Dato for udgivelse
21 Jan 2013 13:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Sep 2012 09:12
SKM-nummer
SKM2013.58.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-860/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, registreringspligt, udenlandsk, indregistreret, køretøj, prøveskilte, bopæl
Resumé

Sagsøgeren boede i Danmark og ejede et tysk indregistreret køretøj. Byretten lagde til grund, at sagsøgeren alene havde benyttet køretøjet to gange i Danmark i forbindelse med, at bilen skulle repareres. Efter en samlet konkret vurdering fandt byretten herefter, at kørslen med bilen i Danmark havde undtagelsesvis karakter og dermed ikke udløste registreringspligt med deraf følgende pligt til at betale registreringsafgift.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 1
Bekendtgørelse om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark § 16, stk. 1. 2. pkt (dagældende)
Registreringsbekendtgørelsen § 67
Registreringsbekendtgørelsen § 71, stk. 1, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 E.A.8.5.5

Parter

A
(advokat Nicolai Bo Sørensen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af byretsdommer

Morten Larsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgeren, A, har indbragt Landsskatterettens kendelse af 18. februar 2011 for retten. Landsskatteretten har i kendelsen stadfæstet SKATs afgørelse af 21. april 2010 om, at A's Ferrari er omfattet af registreringsafgiftspligten i Danmark, og at A som ejer af bilen skal betale 2.524.705 kr. i registreringsafgift. Landsskatteretten har lagt vægt på, at A har bopæl her i landet, og at Ferrarien, der var indregistreret i Tyskland, i to tilfælde er blevet anvendt til kørsel i Danmark med faste prøveskilte. Landsskatteretten har på den baggrund fundet, at bilen er blevet taget i brug på færdselslovens område, og at A skal betale registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1.

A har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at han ikke er indregistreringspligtig af Ferrari, stel nr. ....

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

A har navnlig gjort gældende, at der er alene er kørt i bilen her i landet to gange over korte afstande, og at formålet med kørslerne var, at bilen skulle til reparation. Han har endvidere gjort gældende, at en registreringsafgift på mere end 2,5 mio. kr. er ude af proportion med den stedfundne undtagelsesvise kørsel.

Skatteministeriet har navnlig gjort gældende, at A i adskillige tilfælde har anvendt bilen til kørsel på færdselslovens område, og at han med rette er pålagt at betale registreringsafgift.

Oplysningerne i sagen

Af Landsskatterettens kendelse af 18. februar 2011 fremgår blandt andet følgende:

"...

Sagens oplysninger

Klageren, der er bosiddende ...1, ...2 samt fuldt skattepligtig her til landet i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er ejer af en Ferrari med stelnr. (...), der er indregistreret i Tyskland.

...

Klageren har fremlagt EEC Certificate of conformity, udstedet af Ferrari spa, med påtegning om indregistrering i Tyskland, velkomstbrev fra Ferrari spa til klageren som ny ejer af en Ferrari, erklæring fra Auto Motor Flensburg GmbH (AMCF) om, at klageren er medlem af AMCF, samt at han er godkendt til at føre det pågældende køretøj, Service-Kontrakt fra AMCF om, at bilen er indregistreret i Tyskland med AMCF som "halter".

Derudover har klageren fremlagt en regning fra G7 GmbH til klageren c/o Auto Motor Club Flensburg GmbH dateret den 23. september 2006 på 161.810 euro med tillæg af tysk moms 16% på 25.889,60 euro, i alt 187.699,60 euro.

Klageren henholdsvis dennes ægtefælle er to gange stoppet af politiet ved kørsel i den pågældende Ferrari med prøveskilte i Danmark. Det fremgår således af sagens materiale, at politiet den 5. oktober 2007 kl. 11:15 har standset den omhandlede Ferrari på ...3 i ...4 med klagerens ægtefælle som fører af bilen. Bilen var forsynet med prøveskilte ... tilhørende G1, ...5, ...6 v/LS. Ægtefællen forklarede til politiet, at køretøjet tilhørte klageren, at prøveskiltene blev anvendt, idet hun var på vej på værksted, og at hun er ansat i G2, ...5, ...6, der var ejer af prøveskiltene.

...

Videre fremgår det, at politiet den 24. oktober 2007 kl. 14:50 har standset det omhandlede køretøj på ...7 ved ...8 i ...9 med klageren som fører. Køretøjet var igen forsynet med prøveskilte .... ... Klageren oplyste, at han var på vej til G3 i ...9, hvor køretøjet skulle i vinterhi.

Politiet sigtede klageren for såkaldt lystkørsel/misbrug af prøveskilte og oplyste om, at prøveskiltene ville blive inddraget. Føreren nægtede sigtelsen for lystkørsel/misbrug af prøveskilte, og forklarede herefter, at ejeren af G1 v/LS er en barndomsven, der ernærer sig som fotograf, at prøveskiltene anvendes til at flytte specialbiler rundt i landet til reklame fotoopgaver, at LS også har firmaet G2, og at han ofte arbejder for LS.

Køretøjet blev herefter eskorteret til G3 ..., hvor prøveskiltene blev inddraget. ... Prøvenummerpladerne er afleveret til Motorkontoret til afmeldelse.

