Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om overførsel, herunder konvertering af en kapitalpensionsordning til en aldersforsikring eller aldersopsparing, og overførsel af supplerende engangsydelser til supplerende engangssum. Afsnittet beskriver også den afgift efter PBL, der skal betales ved overførslen eller konverteringen.


Afsnittet indeholder:

 • Overførsel/konvertering
 • Betingelse for deloverførsler
 • Afgift af overførte/konverterede beløb
 • Pensionsopsparerens afgiftspligt
 • Pensionsinstituttets afgiftspligt
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Overførsel/ konvertering

Med virkning fra 1. januar 2013 kan der foretages hel eller delvis overførsel, herunder konvertering, af en kapitalforsikring i pensionsøjemed omfattet af PBL § 10 eller en opsparing i pensionsøjemed omfattet af PBL § 12 til en aldersforsikring omfattet af PBL § 10 A eller en aldersopsparing omfattet af PBL § 12 A.
Overførslen, herunder konverteringen, anses skattemæssigt ikke som en udbetaling af en ordning og indbetaling på en anden ordning. Se dog afsnittet Afgift af overførte/konverterede beløb.

Hel eller delvis overførsel, herunder konvertering, af en supplerende engangsydelse omfattet af PBL § 29 A, til en supplerende engangssum anses skattemæssigt heller ikke som en udbetaling og indbetaling.

Se PBL § 41 A, stk. 2, 1. og 2. pkt.

Betingelse for deloverførsler

Der kan kun ske deloverførsel, herunder delkonvertering af en kapitalpension i pensionsøjemed omfattet af PBL § 10, en opsparing i pensionsøjemed omfattet af PBL § 12, eller en supplerende engangsydelse omfattet af PBL § 29 A, stk. 1, hvis ordningen ikke indeholder opsparing foretaget før udgangen af 1982, jf. PAL § 10. Se PBL § 41 A, stk. 2, 4 pkt.

Afgift af overførte/konverterede beløb

Overførsel, herunder konvertering efter PBL § 41 A, stk. 2, af en kapitalforsikring i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed til en aldersopsparing eller aldersforsikring, og af en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum, anses skattemæssigt  som en udbetaling i relation til PBL § 25, stk. 1, nr. 9, § 29 A, stk. 1 og § 38. Se PBL § 41 A, stk. 2, 3. pkt.

Det betyder, at der skal betales afgift af det overførte, herunder konverterede beløb. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 9, om kapitalpension, der overføres, herunder konverteres, og PBL § 29 A, stk. 1, 2. pkt., om supplerende engangsydelse, der overføres, herunder konverteres.

Ved overførslen, herunder konverteringen, skal der betales en afgift, der svarer til den afgift, der betales af udbetalinger, der sker i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene.

Bemærk

Ved overførsel, herunder konvertering efter PBL § 41 A, stk. 2, skal der også betales afgift af beløb, der modsvarer indbetalinger, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for. Se PBL § 32, stk. 3.

Se også

Om afgift af kapitalpensioner ved pensionsalderen se afsnit C.A.10.2.5.4.1.
Om afgift af supplerende engangsydelse se afsnit C.A.10.2.1.4.4

Pensionsopsparerens afgiftspligt

Pensionsopspareren er afgiftspligtig af det overførte beløb, samt af de individuelle og fordelte særlige kollektive bonushensættelser, der er knyttet til ordningen, uanset om de indgår i det overførte beløb eller ej. Se PBL § 25, stk. 3, PBL § 29 A, stk. 3 og PBL § 38, stk. 1.

Afgiften af individuelle særlige bonushensættelser og fordelte særlige kollektive bonushensættelser tages fra de individuelle særlige bonushensættelser henholdsvis de fordelte særlige kollektive bonushensættelser. Disse hensættelser bliver derved nedbragt med afgiften.
Pensionsinstituttet skal tilbageholde og indeholde afgiften senest 3 hverdage efter overførslen, herunder konverteringen. Se PBL § 38, stk. 1

Pensionsinstituttets afgiftspligt

Pensionsinstituttet bliver samtidigt afgiftspligtig af de ufordelte midler, herunder de ufordelte kollektive særlige bonushensættelser, der er knyttet til den overførte, herunder konverterede kapitalpensionsordning mv.
Pensionsinstituttet skal opgøre og indbetale afgiften af de ufordelte midler senest den 31. maj efter udløbet af det kalenderår, hvor overførslen, herunder konverteringen har fundet sted. Se PBL § 38, stk. 6.

Se også

Om opgørelse af afgiftsgrundlaget for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser se afsnit (C.A.10.2.5.8.2.2)

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.792.SR

Skatterådet tog stilling til en række spørgsmål om kapitalpensioner, herunder konvertering til alderspensioner, og investering af midlerne i unoterede aktier.

Skatterådet kunne bekræfte, at 

 • betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 12 og 12 A var opfyldt, ved spørgers investering i unoterede aktier, der overholdt reglerne i puljebekendtgørelsen og pensionsbeskatningslovens § 30 B,
 • spørger kunne konvertere sine kapitalpensionsmidler, herunder unoterede aktier til en aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A,
 • konverteringen kunne ske til de lavere afgiftssatser, der er gældende i 2013 og 2014, når konverteringen sker senest d. 31. december 2014,
 • afkastet på aldersopsparingen, herunder realiserede og urealiserede gevinster på unoterede aktier, alene beskattes med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven,
 • der ikke skal betales indkomstskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven af udbetalinger fra aldersopsparingen efter det tidspunkt, hvor pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen.

Fra d. 1. januar 2021 er der indsat en række begrænsninger i for investering af midlerne i en aldersopsparing jf. § 24 i puljebekendtgørelsen (bek. nr. 2269 af 29. december 2020 om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter).
Bl.a. kan midlerne i en aldersopsparing, ikke længere placeres i unoterede aktier. Dette har betydning, hvis en kapitalpension, der indeholder unoterede aktier ønskes konverteret til en aldersopsparing.

Svarene i SKM2014.792.SR vedrørende unoterede aktier i aldersopsparinger er derfor ikke længere gældende praksis.

Se også afsnit C.A.10.2.6.2 om anbringelse af midlerne i en alderspension.