Dato for udgivelse
21 Feb 2013 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Dec 2012 08:17
SKM-nummer
SKM2013.146.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10.afdeling, B-2083-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Uberettiget, arrest, erstatning, tort, erstatningsansvar
Resumé

Skatteministeriet havde anerkendt at være erstatningsansvarlig for en uberettiget arrest i skatteyderens lystbåd og anerkendte et erstatningsbeløb på i alt 45.507,- kr. vedrørende havneleje, forsikring, bundmaling og tort.

Byretten gav Skatteministeriet medhold i denne påstand.

Byretten gav ikke skatteyderen medhold i at være berettiget til erstatning for et konjukturbestemt værditab på båden i arrestperioden, da han ikke havde godtgjort, at han ville have solgt båden i denne periode. Endvidere gav byretten ikke skatteyderen medhold i at være berettiget til større torterstatning end anerkendt af Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene.

Reference(r)

Retsplejeloven § 639, stk. 1

Henvisning

-

Parter

A
(Advokat Martin Henrichsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Michael Kistrup, M. Stassen og Kinna Eidem (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 7. juni 2012 (BS 1-1274/2011) er anket af A med påstand som for byretten om, at Skatteministeriet dømmes til at betale 444.203 kr. i erstatning med procesrente fra anlæg af justifikationssagen, og at Skatteministeriet skal betale sagsomkostninger for begge retsinstanser.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker, og frifindelse for påstanden om betaling af sagsomkostninger.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A, som blandt andet forklarede, at båden rettelig blev sat til salg i april 2012. Det var meningen, at båden skulle have været sat til salg i foråret 2010. Han forsøgte ikke efter arresten at sælge båden, blandt andet fordi han ikke vidste, hvor båden var.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagen angår for landsretten spørgsmålet om størrelsen af værditabet fra arrestens foretagelse i januar 2010 til bådens frigivelse i maj 2011, størrelsen af tort godtgørelse, fra hvilket tidspunkt der skal ske forrentning samt fastsættelse af sagsomkostninger.

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens udmåling af erstatning og godtgørelse samt forrentningen heraf.

For så vidt angår sagsomkostninger tiltræder landsretten, at appellanten skal betale sagsomkostninger som, for begge retter under henvisning til sagens værdi, omfang og varighed, fastsættes til 100.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for begge retter skal A betale 100.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.