremt SKAT konstaterer, at der er sket maskeret udlodning fra et selskab til en hovedanpartshaver, er SKAT således berettiget til at forhøje hovedanpartshaverens indkomst, uanset om selskabet er opløst.

Endelig bemærkes, at der er intet retssikkerhedsmæssigt betænkeligt er ved ovenstående retstilstand, idet sagsøgerne jo netop i nærværende sager fuldt ud får prøvet de ændringer, som afgørelsen overfor H1.2 ApS (bilag 27) har givet anledning til i forhold til sagsøgernes skatteansættelser.

1.2.2 Indkomståret 2000 - Debitering af varer på varesalgskonto og varelagerkonto

Nærværende punkt vedrører fradrag for 2 overordnede beløb; kr. 5.050.364,- og kr. 1.976.506,-, som for overskuelighedens skyld behandles hver for sig. Samlet udgør de to nævnte beløb i alt kr. 7.026.870,-.

H1.2 ApS er vedrørende indkomståret 2000 blevet nægtet fradrag for kr. 7.026.870,- (begge ovennævnte beløb), og således er sambeskatningsindkomsten med H1 ApS blevet forhøjet tilsvarende. Samtidig er A blevet beskattet af maskeret udlodning af beløbet på kr. 1.976.506,- samt af en del (kr. 1.210.244,) af beløbet på kr. 5.050.364,-.

Kr. 5.050.364,-:

Del I - kr. 3.840.130,-

H1.2 ApS foretog i indkomståret 2000 debiteringer af selskabets varesalgskonto (dvs. tilbageførsel af (tidligere) solgte varer) med to beløb; kr. 3.614.122,- og kr. 226.008,- svarende til i alt kr. 3.840.130,-.

Varesalgskontoen er fremlagt i sagen som bilag D.

De to debiteringer (tilbageførsler af (tidligere) solgte varer) skete ifølge selskabs bogføring på baggrund af bogføringsbilag 1452 (bilag G). Bogføringsbilag 1452 (bilag G) var ligeledes anført som baggrund for yderligere en debitering af selskabets varelagerkonto (dvs. indkøbte varer, lagt på lager) med kr. 1.210.244,-.

Varelagerkontoen er fremlagt i sagen som bilag F.

Ovennævnte 3 debiteringer kan opgøres således:

Debitering af varesalgskonto kr.

3.614.122,00

Debitering af varesalgskonto kr.

226.008,00

Debitering af varesalgskonto i alt kr.

3.840.130,00

Debitering af varelagerkonto kr.

1.210.244.00

Debiteringer i alt

kr. 5.050.374,00Beløbsforskellen på kr. 5.050.364,- og kr. 5.050.374,- er opstået som følge af skrivefejl, og vil ikke blive behandlet nærmere.

Sagsøgerne har under sagen anerkendt, at der har været en række fejl i bogføringen for H1.2 ApS, jf. eksempelvis påstandsdokumentet for H1 ApS, side 10.

Videre har sagsøgerne anerkendt, at der ikke var grundlag for at tilbageføre (tidligere foretagne) salg i H1.2 ApS med i alt kr. 3.840.130,-. Det er således anerkendt, at ovennævnte 2 debiteringer af selskabets varesalgskonto (tilbageførsler af (tidligere) foretagne salg) på kr. 3.614.122,- og kr. 226.008,- ikke var korrekte.

I den forbindelse har sagsøgerne anerkendt, at H1.2 ApS skal have forhøjet sin (sambeskatnings)indkomst med kr. 3.840.130,-, jf. eksempelvis påstandsdokumentet for H1 ApS, side 11.

Sagsøgerne har imidlertid samtidig gjort gældende, at der i denne forhøjelse på kr. 3.840.130,- skal gives et fradrag på kr. 2.658.015,-, hvorefter forhøjelsen på dette punkt alene skal udgøre kr. 1.182.115,-.

Sagsøgte er uenig i, at der skal gives et fradrag på kr. 2.658.015,- - eller noget andet beløb - i den nu erkendte forhøjelse på kr. 3.840.130,-.

De ukorrekte debiteringer af selskabets varesalgskonto (tilbageførsler af (tidligere) foretagne salg) vedrørte H1.2 ApSs salg af vietnamgrise til selskabets kunder. Til dokumentation herfor har sagsøgerne fremlagt salgsfakturaer fra H1.2 ApS (bilag 29a, 29b og 30), hvilke salgsbilag er uomtvistede i sagen. Sagsøgte er således enig i, at H1.2 ApS har foretaget de pågældende salg, hvilket i øvrigt er baggrunden for, at salgene ikke skulle tilbageføres, hvilket igen var baggrunden for forhøjelsen på kr. 3.840.130,-.

Sagsøgernes argumentation om at H1.2 ApS skal have (yderligere) fradrag i forbindelse med disse salg, er udokumenteret, idet der ikke er fremlagt fakturakopier for selskabets indkøb af vietnamgrise.

Da købsfakturaerne ikke er fremlagt i sagen, har sagsøgerne ikke dokumenteret, hvornår, hvordan, af hvem, til hvilken pris og på hvilke vilkår de pågældende vietnamgrise blev erhvervet. Dermed har sagsøgerne ikke dokumenteret, at udgifterne til indkøb af vietnamgrise ikke allerede er fratrukket i selskabet indkomst, eventuelt i tidligere eller senere (hvis købet skete på kredit, hvilket ligeledes er udokumenteret) indkomstår.

Det fremgår af den i sagen fremlagte varekøbskonto (bilag 25a), at der i indkomståret 2000 (ultimo) havde været indkøbt varer for i alt kr. 31.724.560,75. Der har således været indkøbt varer i indkomståret 200, der langt overstiger de af sagsøgerne påståede udgifter til indkøb af vietnamgrise. Der er derfor rigeligt plads til, at indkøb af vietnamgrise allerede kan være bogført som varekøb - og dermed allerede fratrukket - i H1.2 ApS skattepligtige indkomst i indkomståret 2000, såfremt vietnamgrisene måtte være købt i dette indkomstår, hvilket i øvrigt er udokumenteret.

Samtidig har der som erkendt af sagsøgerne været omfattende uregelmæssigheder i selskabets bogføring, hvilket skærper sagsøgernes bevisbyrde for, at der skal indrømmes (yderligere) fradrag for indkøb af vietnamgrise, if. eksempelvis SKM2002.487.HR Sagsøgerne har ikke løftet denne bevisbyrde, endsige sandsynliggjort, at udgifterne til vietnamgrise ikke allerede er fradraget i H1.2 ApSs skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 (eller tidligere/senere indkomstår).

Dertil kommer, at sagsøgerne løbende har afgivet skiftende forklaringer om baggrunden for de i H1.2 ApS foretagne debiteringer/fradrag. Således har selskabets revisor eksempelvis oplyst SKAT, at hele beløbet på kr. 5.050.364,- vedrørte varekøb, selvom det nu har vist sig, at en væsentlig del af beløbet - kr. 3.840.130,- - vedrørte varesalg, jf. herved SKATs afgørelse (bilag 27), side 15. Skiftende forklaringer skærper bevisbyrden yderligere og svækker troværdigheden af sagsøgerens nu foreliggende forklaringer på de omtvistede forhold, hvorfor der må stilles betydelige krav til den dokumentation, som sagsøgerne påberåber sig, at der skal indrømmes (yderligere) fradrag på baggrund af.

I øvrigt bemærkes, at selvom H1.2 ApS måtte have haft udgifter til køb af grise, er dette ikke ensbetydende med, at selskabet skal indrømmes et fradrag, når udgiften ikke kan dokumenteres, ff. herved princippet i eksempelvis TfS1998.447.V.

