Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for udlodning af aldersforsikring og aldersopsparing i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring.

Afsnittet indeholder:

  • Krav til og konsekvens af afgiftsfri udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring
  • Forskellige former for udlodning.

Krav til og konsekvens af afgiftsfri udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring

En aldersopsparing kan altid, dvs. uafhængigt af reglerne i PBL § 41 A, stk. 1, flyttes til et andet pengeinstitut. Det gælder for både ejerens del af opsparingen og for ægtefællens del af opsparingen.

Hvis ejeren (kontohaveren) af ordningen efter PBL § 41 A overfører sin aldersforsikring eller - opsparing til et andet pengeinstitut samtidig med, at den ægtefælle, der har fået en del af pensionsordningen udloddet i forbindelse med skilsmisse, separation eller bosondring, lader ordningen blive stående i det oprindelige pengeinstitut, så skal det oprindelige pengeinstitut ved overførslen af ejerens ordning påtegne den fraskilte mv. ægtefælles ordning om, at det indestående beløb stammer fra en udlodning af en pensionsordning efter PBL § 30, stk. 2. Pengeinstituttet skal også påtegne ægtefællens pensionsordning om det udbetalings­tidspunkt mv., der gælder efter vilkårene for den ordning, hvorfra udlodningen er sket.

Hvis ægtefællen efter PBL § 41 A overfører den udloddede opsparing i pensionsøjemed til et andet pengeinstitut, skal det oprindelige pengeinstitut give det nye pengeinstitut oplysninger om, at der er tale om en udloddet del, til brug ved udbetaling af pensionsordningen.

Forskellige former for udlodning

I dette afsnit beskrives reglerne for de forskellige former for udlodning efter PBL § 30, stk. 3.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven

Ved udlodning af retten til en aldersforsikring eller - opsparing skal ægtefællen ikke betale afgift af sin andel, når ordningen udløber. Se PBL § 25 A, stk. 1, jf. PBL § 25, stk. 1, nr. 8.

En begunstiget, der erhverver ret til en andel af en aldersforsikring eller - opsparing, indtræder i ægtefællens ret til at få kapitalen ved pensionsbegivenhedens indtræden. Den begunstigede skal derfor ikke betale afgift, når pensionen bliver udbetalt efter vilkårene.

Ægtefællen kan uafhængigt af den tidligere ejer overføre den udloddede del af ordningen til en anden ordning efter reglerne i PBL § 41. Se afsnit C.A.10.2.8 om overførsel og flytning af en pensionsordning.

Efter at ejerens pensionsudbetalingsalder er nået, kan ægtefællen få sin andel af en udloddet aldersforsikring eller - opsparing udbetalt afgiftsfrit. Se PBL § 25 A, stk. 1, jf. PBL § 25, stk. 1, nr. 8. Hvis ejeren forlænger pensionsaftalen, påvirker det ikke ægtefællens ret med hensyn til udbetalingstidspunktet.

Se i øvrigt afsnit C.A.10.2.1.6.2.1 om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer eller kontohaver af den udloddede del

Ægtefællen indtræder som forsikret og ejer af den udloddede del, uden at det betragtes som en disposition, der er afgiftspligtig. Se PBL § 30, stk. 3, nr. 3.

Det er en forudsætning for, at ægtefællen kan indtræde som forsikret og ejer, at dette er muligt over for pensionsinstituttet, og at pensionsinstituttet accepterer det.

Konsekvensen er, at pensionsordningen fuldt ud er overgået til den ægtefælle, der får ordningen udloddet. Det betyder, at pensionsordningen skal anses for tegnet på denne ægtefælles liv og helbred. Udbetaling sker i overensstemmelse med ægtefællens egen alder og helbredsforhold. Den udloddede del af pensionsordningen kan ikke udbetales ved den tidligere ejers død, invaliditet mv., fordi den tidligere ejers alder, liv og helbred er uden betydning for den udloddede del.

Ægtefællen overtager indbetalinger, der svarer til den udloddede del, fordi ægtefællen anses for at være den, der oprindeligt oprettede den udloddede del.

Er der indsat begunstigede, er ægtefællens dødsfald afgørende for tidspunktet for udbetaling til de begunstigede.