Dato for udgivelse
09 jan 2013 09:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 jan 2013 09:23
SKM-nummer
SKM2013.23.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
12-0259093
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, solcelleanlæg, husstandsvindmøller, afgiftspligtig person, udtagningsmoms, regulering for investeringsgoder, praksisændring
Resumé

Husstandsvindmøller med en effekt på højst 25 kw og solcelleanlæg med en effekt på højst 6 kw, der efter Skatterådets praksisændring i SKM2012.392.SR m.fl. ikke længere opfylder betingelserne for at være momsregistreret, skal afmeldes fra registrering senest 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal.

Hjemmel

LBK nr. 287 af 28. marts 2011 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 8, stk. 2,
Momsloven § 43 og
Momsloven § 44

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.3.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.4.5.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.11.7.4

Praksisændring

Skatterådet har i SKM2012.392.SR, SKM2012.393.SR, SKM2012.394.SR og SKM2012.395.SR svaret, at solcelleanlæg (VE-anlæg), som skal tilvejebringe husstandens private elforbrug, og hvor eventuel overskydende el-produktion skal sælges til elnettet, ikke kan anses for at være selvstændig økonomisk virksomhed i henhold til momsloven. Spørgerne kan derfor ikke lade sig momsregistrere for aktiviteten med at tilvejebringe vedvarende energi.

Dette er en skærpelse af den praksis, der hidtil er kommet til udtryk i Skatterådets afgørelser på området. Skatterådet har således i SKM2011.686.SR og SKM2011.830.SR truffet afgørelse om, at et vedvarende energianlæg i form af en husstandsvindmølle, som knytter sig til en husstand, er økonomisk virksomhed, og at man frivilligt kan lade sig momsregistrere for aktiviteten, såfremt der forventes et nettosalg af el fra husstandsvindmøllen.

Praksisændringens betydning for eksisterende momsregistreringer

Praksisændringen har betydning for allerede eksisterende registreringsforhold.

Praksisændringen vil for disse registreringsforhold have virkning fra 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal, dvs. at solcelleanlæg med en effekt på højst 6 kw og husstandsvindmøller med en effekt på højst 25 kw, som ikke længere opfylder betingelserne for at være momsregistreret, skal afmeldes fra registrering senest denne dato.

Ved afmeldelsen skal der reguleres for moms af investeringsgoder, jf. reglerne i momslovens §§ 43 og 44. For aktiver, der ikke er omfattet af reglerne i momslovens §§ 43 og 44, skal der betales udtagningsmoms, jf. reglerne i momslovens § 8, stk. 2.

Der skal også reguleres for moms af investeringsgoder og betales udtagningsmoms i de tilfælde, hvor registreringen ikke skal afmeldes, fordi virksomheden fortsat skal være registreret for andre momspligtige aktiviteter.

Eksempler - regulering for moms af investeringsgoder

Eksempel (fast ejendom i form af husstandsvindmølle):

Hvis en fast ejendom i form af en husstandsvindmølle er anskaffet i regnskabsåret 2012 for 240.000 kr. + 60.000 kr. i moms, skal 9/10 af momsbeløbet, dvs. 54.000 kr., tilbagebetales ved afmeldelsen i 2013. Beløbet skal afregnes over den sidste momsangivelse.

Eksempel (driftsmiddel i form af solcelleanlæg):

Hvis et driftsmiddel i form af et solcelleanlæg er anskaffet i regnskabsåret 2012 for 120.000 kr. + 30.000 kr. i moms, skal 4/5 af momsbeløbet, dvs. 24.000 kr., tilbagebetales ved afmeldelsen i 2013. Beløbet skal afregnes over den sidste momsangivelse.

Eksempel - betaling af udtagningsmoms

Eksempel:

Hvis et driftsmiddel i form af et solcelleanlæg er anskaffet i regnskabsåret 2012 for 60.000 kr. + 15.000 kr. i moms, skal der betales udtagningsmoms af 48.000 kr., dvs. 12.000 kr. ved afmeldelsen i 2013. Beløbet skal afregnes over den sidste momsangivelse.

Virksomheder, der har modtaget bindende svar

Virksomheder, der har modtaget et bindende svar fra Skatterådet eller SKAT om, at de kan momsregistreres for aktiviteten med at tilvejebringe vedvarende energi, kan opretholde momsregistreringen i den periode, hvor svaret er bindende for skattemyndighederne.

Ophævelse

Dette styresignal ophæves 6 måneder efter offentliggørelsen.