Dato for udgivelse
27 jul 2004 15:25
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Visse momsregistrerede virksomheder og leverandører af gas, el og varme
Sagsnummer
99/04-333-00041
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

Der er sket forskellige ændringer af reglerne i energiafgiftslovene. Ændringerne er gennemført ved lov nr. 462 af 9. juni 2004 (Gennemførelse af Rådets Direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne) - Lovforslag nr. L 210. 

 

Dette nyhedsbrev beskriver de nye bestemmelser, som - på visse betingelser - giver momsregistrerede virksomheder adgang til at blive afgiftsregistreret for forbrug af naturgas, el og varme, således at der kan ske nettoafregning af afgift til ToldSkat.

 

Nettoafregning af afgift af gas, el og varme indebærer, at en virksomhed kan få leveret energien uden afgift. Når måneden (afgiftsperioden) er gået, opgør virksomheden, hvor meget af energien, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål, og hvor meget energiafgift og CO2-afgift, som skal betales. Herefter angiver og betaler virksomheden den skyldige afgift til ToldSkat senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. Herved slipper virksomheden for først at skulle betale afgift til energileverandøren og derefter søge om godtgørelse af afgift hos ToldSkat.  

 

Nyhedsbrevet beskriver også adgangen til at blive registreret som mellemhandler af varme.

 

Bemærk, at naturgas efterfølgende er omtalt som gas i nyhedsbrevet.  

 

Ordningen om registrering for forbrug af gas, el og varme og registrering for mellemhandel af varme træder i kraft den 1. september 2004. Se afsnit 5 "Ikrafttræden".

 

Der vil senere blive offentliggjort et nyhedsbrev med regler om opgørelse af den afgiftspligtige mængde gas, el og varme og retningslinier for opgørelse, fordeling mv. af afgiftsindholdet i varme.

 

1. Regler for forbrugregistrering - gas, el og varme 

 

Betingelser for forbrugsregistrering 

1. Forbrugs- og godtgørelsesgrænser

 

Gas:

Som en betingelse for forbrugsregistrering skal virksomhedens årlige forbrug af gas målt pr. afregningsmåler være over 75.000 m3 og godtgørelsen af energi- og CO2-afgift af gas skal samlet set udgøre mindst 90 pct. af afgiften efter gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

 

Desuden skal gassen leveres direkte af en virksomhed, der er registreret efter gasafgiftsloven hos ToldSkat som leverandør af gas. Ved en leverandør af gas forstås en distributionsvirksomhed eller transmissionsvirksomhed, som transporterer gassen frem til forbrugeren, og som er ansvarlig for aflæsning af afregningsmåleren hos forbrugeren.

 

Har virksomheden to eller flere afregningsmålere, er det kun leverancen af gas via afregningsmålere, hvor forbruget overstiger 75.000 m3, der kan omfattes af en forbrugsregistrering. Gas via afregningsmålere, der ikke er omfattet af en registrering, skal leveres med energiafgift og CO2-afgift.    

 

Elektricitet:

Som en betingelse for forbrugsregistrering skal virksomhedens årlige forbrug af el målt pr. afregningsmåler være over 100.000 kWh, og godtgørelsen af energi- og CO2-afgift af el skal samlet set udgøre mindst 90 pct. af afgiften efter elafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

 

Desuden skal elektriciteten leveres direkte af en virksomhed, der er registreret efter elafgiftsloven hos ToldSkat som leverandør af el. Ved en leverandør af el forstås en distributionsvirksomhed eller transmissionsvirksomhed, som "transporterer" elektriciteten frem til forbrugeren, og som er ansvarlig for aflæsning af afregningsmåleren hos forbrugeren.

 

Har virksomheden to eller flere afregningsmålere, er det kun leverancen af el via afregningsmålere, hvor forbruget overstiger 100.000 kWh, der kan omfattes af en forbrugsregistrering. El via afregningsmålere, der ikke er omfattet af en registrering, skal leveres med energiafgift og CO2-afgift.    

 

Varme:

Som en betingelse for forbrugsregistrering skal virksomhedens årlige forbrug af varme målt pr. afregningsmåler være over 4.000 GJ, og godtgørelsen af energi- og CO2-afgift skal samlet set udgøre mindst 90 pct. af energiafgiften og CO2-afgiften, der er indeholdt i varmeleverancen.

 

Desuden skal varmen leveres direkte af et afgiftsregistreret centralt kraftvarmeværk eller af en varmeleverandør, der er registreret hos ToldSkat for mellemhandel af varme.

 

Ved et centralt kraftvarmeværk forstås de værker, der er omfattet af bilaget til bl.a. mineralolieafgiftsloven, fx Fynsværket og Nordjyllandsværket.

 

Ved en mellemhandler af varme forstås en virksomhed, der transporterer varme fra et centralt kraftvarmeværk til en forbrugsregistreret virksomhed.

