Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om udbetaling af aldersforsikring og  - opsparing efter, at pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetalingstidspunktet
  • Afgifts- og skattefri udbetalinger

Udbetalingstidspunktet

Udbetaling af aldersforsikring og  -opsparing til pensionsopspareren kan tidligst ske på det tidspunkt, hvor han eller hun

  • har nået pensionsudbetalingsalderen efter PBL § 1 a
  • har nået en lavere pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet

Udbetalingen kan senest ske 20 år efter, at pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen, eller første policedag herefter for så vidt angår aldersforsikring. Se PBL § 10, stk. 1, nr. 3, jf. PBL § 10 A og PBL § 12, stk. 1, nr. 3, jf. PBL § 12 A.  Se også lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder.

Med virkning fra 1. januar 2018 kan pensionsopspareren desuden vælge at få udbetalt

  • en aldersforsikringer i lige store løbende ydelser eller lige store rater, jf.  PBL § 10 A, stk. 2 og 3.
  • en aldersopsparing i rater, fastlagt efter PBL § 11 A, stk. 1-3, jf. PBL § 12 A, stk. 2.

Se lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 5 og 7.

Se afsnit C.A.10.2.6.1.2 om aldersforsikringer og afsnit C.A.10.2.6.1.3 om aldersopsparinger.

Pensionsopspareren kan vælge at få udbetalt

  • alle sine aldersforsikrings- og aldersopsparingsordninger på én gang, hvis han eller hun har flere ordninger
  • en ordning ad gangen
  • en del af en ordning.

Bemærk

Der er ikke noget til hinder for at foretage indbetalinger til en aldersforsikring eller - opsparing, efter at en anden aldersforsikring mv. er blevet helt eller delvist udbetalt.

En aldersforsikring eller - opsparing kan være blevet udloddet til en fraskilt eller frasepareret ægtefælle i forbindelse med bodeling, ved separation eller skilsmisse. Se PBL § 30, stk. 2, jf. § 30, stk. 3, nr. 1-2.

Ved udbetaling i overensstemmelse med ordningens udbetalingsvilkår skal den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle eller eventuelle begunstigede efter dennes død ikke betale afgift eller beskattes af udbetalingerne. Se PBL § 25 A, stk. 1, jf. PBL § 25, stk. 1, nr. 8, og afsnit C.A.10.2.5.6 om udlodning til ægtefælle ved separation og skilsmisse

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 om pensionsudbetalingsalderen.

Afgifts- og skattefri udbetalinger

Udbetalingerne er afgiftsfri og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se PBL § 25 A, stk. 1.

Afgiftsfriheden gælder også for den del af indeståendet på aldersforsikringen eller aldersopsparingen, som oprindelig stammer fra en fradragsberettiget kapitalpension, og som efter fradrag af en afgift på op til 40 pct. er overført til aldersforsikringen mv., samt afkastet heraf.

Kun én afgiftsfri udbetaling ved godkendt lavere pensionsalder

Når Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, og der sker afgiftsfri udbetaling før det tidspunkt, hvor den almindelige pensionsudbetalingsalder nås, så kan den afgiftsfri udbetaling  kun finde sted én gang. Se PBL § 25 A, stk. 3.

Ved en efterfølgende udbetaling af aldersforsikring eller -opsparing eller dele deraf, inden pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen, skal pensionsopspareren betale 20 pct. i afgift efter PBL § 28, stk. 2.

Det gælder dog ikke, hvis der er tale om udbetaling i en af de situationer, der kan medføre afgiftsfri udbetaling efter PBL § 25, stk. 1, nr. 2 - 8. Se, hvilke situationer det drejer sig om i afsnit C.A.10.2.6.4.1