Dato for udgivelse
08 Jan 2013 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2012 11:32
SKM-nummer
SKM2013.16.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0198505
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, vederlag, momspligt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger skal opkræve moms af abonnementer og transaktionsgebyrer ved udlejning af dankortterminaler til webbutikker.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4, stk. 1,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra c)

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit D.A.5.11.6.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.11.6.3

Spørgsmål

  1. Skal spørger opkræve moms på abonnementer?
  2. Skal spørger opkræve moms på transaktionsgebyrer?

Svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sagens baggrund

Spørgers aktivitet kan bedst beskrives ved at tage udgangspunkt i dankort-terminaler i supermarkeder. Spørgers betalingsløsning har samme funktion som dankort-terminaler - blot på Internettet. Spørger udlejer således dankortterminaler til webbutikker.

I webbutikken sendes kunderne over i spørgers dankort-terminal, når de skal afslutte deres køb og betale for varen. I terminalen får kunderne mulighed for at indtaste deres kortoplysninger i forhold til at betale og afslutte deres køb.

Ud over at webbutikken skal betale en leje til spørger for brug af dankort-terminalen, skal den samtidig indgå en indløsningsaftale med A, en såkaldt acquirer (indløser) for internettransaktioner. Dankort-terminalen fra spørger sættes op med indløsningsaftalen fra A. Når kunden har bekræftet deres køb ved at indtaste kortoplysningerne, giver spørgers terminal A besked på at hæve penge fra kundens betalingskort og overføre dem til forretningen.

Hvordan fungerer det?

Figuren nedenfor illustrerer, hvordan en online betaling bliver gennemført via spørger. Al kommunikation mellem webbutikken, spørger og A sker via en stærk krypteret linje.

 

  1. Betalingssiden åbnes i webbutikken. Kunden indtaster sine kortoplysninger og bekræfter betalingen. Spørger modtager kortoplysningerne fra webbutikken.
  2. Spørger sender kortoplysningerne videre til A.
  3. A sender et svar retur til spørger, om betalingskortet enten er blevet godkendt eller afvist.
  4. Spørger videresender svaret til webbutikken.

Fakturering

A opkræver et transaktionsgebyr for hver betaling, de modtager fra webbutikken. A fakturerer den givne webbutik direkte, og opkræver ikke moms af den pågældende ydelse.

Spørgers indtægtsgrundlag i forbindelse med udlejning af dankort-terminaler på Internettet består til dels af abonnementsopkrævninger og opkrævning af transaktionsgebyrer.

Ved abonnementsopkrævninger har en given webbutik en vis mængde transaktioner til rådighed. Opkrævning af transaktionsgebyrer sker på baggrund af mængden af gennemførte betalingstransaktioner.

Det fremgår af spørgers hjemmeside, at virksomhedens produkter overordnet beskrives således: "Med en [Spørger] betalingsløsning kan din virksomhed modtage betalinger via internettet med betalingskort, kreditkort, netbanker, loyalitetskort med flere. I produktoversigten nedenfor kan du sammenligne vores tre betalingsløsninger."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at der skal svares ja på begge spørgsmål i henhold til EU-domstolens praksis, da der efter spørgers opfattelse stilles materiel til rådighed og der er derfor momspligt. Der er ikke tale om en egentlig medvirken ved transaktionens gennemførelse (overførslen af penge).

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

Det ønskes bekræftet, at spørger skal opkræve moms på abonnementer og transaktionsgebyrer.

Skatteministeriet behandler begge spørgsmål samlet, da leverancen ikke adskiller sig i de to situationer. Der er alene tale om forskel i opgørelse af vederlaget.

Lovgrundlag

Det fremgår af momsloven, jf. lovbek. nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer:

"§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

...

11) Følgende finansielle aktiviteter:

...

c) Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra d) i dansk ret.

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

.....

d) transaktioner, herunder formidling, vedrørende anbringelse af midler, løbende konti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer."

Praksis

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.5.11.6.1 Lovgrundlag:

"Momsfritagelsen af transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler mv. skal som alle andre momsfritagelser fortolkes indskrænkende, idet der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt."

Det fremgår af EU-domstolens afgørelse, C-350/10, Nordea Pankki Suomi Oyj om beskatning af SWIFT-ydelser:

"24. Det følger af fast retspraksis, at for at kunne betegnes som fritagne transaktioner som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 5) [nu momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra d) og f)], skal de leverede tjenesteydelser, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en tjenesteydelse, som er beskrevet i disse numre. For så vidt angår transaktioner vedrørende overførsler i direktivets artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3)'s forstand skal de leverede tjenesteydelser medføre, at der overføres beløb, og at der indtræder retlige og økonomiske ændringer. Der må sondres mellem den fritagne tjenesteydelse i det nævnte direktivs forstand og den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til pengeinstituttets rådighed. I denne forbindelse må den nationale ret navnlig undersøge omfanget af tjenesteyderens ansvar over for pengeinstitutterne, herunder spørgsmålet om, hvorvidt dette ansvar kun omfatter tekniske aspekter, eller om det også omfatter transaktionernes specifikke og væsentlige elementer (jf. i denne retning SDC-dommen, præmis 66, samt dom af 13.12.2001, sag C-235/00, CSC Financial Services, Sml. I, s. 10237, præmis 25 og 26).

