åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ved en fast ejendom eller en ideel andel af en fast ejendom forstås jord eller en ideel andel af jord, med eller uden bygninger. En ejerlejlighed og en bygning på lejet grund anses for fast ejendom.

Begrebet fast ejendom i tinglysningsafgiftsloven fortolkes i overensstemmelse med afgrænsningen i tinglysningslovens §§ 37 og 38, således at grund, bygninger og bygningsbestanddele m.v., som er omfattet af tinglysningslovens § 38, anses som fast ejendom

Vindmøller
Ved overdragelse af en grund med vindmølle betragtes vindmøllen som en del af den faste ejendom, jf. tinglysningslovens § 38

Løsøre
Der skal ikke betales afgift for overdragelse af løsøre. Det er retspraksis omkring tinglysningslovens §§ 37 og 38, der er afgørende for, hvad der anses som afgiftsfrit erhvervsløsøre, jf. tinglysningslovens § 37 og hvad der må anses som afgiftspligtigt tilbehør m.v. til den faste ejendom, og falder derfor ind under tinglysningslovens § 38

Som afgiftsfrit løsøre anses bl.a. driftsinventar og driftsmateriel, maskiner og tekniske anlæg til brug for en erhvervsvirksomhed. Installationer der er indlagt til brug for ejendommen, eksempelvis varmeanlæg, belysning, elevatorer og almindelige ventilationsanlæg, er omfattet af tinglysningslovens § 38 og er dermed en del af afgiftsgrundlaget. Det samme gælder sædvanlige hårde hvidevarer.

Landbrugsejendomme
Ved landbrugsejendomme omfatter afgiftsfrit løsøre tillige ejendommens besætning, gødning, afgrøder og beholdninger, medens gyllebeholdere og større siloer anses som en del af den faste ejendom, og vederlaget herfor skal indgå i afgiftsgrundlaget.

Mælkekvoter, roekvoter, betalingsrettigheder og lign., anses i afgiftsmæssig henseende som løsøre.