Dato for udgivelse
20 Dec 2012 13:04
Til
Offentlige myndigheder (primært kommuner og bygningsejere) m.fl.
Sagsnummer
12-0269377
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der er ændringer i nettoafregningsordningen for solceller, vindmøller m.m. med virkning fra 20. november 2012. Nettoafregning på årsbasis afskaffes.


Folketinget har den 20. december 2012 vedtaget L 86, hvorved der sker ændringer i nettoafregningsordningen for solceller, vindmøller m.m. Ændringerne har virkning fra 20. november 2012.

Elektricitet, der fremstilles ved vedvarende energi, og som forbruges direkte af producenten selv, er fritaget for afgift.

Anlæg, der er tilsluttet elinstallation i boliger eller ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, har kunnet søge om nettoafregning på årsbasis hos Energinet.

Med nettoafregning er anlægshaveren fritaget for at betale elafgift af den elektricitet, som leveres til nettet, og som efterfølgende modregnes i forbruget, således at der alene betales afgifter m.v. af nettoforbruget med en årlig afregning.

Ordningen er ændret til en nettoafregning på timebasis efter regler fastsat efter lov om elforsyning. Kravet om, at anlægget højst må have en installeret effekt på 6 kW, er ophævet. Tilsvarende er kravet om, at anlægget skal være installeret i private boliger og ikke-erhvervsmæssig bebyggelse, afskaffet. Ordningen om nettoafregning på timebasis gælder for VE-anlæg tilsluttet elinstallationen i både private, erhvervsmæssige og offentlige bygninger. Der er en betingelse, at der er sammenfald mellem ejer af VE-anlægget, producent og forbruger af elektriciteten.

Der skal søges om nettoafregning på timebasis hos Energinet.dk. Der skal ikke søges hos SKAT om fritagelse for elafgiften, som er forudsætningen for nettoafregning. Dette sker automatisk.

Overgangsordning

Lovens ændringer har virkning fra den 20. november 2012, og at der er overgangsordninger. Der er således en 20-årig overgangsperiode for anlæg, der er net-tilsluttet senest den 19. november 2012. Her finder de hidtidige regler om nettoafregning på årsbasis anvendelse til og med den 19. november 2032.

Endvidere er der tilsvarende en 20-årig overgangsperiode for anlæg, hvor der er indgået bindende aftale om køb af anlægget senest den 19. november 2012, og hvor netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget senest den 20. december 2012, og anlægget er net-tilsluttet den 31. december 2013. De hidtidige regler om nettoafregning på årsbasis finder anvendelse til og med den 19. november 2032. Du kan læse mere om overgangsordningerne og de ændrede skatteregler i forbindelse med ændringen af solcelleordningen herskat.dk

Mere information

Har du brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 11 18 18. For anden information om solcelleordningen henvises til SKATs juridiske vejledning, afsnit E.A.4.3.4.

Der er desuden mere information om ordningen på Energinets.dk hjemmeside Energinet.dk