Selv hvis H1.2 ApS måtte skulle indrømmes et (yderligere) fradrag for indkøb af vietnamgrise, er det under alle omstændigheder udokumenteret hvilket beløb der i givet fald skal gives fradrag for, og udgangspunktet er derfor ifølge princippet i eksempelvis TfS1998.447.V, at der ikke skal indrømmes noget fradrag. Dette må i særlig grad gøre sig gældende i en sag som den foreliggende, hvor det tilmed er usikkert, om fradraget allerede er foretaget.

Sagsøgerne påstår, at de pågældende indkøb af vietnamgrise skete ved betaling af i alt kr. 3.420.000,- (USD 475.000,).

Til dokumentation for disse betalinger er fremlagt en række overførselsbilag fra H1.2 ApSs bankkonto i Jyske Bank (bilag 17a-17d). Af disse overførselsbilag fremgår, at H1.2 ApS til G22 har overført USD 100.000,- den 24. oktober 2000, USD 100.000,-den I. november 2000 og USD 140.000,- den 17. november 2000,-. H1.2 ApS overførte den 12. december 2000 yderligere USD 100.000,- til G2. Således har selskabet fremlagt overførselsbilag for i alt USD 440.000,-.

De resterende USD 35.000,- blev ifølge sagsøgerne bogført via BAs (hovedanpartshaverens ægtefælles) mellemregningskonto med H1.2 ApS. Sagsøgerne har til dokumentation herfor fremlagt udskrift af den pågældende mellemregningskonto for oktober 2000 (bilag 28a) og for november 2000 (bilag 28b). Af disse mellemregningskontoudskrifter (bilag 28a og 28b) fremgår, at der den 22. oktober 2000 er bogført en kontanthævning på USD 20.000,-, at der den 24. oktober 2000 er bogført en kontanthævning på USD 5.000,-, og at der den 20. november 2000 er bogført en kontanthævning på USD 10.000,-.

Der er ikke fremlagt en eneste underliggende faktura for hverken de betydelige kontantoverførsler til G22 eller hævningerne på BAs mellemregningskonto. Samtidig har sagsøgerne ikke - eventuelt fra de påståede leverandører/G22 - været i stand til at fremskaffe nogen form for dokumentation for udgifterne, endsige købsfakturaer.

Samtidig er der ikke fremlagt nogen dokumentation for ejer-, ledelses- eller øvrige selskabsforhold i relation til G22. De påståede leverandørers navne, CVR-nr. (eller lignede), adresser, mv. er således udokumenterede.

I øvrigt bemærkes, at selskabets første salg af vietnamgrise (bilag 29a) skete den 6. oktober 2000 imens den første betaling til G22 for påståede køb skete senere end salget; den 24. oktober 2000. Selskabets sidste salg af vietnamgrise skete den 29. november 2000 imens den sidste betaling til G22 for påståede køb af grise skete den 12. december 2000. Det ser således ud til, at H1.2 ApS har solgt grisene tidligere end de påståede købesummers betaling/påståede købstidspunkter.

Den af sagsøgerne fremlagte, påståede lagerliste over engagement med VV (bilag 16) er i realiteten en mellemregningskonto mellem H1.1.2 og VV, jf. herved udtrykkeligt overskriften på mellemregningskontoen (bilag 16): "Intercompany account H1.1.2/VV". Der er ikke fremlagt underliggende købsfakturaer til denne mellemregningskonto (bilag 16), hverken for så vidt angår H1.1.2, H1.2 ApS eller andre.

Mellemregningskontoen (bilag 16) viser i øvrigt tilsyneladende - såfremt den vedrører køb af vietnamgrisene, hvilket bestrides som udokumenteret - at disse blev købt af H1.1.2 og ikke H1.2 ApS. Der er ikke i denne forbindelse fremlagt dokumentation for VVs tilknytning til G22, og der er ej heller fremlagt dokumentation for, at H1.2 ApS skulle have købt vietnamgrisene af H1.1.2, endsige hvornår, hvordan og på hvilke vilkår dette i givet fald måtte være sket.

De af sagsøgerne fremlagte oversigter over bevægelser vedrørende påståede salg af vietnamgrise (bilag 26a og 26b) er ikke umiddelbart forståelige. Samtidig ses der ikke at være noget i disse bilag (26a og 26b), der dokumenterer, hvad der er solgt, hvornår, hvordan, til hvilken pris og på hvilke vilkår, og ikke mindst hvem der købte varer eller andet.

De af sagsøgerne fremlagte containerlister fra A/S G23 (bilag 14a - 141) dokumentere ingen forbindelse til H1.2 ApS eller andre selskaber, endsige dokumenterer, hvad der blev transporteret, til hvem og i hvilken anledning.

De af sagsøgerne fremlagte fotografier (bilag 13a-13c) dokumenterer på ingen måde, at H1.2 ApS har købt vietnamgrise, endsige hvornår, hvordan, af hvem, til hvilken pris og på hvilke vilkår.

På ovenstående baggrund gøres det gældende, at sagsøgerne ikke har løftet den skærpede bevisbyrde for, at H1.2 ApS skal have (yderligere) fradrag i den skattepligtige (sambeskatnings)indkomst for indkomståret 2000, hvorfor der ikke er grundlag for at tilsidesætte eller reducere den af SKAT foretagne forhøjelse vedrørende beløbet på kr. 3.840.130,-.

Forhøjelsen på kr. 3.840.130,- bevirker i indkomståret 2000 en tilsvarende forøgelse af selskabets sambeskatningsindkomst med H1 ApS.

Endelig bemærkes, at sagsøgerne under alle omstændigheder har erkendt, at der har været udeholdte indtægter i H1.2 ApS med kr. 1.182.105,- i forhold til den samlede forhøjelse på kr. 5.050.376,-. (Sambeskatnings)indkomsten skal derfor under alle omstændigheder mindst forhøjes med kr. 1.182.105,-.

Kr. 5.050. 364,-:

Del II - kr. 1.210.244,-

Som nævnt ovenfor, s. 11, foretog H1.2 ApS i indkomståret 2000 ligeledes en debitering på selskabets varelagerkonto (indkøbte varer, lagt på lager) med kr. 1.210.244,-.

I forbindelse med skattekontrollen bad SKAT om dokumentation for, hvilke varer der var indkøbt til en værdi af kr. 1.210.244,- og lagt på selskabets lager.

Det underliggende bilag for posteringen på varelagerkontoen (bilag F) var angivet til at være bogføringsbilag 1452 (bilag G).

Sagsøgerne har oplyst, at bogføringsbilag 1452 (bilag G) var en afslutningsdisposition, som viste, hvad der i regnskabsåret var sket med de indkøbte vietnamgrise. Dette bestrides som udokumenteret.

Det må under alle omstændigheder lægges til grund, at bogføringsbilag 1452 (bilag G) hverken helt eller delvist udgør dokumentation for indkøb af varer til kr. 1.210.244,-.

Samtidig var der ikke til bilaget knyttet andre bilag eller anden dokumentation for indkøbte varer.

Bogføringsbilag 1452 (bilag G) bærer overskriften "H1.1.1x ApS", hvorfor der allerede af den grund ikke ses at være nogen forbindelse mellem bogføringsbilaget og H1.2 ApS, endsige fradragsret for H1.2 ApS på baggrund af bogføringsbilaget.

