Indhold

Dette afsnit handler om bogføring og regnskab for afgift af varer og forsikringer samt miljøafgifter, systematiseret efter de enkelte virksomhedstyper.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere - regnskab
 • Varemodtagere - regnskab
 • Detailhandlere mv. - regnskab
 • Opbevaring efter bogføringsloven
 • Påbud og daglige bøder efter visse afgiftslove
 • Henvisninger til regnskabsregler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Oplagshavere - regnskab

En autoriseret eller registreret oplagshaver skal føre regnskab over fremstillingen af varer og tilgangen af varer, hvoraf der endnu ikke er betalt punktafgift, herunder svind, samt udleveringen af varer, hvoraf der er betalt punktafgift (beskattede varer), i forhold til udleveringen af varer, hvoraf der (endnu) ikke er betalt punktafgift (ubeskattede varer).

Oplagshaveren skal holde et eventuelt lager af beskattede varer adskilt fra lageret af ubeskattede varer. 

Regnskabet skal føres i oplagshaverens almindelige forretningsregnskab og på en sådan måde,

 • at punktafgiften, der skal betales til Skatteforvaltningen, kan opgøres ved udløbet af hver afgiftsperiode
 • at det for hver afgiftssats inden for de forskellige afgiftsgrupper viser fremstilling, tilgang og udlevering
 • at det er muligt ved nummerhenvisning at sammenholde posteringer i regnskabet med købs- og salgsbilag samt eventuelle produktionsbilag og andre interne bilag
 • at udleveringen til hver enkelt modtager af ubeskattede varer fremgår af regnskabet, så oplagshaveren efter anmodning fra Skatteforvaltningen kan give oplysninger herom. 

Hvis regnskabet ikke kan indpasses i oplagshaverens forretningsregnskab, skal oplagshaveren føre et specielt regnskab efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning. Skatteforvaltningen kan fastsætte regler for den regnskabsmæssige opdeling (specifikation) af råvarerne og de fremstillede varer.

Oplagshaveren skal foretage optælling af lageret af afgiftspligtige varer mindst én gang årligt og afstemme den faktiske mængde med afgiftsregnskabet. Optællingen kan foretages ved oplagshaverens almindelige statusopgørelse. En eventuel manko i beholdningen skal medregnes til den afgiftspligtige udlevering.

Faktura

Oplagshaveren skal udstede en faktura i mindst 2 eksemplarer ved enhver udlevering af varer.

Fakturaerne skal være nummereret fortløbende og skal mindst oplyse om:

 • udskrivningsdato (fakturadato), idet årstal vejledende skal anføres med 4 cifre
 • leverandørens navn, adresse og cvr-nr. eller SE-nr.
 • modtagerens navn og adresse
 • varernes art, størrelse og mængde (nettovægt/antal).

I øvrigt gælder kravene til fakturaers indhold på momsområdet ved leverancer af punktafgiftspligtige varer. Se momsbekendtgørelsens § 59, stk. 1, og § 64, stk. 1

Varer med punktafgift

Oplagshaveren skal fakturere varer til priser inklusive punktafgift. Det er dog tilladt at oplyse punktafgiften som en særskilt post på fakturaen. Det er et vilkår herfor, at det tydeligt fremgår af fakturaen, hvilken punktafgift, der er tale om, og at den aktuelle sats for punktafgiften oplyses.

Varer uden punktafgift

På fakturaer over varer, der leveres uden punktafgift, skal oplagshaveren tydeligt skrive, at der er tale om varer, der leveres uden punktafgift. Hvis en faktura omfatter både afgiftspligtige varer og andre varer, skal det tydeligt fremgå hvilke varer, der er afgiftspligtige. Se dog SKM2006.349.LSR.

Ved leverancer af varer til afgiftsfri formål skal det også oplyses på fakturaen, at varerne ikke må anvendes til formål, der medfører afgiftspligt for varerne. Denne påtegning er dog ikke nødvendig for varer, der efter deres form (type mv.) eller påtryk mv. på selve pakningen, klart karakteriserer sig som bestemt til afgiftsfri formål.

Ved leverancer af varer uden punktafgift til virksomheder, der har bevilling fra Skatteforvaltningen til afgiftsfritagelse, skal fakturaen også oplyse om den pågældende bevillings nummer og dato.

Kreditnota

Hvis varer, hvoraf der er betalt punktafgift, returneres, skal oplagshaveren udstede en kreditnota med tilsvarende oplysninger, som er krævet for fakturaer.

I øvrigt gælder reglerne for kreditnota på momsområdet ved returnering af punktafgiftspligtige varer. Se ML § 52 a, stk. 5.