Om de anvendte prøveskilte ... fremgår det, at disse er udleveret den 28. april 1998 fra Centralregistret for Motorkøretøjer til G1, ...6 v/ LS. Virksomheden er ikke registreret vedrørende indeholdelse af A-skat, og der har ikke været afholdt lønudgifter i 2007. I 2006 har der ikke været aktivitet i virksomheden.

Den omhandlede Ferrari er registreret i Danmark den 4. april 2008 med registreringsnummer ... med G4 GmbH som ejer og med klageren som bruger i henhold til leasingaftale for perioden 1. april 2008 til den 30. september 2008. SKAT har den 4. april 2008 udstedt toldattest på bilen. I forbindelse med afgiftsberigtigelsen er der den 26. marts 2008 foretaget et toldsyn, hvor bilen havde en kilometer stand på 14.000 km.

Der er fremlagt en erklæring fra G5 A/S, hvoraf fremgår, at bilen gentagne gange er blevet indleveret til reparation hos G5, at de to gange, hvor klageren er blevet stoppet, er transporten af bilen sket til G5 A/S med henblik på reparation af bilen, at G5 A/S, såfremt man var blevet bedt herom, ville have hentet bilen i lukket kasse eller anvendt egen medarbejder og løse prøveplader til afhentning af bilen, så det ikke ville være nødvendigt for klageren selv at foranledige bilen kørt til reparation.

Videre er der fremlagt en erklæring fra det tyske halter-selskab dateret den 15. december 2010, hvoraf det fremgår, at klageren i 2007 har benyttet bilen på Ferraris baner i ...10, Italien i uge 14 til Ferrari kørekursus og i uge 25 i anledning af Ferrari´s 60 års jubilæum. Bilen har i øvrigt henstået hos halter-selskabet, idet den dog har været afhentet og afleveret i lukket kasse af G5 A/S en enkelt gang i 2006 og to gange i 2007 i forbindelse med reklamationer. Den sidste gang i 2007 er bilen ikke tilbageleveret.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, at der svares registreringsafgift for så vidt angår motorkøretøjer, som skal registreres i Centralregistret for Motorkøretøjer efter færdselsloven. ...

Af § 2 i lov om registrering af køretøjer, jf. lov nr. 309 af 19. april 2006 samt § 3 i den dagældende bekendtgørelse nr. 1067 af 11. november 2005 om registrering af køretøjer med senere ændringer, fremgår at motorkøretøjer skal registreres og forsynes med nummerplader, inden de tages i brug på færdselslovens område. Faste prøveskilte kan i henhold til nævnte bekendtgørelses § 67 udleveres til registreringspligtige køretøjer, der ikke er registrerede. Det bemærkes, at bilen i nærværende sag er registreret i Tyskland. Det har derfor ikke været berettiget at anvende faste prøveskilte ved kørsel med bilen i Danmark som foretaget i nærværende sag.

Personer, der har bopæl her i landet, må som udgangspunkt ikke benytte et i udlandet registreret motorkøretøj til kørsel her i landet, jf. § 17 i dagældende bekendtgørelse nr. 880 af 23. august 2004 om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark med senere ændringer, samt færdselslovens § 76, ...

Undtagelserne til ovenstående fremgår af § 17, stk. 2-6 samt § 18 i bekendtgørelse nr. 880 af 23. august 2004. Det bemærkes, at kørsel til reparation foretaget af herboende indehaver af en bil, der er indregistreret i udlandet, ikke er omfattet af de i bestemmelserne angivne undtagelser.

Da klageren herefter må anses for at have taget den omhandlede bil i brug på færdselslovens område ved kørsel til og fra reparation mellem klagerens bopæl i ...2 og autoværkstedet i ...9, har bilen skullet registreres i Danmark, jf. § 2 i lov om registrering af køretøjer, jf. lov nr. 309 af 19. april 2006 samt § 3 i den dagældende bekendtgørelse nr. 1067 af 11. november 2005 om registrering af køretøjer med senere ændringer, og der har skullet betales registreringsafgift i forbindelse hermed, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1. Da den talmæssige opgørelse af registreringsafgiften ikke ses at være omtvistet, stadfæstes afgørelsen i sin helhed. ...

..."

Der er under sagen fremlagt kort med angivelse af A's bopæl i ...2 og G5's værksted i ...9. Der er endvidere fremlagt en række fotos.

Det er oplyst, at der ikke blev rejst tiltale mod A i anledning af den stedfundne anvendelse af bilen.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A og vidneforklaring af JL, IM, LS, VP, NL, LN, KH, OT og SN.

