Indhold

Dette afsnit handler om indberetningspligten vedrørende finansielle kontrakter og aftaler, omfattet af kursgevinstloven.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvilke kontrakter og aftaler er omfattet
 • Undtagelser - KGL § 30
 • Begrænsninger i indberetningspligten
 • Anmeldelse til registrering for indberetningspligt
 • Hvad indebærer indberetningspligten
 • Opbevaring af regnskabsmateriale
 • Tidsfrister.

Regel

Indgåelse af aftaler om - eller overdragelse af - finansielle kontrakter, der materielt er omfattet af KGL kap. 6, skal indberettes til Skatteforvaltningen efter SKL § 10 B og indberetningsbekendtgørelsens § 56, stk. 2, jf. stk. 1.

Indberetningspligten omfatter også finansielle kontrakter, hvor den ene part ved indgåelsen af en finansiel kontrakt er en person, en erhvervsdrivende person eller en person, der gennem deltagelse i et sameje hæfter direkte for kontrakten (interessentskaber, kommanditselskaber eller lignende).

Derimod omfatter indberetningspligten ikke tilfælde, hvor den finansielle kontrakt indgås inden for en ramme af visse nærmere definerede pensions- og opsparingsordninger efter indberetningsbekendtgørelsens § 7.

Bemærk

Indskydes eller overføres en finansiel kontrakt til en ratepension i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, sidestilles dette med afståelse, uanset at der ikke sker navneændring.

Det betyder, at der erhverves/afstås ved gave, arv eller arveforskud, når erhververen ikke succederer i overdragerens skattemæssige stilling.

Hvilke kontrakter og aftaler er omfattet

Gevinster og tab på terminskontrakter samt aftaler om køberetter og salgsretter skal som hovedregel medregnes til den skattepligtige indkomst. Se KGL § 29.

Både børsnoterede og ikke-børsnoterede kontrakter er omfattet, ligesom det er uden betydning, om der foreligger en skriftlig eller mundtlig aftale.

Om de finansielle kontrakter og - aftaler, der er omfattet af KGL § 29. Se afsnit C.B.1.8.1 og C.B.1.8.2.

►Se SKM2018.130.SR nedenfor x

 

Undtagelser - KGL § 30

KGL § 30 nævner de kontrakts- og aftaletyper, der er undtaget fra beskatningsreglerne i KGL § 29 og er dermed undtaget fra indberetningspligten. Opregningen er udtømmende.

De kontrakter og aftaler, der efter KGL § 30, nr. 1-5, ikke er omfattet af KGL § 29, stk. 1, behandles efter skattelovgivningens almindelige regler.

Om kontrakter- og aftaletyper, der er omfattet af undtagelsesreglen efter KGL § 30. Se afsnit C.B.1.8.3.

Begrænsninger i indberetningspligten

En række dispositioner er undtaget fra indberetningspligten. Dette gælder typisk dispositioner mellem to indberetningspligtige. Se i øvrigt indberetningsbekendtgørelsens § 61.

Anmeldelse til registrering for indberetningspligt

Fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i Danmark, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted i Danmark, og som har indberetningspligt efter skattekontrollovens bestemmelser, skal anmelde sig til registrering for indberetningspligten. Se indberetningsbekendtgørelsens § 2

Herunder skal den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af finansielle kontrakter mv., eller har det som sit erhverv at indgå aftaler med finansielle kontrakter mv., og som derfor er indberetningspligtig efter SKL § 10 B, anmelde sig til registrering. 

Undtaget er dog de, der er nævnt i indberetningsbekendtgørelsens § 5.

Også privat indgåede kontrakter og aftaler er omfattet af indberetningspligten:

 • Hvis finansielle kontrakter indgås eller overdrages mellem parter,
  • hvoraf ingen har det som sit erhverv at handle eller formidle værdipapirer og kontrakter,
 • skal indberetning om indgåede kontrakter foretages af alle aftaleparter
  • (eventuelt af én aftalepart efter skriftlig bemyndigelse fra de øvrige aftaleparter), og
 • indberetning om overdragelse af kontrakter mv. skal foretages af den part, der erhverver kontrakten mv.

Det gælder også, at

 • hvis aftaler om kontrakter overdrages eller indgås mellem en udlænding og en indlænding,
  • der ikke er indberetningspligtig som følge af erhverv med handel og formidling af værdipapirer eller kontrakter, og
  • formidles overdragelsen eller aftalen ikke af en indberetningspligtig person,
 • påhviler indberetningspligten indlændingen.

Som indlænding anses i denne sammenhæng fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i Danmark, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted i Danmark.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 58.