Følgeseddel

En oplagshaver kan undlade at udstede faktura samtidig med afsendelsen, hvis varerne er ledsaget af en fortløbende nummereret følgeseddel, der indeholder samme oplysninger som fakturaen.

Følgesedlen skal snarest efter udleveringen efterfølges af en faktura, der kan omfatte følgesedler udstedt inden for en periode af højst 7 kalenderdage. Fakturaen skal indeholde de sædvanlige oplysninger og skal henvise til de følgesedler, der er omfattet af fakturaen.

Opbevaring

Regnskab med tilhørende bilag skal opbevares hos oplagshaveren og være tilgængelige for Skatteforvaltningen. Regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter regnskabsårets udløb.

Varemodtagere - regnskab

Registrerede varemodtagere skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde/værdi, dvs. tilgangen af varer, hvoraf der endnu ikke er betalt punktafgift (ubeskattede varer).

Regnskabet føres i det almindelige forretningsregnskab og på en sådan måde,

 • at den afgift, der skal betales til Skatteforvaltningen, kan gøres op ved udløbet af hver måned,
 • og det er muligt ved nummerhenvisning at sammenholde posteringerne i regnskabet med købsbilag, dvs. typisk fakturaer og fortoldningsangivelser.

Opbevaring

Regnskab med tilhørende bilag skal opbevares hos varemodtageren og være tilgængelige for Skatteforvaltningen. Regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter regnskabsårets udløb.

Detailhandlere mv. - regnskab

Virksomheder, der sælger varer, hvoraf der skal betales punktafgift efter chokoladeafgiftsloven, emballageafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven eller øl- og vinafgiftsloven, herunder navnlig virksomheder, der sælger punktafgiftspligtige varer en detail til private forbrugere, er omfattet af skærpede krav til regnskab og dokumentation for, at der er betalt punktafgift af de varer, som virksomheden sælger.

Ved enhver leverance af varer til en detailhandler eller lignende skal leverandøren, herunder grossisten (mellemhandleren), udstede en følgeseddel. Sker der kontant betaling ved leverancen, skal leverandøren i stedet for følgeseddel udstede en kvittering. Følgesedler og kvitteringer skal indeholde samme oplysninger som en faktura.

Hvis varerne fordeles til flere forretningssteder, skal der udarbejdes interne følgesedler for hvert vareparti, der henviser til den oprindelige faktura, følgeseddel eller kvittering.

Opbevaring

Fakturaer, følgesedler og kvitteringer eller kopier heraf for varer, der er til stede på virksomhedens forretningssted, lager eller lignende, skal opbevares på forretningsstedet i mindst 3 måneder.

Det øvrige regnskabsmateriale skal enten opbevares i virksomheden eller være tilgængelig for Skatteforvaltningen inden for 5 hverdage.

Virksomheden kan ansøge Skatteforvaltningen om tilladelse til, dels at fakturaer, følgesedler og kvitteringer eller kopier heraf opbevares et andet sted end på forretningsstedet, dels at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler. Ved vurdering af ansøgningen skal Skatteforvaltningen lægge vægt på, om Skatteforvaltningen på anden vis har adgang til at kunne følge varerne.

Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal som hovedregel opbevares 5 år efter regnskabsårets afslutning.

Dog skal detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.

Se

Opbevaring efter bogføringsloven

De fleste punktafgiftslove indeholder regler for opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale for afgiften efter den pågældende lov, herunder regler for en minimum periode - som regel 5 år - for opbevaring af bogførings- og regnskabsmaterialet.

Dette er dog ikke tilfældet for afgift af lystfartøjsforsikring og afgift af ansvarsforsikring af motorkøretøjer samt energiafgift af stenkul, brunkul og koks mv. for så vidt angår andet bogførings- og regnskabsmateriale end fakturaer.

I disse tilfælde gælder bogføringslovens regler for opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale, hvorefter regnskabsmaterialet skal opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Se bogføringslovens § 12.      

Påbud og daglige bøder efter visse afgiftslove

For at imødegå, at skatter og afgifter unddrages fra angivelse og betaling, er der gennemført lovgivning, der bl.a. har skærpet reglerne for registrering, sikkerhedsstillelse, regnskab, angivelse og betaling samt straf, generelt efter opkrævningsloven og specielt efter navnlig chokoladeafgiftsloven, emballageafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven.    