A har forklaret, at han er ansat ved Politiet. Han har været ved politiet i 26 år. I 2007 var han i beredskabet. Han var i årene 2007-2009 tillige konsulent og medarbejder i vikarbureauet G6. Bureauet henvender sig til skoler, hospitaler og institutioner, og anviser pædagoger, lærere, sygeplejersker med videre til disse arbejdssteder. Han har i bureauet arbejdet med at finde nye samarbejdspartnere. Han har også selv været udsendt som medarbejder fra G6. Der har blandt andet været tale om opgaver med håndtering af udadreagerende unge. Han har haft stor gavn af sin erfaring fra politiet til disse opgaver. Hans forbindelse til personkredse med særlig interesse for biler og Ferrari opstod, da han i 1998 købte en Rover hos G5X A/S, der senere blev omdannet til G5 A/S. Samme år var han med på en tur til Ferrari-fabrikken i Italien. Det gjorde ham lidenskabeligt interesseret i Ferrari. Han købte den omhandlede Ferrari med henblik på deltagelse i løb og events i Italien og Tyskland. Bilen blev indregistreret i Tyskland og skulle stå hos AMCF i ...17, når han ikke brugte den til løb og events. I foråret 2007 var han med i en gruppe af danskere, der mødtes i ...17, og sammen kørte i deres Ferrarier til kørekursus i Italien. Da han kom hjem fra kurset, var der behov for en del reparationer på bilen. Bilen blev stillet hos G5 A/S i ...9. Der stod den ret længe. Navnlig lydpotten voldte en del problemer. Den var meget kostbar, men skulle udskiftes med en ny lydpotte. Bilen stod hos G5 A/S fra maj 2007. Han var ikke glad for, at den bare stod der og ikke kom ud at køre. Bilen blev færdig i juli måned. Han var da på ny i Italien til et Ferrari-arrangement sammen med en gruppe andre Ferrari-ejere. Han brugte også bilen på bryllupsrejse til ...11. Da de kom hjem, blev bilen igen transporteret til G5 A/S, da der på ny var behov for reparation. G5 A/S kunne imidlertid ikke have bilen stående hos sig, og den måtte derfor stå på hans private bopæl. I begyndelsen af oktober 2007 fik han besked fra G5 A/S om, at der nu var mulighed for at reparere bilen, og at bilen ville blive hentet den 7. oktober. Imidlertid var han på arbejde den dag, så G5 A/S ville ikke kunne få fat på bilen, der stod bag en låst låge på bopælen. Han vidste, at hans bekendte LS havde nogle prøveskilte, og det endte med, at han lånte prøveskiltene af LS. Han fik sin kone til at køre bilen til reparation allerede den 5. oktober. Hun blev stoppet undervejs. Han blev ringet op af politiassistent NL, der havde stoppet hans kone. Han kendte NL fra tjenesten. NL var ret vred og spurgte, hvordan man kunne låne de her prøveskilte, når man ikke var ansat. Konen var ulykkelig. Hun fandt et ID-kort, som var lavet af LS til brug for et FDM-træf på ...18. Der står ikke noget om, at man skulle være ansat i LS's firma, men det var udstedt af LS's firma. Han sagde til NL, at hans kone var på vej til værksted med bilen. NL bad ikke om at se papirerne på bilen og var fortsat meget vred. NL burde have taget oplysninger om kilometerstand med videre. Den anden kørsel blev foretaget med henblik på reparation af fælgene. Bilen stod da påny på hans private bopæl. Han aftalte med en kollega i G6, at de sammen kørte i hver sin bil til G5 A/S og stillede kollegaens bil der. De kørte derefter i hans bil til LS på ny, hvor de hentede prøveskiltene. De kørte videre til bopælen og hentede Ferrarien. Under kørslen mod ...9 i Ferrarien blev de stoppet af politiassistent LN. LN der inddrog prøveskiltene. De blev eskorteret af LN til G5 A/S, hvor bilen blev stillet. Om aftenen den 24. oktober afleverede han bilens papirer til politiet. Han havde rådført sig med medarbejdere på Motorkontoret. Der var ingen af disse, der havde anfægtet, at han brugte prøveskilte, uanset at bilen var tysk indregistreret. Han blev ikke sigtet ved den anden standsning. Der skete ikke nogen egentlig politiundersøgelse. Hele forløbet var ret rystende. Efter mere end 2 år fik han et brev fra SKAT om, at der skulle betales et stort beløb i registreringsafgift. Han har ikke kørt andre ture i bilen med tysk indregistrering i Danmark end de to i oktober 2007. Han har kørt i den 5 - 10 gange i 2008, da han havde leaset bilen. OT er en kollega fra færdselspolitiet. Han har givet OT en tur i bilen i 2008. Tillidsmanden KH har aldrig fået en tur i Ferrarien eller i hvert fald ikke i den Ferrari, som denne sag drejer sig om. KH har derimod fået en tur i en Ferrari ... for cirka 8 år siden. Det var en bil, som han havde lånt af en bekendt. I forbindelse med et jubilæumsarrangement for Ferrari i 2007 ville importøren i ...9 lave en udstilling af biler. Han var ikke selv til stede ved arrangementet. Han var på arbejde. Han havde ikke noget at gøre med bilen den pågældende dag, heller ikke med at bilen blev stillet på pladsen uden for forretningen sammen ned en række andre biler. Han kan ikke sige, om bilen var ude at køre ved jubilæet i ...9, men han har ikke givet samtykke til, at der var nogen, der skulle køre i den. Der deltog omkring 100 mennesker i festen ved hans bryllup i maj 2007. En tredjedel af gæsterne var Ferrari-venner. Nogle af disse var kørende i deres Ferrari til festen. Hans egen Ferrari stod i ...9, da festen blev holdt.