 

Har virksomheden to eller flere afregningsmålere, er det kun leverancen af varme via afregningsmålere, hvor forbruget overstiger 4.000 GJ, der kan omfattes af en forbrugsregistrering. Varme via afregningsmålere, der ikke er omfattet af en registrering, skal leveres med energiafgift og CO2-afgift.    

 

2. Restancer 

Virksomheden må ikke være i restance med skatter og afgifter, når den ansøger om registrering.

 

Opgørelse af om betingelsen om 90 pct. godtgørelse er opfyldt

Nedenfor er opstillet et eksempel på opgørelse af, om 90 pct.-betingelsen er opfyldt. Bemærk, at opgørelsesmetoderne også kan anvendes for el og varme.

 

I eksemplet indgår et væksthusgartneri med en afregningsmåler for gas. Gassen leveres af en distributionsvirksomhed, der er registreret hos ToldSkat. Gartneriet bruger gas til at fremstille varme i en gaskedel. Den fremstillede varme anvendes til opvarme væksthuse, der er omfattet af punkt 1 på CO2-afgiftslovens procesliste, og til at opvarme lager-, værksteds- og opholdslokaler samt til at opvarme gartnerens privatbolig.

 

Der har i de seneste 12 måneder været registreret et forbrug på 200.000 m3 gas.

 

Opgørelse af godtgørelsesberettiget forbrug:

Forbrug i alt 

200.000 m3

- Forbrug til rumvarmeformål i virksomheden omregnet til m3

7.000 m3

- Forbrug til opvarmning af privatboligen

3.000 m3

Godtgørelsesberettiget forbrug i virksomheden

190.000 m3

 

Beregning af 90 pct.-betingelsen:

Energiafgift 200.000 m3 x 2,02 kr. pr. m3

404.000 kr.

+ CO2-afgift 200.000 m3 x 0,22 kr. pr. m3

44.000 kr.

Energi- og CO2-afgift i alt  

448.000 kr.

Beregning af 90 pct.-betingelsen 90 pct. af 448.000 kr.

403.200 kr.

 

Opgørelse af godtgørelsesberettiget afgift:

Godtgørelsesberettiget 

energiafgift

til procesformål

100 pct. af

190.000 m3 x 2,02 kr. pr. m3

383.800 kr.

Godtgørelsesberettiget

CO2-afgift til procesformål

(tung proces)

75 pct. af

190.000 m3 x 0,22 kr. pr. m3

31.350 kr.

Godtgørelsesberettiget

afgift i alt

415.150 kr.

 

 

Da den godtgørelsesberettigede afgift i alt (415.150 kr.) overstiger 90 pct. af den samlede energi- og CO2-afgift af gasforbruget (403.200 kr.), opfylder virksomheden denne betingelse for at blive forbrugsregistreret.

 

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering skal ske på en særskilt blanket (registreringsanmeldelse nr. 23.032). Blanketten kan fra onsdag den 18. august 2004 fås udleveret ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blanketten findes endvidere elektronisk på adressen www.webreg.dk.

   

Virksomheden skal bl.a. oplyse om, hvad registreringen skal omfatte (leverancens art), leveringssted, målernummer for hver afregningsmålere, der ønskes omfattet af forbrugsregistrering og størrelsen af forbrug pr. afregningsmåler de seneste 12 måneder.

 

Hvis anmodningen om forbrugsregistrering ikke er baseret på et faktisk forbrug de seneste 12 måneder - men et forventet forbrug, skal dette fremgå af anmodningen. Det forventede energiforbrug de kommende 12 måneder skal anføres for hver måler, der ønskes omfattet af registreringen.

 

Virksomheden skal endvidere afgive en erklæring om, at den opfylder eller forventer at opfylde betingelsen om, at afgiftsgodtgørelsen mindst udgør 90 pct. af den samlede energiafgift og CO2-afgift af energiforbruget pr. måler, der er omfattet af anmodningen om registrering.

 

Told- og skatteområdet kan kræve dokumentation for, at virksomheden opfylder betingelserne for at blive registreret. 

 

Desuden skal virksomheden oplyse navn, adresse og CVR./SE-nr. på leverandøren (transportøren) af det energiprodukt, som den ønsker at blive forbrugsregistreret for.

 

Hvis virksomheden skal registreres som forbrugsvirksomhed for fx både gas og el, skal der afgives en registreringsanmeldelse for hvert energiprodukt.

 

Hvis en forbrugsregistrering skal omfatte afregningsmålere placeret på flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter), skal der afgives en registreringsanmeldelse for hvert forretningssted.

      

Registreringsbevis mv.

Virksomheder, der bliver registreret for forbrug af gas, el eller varme, vil få tilsendt et bevis for registreringen.