Bemærk

Værdipapirer og finansielle kontrakter, der har udenlandsk status, skal indberettes særskilt. Se indberetningsbekendtgørelsens § 59, stk. 2.

Hvad indebærer indberetningspligten

Indberetningspligtige skal hvert år uden opfordring foretage indberetning til Skatteforvaltningen af de data for personer (indlændinge som udlændinge), herunder erhvervsdrivende personer og personer, der gennem deltagelse i et sameje hæfter direkte for kontrakten/aftalen (interessentskaber eller lignende), og med hvem der er aftalt indgåelse af, eller overdragelse til, af finansielle kontrakter og aftaler, der er omfattet af indberetningspligten. Se indberetningsbekendtgørelsens § 56 og § 60, herunder navnlig § 56, stk. 2.

Pligten til at indberette om indgåelse af aftaler om kontrakter omfatter også pligt til at indberette om ændringer af tidligere indgåede kontrakter og aftaler, herunder aftaler om forlængelse af et kontraktforhold. Se indberetningsbekendtgørelsens § 59, stk. 1.

En kontrakt anses for realiseret og en ny kontrakt for indgået, hvis et eller flere af kontraktvilkårene ændres. Dette er også tilfældet, hvis fx. en eksisterende valutaterminskontrakt omlægges til en anden valuta.

Ophører den indberetningspligtige med at udøve den virksomhed, der begrunder indberetningspligten, skal endnu ikke indberettede oplysninger sendes til Skatteforvaltningen inden 10 dage efter ophøret. Se indberetningsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Opbevaring af regnskabsmateriale

Den, der som led i sin virksomhed er omfattet af indberetningspligten, har pligt til i 5 år at opbevare grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes. Se bogføringslovens § 10 og SKL § 6 A

Hvis den indberetningspligtige i øvrigt bogførings- eller regnskabspligtig, og indgår de oplysninger, der skal indberettes, i dette regnskab, skal regnskabet tillige tilrettelægges, så de indberettede oplysninger kan afstemmes med regnskabet. Se SKL § 6 A.

Bemærk

Skatteforvaltningen har adgang til indsigt i det materiale, der danner grundlag for de oplysninger, der indberettes. Se SKL § 6 A, stk. 2.

Tidsfrister

Indberetning til Skatteforvaltningen skal foretages senest den 20. januar i året efter udløbet af det kalenderår, hvori dispositionen har fundet sted eller, hvis denne er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Se SKL § 9 A

For private aftaler om indgåelse eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter skal indberetning foretages inden den 15. januar i året efter udløbet af det kalenderår, hvori dispositionen har fundet sted. Se indberetningsbekendtgørelsens § 58, stk. 4.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med mere

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatterådet

SKM2018.130.SR

xSagen omhandlede et bindende svar vedrørende bitcoins og ether, og hvor spørgsmålet var, hvorvidt gevinst og tab ved disse kryptovalutaer skulle medregnes i den skattepligtige indkomst for spørger. SKAT fandt, og tiltrådt af Skatterådet, at der var tale om, at den skattepligtiges investeringer i bitcoins og ether måtte anses for anskaffet i spekulationshensigt, og hvorfor beskatning skulle ske efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Endvidere fandt Skatterådet, at fsva. de handler i bitcoins og ether, som var foretaget som ”margin-handler”, så måtte dette anses for at være investeringer i terminskontrakter, og omfattet af kursgevinstlovens § 29. Vedrørende disse margin-handler udtalte SKAT vejledende, at der efter SKL § 10 B var indberetningspligt, når der var tale om investering i terminskontrakter, salgsretter eller køberetter.

xBemærk◄

 ►Hvis der er tale om en persons køb af bitcoins, ether etc., og hvor investeringen efter en konkret vurdering ikke er en investering i en terminskontrakter, salgsretter eller køberetter, falder forholdet ikke ind under indberetningspligten efter SKL § 10 B, idet indberetningspligten alene omfatter de udtrykkeligt opregnede værdipapirer, kontrakter mv.

 I indberetningsbekendtgørelsens § 57, er det fastsat, at den indberetningspligtige efter SKL § 10 B, er den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af de i § 56 nævnte værdipapirer eller kontrakter. Det samme gælder den, der har det som sit erhverv at indgå eller formidle aftaler om sådanne kontrakter. Indberetningspligten påhviler således den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af de i bestemmelsen udtrykkeligt nævnte værdipapirer eller kontrakter. Se i øvrigt neden for under ”Anmeldelse til registrering for indberetningspligt”.