Dertil kommer, at bogføringsbilaget (bilag G) er dateret den 14. juni 2004, hvorfor der ej heller ses at være nogen tidsmæssig sammenhæng til fradrag vedrørende indkomståret 2000.

I øvrigt bemærkes, at bilaget er påført nr. "1452" med håndskrift.

Således var der også i forhold beløbet på kr. 1.210.244,- betydelige uregelmæssigheder i H1.2 ApS bogføring, hvilket skærper sagsøgernes bevisbyrde for, at der skal indrømmes (yderligere) fradrag for beløbet, jf. eksempelvis SKM2002.487.HR

Dertil kommer, at sagsøgerne løbende har afgivet skiftende forklaringer om baggrunden for de i H1.2 ApS foretagne debiteringer/fradrag. Således har selskabets revisor eksempelvis oplyst SKAT, at hele beløbet på kr. 5.050.364,- vedrørte varekøb, selvom det nu har vist sig, at en væsentlig del af beløbet - kr. 3.840.130,- vedrørte varesalg, jf. herved SKATs afgørelse (bilag 27), side 15. Skiftende forklaringer skærper bevisbyrden og svækker troværdigheden af sagsøgerens nu foreliggende forklaring på de omtvistede forhold, hvorfor der må stilles betydelige krav til den dokumentation, som sagsøgerne påberåber sig, at der skal indrømmes (yderligere) fradrag på baggrund af.

Af bogføringsbilaget (bilag G) fremgår en opgørelse:

"...

Vareforbrug Porksides

USD

G22

340.000,00

G2

100.000,00

HB mlm 20+5+10

  35.000,00

 

475.000,00

"Varesalg Porksides"

501.960,00

Unimeat

31.390,11

Varelager Porksides 107.788 kg.

150.903,00

 

209.253,11


..."

Yderligere fremgik i højre side af bogføringsbilaget (bilag G):

"...

(2.726.800,00)

(802,000,00)

...

1.210.242,00

..."

Bogføringsbilaget (bilag G) dokumenterer således ikke, hverken indkøb af varer for kr. 1.210.244,- eller noget andet beløb. Ligeledes dokumenterer bogføringsbilaget (bilag G) ikke noget om, hvorfor beløbet på kr. 1.210.244,- er bogført som sket.

Under alle omstændigheder er der tale om et internt udarbejdet bogføringsbilag, som - særligt under de foreliggende omstændigheder - ikke kan tillægges nogen reel bevisværdi.

Sagsøgernes påstand om, at beløbet på kr. 1.210.244,- skulle udgøre en del af H1.2 ApS indkøb af vietnamgrise til en påstået værdi af kr. 3.420.000,- (USD 475.000,) er udokumenteret, såvel som indkøbet til den påståede værdi af kr. 3.420.000,- (USD 475.000,), der jo ligeledes er udokumenteret, jf. herved det ovenfor anførte, "kr. 5.050.364,- Del I".

På ovenstående baggrund gøres det gældende, at sagsøgerne ikke har løftet den skærpede bevisbyrde for, at H1.2 ApS skal have (yderligere) fradrag i den skattepligtige (sambeskatnings)indkomst for indkomståret 2000, hvorfor der ikke er grundlag for at tilsidesætte eller reducere den af SKAT foretagne forhøjelse på kr. 1.210.244,-.

Forhøjelsen på kr. 1.210.244,- bevirker i indkomståret 2000 en tilsvarende forøgelse af selskabets sambeskatningsindkomst med H1 ApS.

Da sagsøgerne ikke har fremlagt dokumentation for, hvilke varer der er indkøbt helt eller delvist med kr. 1.210.244,- må det lægges til grund, at beløbet er anvendt i hovedanpartshaveren, As, interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af beløbet som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16A.

Kr. 1.976.506,-:

H1.2 ApS foretog i indkomståret 2000 en postering på selskabets varelagerkonto på kr. 1.976.506,-, der reelt var et varesalg fratrukket som et varekøb, jf. herved Landsskatterettens kendelse vedrørende H1.2 ApS (bilag 3), side 4-5 og 11.

Sagsøgerne har også på dette punkt erkendt, at selskabets bogføring har været ukorrekt, hvilket som nævnt ovenfor skærper bevisbyrden for, at der skal indrømmes yderligere fradrag i denne sammenhæng.

Ved bogføringen af beløbet er der henvist til bogføringsbilag 1451 (bilag E). Dette bogføringsbilag er imidlertid et håndskrevet ark, der ikke dokumenterer et varekøb, og i øvrigt er svært gennemskueligt. Bogføringsbilaget bærer endvidere overskriften "H1.1.1x ApS", hvorfor forbindelsen til H1.2 ApS ikke er indlysende.

Sagsøgerne har ikke fremlagt dokumentation for varekøb svarende til beløbet på kr. 1.976.506,-, hvilket må skyldes, at der som anført af Landsskatteretten reelt var tale om et varesalg. Dette forekommer også at være i overensstemmelse med det sagsøgerne nu gør gældende under sagen.

Når de pågældende varesalg har været bogført som indkøbte varer, må det også lægges til grund, at der er givet fradrag for de pågældende "indkøb". Såfremt varerne ikke var indkøbt, kunne de jo ikke lægges på lageret.

I øvrigt bemærkes, at selskabets revisor ikke har kontrolleret varelagerets tilstedeværelse, jf. eksempelvis Landsskatterettens kendelse H1.2 ApS (bilag 3), side 6.

Sagsøgerne har således ikke løftet den skærpede bevisbyrde for, at der skal indrømmes yderligere fradrag i H1.2 ApS skattepligtige (sambeskatnings)indkomst.

Den manglende fradragsret i H1.2 ApS påvirker således også sambeskatningsindkomsten i H1 ApS, der skal forhøjes som sket med kr. 1.976.506,-.

Betaling for varer på kr. 1.976.506,- må således anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af beløbet, jf. ligningslovens § 16A.

1.2.3 Indkomståret 2000 - Restitutionsudgifter

I indkomståret 2000 er der fradraget kr. 28.807,-, som restitution i H1.2 ApS. Som dokumentation herfor er der fremlagt EDB-udskrift med titlen "G1" for perioden 17. december 1999 til 28. april 2000 (bilag 18), hvoraf fremgår, at der den 13. april 2000 er fratrukket beløbet på kr. 28.807,- under angivelse af teksten "Overført fra G18 i G5".

Der er således ikke fremlagt nogen underliggende dokumentation, som skulle kunne godtgøre, at udgiften er en for H1.2 ApS fradragsberettiget udgift, eller hvad udgiften vedrørte.

Den manglende fradragsret i H1.2 ApS påvirker således også sambeskatningsindkomsten i H1 ApS, der skal forhøjes som sket med kr. 28.807,-.

I mangel af dokumentation for udgiften må denne anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af kr. 28.807,-, jf. ligningslovens § 16A.

1.2.4 Indkomståret 2000 - Rejseudgifter

I indkomståret 2000 havde H1.2 ApS fratrukket i alt kr. 284.054,-vedrørende rejseudgifter.

I Landsskatterettens kendelse for H1.2 ApS (bilag 3), side 15, er der en opgørelse over, hvilke rejseudgifter SKAT ikke har anerkendt som fradragsberettigede. Det samlede beløb udgør kr. 42.976,-. Af dette beløb har Landsskatteretten anerkendt fradragsret for bilag 6362 med kr. 2.500,-, hvorefter det ikke fradragsberettigede beløb udgør kr. 40.476,-.

