Indhold

Der skal ske regulering af købsmomsen ved salg af investeringsgoder som led i virksomhedsoverdragelse, medmindre køberen overtager reguleringsforpligtelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omdannelse AS/ApS
  • Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

  • Afsnit D.A.4.3.4 om udtagningsreglerne og samspillet med reglerne om investeringsgoder
  • Afsnit D.A.4.1.8 om salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse ML § 4, stk. 5.
  • Afsnit D.A.11.7.4.4 om begrebet investeringsgoder ML § 43, stk. 2.

Regel

Det fremgår af ML § 43, stk. 3, nr. 5, at der skal ske regulering for momsfradraget, når et investeringsgode overdrages som led i hel eller delvis overdragelse af virksomheden. En sådan overdragelse skal nemlig ske uden moms. Se ML § 4, stk. 5. Overdragelsen sidestilles derfor med investeringsgodets overgang til ikke-fradragsberettiget formål. Regulering kan dog undlades i det omfang, køberen overtager reguleringsforpligtelsen. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Det fremgår af ML § 4, stk. 5, at der ved hel eller delvis virksomhedsoverdragelse ikke er sket nogen levering af varer og ydelser, og at køber succederer i sælgerens momsmæssige status. Se afsnit D.A.4.1.8 om virksomhedsoverdragelse ML § 4, stk. 5.

Der kan ikke opnås kompenserende momsregulering efter ML § 43, stk. 3, nr. 3, når et investeringsgode overdrages som led i hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, og overdragelsen af virksomheden skal ske uden beregning af moms ifølge ML § 4, stk. 5. ML § 43, stk. 3, nr. 5, er en særregel i forhold til ML § 43, stk. 3, nr. 3. Overdragelse af investeringsgoder kan derfor ikke også anses for omfattet af retten til regulering efter ML § 43, stk. 3, nr. 3, om kompenserende momsregulering. Se SKM2001.547.LSR.

Omdannelse AS/ApS

Hvis et anpartsselskab omdannes til et aktieselskab efter selskabsloven, anses selskabet for at fortsætte som den samme juridiske person med samme privatretlige interesser og forpligtelser som før omdannelsen. Omdannelsen kan derfor ikke anses for en virksomhedsoverdragelse, der udløser en forpligtelse til at foretage regulering efter ML § 43, stk. 3, nr. 5. Tilsvarende gælder ved en omdannelse fra aktieselskab til anpartsselskab efter selskabsloven.

Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse

Ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse sker der derimod en overdragelse af investeringsgoder fra en juridisk (eller fysisk) person til en anden. Dog kan man ud fra en konkret vurdering undlade at opgøre den opståede reguleringsforpligtelse, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Den nye virksomhed har samme fradragsret som den eller de gamle virksomheder havde i forbindelse med anskaffelsen eller ibrugtagningen.
  • Den nye virksomhed erklærer, at den overtager reguleringsforpligtelsen.
  • Regnskabsmaterialet altid vil være tilgængeligt for det nye selskab, så reguleringsforpligtelsen altid senere vil kunne opgøres.

Det samme gælder for fast ejendom, som overdrages ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2001.547.LSR

Landsskatteretten finder, at virksomhedens overdragelse af driftsmidlerne har været omfattet af reguleringsforpligtelsen i ML § 43, stk. 3, nr. 5. Da køberen har overtaget reguleringsforpligtelsen, er regulering for virksomhedens vedkommende dog undladt. Da ML § 43, stk. 3, nr. 5, er en særregel i forhold til ML § 43, stk. 3, nr. 3, kan overdragelsen ikke også anses for omfattet af retten til regulering efter ML § 43, stk. 3, nr. 3, og virksomheden kan derfor ikke anses for berettiget til momsregulering.

Skatterådet

SKM2017.692.SR

Skatterådet bekræftede, at den selskabsretlige omdannelse af A ApS til A A/S og den efterfølgende selskabsretlige omdannelse af A A/S til A P/S efter reglen i selskabslovens § 323 ikke anses for en virksomhedsoverdragelse, der udløste forpligtelse til at foretage regulering efter ML § 43, stk. 3, nr. 5.