Dato for udgivelse
25 jan 2013 08:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2012 13:28
SKM-nummer
SKM2013.69.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0168059
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat - erhvervsbeskatning - kvoter
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke har nogen skattemæssig konsekvens for to varmeforsyningsselskaber A og B, at B får tildelt CO2-kvoter for perioden 2013-2020 på baggrund af As hidtidige salg af fjernvarme til sine kunder, der fremover vil kunne modtage varme fra B.

Hjemmel

Afskrivningsloven § 40 A

Reference(r)

Afskrivningsloven § 40 A

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-2, afsnit E.C.5.4

Spørgsmål:

Kan Skatterådet bekræfte, at det ikke har nogen skattemæssig konsekvens for de to varmeforsyningsselskaber A og B, at B får tildelt CO2-kvoter for perioden 2013-2020 på baggrund af A hidtidige salg af fjernvarme til sine kunder, der fremover vil kunne modtage varme fra B?

Svar:

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Varmeforsyningsselskabet A ophører med deres virksomhed den 31. december 2012. I den forbindelse er de i forhandling med varmeforsyningsselskabet B om, at de skal overtage As aktiver (varmeledningsnet) undtagen eventuelle ikke anvendte kvoter.

Det har tidligere været overvejet at overdrage aktiviteterne i A til B pr. 1. januar 2009.

I den forbindelse anmodede A SKAT om bindende svar på bl.a. følgende: "Kan de CO2-kvoter, som A hidtil har fået overført fra et overordnet varmeværk fremover overføres til B uden skattemæssige konsekvenser for A eller B?

Såvel SKAT som Landsskatteretten fandt, at kvoterne ikke kunne overdrages vederlagsfrit, men at de skulle overdrages til handelsværdien. Dette blev begrundet med, at samtlige kvoter for perioden 2008-2012 måtte anses for erhvervet på det tidspunkt, hvor den enkelte virksomhed modtog meddelelse om de CO2-kvoter, som den ville få tildelt gratis. Dette skete for de fleste virksomheders vedkommende i december 2007. Dermed ville der være tale om en overdragelse af kvoterne fra A til B, og disse skulle overdrages til handelsværdi.

(Derimod accepterede SKAT i et andet spørgsmål i et bindende svar, at A kunne overdrage aktiverne (fjernvarmeledningsnet) til B til 0 kr.)

Fakta om A og B

A er etableret i 1984 og forsyner fjernvarme modtaget fra et stort dansk kraftværk til modtagere i et bestemt område. B er etableret i 1981 og forsyner modtagere i et andet område.

Det er planen, at B vil udvide området for levering af fjernvarme, således at området også vil omfatte det område, hvor A hidtil har været leverandør af fjernvarme.

Dette skal ses i sammenhæng med, at A ønsker at ophøre driften på grund af nedgang i kunder, hvortil der leveres fjernvarme. Det er derfor tanken, at A vil opsige deres engagement med kunderne. Herudover vil A's aktiver blive ovedraget til B til 0 kr., jf. det tidligere bindende svar.

Som led i opsigelsen af aftalen med kunderne vil A henvise kunderne til B. B vil dog ikke betale A for denne henvisning. Der er således ikke tale om en overdragelse af A's virksomhed.

A's eksisterende, ikke benyttede CO2-kvoter (tildelt for perioden 2008-2012), vil enten bliver solgt til B eller til andre interesserede. Dette salg vil være skattepligtigt.

Tildeling af kvoter

En CO2-kvote er et bevis for retten til at udlede CO2 i en nærmere angiven periode. Kvotetildelingen sker oftest over en given periode. Den nuværende periode løber fra 2008-2012. Den nye periode omfatter perioden 2013-2020.

Kvoterne tildeles gratis. Kvoterne tildeles på baggrund af Bs forventede salg/levering til kunderne. Det vil sige, at kvoterne i realiteten sker på baggrund af kundernes forbrug.

Det er således ikke Bs hidtidige forbrug, der er afgørende, men derimod Bs nuværende kundegruppes forbrug - selvom det er nye kunder - der er afgørende for, hvor mange CO2 kvoter, som B får tildelt. Det betyder, at når B får tildelt kvoter for 2013 og frem, vil As levering til de kunder, der i fremtiden vil være kunde hos B, være afgørende for, hvor mange kvoter, som B får i fremtiden.

I slutningen af 2008 blev vedtaget en revision af kvotedirektivet som omhandler perioden 2013 - 2020.

De pågældende varmeforsyningsselskaber får tildelt kvoter via det store danske kraftværk.

Kraftværket har i 2011 indsendt oplysninger til Energistyrelsen omkring hvilke produktionsenheder, som de forventer, vil være omfattet den nye CO2 kvotehandelsperiode fra 2013 - 2020. Dette er sket med udgangspunkt i oplyste produktionstal for 2009 og 2010. På baggrund af disse oplysninger får kraftværket tildelt X antal gratis kvoter, som sendes videre til de enkelte produktionsenheder.

Kvotereglerne betyder, at hvis der sker ændringer i kapaciteten skal det løbende indberettes, da det ikke er muligt at få tildelt kvoter, når produktionen er stoppet. Hvis produktionen er neddroslet vil det være en mindre kvotetildeling. Tilsvarende vil det være muligt at få øget kvotetildelingen efter ansøgning.

Det er således blot en foreløbig kvotetildeling som kraftværket, og dermed produktionsenhederne modtager, og som skal justeres, hvis der sker væsentlige ændringer i kapaciteten.

Det er således produktionstal fra 2009 - 2010 der er lagt til grund, når kraftværket får tildelt kvoterne, som videresender til produktionsenhederne. Dette er dog kun foreløbige tildelinger, der kan ændres, hvis der sker væsentlig ændringer f.eks. hvis der sker lukning af en produktionsenhed.