Til dokumentation for fradraget på kr. 40.476,- er der med bilag 19a-19f fremlagt de samme bilag, som var fremlagt for Landsskatteretten, og for samtlige poster gøres det gældende, at der ikke herved er fremlagt dokumentation for, at udgifterne vedrører rejser, der er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomst i H1.2 ApS. Der foreligger ingen dokumentation for, hvilke erhvervsmæssige rejser udgifterne skulle være afholdt i tilknytning til. Det er således ikke dokumenteret, at rejseudgifterne har nogen sammenhæng med indkomsterhvervelsen i H1.2 ApS, hvorfor udgifterne ikke er fradragsberettigede i dette selskab.

Der er således ikke grundlag for yderligere fradrag i beløbet på kr. 40.476,-

Den manglende fradragsret i H1.2 ApS påvirker således også sambeskatningsindkomsten i H1 ApS, der skal forhøjes som sket med kr. 40.476,-.

- Udgifterne må anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning med kr. 40.476,-, jf. ligningslovens § 16A.

1.2.5 Indkomståret 2000 - Konsulenthonorarer

H1.2 ApS har i indkomståret 2000 fratrukket et beløb på kr. 57.370,- under bilag 6431, hvilket bilag imidlertid ikke er fremlagt i sagen, hvorfor sagsøgerne allerede af den grund ikke har løftet bevisbyrden for, at der var tale om en fradragsberettiget udgift.

Beløbet er bogført med teksten "SE, konsulent". Ifølge sagsøgernes oplysninger i Landsskatterettens kendelse for H1.2 ApS (bilag 3), side 19, skulle der angiveligt være tale om assistance i forbindelse med udvikling af et projekt vedrørende produktion af ... i det russiske selskab, H1.1.2. H1.1.2 er et datterselskab til H1.2 ApSs søsterselskab H1.1.1x ApS (nu H1.1 ApS). Dette bestrides som udokumenteret.

I det omfang der som påstået af sagsøgerne er tale om udvikling af et nyt ... projekt, er der tale om en udvidelse af erhvervsvirksomheden, der ikke er fradragsberettiget for noget selskab, jf. statsskattelovens § 6. Dertil kommer, at udgifter afholdt i søsterselskabets datterselskabs interesser, ikke er en fradragsberettiget udgift i H1.2 ApS. Der er således intet grundlag for fradrag i H1.2 ApS.

Den manglende fradragsret i H1.2 ApS påvirker således også sambeskatningsindkomsten i H1 ApS, der tilsvarende skal forhøjes som sket med kr. 57.370,-.

Udgiften må under de foreliggende omstændigheder anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af kr. 57.370,-, jf. ligningslovens § 16A.

1.2.6 Indkomståret 2000 - Advokatudgifter

H1.2 ApS har i indkomståret 2000 fradraget advokatudgifter med i alt kr. 21.667,-, herunder kr. 15.681,-, som ikke er blevet godkendt som en fradragsberettiget udgift.

Som dokumentation for udgiften på kr. 15.681,- har sagsøgerne fremlagt en faktura fra advokatfirmaet R2 til H1 ApS (bilag 20) på i alt kr. 15.681,-.

H1 ApS har i sit påstandsdokument, side 16, anerkendt, at fakturaen til H1 ApS (bilag 20) ikke kunne fradrages i H1.2 ApS. Samme sted er det dog gjort gældende, at udgiften i stedet er fradragsberettiget i - H1 ApS, hvorfor der ikke skal ske forhøjelse af sambeskatningsindkomsten.

Sagsøgte gør heroverfor gældende, at udgiften hverken er fradragsberettiget i H1 ApS eller H1.2 ApS, og at betingelserne for at H1 ApS kan få genoptaget sine skatteansættelse i denne forbindelse ikke umiddelbart er opfyldt, da den ordinære ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, og da der i givet fald er tale om et glemt fradrag.

I fakturaen fra R2 (bilag 20) er der henvist til "vedlagte specifikation". Denne specifikation er imidlertid ikke vedlagt den pågældende faktura og sagsøgerne har ikke særskilt fremlagt denne. Det er derfor udokumenteret, hvilke konkrete arbejder fakturaen dækker over.

Det er således ikke dokumenteret, at advokatudgifterne vedrørte fradragsberettigede driftsomkostninger, jf. statsskattelovens § 6.

Derfor er hverken H1 ApS eller H1.2 ApS berettiget til fradrag for udgifterne.

Den manglende fradragsret for advokatudgiften på kr. 15.681,- i H1.2 ApS påvirker således også sambeskatningsindkomsten i H1 ApS, der tilsvarende skal forhøjes som sket med kr. 15.681,-.

Udgiften må samtidig anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af beløbet på kr. 15.681,-, jf. ligningslovens § 16a.

1.2.7 Indkomståret 2000 - Forsikringsudgifter

Der henvises i det hele til det ovenfor, pkt. 1.1.2, anførte om de 30 % af samme udgifter fratrukket i H1 ApS. Nærværende punkt vedrører således en udgift til BAs livsforsikring fratrukket med kr. 12.687,- i H1.2 ApS i indkomståret 2000.

Den manglende fradragsret for forsikringsudgiften på kr. 12.687,- i H1.2 ApS påvirker således også sambeskatningsindkomsten i H1 ApS, der tilsvarende skal forhøjes som sket med kr. 12.687,-.

Udgifterne må samtidig anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af beløbet på kr. 12.687,-, jf. ligningslovens § 16a.

1.2.8 Indkomståret 2000 - Kontorholdsudgifter

H1.2 ApS har i 2000 fratrukket i alt kr. 513.335,- vedrørende kontorholdsudgifter, herunder kr. 504.712,- vedrørende kontorhold i Rusland. Sagsøgerne har oplyst, at udgifterne skulle dække husleje, lønninger, udgifter til taxa, kontoromkostninger, registreringsomkostninger til myndighederne i Rusland mv.

Landskatteretten har skønnet, at H1.2 ApS har haft udgifter til kontorhold i Rusland og har herefter skønsmæssigt godkendt et fradrag på kr. 150.000,-.

Der foreligger ikke dokumentation for de fratrukne udgifter til kontorhold, herunder kontorhold i Rusland, hvorfor sagsøgerne allerede af den grund ikke har løftet bevisbyrden for, at der skal indrømmes yderligere fradrag for de påståede udgifter.

Der er alene fremlagt en række kassekladder over de påståede udgifter til kontorhold, og der kan ikke på dette grundlag indrømmes yderligere fradrag for de påståede udgifter end det skønsmæssige beløb på kr. 150.000,-, som Landskatteretten allerede har anerkendt fradragsret for.

Det er af sagsøgerne oplyst, at al bogføring for H1.2 ApS - der angiveligt befandt sig i Rusland - gik tabt i forbindelse med konkursen i H1.2 ApS, idet der imidlertid ikke er redegjort nærmere for bogføringens forsvinden. Hertil bemærkes under alle omstændigheder, at bogføringens eventuelle undergang, ikke ændrer på, at sagsøgerne har bevisbyrden for, at dokumentere eksistensen og størrelsen af de udgifter, som de påstår, der skal gives fradrag for.

Sagsøgernes redegørelse for omkostningsopdeling vedrørende kontorhold i Rusland udgør ikke dokumentation for, at der skal indrømmes fradrag for nogen udgift, endsige yderligere fradrag end det af Landsskatteretten skønnede.

Således skal H1.2 ApS skatteansættelse for indkomståret 2000 forhøjes som sket med kr. 363.335,- (513.335 - 150.000,-).

Det ikke fradragsberettigede beløb påvirker ligeledes og tilsvarende sambeskatningsindkomsten med H1 ApS med kr. 363.335,-.

