Dato for udgivelse
20 Dec 2012 13:02
Til
Momsregistrerede virksomheder der anvender energiprodukter, affaldsforbrændingsanlæg registreret for affaldsvarmeafgift mv. og virksomheder registreret for HFC-afgift (drivhusgasser).
Sagsnummer
12-0265851
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 14. december 2012 vedtaget lovforslag L 52, om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre energiafgiftslove og miljøafgiftslove mv. Ændringerne vedrører blandt andet godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, efterregulering af energiafgifter, afgift på to nye industrielle drivhusgasser og en række andre tekniske justeringer af energiafgifter m.v.


Forskellige ændringer i energiafgiftslove og miljøafgiftslove

Folketinget har den 14. december 2012 vedtaget lovforslag L 52 med ændringer i bl.a. elafgiftsloven og flere andre punktafgiftslove. Ændringerne vedrører:

 • Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler
 • Lempelse vedrørende komfortkøling og mulighed for tilbagebetaling
 • Efterregulering af energiafgifter
 • Afgift på to nye industrielle drivhusgasser HFO-1234ze og HFO-1234yf
 • Forskellige tekniske justeringer af energiafgifter m.v.

Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler

Forslaget indeholder en præcisering og udbredelse af reglerne for godtgørelse af elafgift af el forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier til registrerede elbiler. Godtgørelse af elafgift af elektricitet forbrugt til erhvervsmæssig opladning af batterier gælder til udgangen af 2015 for at sikre symmetri i forhold til afgifter og elbiler.

Lempelse vedrørende komfortkøling og mulighed for tilbagebetaling

Der sker en lempelse af afgiften for airconditionanlæg, der udelukkende producerer kulde i sommerperioden. Anlæg, der producerer kulde til komfortformål i 4 kalendermåneder eller mindre i løbet af kalenderåret og som hidtil har anvendt en standardsats på 10 kr. pr. m2 lokale pr. måned i 12 måneder til at opgøre energiforbrug anvendt til komfortkøling, har nu mulighed for at indbetale 10 kr. pr. m2 i 4 måneder.

Virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation på, at anlægget ikke anvendes i mere end fire måneder i løbet af kalenderåret. Dokumentationen skal være log, erklæring fra en energikonsulent eller lignende. Der stilles ikke krav om, at produktionen skal foregå i bestemte måneder, eller at der skal tale om en sammenhængende måned. Afgiften betales i maj, juni, juli og august måned. 

Virksomheder, der anvender kvadratmeterreglen til indbetaling for både komfortkøling og rumvarme, skal fortsat indbetale afgiften i 12 måneder om året.

Den nye regel får virkning fra og med den 1. januar 2010.

Dette giver virksomheder, der har indbetalt afgift i 12 måneder, mulighed for at få tilbagebetalt afgift.

I bemærkningerne til lovforslag L52 er det bl.a. anført, at virksomheder, der er berettigede til tilbagebetaling af energiafgift efter disse regler, skal søge told- og skatteforvaltningen om dette senest seks måneder efter lovens ikrafttræden. Rent praktisk vil dette foregå ved, at virksomheder, der mener sig berettiget til tilbagebetaling af energiafgifter efter disse regler, kan få godtgørelse i forbindelse med den almindelige godtgørelse af energiafgifter.

Det er hermed forudsat, at virksomheder kan medtage den tilbagebetalingsberettigede afgift med tilbagevirkende kraft på førstkommende momsangivelse eller anden momsangivelse indenfor fristen. For virksomheder med bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter, kan det tilsvarende ske med tilbagevirkende kraft på den almindelige anmodning om fremskyndet tilbagebetaling af afgift inden for fristen.

SKAT ønsker ikke at modtage særskilt dokumentation mv. for det ansøgte tilbagebetalingsbeløb, men dokumentationen i form af log, erklæring fra en energikonsulent eller lignende på, at anlægget ikke har været anvendt i mere end 4 måneder i løbet af et kalenderår, skal ligge i virksomheden og kunne fremvises efter anmodning.

Efterregulering af energiafgifter

Energiafgiftslovene og CO2-afgiftsloven indeholder bestemmelser om, at der på visse betingelser er mulighed for at foretage en tilbageregulering af energiafgifter op til 3 år før den afgiftsperiode, hvor der først foretages måling for en periode på mindst 12 måneder. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis en virksomhed efter at have anvendt standardsatser fremover ønsker at foretage måling med henblik på fordeling af energiforbruget.

Med denne lovændring indsættes i energiafgiftslovene en yderligere betingelse for, at der kan ske regulering. Det tilbagebetalingsberettigede beløb for den periode, som anmodningen vedrører, skal udgøre mindst 75 pct. af afgiften, som virksomheden har fået tilbagebetalt for perioden. På den måde kan det ud fra objektive kriterier afgøres, om virksomheden er berettiget til godtgørelse af energiafgiften op til 3 år tilbage.

Afgift på to nye industrielle drivhusgasser HFO-1234ze og HFO-1234yf

Der indføres afgift på to nye og mindre miljøbelastende industrielle drivhusgasser med en særlig lav afgiftssats:

 • HFO-1234ze (1,3,3,3 tetraflourpropene) 1 kr. pr. kg og
 • HFO-1234yf (2,3,3,3 tetraflourpropene) 1 kr. pr. kg

 Forskellige tekniske justeringer af energiafgifter m.v.

Der sker en række præciseringer, justeringer og ændringer, der har til formål at fjerne uhensigtsmæssigheder i lovgivningen. Det drejer sig om følgende ændringer:

 • Tilpasninger af kulafgiftslovens og CO2-afgiftslovens regler for opgørelse af afgiften på affaldsforbrænding som følge af, at større affaldsforbrændingsanlæg overflyttes til CO2-kvote-sektoren.
 • Ny affattelse af CO2-afgiftslovens § 9, stk. 2, 3. pkt således, at bestemmelsens ordlyd gøres mere præcis i forhold til Europa-Kommissionens afgørelse i statsstøttesagen.
 • Reglerne for brug af røggasmetoden i kulafgiftsloven præciseres, således at røggasmetoden også kan finde anvendelse, når den såkaldte v-formel benyttes i forbindelse med opgørelsen af tillægsafgiften.
 • Reglerne om afgiftslempelse i tillægsafgiften i kulafgiftsloven ved brug af røggaskondensatorer bliver præciseret, så de også omfatter fjernvarmeselskaber, der har affaldsforbrændingsanlæg med røggaskondensatorer.
 • Ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion, idet affaldet fra cementproduktion fremover nyttiggøres til andre anvendelser, og cementresterne dermed allerede af den grund er fritaget for afgift.

Ikrafttrædelse

Lovforslagets ændringer er gældende fra og med den 1. januar 2013, dog:

 • træder den nye regel vedrørende røggaskondensatorer i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med den 1. januar 2010,
 • får den nye regel om lempelse vedrørende komfortkøling virkning fra og med den 1. januar 2010 og
 • fastsætter Skatteministeriet ikrafttrædelsestidspunkt for røggasmetoden.

Mere information

For en mere uddybende information om ændringerne henvises til bemærkningerne til lovforslaget, som blev fremsat den 1. november 2012.

For anden information om de berørte energiafgifter og miljøafgifter henvises til SKATs juridiske vejledning. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside skat.dk.

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.