Påbud

Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve reglerne om regnskab efter chokoladeafgiftsloven, emballageafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven. Skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige person daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Skatteforvaltningens påbud skal i givet fald henvise til de relevante regler og anvise, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde disse regler. Skatteforvaltningen skal meddele påbuddet skriftligt, og det skal fremgå af den skriftlige meddelelse, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan Skatteforvaltningen pålægge modtageren af påbuddet daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Se CHOAL § 12, stk. 8-9, og § 13, stk. 5-6, EMBAL § 9, stk. 9-10, SPRITAL § 20, stk. 11-12, TOBAKAL § 18, stk. 11-12, ØLVINAL § 14, stk. 12-13 og FORBRAL § 13 i, stk. 6-7 .

Daglige bøder

Skatteforvaltningen kan pålægge ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed daglige bøder, hvis ejeren eller ledelsen af virksomheden ikke efterlever Skatteforvaltningens påbud om at overholde reglerne for regnskab. De daglige bøder skal i givet fald udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.

Se CHOAL § 23 b, EMBAL § 15 bSPRITAL § 27 c,  TOBAKAL § 21 b, ØLVINAL § 22 b og FORBRAL § 13 k .

Henvisninger til regnskabsregler mv.

Her er henvisninger til regler om bogføring og regnskab mv. på området for punktafgifter af varer og forsikringer samt miljøafgifter og registreringsafgift for motorkøretøjer:

Afgift af konsum-is samt afgifter efter chokoladeafgiftsloven 

Afgift af

Se afsnit 

konsum-is

E.A.2.2.8

chokolade- og sukkervarer

E.A.2.3.7

råstof- og dækningsafgift 

E.A.2.4.5

Afgift af drikkevarer 

Afgift af

Se afsnit

spiritus

E.A.3.1.7

vin mv.

E.A.3.2.6.3

øl mv.

E.A.3.3.6.3

Forbrugsafgifter 

Afgift af

Se lovhenvisning

cigaretpapir, skrå og snus

FORBRAL § 12 og § 13, stk. 1.

glødelamper mv. og elektriske sikringer

FORBRAL § 3, stk. 1

kaffe

FORBRAL § 11

røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker - træder i kraft 1. oktober 2022

FORBRAL § 13, § 13 a og § 13 b

Afgift af forsikringer

Afgift af

Se afsnit eller lovhenvisning

skadesforsikring

E.A.6.1.7

lystfartøjsforsikring

E.A.6.2.5, afsnittet om regnskab

ansvarsforsikring af motorkøretøjer

E.A.6.3.7

arbejdsskadeforsikring

ABSAL § 11

Miljøafgifter

Afgift af

Se afsnit

emballage mv.

E.A.7.1.16

affald og råstoffer

E.A.7.3.6 og E.A.7.4.6

ledningsført vand

E.A.7.5.6.3

bekæmpelsesmidler

E.A.7.7.6

klorerede opløsningsmidler

E.A.7.8.6

batterier

E.A.7.9.6

svovl

E.A.7.11.7.1

CFC og visse drivhusgasser

E.A.7.12.6

spildevand

E.A.7.13.7, afsnittet om regnskab

kvælstof

E.A.7.14.5

antibiotika og vækstfremmere

E.A.7.15.5

mineralsk fosfor

E.A.7.19.6, afsnittet om regnskab

kvælstofoxicer (NOx)

E.A.7.20.7, afsnittet om regnskab

Afgift af motorkøretøjer mv. 

Afgift af

Se afsnit

registreringsafgift af motorkøretøjer

E.A.8.1.10, afsnittet om regnskabsbestemmelser

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2020.161.BR

Sagsøgeren havde været registreret i henhold til chokoladeafgiftsloven. SKAT havde opgjort et krav på chokoladeafgift mod sagsøgeren på baggrund af 4 tyske "Lieferschein" (følgesedler), som var fundet ved en ransagning af virksomhedens lokaler, og som ikke var angivet. Sagsøgeren bestred, at de omhandlede varer var leveret.

Retten fandt, at de omhandlede Lieferschein(en) var udtryk for, at der var leveret de varer, der var angivet i de respektive Liefershein. Sagsøgeren havde derfor bevisbyrden for, at det forholdt sig anderledes, hvorved retten bemærkede, at der skulle føres et sikkert bevis for, at varerne ikke var modtaget. Denne bevisbyrde var hverken løftet ved nogle af sagsøgeren fremlagte erklæringer fra de tyske leverandører, der var udarbejdet til brug for sagen, eller ved sagsøgerens egen forklaring for byretten.

 

SKM2006.349.LSR

En engrosvirksomhed kunne levere glødelamper uden at betale afgift ved udlevering, selv om engrosvirksomheden ikke havde overholdt kravene til at udstede faktura over leverancerne, idet selskaberne, der fik leveret varerne, på tidspunktet for leverancerne var registreret som oplagshavere for de pågældende varer.