Det er rigtigt, at han har hjulpet LS med at køre luksusbiler rundt i forbindelse med LS's fotoopgaver. Visitkortet fra LS, som hans kone viste, da hun blev stoppet, var uddelt til alle deltagere i en event på ...18, der blev holdt omkring 2005 eller 2006. Hun har nok haft kortet i sin pung fra dengang. Ved den anden standsning skulle bilen til reparation og ikke som anført i politirapporten fra LN i vinterhi. Han har ikke kørt i den omhandlede Ferrari på arbejde, da den var tysk indregistreret. Han kørte i den nogle gange, da den var leaset. Den stod da udenfor stationen eller i parkeringskælderen. Han fik en henvendelse fra en overordnet hos politiet om, at det ikke var velset, at han kørte i en Ferrari på arbejde. Bilen, man ser foran ...19 på bilag L, er ikke hans. Den røde Ferrari, man ser forrest, er TC's. Bilen med de hvide bånd, er den Bentley, han selv kørte i i forbindelse med sit bryllup. Han ved ikke, hvem der ejer Ferrarien bagerst. Der var mange Ferrarier, der holdt parkeret udenfor ...19 den pågældende dag.

JL har forklaret, at han er ansat hos G5 A/S i ...9 som servicechef. Han har den overordnede kontrol med værkstedet. Han kender godt A's Ferrari. A ville have en speciel sportslydpotte på. Der skulle også skiftes nogle fælge. G5 A/S har hentet bilen et par gange hos A, og A har selv afleveret den til reparation et par gange. Motorklubben fra ...17 har også afleveret bilen på en transporter nogle gange. Han kan ikke huske i enkeltheder, hvad de gjorde ved bilerne i forbindelse med 60-års jubilæet. Området var ikke afspærret. Bilerne var dækket af ejernes forsikringer. Han mener ikke, at A var til stede ved arrangementet. Der var omkring 100 Ferrarier stillet op ved G5 A/S i ...9. Der var flere af samme model og farve, herunder den grå farve som A's Ferrari havde. Der har nok været 10 - 15 stk..

IM har forklaret, at han er politiassistent, og at han kender A. Han startede i ...12 i 2005. Han kender også A's Ferrari. Han var med som gæst til brylluppet i maj 2007. Der var mange gæster, der havde biler med. A kørte i en Bentley. A's Ferrari var ikke til stede ved brylluppet. Han har været på vagthold med A. Han har ikke set A køre i bilen med faste prøveskilte. Han har senere set bilen, da den var indregistreret i Danmark.

LS har forklaret, at han har haft to personligt ejede virksomheder. Den ene hed G2, som flyttede luksusbiler. Den anden beskæftigede sig med fotoopgaver. Han brugte prøvepladerne, når han skulle ud og fotografere. Han brugte hovedsageligt prøvepladerne på ikke-indregistrerede biler. Der var i hvert fald ikke plader på. Han fotograferede bilerne i forbindelse med fotoopgaver til reklamer eller dækning af begivenheder som for eksempel bryllupper. A og hans kone var ikke reelt ansat i virksomhederne. Politiet inddrog prøvepladerne, da A blev stoppet. Han spurgte politiet, om han kunne få sine plader tilbage igen, eller om der blev rejst en sag. Den politimand, han talte med, var ligeglad og smed røret på. Siden har han ikke hørt noget til det. Han kan godt huske jubilæumsarrangementet hos G5 A/S i ...9 i 2007. Det er vist rigtigt, at det var hans plader, der sad på A's Ferrari ved den lejlighed. G5 A/S ringede til ham og spurgte, om pladerne kunne lånes. Det var af forsikringsmæssige grunde. Han havde et mangeårigt bekendtskab med medarbejderne hos G5 A/S. Når pladerne blev sat på, var bilen omfattet af kasko- og ansvarsforsikring. I oktober 2007 lånte han pladerne til A, da bilen skulle på værksted. Han kan ikke huske andre lejligheder, hvor pladerne er blevet lånt ud til A.

VP har forklaret, at han er ansat i Politiet. Han har været kørekortsagkyndig i en årrække. Han er nu ansat i Lokalpolitiet. A havde spurgt ham om brugen af prøveplader til biler. Han henviste A til Motorkontoret, fordi han mente, at man der kunne leje løse prøveskilte, så der var forsikring på. Han mente, at man kunne sætte prøveskilte på, selv om bilen var en udenlandsk registreret bil. Det mener han, at motorkontoret har haft som almindelig praksis.