Den del af udgifterne der ikke er givet fradrag for må samtidig anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af beløbet på kr. 363.335,-, jf. ligningslovens § 16A.

1.3 H1.1.1x ApS (nu H1.1 ApS) - Ikke fradragsberettigede udgifter og maskeret udlodning til A:

H1.1.1x ApS var i indkomståret 2001 sambeskattet med H1 ApS.

1.3.1 Indkomståret 2000 - Vurderingsrapport

H1.1.1x ApS har i indkomståret 2000 fradraget udgifter til en vurderingsrapport med kr. 29.754,-. Betalingen af udgiften skete fra selskabets bankkonto i Jyske Bank til IS, F1-Bank.

Sagsøgerne har oplyst, at udgiften udgør betaling for arbejde forbundet med selskabet R3s udarbejdelse af en vurderingsrapport (bilag B).

Ifølge vurderingsrapporten (bilag B), side 1-2, indeholder denne en vurdering af "H1.1.2 manufacturing facility". H1.1.2 er H1.1.1x ApSs datterselskab. På forsiden af vurderingsrapporten fremgår, at denne er udarbejdet for/fremsendt til H1.1 ApS-(binavn) med henblik på en koncernintern overdragelse. H1.2 ApS drev virksomhed under H1.1 ApS-(binavn), jf. eksempelvis fuldstændig rapport for H1.2 ApS (opløst) (bilag 5).

Videre fremgår det af vurderingsrapporten (bilag B), side 1, at den er fremsendt til ...2 i Danmark, hvilket var H1.2 ApSs (under konkurs) adresse, og ikke H1.1.1x ApS. Udgifterne til vurderingsrapporten angik derfor muligvis H1.2 ApS (under konkurs).

Under alle omstændigheder har H1.1.1x ApS (nu H1.1 ApS) ikke fremlagt den underliggende dokumentation for udgiftens erhvervsmæssige tilknytning i form af faktura fra betalingsmodtageren, hvorfor H1.1.1x ApS også af den grund ikke har løftet bevisbyrden for, at der var tale en fradragsberettiget udgift i selskabet.

1.3.2 Indkomståret 2001 - Rejseudgifter

H1.1.1x ApS har i indkomståret 2001 fratrukket kr. 137.794,- vedrørende rejseudgifter, fordelt med kr. 86.514,- for rejser vedrørende BA og kr. 51.280,- for rejser vedrørende LA.

Der er ikke fremlagt dokumentation for de påståede rejseudgifter.

H1.1.1x ApSs primære aktivitet bestod som nævnt ovenfor pkt. 1.1.8 og nedenfor pkt. 1.3.4 i at eje kapitalandele i H1.1.2. Selskabets aktivitet i indkomståret 2001 har derudover alene bestået i udstedelse af 6 fakturaer til 4 forskellige kunder samt 3 vareindkøb, hvorfor det udover at være udokumenteret tillige er usandsynligt, at selskabet i forbindelse med denne drift skulle have haft behov for at afholde rejseudgifter med kr. 137.794,-. Det bemærkes i øvrigt, at H1.1.1x ApS i indkomståret 2001 har fradraget udgifter vedrørende et administrationshonorar til H1 ApS for arbejde der påstås udført i det pågældende indkomstår af H1 ApSs for H1.1.1x ApS, jf. nærmere nedenfor pkt. 1.3.4. Også henset til dette administrationshonorar er det usandsynligt, at der i H1.1.1x ApS skulle have været afholdt så betydelige rejseudgifter, som selskabet har fradraget. I øvrigt havde selskabet ikke nogen ansatte, som rejserne kunne vedrøre.

Selv hvis BA og LA måtte have foretaget de påståede rejser, hvilket bestrides som dokumenteret, har sagsøgeren ikke løftet bevisbyrden for, at rejserne i givet fald var fradragsberettigede i H1.1.1x ApS. Der er således hverken fremlagt dokumentation for, at rejserne havde et erhvervsmæssigt formål eller, at det i givet fald erhvervsmæssige formål vedrørte H1.1.1x ApS.

Således har H1.1.1x ApS ikke løftet bevisbyrden for, at selskabet skal have fradrag for rejseudgifter, endsige rejseudgifter med kr. 137.794,-.

1.3.3 Indkomståret 2001 - Rejseforsikring

H1.1.1x ApS har i indkomståret 2001 fratrukket udgifter på kr. 20.748,- til en rejseforsikring tegnet for KL. KL var imidlertid ikke ansat i H1.1.1x ApS i 2001, men derimod i H1.1.1x ApSs datterselskab, H1.1.2.

Det har således formodningen imod sig, at rejseforsikringen var en for H1.1.1x ApS fradragsberettiget udgift.

Selv hvis KL som påstået af sagsøgeren måtte have udført tilsynsarbejde for H1.1.1x ApS, hvilket bestrides som udokumenteret, foreligger der ingen dokumentation for udgiften, eller at tilsynsarbejdet i givet fald skulle honoreres med selskabets betaling af en rejseforsikring for den pågældende.

Samtidig har KL efter det oplyste alene modtaget løn fra datterselskabet H1.1.2 - ikke fra H1.1.1x ApS.

Det er således udokumenteret, at selskabets betaling af rejseforsikringen var erhvervsmæssig, endsige forbundet med driften i H1.1.1x ApS.

H1.1.1x ApS har således ikke løftet bevisbyrden for, at udgiften til rejseforsikringen var en for selskabet fradragsberettiget udgift.

1.3.4 Indkomståret 2001 - Fradrag for administrationshonorar

Der henvises vedrørende dette punkt i det hele til samme forhold omtalt ovenfor, pkt. 1.1.8. vedrørende H1 ApS.

1.3.5 Indkomståret 2001 - Advokatudgifter

H1.1.1x ApS har i indkomståret 2001 fradraget kr. 23.414,- vedrørende advokatudgifter. H1.1.1x ApS har under sagen anerkendt, at kr. 7.414,- ikke vedrører fradragsberettigede advokatudgifter, men har samtidig fastholdt, at de resterende kr. 16.000,- var fradragsberettigede. A har ikke anerkendt maskeret udlodning af nogen del af beløbet på kr. 23.414,-.

Sagsøgerne påstår, at ovennævnte kr. 16.000,- vedrører udgifter til Advokatfirmaet R4 for arbejde i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavende hos H1.2 ApS. Imidlertid har sagsøgeren ikke fremlagt nogen dokumentation for den påståede udgift. Det er derudover udokumenteret, at eventuelle advokatudgifter skulle dække over udgifter i forbindelse med H1.1.1x ApSs inddrivelse af et i øvrigt udokumenteret tilgodehavende hos søsterselskabet, H1.2 ApS.

Advokatudgifterne på kr. 23.414,- er i det hele udokumenterede, og der er ikke fremlagt fakturakopier for udgifterne.

Således har sagsøgerne ikke løftet bevisbyrden for, at der i H1.1.1x ApS har været afholdt fradragsberettigede advokatudgifter i indkomståret 2001.

De påståede advokatudgifter skal på ovenstående baggrund anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning med kr. 23.414,-, jf. ligningslovens § 16A.

1.3.6 Indkomståret 2001 - Varekøb

H1.1.1x ApS har i indkomståret 2001 fratrukket udgifter til varekøb med kr. 90.861,-, hvilke udgifter SKAT har nægtet fradragsret for, jf. herved SKATs afgørelse af 14. september 2004 (bilag A).

