Indhold

Dette afsnit handler om skiltning på byggepladser på privat grund.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Skiltets placering mv.
  • Byggeri, der er fritaget for skiltning

Regel

Som led i bekæmpelsen af sort arbejde skal byggepladser på privat grund fra 1. januar 2013 have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder, der arbejder på pladsen. Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og CVR-nummer. Udenlandske virksomheder skal udover navn også skilte med det registreringsnummer, hvorunder de er registeret i RUT-registret (Register over Udenlandske Tjenesteydere). Se ML § 78 og MLbek § 57.

Bestemmelsen omfatter således entreprenører og håndværksvirksomheder, som samtidig er dem, der udfører arbejdet på stedet, og har ledelsesretten samt anviser og fører tilsyn med det arbejde, der udføres.

Se også

Reglerne om mærkning af gulpladebiler med CVR-nummer samt navn eller logo fremgår af E.A.8 Motorkøretøjer mv. Se afsnit E.A.8.5.14.

Skiltets placering mv.

Skiltet skal placeres på byggepladsen i en højde og på en måde, så oplysningerne er synlige og let kan læses fra offentlig tilgængelig vej. Der er ingen krav til skriftstørrelse mv. Skiltet skal være synligt i det tidsrum, hvor virksomheden udfører arbejde på byggepladsen. Dvs. at skiltet kan tages ned uden for arbejdstid for igen at blive sat op, når arbejdet genoptages.

Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne have et fælles skilt. Den enkelte virksomheds oplysninger skal så fremgå af det fælles skilt.

Det er den eller de virksomheder, der arbejder på byggepladsen, der har ansvaret for, at skiltene er opsat korrekt og med de korrekte oplysninger.

Se også

Afsnit A.C.3.5.3.11 om bødeniveauet for overtrædelse af regler om skiltning på byggepladser.

Bemærk

Skiltet på en byggeplads i det åbne land skal respektere forbuddet mod reklamer. For at beskytte naturen er det forbudt at anbringe plakater, billeder, lysreklamer m.v. i det åbne land i reklame- og propagandaøjemed. Ved byggeri på privat grund i det åbne land skal der kun skiltes med virksomhedens navn og CVR-nummer, henholdsvis navn og RUT-nummer for udenlandske virksomheder. Se lovreglerne om friluftsreklamer i naturbeskyttelseslovens § 21.

Byggeri, der er fritaget for skiltning

Kravet om skiltning gælder ikke:

  • for entrepriser på højst 50.000 kr. inkl. moms
  • for arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag
  • hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sket på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område
  • byggeri på offentlig ejet grund.

Der skal ikke skiltes, hvis bare én af betingelserne er opfyldt.

Af praktiske grunde stilles der ikke krav om skiltning ved arbejde, der strækker sig over længere strækninger (flere matrikler), fx kabelarbejde, nedlægning af rør, udførelse af vejarbejde.

Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt opgaverne kan anses for at have så nær sammenhæng/tilknytning, at leverancen eller entreprisesummen overstiger 50.000 kr. inkl. afgift, eller hvorvidt arbejdet er udført eller afsluttet i løbet af én arbejdsdag, og derfor kan anses for kortvarigt.

Eksempel

Et vikarbureau vil ikke være forpligtet til at foretage skiltning, når en entreprenør eller håndværksvirksomhed, der udfører arbejde på en byggeplads, hyrer en vikar gennem et vikarbureau, der er formel arbejdsgiver for vikaren. Det forudsættes herved, at vikarbureauet i den givne situation ikke kan anses som selvstændig underentreprenør eller håndværksvirksomhed.