åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver kort reglerne i ML §§ 43 og 44, hvorefter opnået momsfradrag for investeringsgoder skal reguleres, eksempelvis fordi anvendelsen af godet efterfølgende ændres inden for en vis periode. Herved undgås bl.a., at investeringsgoder udtages til ikke momspligtige formål uden at være momsbelagte i reguleringsperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Momsreglerne ved ændret anvendelse
  • Lov nr. 375 af 18. maj 1994 (momsloven)
  • Lov nr. 1097 af 20. december 1995 (ændringer som følge af 2. forenklingsdirektiv mv.)
  • Lov nr. 524 af 17. juni 2008 (flymoms, omvendt betalingspligt, mv.)
  • Lov nr. 520 af 12. juni 2009 (ophævelse af visse momsfritagelser mv.)
  • Lov nr. 554 af 2. juni 2014 (udvidelse af definitionen af investeringsgoder)
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Momsreglerne ved ændret anvendelse

ML §§ 43 og 44 indeholder regler om regulering af den fradragsberettigede købsmoms af investeringsgoder, herunder regler om reguleringsperiodens længde og reguleringens størrelse i det enkelte år.

ML § 43 beskriver, hvornår købsmomsen af investeringsgoder skal reguleres. Ved reguleringen ændres det fradrag, som virksomheden har opnået i forbindelse med anskaffelse af godet.

Når fx et driftsmiddel er et investeringsgode, skal der ske regulering i virksomhedens fradragsret de første 5 år efter anskaffelsen, hvis anvendelsen af investeringsgodet ændres.

Se også

Se også afsnit D.A.4.1 og D.A.4.3 om salg og udtagning af aktiver.

Når reguleringsperioden er udløbet, kan investeringsgodet tages ud til momsfrit formål, fx til privat brug, uden at det får momsreguleringsmæssige konsekvenser.

Se dog afsnit D.A.4.3.5 og D.A.4.3.7 om udtagning af virksomhedens aktiver.

Der skal ikke ske regulering ved ødelæggelse eller tab. Se momssystemdirektivet art. 185, stk. 2.

Lov nr. 375 af 18. maj 1994 (momsloven)

ML §§ 43 og 44 indeholder regler om regulering for investeringsgoder. Ved reguleringen ændres den fradragsret, som virksomheden har opnået i forbindelse med anskaffelsen af godet. Der skal ske regulering af den fradragsberettigede moms, hvis der sker ændringer i anvendelsen efter anskaffelsen af et investeringsgode.

Det, der reguleres, er altså den indgående moms, som virksomheden tidligere har fået eller ikke fået fradragsret for. Reguleringen sikrer, at fradragsretten, i stedet for kun at afspejle godets brug på anskaffelsestidspunktet, tilpasses evt. ændringer i brugen inden for en bestemt periode, den såkaldte "reguleringsperiode".

Lov nr. 1097 af 20. december 1995 (ændringer som følge af 2. forenklingsdirektiv mv.)

Beløbsgrænsen i ML § 43, stk. 2, nr. 1, for, hvornår en maskine mv. anses for et investeringsgode forhøjes fra 50.000 kr. til 75.000 kr. Når et driftsmiddel er et investeringsgode, skal der ske regulering i virksomhedens fradragsret de første 5 år efter anskaffelsen, hvis anvendelsen af investeringsgodet ændres.

Beløbsgrænsen i ML § 43, stk. 2, nr. 3, for, hvornår der skal ske regulering ved ændret anvendelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder af fast ejendom, forhøjes også fra 50.000 kr. til 75.000 kr.

Det præciseres samtidig svarende til gældende praksis, at grænsen gælder for en 12 måneders periode. Virksomhederne kan altså vælge kalenderåret, regnskabsåret eller en anden 12 måneders periode. Reguleringsperioden for reparation og vedligeholdelse af fast ejendom nedsættes fra 10 til 5 år.

Lov nr. 524 af 17. juni 2008 (flymoms, omvendt betalingspligt, mv.)

Reglerne om regulering af momsfradragsretten for investeringsgoder har baggrund i, at i modsætning til, hvad der er det skattemæssige udgangspunkt, hvor sådanne goder afskrives over brugstiden, så opnår virksomheden »straksfradrag« for købsmomsen på anskaffelses- eller ibrugtagningstidspunktet.

Reguleringen sikrer, at fradragsretten, i stedet for kun at afspejle godets brug på anskaffelsestidspunktet, tilpasses eventuelle ændringer i brugen inden for reguleringsperioden. Dermed kan reguleringsreglerne også opfattes som et værn mod utilsigtet udnyttelse af momsfradragsretten.

Værdigrænsen for investeringsgoder, herunder de årlige reparations- og vedligeholdelser af fast ejendom, forhøjes fra 75.000 kr. til 100.000 kr.

Lov nr. 520 af 12. juni 2009 (ophævelse af visse momsfritagelser mv.)

ML § 43, stk. 3, nr. 4, ændres, så det præciseres, at bestemmelsen kun omfatter salg af momsfri fast ejendom (gamle ejendomme). Salg af nye momspligtige ejendomme vil derimod kunne omfattes af ML § 43, stk. 3, nr. 3. Baggrunden er, at levering af nyopført fast ejendom og byggegrunde er gjort momspligtig. Se ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Lov nr. 554 af 2. juni 2014 (udvidelse af definitionen af investeringsgoder)

Definitionen af investeringsgoder udvides til også at omfatte ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder, herunder software og rettigheder, og hvis anskaffelses eller fremstillingspris eksklusive afgiften efter denne lov overstiger 100.000 kr.

Ændringen har kun virkning for ydelser, der anskaffes eller påbegyndes fremstillet efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2014.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-532/16, SEB bankas Reguleringsmekanismen i art. 187-189 finder ikke anvendelse i en situation, hvor et fradrag er taget uretmæssigt, da transaktionen var momsfritaget.