25. Domstolen har ligeledes fastslået, at en betalingsoverførsel er en transaktion, der består i at udføre en ordre om overførsel af et beløb fra én bankkonto til en anden. Den er navnlig karakteriseret ved, at den medfører en ændring af det retlige og økonomiske forhold dels mellem ordregiver og beløbsmodtager, dels mellem disse to og deres respektive pengeinstitutter, og, eventuelt, mellem pengeinstitutterne indbyrdes. Den transaktion, der medfører den pågældende ændring, er i øvrigt den blotte overførsel af beløb mellem konti, uanset årsagen (jf. i denne retning SDC-dommen, præmis 53).

...

31. Selv hvis det antages, således som det er gjort gældende af Nordea, at SWIFT-ydelserne på flere markeder er uundværlige og de eneste tilgængelige, forholder det sig ikke desto mindre således, at den blotte omstændighed, at en komponent er nødvendig for at gennemføre en fritaget transaktion, ikke giver holdepunkter for at antage, at den ydelse, der svarer til den pågældende komponent, er fritaget (jf. SDC-dommen, præmis 65).

32. Det er heller ikke bestridt, at selv om ordrer om overførsel af beløb eller ordrer med henblik på gennemførelse af visse transaktioner i forbindelse med værdipapirer skal overføres via SWIFT-godkendte edb-systemer, for at deres sikkerhed er garanteret, gennemføres overdragelsen af ejendomsretten for så vidt angår disse beløb, eller i givet fald disse værdipapirer, kun af de finansielle virksomheder selv inden for rammerne af de retlige relationer med deres egne kunder.

33. Det følger ligeledes af den i denne doms præmis 24-26 nævnte retspraksis, at de retlige og økonomiske ændringer, der vil kunne kendetegne en momsfritaget transaktion, følger af den blotte - faktiske eller potentielle - overdragelse af ejendomsretten til beløb eller værdipapirer, uden at det er nødvendigt, at den således gennemførte transaktion kan gøres gældende over for tredjemand.

34. Eftersom SWIFT-ydelserne er elektroniske meddelelsestjenester med det ene formål at overføre data, udfylder de derfor i sig selv ingen af de funktioner, der er knyttet til de finansielle transaktioner, som er omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3) og 5) - dvs. transaktioner, der medfører en overførsel af beløb eller værdipapirer - og hvis særlige kendetegn SWIFT-ydelserne dermed ikke har.

...

37. Som den belgiske regering har gjort gældende, følger det desuden af punkt 4 i SWIFT's almindelige kontraktvilkår (»Swift General Terms and Conditions«) af 1. januar 2010, som er tilgængelige på SWIFT's hjemmeside, at virksomhedens kontraktmæssige forpligtelser er begrænset til de tekniske aspekter af meddelelsestjenesterne, herunder især til oprettelse, aktivering, tilslutning samt vedligeholdelse af og licenser til software, hvorfor SWIFT kun har et ansvar for, at de finansielle meddelelser bliver sendt forskriftsmæssigt ved hjælp af et godkendt edb-system."

Kursivering er foretaget af Skatteministeriet.

Det fremgår af SKM2005.265.LSR:

Et selskab leverede ydelser i form af drift og vedligeholdelse af HomeBanking system. Ydelserne kunne ikke anses for omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c og e. Der er var tale om ydelser i form af teknisk eller faktisk assistance, og ydelserne opfyldte derfor ikke specifikke og væsentlige funktioner for de transaktioner, der gennemførtes i HomeBanking systemet. Ydelserne var derfor momspligtige.

Begrundelse

Det fremgår, at spørger udlejer dankortterminaler til webbutikker. Spørger udlejer tekniske faciliteter til at gennemføre betalinger for leveringer fra webbutikker, altså tekniske betalingsløsninger.

Det fremgår af præmis 31 i sag C-350/10, at den blotte omstændighed, at en komponent er nødvendig for at gennemføre en fritaget transaktion, ikke giver holdepunkter for at antage, at den ydelse, der svarer til den pågældende komponent, er fritaget.

Det følger videre af præmis 25, at en betalingsoverførsel er en transaktion, der består i at udføre en ordre om overførsel af et beløb fra én bankkonto til en anden. Den er navnlig karakteriseret ved, at den medfører en ændring af det retlige og økonomiske forhold dels mellem ordregiver og beløbsmodtager, dels mellem disse to og deres respektive pengeinstitutter, og, eventuelt, mellem pengeinstitutterne indbyrdes. Den transaktion, der medfører den pågældende ændring, er i øvrigt den blotte overførsel af beløb mellem konti, uanset årsagen (jf. i denne retning SDC-dommen, præmis 53).

Spørgers leverancer medfører ikke i sig selv en ændring af de retlige og økonomiske forhold dels mellem ordregiver og beløbsmodtager, dels mellem disse to og deres respektive pengeinstitutter, og, eventuelt, mellem pengeinstitutterne indbyrdes.

Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at spørgers leverancer ikke kan anses for en momsfritagen transaktion. Der skal derfor opkræves moms af såvel transaktionsgebyrer som abonnementer, jf. momsloven § 4, stk.1.

Der er herved henset til, at der er tale om ydelser i form af teknisk assistance, og at disse ydelser ikke opfylder specifikke og væsentlige funktioner for de transaktioner, der gennemføres ved handel i webbutikken, herunder selve overførslen af beløb mellem kunde og webbutik.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 og 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets begrundelse og indstilling.