åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om hovedreglerne for angivelse og betaling af punktafgifter.

Hovedreglerne kan være fraveget i de enkelte afgiftslove. Henvisninger til reglerne for de enkelte afgiftsområder findes i afsnit A.B.4.4.4.

Afsnittet indeholder:

  • Angivelsesfrist
  • Afregningsperiode
  • Forfalds- og betalingstidspunkt
  • Særligt ved ophør af registreringspligtig virksomhed

Angivelsesfrist

De fleste punktafgiftslove er nævnt i OPKL, bilag 1, liste A, og derfor omfattet af opkrævningslovens regler.

Angivelser vedrørende de love, som er nævnt i OPKL, bilag 1, liste A, skal indgives til SKAT senest den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden. Se OPKL § 2, stk. 2.

Hvis den sidste rettidige angivelsesdag er en banklukkedag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag. Se OPKL § 2, stk. 3.

 

Afgifterne skal angives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser. Beløbene skal anføres i de felter, der fremgår af it-løsningen. Beløbene skal angives i hele kroner. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 1, stk. 1-2, og OPKL § 2, stk. 9.

Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse, medmindre SKAT har givet tilladelse til, at angivelse kan indgives ved elektronisk dataoverførsel. Se OPKL § 3.

Afregningsperiode

Afregningsperioden er som udgangspunkt kalendermåneden. Se OPKL § 2, stk. 1.

Hvor der i anden lovgivning er henvist til afgiftsperioden, svarer dette til afregningsperioden. Se OPKL § 2, stk. 1.

For hver afregningsperiode og for hver afgift skal der indgives en angivelse med de oplysninger, som følger af reglerne i den enkelte afgiftslov. Se OPKL § 2, stk. 1.

Forfalds- og betalingstidspunkt

Skatter og afgifter m.v. (tilsvaret) forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor angivelsen skal indgives, og skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Se OPKL § 2, stk. 4.

Særligt ved ophør af registreringspligtig virksomhed

De frister for angivelse og indbetaling af afgift, som er beskrevet ovenfor, gælder også ved ophør af registreringspligtig virksomhed m.v. Se bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013, § 3, stk. 2.