Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for fritagelserne for finansielle aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

  • Formålet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4.2.2.3 om opgørelsen af den momsfrie omsætning i forbindelse med beregningen af delvis fradragsret.

Formålet

Det fremgår af EU-Domstolens praksis, at formålet med de finansielle fritagelser er at afhjælpe de vanskeligheder, der er forbundet med fastsættelsen af momsgrundlaget samt størrelsen af momsfradraget, og at hindre en stigning i omkostningerne til forbrugerkredit. Se dom i sag C-455/05, Velvet & Steel Immobilien, præmis 24, og dom i sag C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp, præmis 21.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

 Kommentarer

EU-domme

C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp Fritagelsen omfatter de tjenesteydelser, som et kreditinstitut mod vederlag yder i form af en emissionsgaranti til et selskab, som ønsker at udstede aktier, når garantien indebærer, at kreditinstituttet påtager sig at købe de aktier, som eventuelt ikke tegnes inden for tegningsperioden for aktieemissionen.  

C-455/05, Velvet & Steel Immobilien

Begrebet »indgåelse af forpligtelser« indebærer, at andre typer af forpligtelser end finansielle forpligtelser, såsom forpligtelsen til at renovere en fast ejendom, er udelukket fra bestemmelsens anvendelsesområde. Sådanne ydelser er derfor momspligtige.