Indhold

Afsnittet beskriver de situationer, hvor der kan ske rettidig udbetaling af aldersforsikring og - opsparing, samt hvad der gælder i disse situationer, hvis der har været fradrags- eller bortseelsesret i udlandet for de tilsvarende indbetalinger.

Afsnittet indeholder:

 • Situationer, hvor der sker rettidig udbetaling
 • Udbetalinger, der modsvarer fradragsberettigede indbetalinger i udlandet
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Situationer, hvor der sker rettidig udbetaling

Rettidig udbetaling af aldersforsikring og aldersopsparing sker i de situationer, der er nævnt i PBL § 25, stk. 1, nr. 1 - 8, jf. PBL § 25 A, stk. 1. Det drejer sig om udbetalinger i forbindelse med, at pensionsopspareren

 • har nået pensionsudbetalingsalderen (PBL § 25, stk. 1, nr. 1)
 • første gang får udbetaling ved en lavere pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet (PBL § 25, stk. 1, nr. 1)
 •  første gang får udbetaling efter varig nedsættelse af sin funktionssevne (arbejdsevne/erhvervsevne) (PBL § 25, stk. 1, nr. 2 og 3)
 •  første gang får udbetaling efter at være blevet ramt af en livstruende sygdom (PBL § 25, stk. 1, nr. 4)
 • får udbetalt en invalidesum (PBL § 25, stk. 1, nr. 5)
 • er afgået ved døden (PBL § 25, stk. 1, nr. 6)
 • har nået tidspunktet 20 år efter pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 25, stk. 1, nr. 7, som ændret ved  lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder. 
 •  får udbetaling i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene af en aldersforsikring eller - opsparing, der er blevet udloddet til en fraskilt eller frasepareret ægtefælle i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse. (PBL § 25, stk. 1, nr. 8)

Udbetalinger fra aldersforsikring og - opsparing er afgifts- og skattefri i disse situationer, da der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til ordningerne.

Udbetalingssituationerne beskrives nærmere i de følgende afsnit C.A.10.2.6.4.2 - C.A.10.2.6.4.6

Bemærk

En aldersforsikring, aldersopsparing eller en del af ordningen er ikke længere omfattet af PBL kapitel 1, når der er betalt afgift af den eller den pågældende del. Der kan fx være betalt afgift som følge af, at der er foretaget en disposition omfattet af PBL § 30, stk. 1. Det betyder, at afkastet af de udbetalte beløb derefter beskattes som kapitalindkomst og ikke efter PAL med 15,3 pct.

En undtagelse hertil er dog konvertering af en kapitalpension til en aldersforsikring eller aldersopsparing efter PBL § 29, stk. 1, nr. 9, idet aldersforsikringen mv. fortsat vil være omfattet af PBL kap. 1. Se PBL § 37, 4. pkt.                     

Udbetalinger, der modsvarer fradragsberettigede indbetalinger i udlandet

Pensionsopspareren skal betale en afgift på 40 pct. af udbetalinger, der modsvarer indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet, når udbetalingerne sker i de situationer, der er nævnt i PBL § 25, stk. 1, nr. 1 - 8. Se PBL § 25 A, stk. 2.

Hvis der sker deludbetaling fra en ordning, anses udbetalingen for fortrinsvis at vedrøre udbetalinger, som der har været hel eller delvis fradragsret for i udlandet. Det betyder, at der ikke kan ske afgiftsfri udbetaling, før der er betalt afgift af alle indbetalinger, som har været helt eller delvist fradrags- eller bortseelsesberettigede i udlandet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.792.SR

Skatterådet tog stilling til en række spørgsmål om kapitalpensioner, herunder konvertering til alderspensioner, og investering af midlerne i unoterede aktier.

Skatterådet kunne bekræfte, at 

 • betingelserne i PBL § 12 og 12 A var opfyldt, ved spørgers investering i unoterede aktier, der overholdt reglerne i puljebekendtgørelsen og PBL § 30 B,
 • spørger kunne konvertere sine kapitalpensionsmidler, herunder unoterede aktier til en aldersopsparing efter PBL § 12 A,
 • konverteringen kunne ske til de lavere afgiftssatser, der er gældende i 2013 og 2014, når konverteringen sker senest d. 31. december 2014,
 • afkastet på aldersopsparingen, herunder realiserede og urealiserede gevinster på unoterede aktier, alene beskattes med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven,
 • der ikke skal betales indkomstskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven af udbetalinger fra aldersopsparingen efter det tidspunkt, hvor pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen.
SKM2014.19.SR

Det blev lagt til grund for besvarelsen, at der ikke blev spurgt til udbetalinger fra en aldersforsikring, for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.

Skatterådet kunne bekræfte, at et medlem af en pensionskasse, der efter 1. januar 2013 opretter en aldersforsikring, ved efterfølgende udbetaling på grund af opnået efterlønsalder, varig invaliditet eller død, kan få udbetalt forsikringssummen tillagt en forholdsmæssig andel af egenkapitalen i pensionskassen uden afgift.

Skatterådet kunne også bekræfte, at et medlem af en pensionskasse, der efter den 1. januar 2013 konverterer en kapitalpension eller en supplerende engangsydelse til en aldersforsikring, ved efterfølgende udbetaling på grund af opnået efterlønsalder, varig invaliditet eller død, kan få udbetalt forsikringssummen tillagt en forholdsmæssig andel af egenkapitalen i pensionskassen uden afgift, forudsat at pensionskassen på konverteringstidspunktet svarer konverteringsafgift efter reglerne i PBL § 25, stk. 3, og § 29 A, stk. 3.