NL har forklaret, at han er ansat i Politiet, Færdselsafdelingen. Han kører på motorcykel. Han kom fra ...13 Politi i forbindelse med politireformen. Han har været i politiet i 25 år. Han kendte ikke A i 2007. Det var ham, der stoppede A's kone den 5. oktober 2007. Politirapporten, der er fremlagt som bilag D, blev ikke lavet i det sædvanlige Polsas-system. Det beroede på en beslutning truffet af hans overordnede. Baggrunden herfor var, at sagen involverede en ansat i Politiet. Ved standsningen oplyste konen, at hun var ansat i G2. Det fremgik også af et ID-kort, som hun fremviste. Der havde været en medarbejder fra skattevæsenet på besøg ved Politiet. Han havde givet en orientering om reglerne vedrørende luksusbiler. I forbindelse med standsningen talte han i telefon med A, der sagde, at der var tale om en lovlig kørsel, og at han også var ansat i G2. A oplyste også om den tyske indregistrering af bilen. Med hensyn til rapportkontinuationen "ad fortsat den 02.11." og oplysningsrapport af 7. november har vidnet forklaret, at grunden til denne tidsforskydning er, at hans rapport først blev skrevet den 13. november. Der forelå indtil da en række notater, og det var først på et senere tidspunkt, at det blev besluttet, at der skulle oprettes en sag på det. Hans opfattelse var, at man ikke måtte køre med prøveskilte, når bilen var indregistreret i et andet land. Han har hørt om, at A har kørt i bilen efterfølgende med kolleger, herunder med OT og KH. De kørsler, han har hørt om, at A har foretaget på denne måde, fandt sted før april 2008. Ved den anden standsning den 24. oktober 2007 blev prøveskiltene inddraget. Det skete på vegne af SKAT.

LN har forklaret, at han kom fra færdselspolitiet i ...13 Politi i forbindelse med politireformen. Han kendte ikke A på det tidspunkt. Politirapporten, bilag E, blev ikke oprettet i Polsas, da sagen drejede sig om en person, der var ansat i Politiet. Man ville undgå, at A selv kiggede i sagen, eller at andre kiggede i den. Ved standsningen den 24. oktober oplyste A, at han arbejdede for LS. Arbejdet bestod i, at han kørte biler til fotoopgaver. Vidnet var også med, da NL stoppede A's kone tidligere på måneden. Vidnet holdt da lidt i baggrunden. Det er derfor, at der i rapporten er anført "en for mig bekendt" bil. Da vidnet havde stoppet A den 24. oktober 2007, eskorterede han A til ...9, hvor bilen blev stillet ved værkstedet. I ...9 blev A hentet af en anden bil. Der har været en del snak mellem kollegerne om, at bilen var blevet anvendt til ture med andre kolleger og til et bryllup. Disse ture fandt sted inden indregistreringen i april 2008. Der blev ikke rigtig talt om, hvem der havde været med ude på disse ture. A er en flink og rar person. Hvis det havde været anderledes, havde der været en kø fra retten og ud på ...14 med folk, der ville forklare om sagen. NL og han talte med deres chef om, hvordan de skulle oprette sagen. De fik fra begyndelsen at vide, at de skulle håndtere sagen på notatbasis. Der skulle ikke være mulighed for, at andre kolleger eller A selv kunne kigge i sagen. Prøvepladerne, der blev inddraget den 24. oktober 2007, blev afleveret til SKAT med anmodning om afmelding. OT har fået en tur i bilen. Der er ikke nogen af dem, vidnet har talt med, der selv har været med på ture i bilen.

KH har forklaret, at han er ansat i Politiet. Han var før da i ...12 Politi. Han har kendt A siden 1998. Han har fået en tur i en Ferrari .... Det var til og fra politistationen i ...12. Forevist foto i bilag F har vidnet forklaret, at den bil, der ses på fotoet, ikke er den bil, han har fået en tur i. A har aldrig været fedtet med at give ture i sine biler, men vidnet kan ikke sige hvem og hvornår, der er blevet kørt. Vidnet har set bilen ved politistationen cirka 5 gange. Det var i slutningen af 2007 og begyndelsen af 2008. A havde nattevagter på politistationen, og det larmede en del, når han kørte op fra kælderen i bilen om morgenen. Vidnet husker det som, at han så bilen ved politistationen cirka 5 gange. Det var i intervallet fra 2007 til 2008, han så bilen. Han mener, at den havde faste prøveskilte på. Han kender A privat. Han var med til A's bryllup på ...19 i ...15. Han så ved den lejlighed en Ferrari, der lignede A's Ferrari. A kørte ikke selv i Ferrari i forbindelse med brylluppet. Den Ferrari, der holdt ved kirken og hotellet, lignede A's. Farven var grå, og der var rød-orange bremsekalibre på den.

OT har forklaret, at han er ansat ved Politiet i Beredskabsafdelingen. Han kender A. De har kørt patrulje sammen. Han har fået en tur i Ferrarien ved en lejlighed. Forevist foto i bilag F har han forklaret, at fotoet viser den bil, han har kørt i. Det var fra politistationen til ...16 og retur. En anden kollega fik også en tur. Ved den lejlighed stod han udenfor og røg, så det har været forholdsvis varmt. Han kan ikke huske, om det var i september 2007 eller april 2008. Han kan dog huske, at ikke kendte den kollega, der steg ud af bilen, inden han selv fik en tur. Dette kunne tyde på, at kørslen fandt sted i et forholdsvis kort tidsrum efter politireformen. Han kan heller ikke huske, om der var danske nummerplader på. A snakkede noget om, at bilen var tyskejet eller lignende. Han har set Ferrarien, som sagen handler om 5 - 10 gange ved politistationen. Der var også andre, der fik ture. Han kan ikke sætte navn på, hvem der fik ture. Han kan ikke sige om det var før eller efter den 6. april 2008.