Derfor vil A ikke være berettiget til kvoter, da de lukker produktionen i 2012. Dette selv om deres produktions tal i realiteten har været lagt til grund for kraftværkets foreløbige tildeling af kvoter.

De nye regler for kvotetildeling, som er gældende for perioden 2013-2020, betyder blandt andet, at der skal ske løbende indberetning af ændring på produktionsenheden. Det vil sige, hvis en produktionsenhed lukker, er denne produktionsenhed ikke længere berettiget til kvoter. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at kraftværket bliver reduceret i kvoter, da der kan være en anden produktionsenhed, der har en tilgang. Den foreløbige tildeling af kvoter, som er kraftværket har fået tildelt, er der således ikke erhvervet ret til endnu, da det kræver, at produktionen opretholdes for det enkelte produktionssted.

A vil ikke få tildelt CO2-kvoter for perioden 2013-2020, idet de ikke længere producerer.

Repræsentanten er ikke bekendt med, om kraftværket har fået meddelelse om, hvilke kvoter de har fået tildelt, men de foreløbigt tildelte kvoter fremgår af Energistyrelsens hjemmeside, hvor der er offentliggjort en foreløbig liste over tildelte kvoter.

Der forventes ikke at være nogen af kvoterne, der er "øremærket" til A, idet deres produktion allerede er ophørt i 2012.

Det er kraftværket, der får tildelt kvoterne, som så skal videresende dem til produktionsenhederne. Kraftværket skal tildele kvoterne efter samme som princip, som EU-direktivet lægger op til, og som er det princip, kraftværket får tildelt kvoterne efter. Derfor bør A ikke få tildelt nogen kvoter, da enheden ikke har produktion i perioden.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Idet CO2-kvoterne tildeles på baggrund af det forventede forbrug hos Bs kunder og ikke er en overtagelse af As kvoter, vil der ikke ske nogen beskatning af A eller B. Dette er selvfølgelig også begrundet i, at tildelingen af kvoter er skattefrie for modtageren.

I forhold til det tidligere bindende svar er der den forskel, at A's kvoter løber uudnyttede eller overdrages mod vederlag. I denne situation som dette bindende svar vedrører, er der tale om, at B modtager nogle nye kvoter, der blot tildeles på baggrund af nogle leverancer, som A har foretaget.

Ovenstående støttes også af, at når A ikke har nogen kunder, vil A ikke få tildelt nogen kvoter for 2013 og frem. Det kan således ikke siges, at A har overdraget kvoter til B, selvom B's tildeling af kvoter sker på baggrund af A's leverede mængde fjernvarme til de nye kunder i B som kommer fra A.

Til sidst skal det nævnes, at selv om A mod forventning skulle få tildelt nogle kvoter for perioden 2013-2020, har det ingen indflydelse på spørgsmålet, da der ikke er nogen aftale om, at sådanne kvoter skal overdrages til B. Disse kvoter vil derfor ikke blive udnyttet specifikt af B. Derimod er spørgsmålet et udtryk for et ønske om en afklaring af, at det ikke har nogen betydning, at B i fremtiden kan få tildelt flere kvoter som følge af, at de har fået nogle af A' kunder.

Spørger mener således, at der kan svares Ja til spørgsmålet. Det vil sige, at det ikke har nogen skattemæssige konsekvenser for hverken B eller A, at B i realiteten får tildelt kvoter på baggrund af A hidtidige levering af fjernvarme til tidligere kunder.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det ikke har nogen skattemæssig konsekvens for hverken B eller A, at B får tildelt CO2-kvoter for perioden 2013-2020 på baggrund af A hidtidige salg af fjernvarme til sine kunder, der fremover vil modtage varme fra B.

Lovgrundlag

Afskrivningsloven § 40 A

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan anskaffelsessummen til erhvervelse af en kvote, der giver ret til at producere, levere, anvende, udnytte eller fange en bestemt mængde af et produkt eller en ressource eller at udlede en bestemt mængde af produkter eller ressourcer, herunder forurenende affaldsprodukter, og som kun kan bruges én gang (en engangskvote), fradrages i det indkomstår, hvori kvoten er anvendt i produktionen. Reglerne i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på andele af engangskvoter, der er anvendt i produktionen.

Stk. 2. Fortjeneste eller tab ved salg eller udløb af en engangskvote eller en andel heraf medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori kvoten eller en andel heraf sælges eller udløber uden at være anvendt i produktionen. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.

Begrundelse

A stopper deres virksomhed den 31. december 2012. A' eksisterende og ikke benyttede CO2-kvoter (tildelt for perioden 2008-2012) vil enten bliver solgt til B eller til andre interesserede. Dette salg vil være skattepligtigt.

Der bliver ved dette bindende svar alene tages stilling til de kvoter, der bliver tildelt direkte til B for perioden 2013-2020.

Den nye tildeling af kvoter sker fra d. 1. januar 2013. Spørger har oplyst, at A ikke er berettiget til at modtage nogen CO2-kvoter for perioden 2013-2020, idet deres virksomhed ophører d. 31. december 2012.

Det er dermed Skatteministeriets opfattelse, at der ikke sker nogen overdragelse af kvoter sted mellem A og B.

Det forhold, at tildelingen af CO2-kvoter for perioden 2013-2020 sker på baggrund af A hidtidige salg af fjernvarme til sine kunder, der fremover vil kunne modtage varme fra B, ses ikke at føre til et andet resultat.

Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at det ikke har nogen skattemæssige konsekvenser hverken for A eller B, at B får tildelt CO2-kvoter for perioden 2013-2020 på baggrund af A hidtidige salg af fjernvarme til sine kunder, der fremover vil kunne modtage varme fra B.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.