Overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning af luftfarts- og skibsfartsindtægter

Artikel 1 Undgåelse af dobbeltbeskatning

Jordanske foretagender, som udøver luftfarts- og skibsfartsvirksomhed i Danmark fritages for alle indkomstskatter og andre skatter af fortjeneste, der stammer fra deres udøvelse af sådan virksomhed. Fritagelsen gælder også for løsøre, herunder skibe og luftfartøjer som benyttes af foretagenderne.

Artikel 2 Undgåelse af dobbeltbeskatning

Danske foretagender, som udøver luftfarts- og skibsfartsvirksomhed i Jordan fritages for alle indkomstskatter og andre skatter af fortjeneste, der stammer fra deres udøvelse af sådan virksomhed. Fritagelsen gælder også for løsøre, herunder skibe og luftfartøjer som benyttes af foretagenderne.

Artikel 3 Fritagelsen omfatter

Fritagelsen i artikel 3, stk. 1 og 2, omfatter også indkomst, som erhverves af danske og jordanske civile luftfartsforetagender, der deltager i en pool et fælles foretagende eller et internationalt agentur, som udøver transportvirksomhed.

Artikel 4 Udtrykket luftfarts- og skibsfartsvirksomhed

Udtrykket luftfarts- og skibsfartsvirksomhed omfatter erhvervsmæssig transport af personer eller gods foretaget af ejeren, befragteren eller lejeren af luftfartøjer og skibe.

Artikel 5 Udtrykket danske og jordanske foretagender

Danske foretagender, er foretagender hvis hovedkontor ligger i Danmark, som udøver luftfarts- og skibsfartsvirksomhed, og som drives af enten fysiske personer, der er bosiddende i Danmark og ikke samtidig bosiddende i Jordan, eller af personsammenslutninger eller kapitalselskaber, som er stiftet i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder selskaber, hvor den danske regering deltager.

Beskrivelsen af jordanske foretagender er enslydende med danske foretagender. Jordanske foretagender omfatter ikke luftfarts- og skibsfartsvirksomhed, som drives af fysiske personer bosiddende i Jordan.

Artikel 6 Virkning

Overenskomsten gælder for indkomst erhvervet i ethvert kalenderår, som begynder efter d. 31. december 1990.

Artikel 7 Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.