SN har forklaret, at han er politiassistent ved Politiet, og at han kender A. De har haft vagter sammen i beredskabet. De fremlagte fotos i bilag N og O er taget af ham i p-kælderen på ...12 Politistation. Billederne er formentlig taget i forbindelse med afslutningen på en nattevagt. Han tog billederne, fordi han syntes, at det var en flot bil. Billederne blev taget med hans mobiltelefon. Efter mobiltelefonens udvisende er de taget den 2. juni 2007, kl. 06.18. Det passer også godt med det, han husker. Han indstillede telefonen med dato, da han fik den i sin tid. Da de 2 fotos blev taget, var A ikke ved bilen. Han har ikke set A køre i den. Der har været rygter om, at A kørte ture med kolleger. Han ved ikke hvilke kolleger, der var tale om. Han kan ikke huske, hvilke plader der var på bilen, men der var vist ikke plader foran. Han så ikke, hvad der var bagpå. Senere har han set bilen udenfor politistationen. Der var da almindelige nummerplader bagpå. De 2 fotos i bilag N og O er optaget på hans mobiltelefon, der er en Samsung. Den er købt i 2006 eller 2007. Han har slukket mobiltelefonen, når han er taget på ferie og lignende. Da han tændte den i dag viste den 5. februar 2005. Han mener ikke, at der skulle være fejl på datoen, da han tog de 2 fotos under bilag N og O, men han kan ikke afvise det. Han kan heller ikke afvise, at han har taget bilag N og O i 2008. Han kan huske, at han var i beredskabet, og at han tog de 2 fotos i den periode. Han har ikke brugt telefonen siden 2009 eller 2010. Han fandt den frem i forbindelse med den foreliggende sag. Vidnet kan ikke huske, at telefonen tidligere har lavet en datoændring.

A har supplerende forklaret, at den må være en fejl, at det fremgår af bilag 5, at han var på kørekursus fra den 7. maj 2007. Der skal formentlig stå den 7. april 2007. G4 købte bilen i 2008, og han leasede den derefter af køber. Han havde inden da været til et orienteringsmøde hos G5 A/S om flexleasing. Han har en 4-vognsgarage. Nogle af hans bekendte fra Ferrarimiljøet har derfor haft deres biler stående hos ham. Han har derved haft mulighed for at køre i Ferrarier, som ikke var hans egen. Han har kørt i disse Ferrarier til politistationen. Der har også været tale om Ferrarier, der var grå ligesom bilen i den foreliggende sag. Den omhandlede Ferrari havde gule bremsekalibre. Han havde talt med medarbejdere på motorkontoret, herunder lederen af Motorkontoret i ...12, og fået at vide, at så længe formålet med kørslen var opfyldt, kunne man anvende prøveplader uden at skulle betale registreringsafgift på bilen. Han havde også talt med skattevæsenet. Han har kørt i en del biler for Ferrarisamlere fra ...20, blandt andre SP og TC. Han har også lånt en Ferrari af en af dem. Han deltog ikke i events i Danmark i 2007. Han gav sine kolleger ture i de biler, som han lånte af sine venner fra Ferrarikredsene.

Parternes synspunkter

A

Til støtte for A's påstand er det gjort gældende, at der i de senere år har været skærpet fokus på registreringsafgiftssager. Sagerne har ofte været karakteriseret ved lystkørsel med luksusbiler. Mange af sagerne er endt som straffesager. Denne sag adskiller sig markant fra de andre sager. Der er i sagen ikke tale om lystkørsel og der er ikke rejst straffesag. Der er samlet kørt 31 km på strækningen mellem A's bopæl i ...2 og G5 A/S´ værksted i ...9. Sagen afviger således fra de sædvanlige registreringsafgiftssager, der er karakteriseret ved, at bilejerens intention har været at køre i bilen uden at betale registreringsafgift her i landet.

Der er alene kørt i A's Ferrari ved de to lejligheder i oktober 2007. Bilen kan ikke siges at være taget i brug ved disse to kørsler. Hvis det måtte antages, at bilen var taget i brug, kan kørslerne efter deres formål ikke danne grundlag for, at der kan afkræves sagsøger registreringsafgift. Der var således tale om kørsel til reparation, som efter reglerne fritager for registreringsafgift. Det kan ikke antages, at den blotte omstændighed, at en bil kører 10 meter, udløser pligt til at betale registreringsafgift. Der skal foretages en konkret vurdering af den skete kørsel. Det fremgår såvel af Østre Landsrets dom af 25. marts 2011 (SKM2011.371.ØLR) som af dommen i U77.179. Det er et velkendt princip, at der skal ske en konkret vurdering af den anvendelse, der er sket af den foreliggende bil. Man må se på kørslens omfang, karakter og formål. A har rettet henvendelse til de relevante medarbejdere på motorkontoret og fået at vide, at hvis han overholdt formålet med kørslen, kunne man køre i bilen med prøveplader, uden at der skulle betales registreringsafgift. Han havde derfor en berettiget forventning om, at han kunne køre med faste prøveskilte, hvis man holdt sig indenfor formålet, som var at køre bilen til reparation. Efter § 71, stk. 1, nr. 4, i den dagældende bekendtgørelse nr. 1067 af 11. november 2005 kunne en bil køres til reparation på prøveplader. Kørslerne er foretaget direkte fra bopælen i ...2 til værkstedet i ...9. Der er kun foretaget to kørsler med i alt 31 km. Omfanget af kørslen i den foreliggende sag er således langt mindre end i sagen, der er gengivet i SKM2011.371.ØLR. I den sag blev ejeren frifundet for betalingen af registreringsafgift.