Landskatteretten i kendelsen vedrørende H1.1.1x ApS (bilag 4) glemt at indsætte sin stillingtagen til dette punkt, der således ikke er at finde i kendelsen. Landsskatteretten har imidlertid i sin kendelse vedrørende A (bilag 1), side 10-11, indsat sin stillingtagen til dette punkt. Det fremgår således det anførte sted, at Landsskatteretten ikke har anset udgiften for fradragsberettiget, og samtidig har anset beløbet på kr. 90.861,- for maskeret udlodning til A. Under alle omstændigheder består SKATs underliggende afgørelse, jf. eksempelvis princippet i UfR1999.1408.H.

De fratrukne udgifter på i alt kr. 90.861,- var sammensat af to beløb på henholdsvis kr. 14.406,- og kr. 76.455,-. Begge udgifter var bogført som varekøb, og udgiften på kr. 14.406,- var bogført med teksten "Mellempostering" mens udgiften på kr. 76.455,- var bogført som "Returdepositum" til "G6 AS, Norge".

Udgiften på kr. 14.406,- er der ingen dokumentation for, hvorfor sagsøgerne allerede af den grund ikke har løftet bevisbyrden for, at der var tale om en fradragsberettiget udgift for H1.1.1x ApS.

Til dokumentation for udgiften på kr. 76.455,- er der fremlagt en overførselskvittering fra Jyske Bank (bilag 37), hvoraf fremgår, at H1.1.1x ApS har overført USD 10.618,85 (kr. 76.455,- ved kurs 7,20) til G6 AS i Norge. Tilsvarende er der fremlagt et kontoudtog fra H1.1.1x ApSs bankkonto (bilag 38), hvoraf fremgår, at beløbet er hævet på kontoen. Endelig er der fremlagt et fakturabilag fra H1.1.1x ApS til "G28"(bilag 39), hvoraf fremgår en udgift på USD 52,80 for "Agreed interest for deposit of USD 10.560...". Det er uklart, hvad sidstnævnte bilag skal dokumentere.

I de fremlagte bilag (37-39) savnes under alle omstændigheder et underliggende fakturabilag fra betalingsmodtageren af kr. 76.455,-, der er angivet som G6 AS i Norge. De fremlagte bilag indeholder ingen dokumentation for, hvad den pågældende udgift vedrørte. Selv hvis betalingen vedrørte et returdepositum som påstået af sagsøgerne, er det udokumenteret, at dette returdepositum var en for H1.1.1x ApS fradragsberettiget udgift. Sagsøgerne har således ej heller løftet bevisbyrden for, at der vedrørende dette beløb var tale om en for H1.1.1x ApS fradragsberettiget udgift.

Udgifterne må samtidig anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun som sket skal beskattes af maskeret udlodning af beløbet på kr. 90.861,-, jf. ligningslovens § 16A.

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Vedrørende sagsøgerne A og H1 ApS

Ad udgiften på 17.336 kr. til advokat afholdt af H1 ApS i indkomståret 2000

Sagsøger har ikke fremlagt dokumentation for udgiften, hvorfor retten finder, at sagsøger ikke skal indrømmes fradrag for denne udgift.

Ad udgiften på 41.257 kr. til advokat afholdt af H1 ApS i indkomståret 2001.

Bilagene vedrørende advokatregningen henviser til en salærspecifikation. Denne er ikke vedlagt, og sagsøger findes således ikke have dokumenteret, at udgiften har været med til at erhverve, sikre og vedligeholde driften jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Retten finder derfor ikke, at sagsøger har godtgjort, at der er tale om en driftsudgift.

Udgiften må i mangel af anden oplysning anses for afholdt i As interesse, og hun skal derfor beskattes af maskeret udlodning af beløbene.

Ad udgiften på kr. 3.878 og kr. 13.440 til livsforsikring vedrørende BA for indkomstårene 2000 og 2001.

Sagsøger har ikke godtgjort, at udgiften er en driftsudgift, hvorfor den ikke kan fradrages. Retten har ved vurderingen heraf bl.a. lagt vægt på, at det ikke er godtgjort, hvilken kredit forsikringen blev lagt til sikkerhed for, og hvad kreditten konkret blev anvendt til.

Retten finder, at udgiften er afholdt i sagsøger, As interesse, hvorfor hun skal beskattes af maskeret udlodning af beløbet jf. ligningslovens § 16A.

Ad udgiften på kr. 76.747 og kr. 216.428 til lokaler og udgifterne til vedligeholdelse for indkomstårene 2000 og 2001 hos H1 ApS

Sagsøger A og hendes ægtefælle BA boede i de pågældende indkomstår på ejendommen, der forinden var blevet overdraget til H1 ApS. Ægtefællerne blev beskattet efter reglerne om fri bolig.

Sagsøger har anerkendt, at der ikke kan ske dobbeltfradrag, men har fastholdt, at H1 ApS har fradrag for i hvert fald en del af forbrugsudgifterne og af vedligeholdelsesudgifterne.

De enkelte udgifter fremgår af landsskatterettens kendelse.

En del af udgifterne er ikke dokumenteret, og retten finder ikke, at sagsøger har godtgjort, at de udgifter, Landsskatteretten ikke har godkendt, er driftsudgifter.

Retten finder, at udgifterne må være afholdt i As egen interesse, hvorfor hun skal beskattes af som maskeret udlodning.

Retten finder endvidere ikke, at sagsøger har godtgjort, at udgifterne til vedligeholdelse er driftsudgifter. Retten har herved bl.a. lagt vægt på, at der ikke er nogen lejekontrakt, der dokumenterer, at beløbene skal betales af H1 ApS.

Retten finder, at det godtgjort, at udgifterne 62.408 kr. i indkomståret 2000 og 142.704 kr. i indkomståret 2001 ikke kan fradrages hos H1 ApS, men at de er afholdt i As egen interesse, hvorfor hun skal beskattes af maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16A

Ad udgiften på kr. 47.275 småanskaffelser i indkomståret 2000

Udgiften er fordelt med 30 % til H1 ApS og 70 % til H1.2 ApS

Landsskatteretten kunne ikke godkende et beløb på 3.360 kr. for H1 ApS.

Sagsøger har dokumenteret udgiften ved fremlæggelse af tre checkkopier uden yderligere dokumentation, og retten finder herefter, at sagsøger ikke har godtgjort, at beløbet er en driftsudgift.

Udgiften må i mangel af anden dokumentation anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun skal beskattes af maskeret udlodning af 3.360 kr.

Ad renteudgifter kr. 163.935,- for indkomståret 2000 afholdt i H1 ApS.

Sagsøger har gjort gældende, at Landsskatteretten har godkendt fradrag for renteudgifter til bank med kr. 20.742 og til realkreditinstitut med kr. 71.920, og at disse udgifter derfor skal fratrækkes.

Da renteudgifterne ikke er medtaget i oversigten over renteudgifter i Landsskatterettens kendelse, og da de er indberettet, må beløbene allerede være fratrukket. Dertil kommer, at det ikke er dokumenteret, hvorledes renteposten til Realkredit Danmark er sammensat og således heller ikke om, beløbet på 71.920 kr. er den del heraf. Endelig fremgår det ikke, hvilket beløb, der i det pågældende år samlet, er betalt til kreditforeningen.

Da sagsøger ikke har kunnet redegøre ved bilag og kontoudtog for disse poster, skærper det hans bevisbyrde for, at der kan ydes fradrag for udgifterne.

Sagsøger har ikke løftet denne bevisbyrde, og retten finder ikke, at der kan meddeles selskabet fradrag som påstået.

Ad udgiften på kr. 23.513, renter af ansvarlig lånekapital i indkomståret 2000 hos H1 ApS.

