Dato for udgivelse
30 Dec 2012 23:56
Til
Arbejdsgivere, lønbureauer og udbydere af pensionsordninger
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Dette nyhedsbrev erstatter nyhedsbrev af 18. oktober 2012 om samme emne.

Beskrivelse af administrationen af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, i forhold til afskaffelsen af fradragsretten for kapitalpensioner og indførelsen af nye begunstigede aldersopsparinger pr. 1. januar 2013.


I dette nyhedsbrev dækker udtrykket "kapitalordning" over kapitalopsparing, kapitalforsikring og supplerende engangsydelse, hvor der tidligere var fradragsret/bortseelsesret. Udtrykket "aldersordning" dækker over de nye ordninger aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum, hvor der ikke er fradragsret og principielt ikke bortseelsesret.

Lovgrundlag
Ved lov nr. 922 af 18. september 2012, er der vedtaget afskaffelse af fradragsret, og dermed bortseelsesret, vedrørende kapitalordninger, og indført nye aldersordninger i form af begunstigede pensionsopsparinger, uden fradrags- og bortseelsesret.

Forord
For de fleste arbejdsgivere, der administrerer pensionsordninger for deres medarbejdere, er det ofte uoverskueligt, hvor stor en del af ordningen, der går til de enkelte dele i en pensionsordning. Det kan fx være kapitalforsikring, rateforsikring, aldersforsikring, gruppelivs- og sundhedsforsikring.

Vi har derfor tilstræbt en behandlings- og indberetningsmetode, der er kendt og forholdsvis enkel at administrere for arbejdsgiveren.

Metoden indebærer, at der i nærmere bestemte situationer gives teknisk bortseelse ved lønberegningen for beløb, der principielt ikke burde bortses for, da beløbene er skattepligtige.

De beløb, der uberettiget er givet bortseelse for, indberettes én gang årligt til eIndkomst af pensionsudbyderne. Indberetningen til eIndkomst medfører, at beløbene beskattes som AM-bidragsfri B-indkomst hos lønmodtageren. AM-bidrag afregnes af pensionsudbyderen (forsikringsselskaberne og pensionsinstitutterne).

Sådan behandles ordningerne hos de involverede

Kapitalordninger
Bortseelse- og fradragsretten for kapitalordninger er principielt afskaffet ved udgangen af 2012. Der er dog tilfælde, hvor kapitalordninger er en obligatorisk (dvs. tvungen) del af en kollektiv overenskomst, hvor man indtil udgangen af 2016 har fradragsret for indskuddet.

Arbejdsgiver/lønbureau
De arbejdsgivere, der administrerer kapitalordninger skal give bortseelse for indskuddet for både lønmodtagers og arbejdsgivers andel. Dette gælder uanset om ordningen er en overenskomstmæssig obligatorisk ordning eller ikke. Altså helt som hidtil. Arbejdsgiverens indberetning til eIndkomst skal også ske helt som hidtil.

Lønmodtager
Hvis ordningen er en obligatorisk del af en kollektiv overenskomst, skal lønmodtageren henvende sig til SKAT, for at få reguleret sin årsopgørelse. Det skønnes, at der er meget få af denne type ordninger.

Udbydere af kapitalordninger
Udbydere af kapitalordninger skal indberette de arbejdsgiveradministrerede ordninger til CPS som hidtil, men nu også til eIndkomst én gang årligt. Indberetningen til eIndkomst medfører, at det indskudte beløb beskattes som B-indkomst hos lønmodtageren. Der vil blive udmeldt et nyt felt og indtægtsart til specifikation af disse beløb, hvor der er givet bortseelse for indskud på kapitalordninger. Indberetning er først aktuel ved udgangen af 2013.

Aldersordninger kombineret med bortseelsesberettigede ordninger
Som tidligere nævnt, er der principielt ikke bortseelse- eller fradragsret for aldersordninger, men når aldersordningen er en del af en kombineret pensionsordning, skal der af praktiske årsager bortses for indskud på aldersordninger i forbindelse med skatteberegningen. En aldersforsikring, aldersopsparing eller gruppelivsforsikring er en del af en kombineret pensionsordning, når der er indgået aftale om, at arbejdsgiverens periodiske indbetalinger til pensionsordningen fordeles mellem flere pensionstyper, hvoraf mindst én er reelt bortseelsesberettiget. Det skal samtidig være aftalt, at pensionsinstituttet skal fordele indbetalingen mellem de enkelte pensionsdele.

Arbejdsgiver/lønbureau
De arbejdsgivere, der indbetaler til aldersordninger, der er kombineret med bortseelsesberettigede ordninger, skal ved skatteberegningen give bortseelse for både lønmodtagers og arbejdsgivers andel.

Udbydere af aldersordninger
Udbydere af aldersordninger, der er kombineret med bortseelsesberettigede ordninger, skal indberette de arbejdsgiveradministrerede ordninger til CPS (med en separat kode) og eIndkomst én gang årligt. Indberetningen til eIndkomst medfører, at det indskudte beløb beskattes som B-indkomst hos lønmodtageren. Der vil blive udmeldt et nyt felt og indtægtsart til specifikation af disse beløb, hvor der er givet bortseelse for indskud på aldersordninger. Indberetning er først aktuel ved udgangen af 2013.

Rene aldersordninger

Arbejdsgiver/lønbureau
Rene aldersordninger, dvs. aldersordninger, der ikke er i kombination med andre ordninger eller udelukkende er i kombination med andre ikke fradragsberettigede ordninger som gruppeliv og sundhedsforsikringer, skal behandles som enhver anden kontant ydelse. Dvs. både lønmodtagers og arbejdsgivers del af indskuddet skal beskattes i forbindelse med lønudbetalingen. Dermed skal det samlede indskudte beløb tillægges såvel felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst og felt 200 Bruttoindkomst. Værdien af evt. arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring skal tillige indberettes i felt 26 Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling.

Udbydere af aldersordninger
Udbydere af aldersordninger skal indberette indskudte beløb fra såvel arbejdsgiveradministrerede som private ordninger til CPS én gang årligt, men med hver sin kode. De indskudte beløb beskattes ikke efterfølgende, hvis de henstår til pensionsalder.

Ikrafttrædelse
De beskrevne regler træder i kraft for lønninger og pensionsindskud, der periodiseres til 2013.