Skatteministeriet har under sagen gjort gældende, at der er foretaget langt flere kørsler end de to kørsler, som er anerkendt, og som fandt sted i oktober 2007. Skatteministeriet har forsøgt at bevise dette med en række vidneforklaringer og fotos. Der gælder imidlertid i skattesager en skærpet bevisbyrderegel. Bevisbyrden for, at der er kørt i andre tilfælde end de to tilfælde i oktober, er ikke løftet ved den stedfundne bevisførelse. Hverken de afgivne forklaringer, der er præget af meget stor usikkerhed og til dels har karakter af tredjehåndsberetninger, eller de fremlagte fotos kan danne grundlag for, at det kan anses for godtgjort, at der er kørt i bilen i andre tilfælde end de erkendte.

Det må herefter lægges til grund, at bilen alene har været anvendt de to gange i oktober 2007. Kørslerne fandt sted henholdsvis kl. 11.15 og kl. 14.50. Disse tidspunkter underbygger, at der alene har været tale om reparationsformål med kørslerne. A fik at vide, at det var fast praksis, at der blev udleveret prøveplader i denne situation. Han har derfor været i god tro. Under disse omstændigheder kan det ikke lægges til grund, at bilen er taget i brug på færdselslovens område. Hvis bilen ikke er taget i brug, skal der ikke svares registreringsafgift.

Skatteministeriet

Det er af Skatteministeriet gjort gældende, at der ikke tale om bagatelagtig kørsel i den foreliggende sag, og at der i øvrigt ikke gælder en bagatelgrænse. Formålet med kørslerne kan heller ikke tillægges betydning. Det er erkendt af A, at bilen er anvendt til kørsel i hvert fald i to tilfælde. Allerede ved denne anvendelse er bilen taget i brug, og registreringspligten følger umiddelbart heraf. Der er imidlertid kørt i bilen i langt større omfang, end de to gange, der er erkendt af A. Dette må anses for godtgjort ved den stedfundne bevisførelse. Det er blevet forklaret af NL og LN, at det ved deres standsninger af bilen blev oplyst, at A og hans kone havde et ansættelsesforhold hos LS, og der blev forevist et ID-kort herom. Det må antages, at disse oplysninger om det påståede ansættelsesforhold blev givet, idet det kun er ansatte eller indehaverne af de faste prøveskilte, der må anvende disse. Det er endvidere forklaret, at der er kørt prøveture med kolleger i den omhandlede Ferrari, og at bilen er anvendt ved kørsel mellem hjem og arbejde. Man kan se bort fra A's forklaring om, at disse prøveture har været foretaget i andre biler, som A har lånt, eller at prøveturene og anvendelsen af Ferrarien først fandt sted efter april 2008, da bilen var blevet dansk indregistreret. Forklaringerne om, at prøveturene var med andre biler, har karakter af efterrationalisering. SN har forklaret, at billedet af bilen i p-kælderen på ...12 Politistation er taget den 2. juni 2007. Det er forsøgt at drage billedernes datering i tvivl, men den opgivne datering må lægges til grund. OT har forklaret, at han havde fået en tur i den foreliggende Ferrari. Han kunne tidsfæste turen til, at den fandt sted inden for kort tid efter gennemførelsen af politireformen. Han støttede dette på, at han ikke genkendte den kollega, der steg ud af bilen, da han skulle have sin tur. OT og KH har tillige forklaret, at de har set bilen i garagen på politistationen et antal gange. Ved bedømmelsen af de afgivne forklaringer skal der lægges vægt på, at det har været vanskeligt at indhente oplysninger i sagen.

Den omhandlede bil var indtil april 2008 indregistreret i Tyskland. Anvendelsen af bilen med prøveskiltene var derfor uberettiget. Den påberåbte dom fra Østre Landsret af 23. marts 2011 (SKM2011.371.ØLR) angik også en herboende person, der ejede en tysk indregistreret bil. Den pådømte sag vedrørte imidlertid ikke faste, men løse prøveskilte. Det blev i sagen lagt til grund, at motorkontoret havde udleveret løse prøveskilte til bilejeren i 31 tilfælde. Landsretten fandt derfor, at bilejeren var i god tro med hensyn til anvendelsen af de udleverede prøveskilte til kørsel i bilen her i landet. A har derimod ingen dokumentation for henvendelsen til motorkontoret eller for motorkontorets svar. Bevisførelsen herom har alene bestået i en forklaring om, at han har talt med nogle medarbejdere på motorkontoret og med VP. Der er således ikke fremlagt en udtalelse eller redegørelse fra Motorkontoret om kontorets praksis eller rådgivning. De anvendte prøveplader er i øvrigt ikke udleveret af motorkontoret, men lånt af LS. Den anførte dom kan således ikke påberåbes til støtte for, at A ikke havde pligt til at registrere sin Ferrari.