 

Ved registrering af virksomheden, vil der blive sendt en kopi af registreringsanmeldelsen med ovennævnte oplysninger til energileverandøren (transportøren). 

 

Angivelse og betaling af afgift

Afgiftsperioden er kalendermåneden.

 

Efter udløbet af hver måned (afgiftsperiode) og senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden angive den afgiftspligtige mængde og indbetale afgiften heraf til ToldSkat.

 

Ændrede forhold

Virksomheden skal underrette told- og skatteområdet, hvis betingelserne for at være forbrugsregistreret ikke længere er opfyldt.

 

Inddragelse af registrering

Told- og skatteområdet kan inddrage en virksomheds forbrugsregistrering, hvis den ikke har afgivet rettidig angivelse, har afgivet urigtig angivelse, ikke rettidigt har indbetalt skatter eller afgifter eller har været i restance med skatter og afgifter.

 

Hvis en forbrugsregistrering inddrages, underretter told- og skatteområdet energileverandøren (transportøren) herom.

 

En virksomhed, der har fået inddraget registreringen, kan tidligst anmode om fornyet registrering efter 12 måneder.

 

2. Regler for registrering af mellemhandlere af varme

Adgangen til at blive registreret for mellemhandel af varme hænger tæt sammen med adgangen til at blive forbrugsregistreret for varme, som er beskrevet ovenfor i afsnit 1.

 

Betingelser for registrering

 

1. Leveringsgrænser:

Det er en betingelse for at blive registreret som mellemhandler af varme, at virksomheden transporterer varme leveret direkte fra et afgiftsregistreret centralt kraftvarmeværk, og at mindst 50 pct. af varmen transporteres til virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme.

 

Mellemhandleren skal ved anmeldelse til registrering kunne dokumentere over for told- og skatteområdet, at mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme - eller kunne sandsynliggøre, at den inden for de kommende 12 måneder leverer mindst 50 pct. af varmen til virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme. Ved opgørelsen anvendes mellemhandlerens egne målinger af varme leveret til virksomhederne. 

 

2. Sikkerhedsstillelse:

Mellemhandlere af varme skal stille sikkerhed over for ToldSkat for afgiften af den varme, som transporteres til andre forbrugere end virksomheder, der er forbrugsregistret for varme. Sikkerhedens størrelse fastsættes efter reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter (opkrævningsloven).

 

3. Restancer:

Virksomheden må ikke være i restance med skatter og afgifter, når den ansøger om registrering.

 

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering skal ske på en særskilt blanket (registreringsanmeldelse nr. 23.032). Blanketten kan fra onsdag den 18. august 2004 fås udleveret ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blanketten findes endvidere elektronisk på adressen www.webreg.dk.   

 

Udover de almindelige registreringsoplysninger om virksomheden skal den afgive en erklæring om, at den opfylder eller vil komme til at opfylde betingelsen om, at mindst 50 pct. af den varme, som mellemhandleren har aftaget fra et registreret centralt kraftvarmeværk, transporteres til virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme.

 

Told- og skatteområdet kan kræve dokumentation for, at den opfylder betingelserne for at blive registreret for mellemhandel af varme. 

 

Registreringsbevis

Virksomheder, der bliver registreret for mellemhandel af varme, vil få tilsendt et bevis for registreringen.

 

Angivelse og afregning af afgift

Afgiftsperioden er kalendermåneden.

 

Efter udløbet af hver måned (afgiftsperiode) og senest den 15. i den efterfølgende måned skal mellemhandleren angive den afgiftspligtige mængde og indbetale afgiften heraf til ToldSkat.

 

Ændrede forhold

Virksomheden skal underrette told- og skatteområdet, hvis betingelserne for at være registreret som mellemhandler ikke længere er opfyldt.

 

Inddragelse af registrering

ToldSkat kan inddrage en virksomheds registrering for mellemhandel af varme, hvis den ikke har afgivet rettidig angivelse, har afgivet urigtig angivelse, ikke rettidigt har indbetalt skatter eller afgifter eller har været i restance med skatter og afgifter.

 

Hvis en registrering for mellemhandel af varme inddrages, underretter told- og skatteområdet varmeleverandøren herom.

 

En mellemhandler, der har fået inddraget registreringen, kan tidligst anmode om fornyet registrering efter 12 måneder.

 

3. Afgiftsfri leverancer af gas, el og varme

Der kan ske afgiftsfri leverancer af gas, el og varme i følgende omfang: 

 

  • Leverandøren (transportøren), der er registreret efter gasafgiftsloven, kan levere gas uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistreret for gas.
  • Leverandøren (transportøren), der er registreret efter elafgiftsloven, kan levere el uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistreret for el.
  • Afgiftsregistrerede centrale kraftvarmeværker, kan levere varme uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme, og til virksomheder, der er registreret for mellemhandel af varme.
  • Virksomheder, der er registreret for mellemhandel af varme kan levere varme uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme.