Sagsøger har anerkendt, at de ikke har kunnet fradrage 14.302 kr., som vedrørte lån og ikke renter, og at de ikke har kunnet fradrage 21.000 kr., som vedrørte en tinglysningsafgift.

Der er ikke under sagen fremlagt lånedokument som dokumentation for gældsforholdet til As moder. Det fremgår af hendes selvangivelse for 1999, at hun har et udlån til H1 ApS på 522.500 kr., og af 22.500 udgjorde renter.

Det fremgår imidlertid af bilagene, at renteposten for det foregående år ikke er betalt, hvorfor der ikke kan indrømmes selskabet fradragsret for det følgende år, ligesom det ikke er godtgjort, at beløbet er betalt.

Der er ikke fremlagt lånedokument for selskabets gæld til A.

Herefter og idet der i øvrigt ikke er fremlagt dokumentation for udgiftsposterne, finder retten det ikke godtgjort, at der er tale om en fradragsberettiget udgift.

Udgifterne må i mangel af anden dokumentation anses for afholdt i As interesse, hvorfor hun skal beskattes af maskeret udlodning af kr. 163.935 jf. ligningslovens § 16A

Ad autoudgifter kr. 90.237 - ekstraordinære leasingydelse afholdt i indkomståret 2001 hos H1 ApS

Sagsøger har frafaldet kravet om fradrag for 459 kr.

Retten finder ikke, at sagsøger har dokumenteret den ekstraordinære leasingnydelsens erhvervsmæssige karakter og dermed, at udgiften er en fradragsberettiget driftsudgift jf. statsskattelovens § 6, stk. 1.

Retten finder det i stedet godtgjort, at udgiften er afholdt i As interesse, og hun skal derfor beskattes af maskeret udlodning af beløbet.

Ad udgiften på 170.000 kr. - administration af H1.1.1x ApS (nu H1.1 ApS) udført af H1 ApS for indkomståret 2001 afholdt i H1.1.1x ApS

I det pågældende indkomstår bestod aktiviteten i H1.1.1x ApS alene i at udstede 6 fakturaer. Der er ikke redegjort for, hvilke arbejder der er udført. Herefter og idet der ikke er fremlagt dokumentation for udgiften til administration, der af Landsskatteretten allerede er godkendt med 50.000 kr., finder retten ikke, at sagsøger har løftet sin bevisbyrde for, at der er tale om en fradragsberettiget driftsudgift.

H1 ApS skal herefter beskattes af maskeret udlodning af 120.000 kr. jf. ligningsloven 16A og selskabsskattelovens § 8.

Ad Indkomståret 2000 - forhøjelser af sambeskatningsindkomst med H1.2 ApS.

Retten skal indledningsvis bemærke, at det forhold, at selskabet H1.2 ApS er gået konkurs, ikke kan føre til, at SKATs afgørelse af 14. september 2004 vedrørende H1.2 ApS, er en nullitet, som anført af sagsøger jf. princippet i selskabsskattelovens § 33.

Det forhold, at forhøjelsen tillige kan få konsekvenser for hovedanpartshaveren A, findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Ad udgiften på kr. 5.050.364 debitering på varesalgskontoen hos H1.2 ApS i indkomståret 2000

Sagsøger har gjort gældende, at selskabets revisor ved en fejl har debiteret varesalgskontoen med kr. 3.840.130, men at selskabets varesalgskonto ikke skal forhøjes med beløbet, idet købsprisen 2.658.015 kr. skal fratrækkes heri. Sagsøger anerkender derfor alene, at H1.2 ApS indkomst skulle have været forhøjet med 1.182.105 kr.

Udgiften vedrørte salg af grise til selskabets kunder.

Der er ikke fremlagt dokumentation for køb af grisene, og det er således ikke godtgjort, til hvilken pris og på hvilke vilkår, og hvornår grisene er købt. Dertil kommer, at uregelmæssighederne i bogføringen kan have ført til, at beløbet allerede er medtaget i posten for varekøb i øvrigt.

Da der, som anført er uregelmæssigheder i sagsøgers bogføring, har selskabet en skærpet bevisbyrde for, at købsprisen for grisene er betalt i det pågældende indkomstår, og at beløbet ikke er indeholdt i et andet allerede fratrukket beløb.

Retten finder ikke, at sagsøger har løftet denne bevisbyrde..

Retten finder det derfor ikke godtgjort, at der skal indrømmes et fradrag for køb af grise på 2.658.015 kr.

Sambeskatningsindkomsten hos H1 ApS skal derfor forhøjes med 3.840.130 kr.

Vedrørende kr. 1.210.244 køb af varer i 2000 hos H1.2 ApS. Sagsøger har angivet, at beløbet udgør købsprisen for et parti grise, samt avance- og kursgevinst.

Retten finder ikke, at sagsøger ved den fremlagte dokumentation har løftet sin skærpede bevisbyrde for, at beløbet er anvendt til varekøb, og der kan således ikke gives selskabet fradrag for beløbet.

Herefter forhøjes selskabets sambeskatningsindkomst med H1 ApS med 1.210.244 kr.

Da sagsøgerne således ikke har godtgjort, hvad beløbet vedrører, må det lægges til grund, at beløbet er anvendt i hovedanpartshaveren, As interesse, og hun skal derfor beskattes som maskeret udlodning, af 1.210.244 kr. jf. ligningslovens § 16 A

Ad 1.976.506 kr. postering på H1.2 ApS i 2000 varelagerkonto Sagsøger har taget bekræftende til genmæle vedrørende dette beløb

Ad restitution kr. 28.807 kr. fradraget i H1.2 ApS i indkomsten for indkomståret 2000

Sagsøger har gjort gældende, at beløbet vedrører restitution, der er et beløb, som virksomheden G1 skulle have fået godtgjort fra EU, og da beløbet ikke blev betalt, hæftede H1.2 ApS herfor.

Det som dokumentation fremlagte bilag er en edb-udskrift, der ud for beløbet angiver "overf. fra G18 til G5". Retten finder det ikke herved godtgjort, at beløbet er en fradragsberettiget driftsudgift.

Da udgiften herefter anses for afholdt i As interesse, bør hun beskattes af maskeret udlodning af beløbet.

Ad rejseudgifter kr. 284.054 fratrukket af H1.2 ApS i indkomståret 2000

Landsskatteretten har anerkendt udgiften på nær kr. 40.476.

Sagsøger har gjort gældende, at de nu fremlagte bilag godtgør, at selskabet skal have indrømmet fradrag svarende til det fulde beløb.

Retten finder ikke, at bilagene godtgør, at udgifterne blev afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, hvorfor beløbet ikke udgjorde en fradragsberettiget driftsudgift.

Da selskabet var sambeskattet med H1 ApS, skal indtægten i dette selskab forhøjes med 40.476 kr.

Da det således ikke er godtgjort, at udgiften har sammenhæng med indkomsterhvervelsen, må udgifterne anses for at være afholdt i As interesse, hvorfor retten finder, at hun skal beskattes af maskeret udlodning af beløbet.

Ad fradrag for konsulenthonorar med i alt kr. 57.370 hos H1.2 ApS i indkomståret 2000

Sagsøger har gjort gældende, at beløbet er betalt til en konsulent i forbindelse med udvikling af et projekt omkring produktion af ... i H1.1.2.

Retten finder således ikke, at sagsøger har godtgjort, at beløbet er en driftsudgift.

Herefter findes beløbet pga. sambeskatningen mellem selskaberne, at skulle beskattes hos H1 ApS.