Efter det anførte havde A i henhold til færdselslovens dagældende § 72 og § 76 og de bestemmelser, der var fastsat med hjemmel heri, pligt til at registrere sin Ferrari i Danmark, og han er derfor pligt at betale registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, skal der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, der skal registreres efter færdselsloven. I den dagældende § 72 i færdselsloven skulle registreringen af et motorkøretøj ske inden det blev taget i brug. Ved § 76 var der givet ministeren bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om benyttelse af udenlandske køretøjer her i landet, herunder om hvornår der indtrådte registreringspligt. I medfør af denne bestemmelse var det i § 16, stk. 1, 2. pkt. i den dagældende bekendtgørelse nr. 880 af 23. august 2004, fastsat, at en ejer med bopæl i Danmark straks ved indførslen af et køretøj skulle registrere dette.

Af dagældende registreringsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1067 af 11. november 2005, § 67, fremgår, at faste prøveskilte kunne anvendes til kørsel med registreringspligtige køretøjer, der ikke var registrerede. Efter § 71, stk. 1, nr. 4, i samme bekendtgørelse kunne kørsel med faste prøveskilte foretages af indehaveren af skiltene eller ansatte hos denne med det formål at bringe køretøjet til reparation.

Om de bestemmelser, der er indgået i sagens behandling, bemærkes i øvrigt, at Kammeradvokaten har påpeget, at lov nr. 309 af 19. april 2006, der er citeret i Landsskatterettens afgørelse af 11. februar 2011, først trådte i kraft den 5. juni 2011.

Ved sagens bedømmelse lægger retten efter den stedfundne bevisførelse til grund, at der alene har været tale om de to kørsler i bilen, der fandt sted den 5. oktober 2007 og den 24. oktober 2007. Retten lægger endvidere til grund, at kørslerne skete med henblik på at bringe bilen til reparation. Retten finder således ikke, at de forklaringer, der er afgivet af A's kolleger, eller de fremlagte fotos med den fornødne sikkerhed kan danne grundlag for en antagelse om, at der er kørt i bilen med andre formål og i videre omfang end i de to nævnte tilfælde.

Ved de to kørsler blev der anvendt faste prøveskilte. Bilen var på tidspunktet for kørslerne indregistreret i Tyskland, og A og hans kone var i øvrigt ikke indehavere af de faste prøveskilte og var ikke ansat hos indehaveren af prøveskiltene. Retten tiltræder derfor, at de to kørsler ikke var i overensstemmelse med reglerne for kørsel med faste prøveskilte. Retten finder endvidere ikke, at A har godtgjort, at han var berettiget til at antage, at kørslerne var i overensstemmelse med reglerne om kørsel med faste prøveskilte. Hans forklaring om, at han havde talt med medarbejdere på Motorkontoret og med sin kollega VP om kørsel med faste prøveskilte, kan ikke anses som tilstrækkeligt bevis for en sådan antagelse.

Imidlertid finder retten, at der bør lægges afgørende vægt på, at der alene foreligger to kørsler over korte strækninger, at kørslerne skete for at bringe bilen til reparation, og at reparatøren efter det oplyste kunne have udført transporten af bilen, der i øvrigt få måneder senere blev dansk indregistreret og afgiftsberigtiget i forbindelse med salget til og leasingen fra G4. De stedfundne kørsler er således kendetegnet ved en række særegne omstændigheder, og retten finder efter kørslernes undtagelsesvise karakter ikke, at der er sket en ibrugtagning af bilen på færdselslovens område, som bør udløse registreringspligt med deraf følgende pligt til at betale registreringsafgift. Retten bemærker herved tillige, at der efter det oplyste ikke er blevet rejst straffesag mod A, og at formålet med den undtagelsesvise kørsel er sammenfaldende med et af de formål som kørsel med faste prøveskilte efter § 71, stk. 1, nr. 4, i registreringsbekendtgørelse var tilladt at varetage. Retten bemærker endelig, at der i den påberåbte dom af 21. marts 2011 (SKM2011.371.ØLR), der frifandt bilejeren for registreringsafgiftspligt, vel dokumenterbart var sket udlevering af løse prøveskilte fra Motorkontoret til bilejeren, men at kørslen i bilen i den sag i væsentlig grad oversteg omfanget af kørslen i den foreliggende sag.

Herefter tages A's påstand til følge.

Med hensyn til sagsomkostningerne har retten lagt vægt på sagens omfang og udfald samt på størrelsen af den registreringsafgift, der blev opkrævet. Herefter har retten bestemt, at Skatteministeriet skal betale 90.000 kr. i sagsomkostninger til A til dækning af advokatbistand, jf. retsplejelovens § 312, stk. 1, og § 316, stk. 1.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at A ikke er indregistreringspligtig af Ferrari, stelnr. ....

Skatteministeriet skal inden 14 dage betale 90.000 kr. i sagsomkostninger til A.