 Ovennævnte virksomheder er efterfølgende benævnt som "energileverandører".

 

Energileverandørerne skal sikre sig, at modtageren er en registreret virksomhed og dermed berettiget til at modtage afgiftspligtig gas, el eller varme uden afgift. Told- og skatteområdet kan efter behov bekræfte oplysning herom.

 

Bemærk, at leverancer af gas, el og varme til afregningsmålere hos forbrugsregistrerede virksomheder, der ikke opfylder forbrugsgrænsen pr. afregningsmåler (75.000 m3 gas, 100.000 kWh el og 4.000 GJ varme), og som dermed ikke er omfattet af en forbrugsregistrering, skal ske med energiafgift og CO2-afgift. Sådanne leverancer skal derfor behandles på samme måde som leverancer til aftagere, der ikke er forbrugsregistreret.

 

Et afgiftssystem, der giver adgang til forbrugsregistrering for gas, el og varme, forudsætter, at den forbrugsregistrerede virksomhed får et grundlag for at opgøre afgiftstilsvaret, herunder angive og betale den afgift (nettoafgift), der ikke er godtgørelsesberettiget. Angivelses- og betalingsfristen er - som anført i afsnit 1 og 2 - senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

 

Det forudsætter derfor, at energileverandøren i begyndelsen af den følgende måned efter hver enkelt afgiftsperiode sender en faktura/opgørelse til den forbrugsregistrerede virksomhed for gas, el eller varme, som ifølge afregningsmåleren er leveret i afgiftsperioden.

 

Det samme skal ske for varmeleverancer fra centrale kraftvarmeværker til virksomheder, der er registreret for mellemhandel af varme.

 

Det skal fremgå af energileverandørens regnskab eller lignende hvilke virksomheder/aftagere, der er forbrugsregistreret, og som dermed er berettiget til at modtage afgiftsfri leverancer. Det skal også fremgå, hvilke(n) afregningsmåler(e), der er omfattet af en forbrugsregistrering. 

 

Leverandøren skal endvidere føre regnskab over leveret mængde pr. afregningsmåler, der er omfattet af en forbrugsregistrering.

 

Det skal tydeligt fremgå af udstedte fakturaer mv., at der er tale om leverancer uden afgift.

 

Hvis en faktura mv. omfatter både afgiftsfri og afgiftsbelagte leverancer, skal dette tydeligt fremgå sammen med størrelsen af de pågældende energileverancer pr. afregningsmåler. 

 

4. Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

I korte træk indebærer en forbrugsregistrering for gas, el og varme og registrering for mellemhandel af varme følgende for opgørelse af den afgiftspligtige mængde:

 

  • Gas, der leveres uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistreret for gas, skal ikke medregnes (kan fradrages) ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde.  
  • El, der leveres uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistreret for el, skal ikke medregnes (kan fradrages) ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde. 
  • Centrale kraftvarmeværkers salg af varme uden afgift til virksomheder, der er registreret for mellemhandel af varme, og til virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme, skal ikke medregnes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde brændsel.
  • Mellemhandleres salg af varme til forbrugsregistrerede virksomheder skal ikke medregnes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
  • Forbrugsregistrerede virksomheder kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage forbrug til procesformål, der er godtgørelsesberettiget efter reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift - således at der kan ske nettoafregning af afgift.

Der vil senere blive offentliggjort et nyhedsbrev med nærmere regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde gas, el og varme og om retningslinier for opgørelse, fordeling mv. af afgiftsindholdet i varme.

 

5. Ikrafttræden

Skatteministeren har udstedt en bekendtgørelse, der sætter de pågældende bestemmelser i kraft den 1. september 2004 (Bekendtgørelse nr. 807 af 12. juli 2004 om ikrafttræden af dele af lov nr. 462 af 9. juni 2004).  

 

6. Mere information

Hvis De har brug for mere information om ændringerne, er De velkommen til at kontakte Deres told- og skatteområde.

 

Der er tidligere udarbejdet og offentliggjort fire andre nyhedsbreve om ændringerne i lov nr. 462:

- Nyhedsbrev om implementering af energibeskatningsdirektiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003.

- Nyhedsbrev om registreringsbestemmelser for leverandører af gas og elektricitet

- Nyhedsbrev om energiafgifter - ændringer i godtgørelsesreglerne for visse momsregistrerede virksomheder.

- Nyhedsbrev om forenkling og justeringer af CO2- og energiafgifter pr. 1. januar 2005

 

Nyhedsbrevene findes på ToldSkats hjemmeside, www.toldskat.dk under "Virksomheder - Nyheder virksomheder". De kan også få tilsendt nyhedsbrevene, hvis De kontakter Deres told- og skatteområde.