Udgiften, der efter det oplyste vedrørte udvikling af et nyt projekt, findes at være afholdt i anpartshaverens interesse, hvorfor A beskattes af maskeret udlodning af beløbet.

Ad advokatudgifter på kr. 21.667 fradraget af H1.2 ApS i indkomståret 2000

Sagsøger har gjort gældende, at beløbet ikke er fradragsberettiget i H1.2 ApS, men i moderselskabet H1 ApS, hvilket selskab udgiften angiveligt vedrørte.

Det fremgår ikke af den fremlagte dokumentation, hvilke forhold advokatudgiften vedrørte, og sagsøger findes ikke at have godtgjort, at beløbet er en fradragsberettiget driftsudgift i nogen af selskaberne.

Herefter skal H1 ApS p.gr.a. sambeskatningen beskattes heraf, og hovedanpartshaveren, i hvis interesse i mangel af anden dokumentation udgiften må antages at være afholdt, beskattes af maskeret udlodning.

Ad forsikringsudgifter kr. 12.687 fratrukket af H1.2 ApS i indkomståret.

Sagsøger har gjort gældende, at forsikringen blev tegnet efter et krav fra Jyske Bank. Forsikringen blev tegnet i selskabets og ikke i BAs interesse.

Retten finder jf. det ovenfor under fradraget for H1 ApS anførte ikke, at selskabet har fradragsret for beløbet. Beløbet skal pga. sambeskatningen med H1.2 ApS tillægges H1 ApS indtægt, og hovedanpartshaveren skal beskattes af maskeret udlodning af beløbet.

Ad kontorholdsudgifter kr. 513.335 fratrukket i H1.2 ApS i indkomståret 2000

Sagsøger har gjort gældende, at alle bilag er forsvundet samtidig med, at H1.2 ApS gik konkurs. De har bedt kurator om at fremsende bilagene uden noget resultat.

Landsskatteretten har godkendt en skønnet udgift med 150.000 kr.

Retten finder det ikke godtgjort, at selskabet havde udgifter til kontorhold, der var større end den af Landsskatteretten skønnede udgift.

Indtægten for selskabet skal derfor forhøjes for indkomståret 2000 med restbeløbet 363.335 kr.

Da selskabet er sambeskattet med H1 ApS, vil dette selskabs indtægt for samme år skulle forhøjes med et tilsvarende beløb.

Da det herefter ikke er dokumenteret, hvad udgiften vedrørte, må den anses for afholdt i hovedanpartshaverens interesse, hvorfor hun skal beskattes af maskeret udlodning af 363.335, jf. ligningslovens § 16A.

Ad udgiften kr. 29.754 til vurderingsrapport fratrukket i selskabet H1.1.1x ApS nu H1.1 ApS, i indkomståret 2000

Sagsøger har oplyst, at det drejer sig om en vurdering af H1.1.1x ApSs datterselskab H1.1.2.

Der er ikke fremlagt en faktura fra beløbsmodtager R3, men det fremgår af rapporten, at den er bestilt af moderselskabet, H1 ApS, og rapporten er fremsendt til H1.2 ApS adresse.

Retten finder herefter, at udgiften er H1.1.1x ApS uvedkommende, og at der derfor ikke kan indrømmes selskabet H1.1.1x ApS fradrag herfor.

Ad rejseudgifter kr. 137.794 fratrukket af H1.1.1x ApS i indkomståret 2001

Der er ikke fremlagt dokumentation for rejserne, som oplyses at være foretaget af BA og LA.

Der var ingen ansatte i H1.1.1x ApS, og i indkomståret bestod selskabets aktiviteter alene i udstedelse af 6 fakturer og tre vareindkøb.

Retten finder det derfor ikke godtgjort, at beløbet udgør en fradrags berettiget driftsudgift, og selskabet skal derfor ikke have fradrag for denne udgift.

Ad rejseforsikring kr. 20.748 fradraget af H1.1.1x ApS i indkomsten for året 2001

Rejseforsikringen er tegnet for KL, der var ansat i H1.1.1x ApSs datterselskab H1.1.2.

Herefter, og da der ikke foreligger nogen dokumentation for udgiften, finder retten det ikke godtgjort, at udgiften har været en fradragsberettiget udgift for H1.1.1x ApS.

Ad administrationshonorar kr. 170.000 fratrukket af H1.1.1x ApS i indkomsten for indkomståret 2001

Landsskatteretten har alene anerkendt et honorar på 50.000 kr.

I indkomståret har H1.1.1x ApS alene udfærdiget 4 faktura og foretaget 3 vareindkøb. Det findes ikke godtgjort, at denne aktivitet kræver administrationsudgifter, der overstiger Landsskatterettens skøn.

Herefter, og da der ikke foreligger dokumentation for udgiften herunder af, hvilket arbejde der er udført, finder retten ikke, at sagsøger har godtgjort, at der er tale om en fradragsberettiget driftsudgift, hvorfor H1.1.1x ApSs indtægt for 2001 forhøjes med 120.000 kr.

Ad advokatudgifter kr. 23.414 fratrukket af H1.1.1x ApS i indkomsten for året 2001.

Sagsøger har under sagen nedsat sin påstand til kr. 16.000.

Sagsøger har ikke fremlagt dokumentation for udgiften endsige dokumentation for H1.2 ApSs gæld til selskabet, hvilken gæld udgiften skulle angå inddrivelse af.

Herefter finder retten ikke, at sagsøger har godtgjort, at der er tale om en fradragsberettiget driftsudgift hos H1.1.1x ApS.

I mangel af anden dokumentation findes beløbet herefter afholdt i As interesse, og hun skal derfor beskattes af maskeret udlodning af 23.414 kr.

Ad varekøb kr. 90.861 fratrukket af H1.1.1x ApS i indkomsten for året 2001

Uagtet det ikke fremgår af Landsskatterettens kendelse, hvilket resultat Landsskatteretten var nået frem til, finder retten at kunne tage spørgsmålet under påkendelse.

Vareindkøbet består efter det oplyste af to poster kr. 14.406 - mellempostering og kr. 76.455 returdepositum.

Der foreligger ingen dokumentation for beløbet 14.406 kr., hvorfor retten finder, at sagsøger ikke har godtgjort, at beløbet udgør en fradragsberettiget driftsudgift for selskabet.

Der er for det resterende beløb fremlagt en overførselskvittering på beløbet fra Jyske Bank til G6 AS, Norge, og et kontoudtog, hvoraf det fremgår, at beløbet er betalt.

Der foreligger imidlertid ingen dokumentation for, hvad beløbet vedrører, og retten finder det derfor ikke godtgjort, at der er tale om en fradragsberettiget driftsudgift.

Da det ikke er godtgjort, hvad beløbet vedrører, findes det derfor afholdt i As interesse, hvorfor hun skal beskattes af maskeret udlodning af beløbet.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er tilkendt h.h.v.170.000. 100.000 og 27.000 til dækning af udgift til advokatbistand. Retten har ved fastsættelsen taget hensyn til sagens værdi, forløb og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes mod, at H1 ApS sambeskatningsindkomst med H1.2 ApS i indkomståret 2000 nedsættes med kr. 1.976.506,- og at As aktieindkomst i indkomståret 2000 nedsættes med kr. 1.976.506.

Inden 14 dage betaler sagsøger, A, sagens omkostninger til sagsøgte med 170.000 kr.

Inden 14 dage betaler sagsøger, H1 ApS, sagens omkostninger til sagsøgte med 100.000 kr.

Inden 14 dage betaler H1.1 ApS, sagens omkostninger til sagsøgte med 27.000 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8a.