Indhold

Dette afsnit beskriver hvornår og under hvilke omstændigheder små vare- og lastmotorkøretøjer kan anses at være udelukkende anvendt i forbindelse med virksomhedens momspligtige leverancer, når køretøjet er specialindrettet. Fradrag for moms af anskaffelse af små vare- og lastmotorkøretøjer er nemlig betinget af at køretøjet udelukkende anvendes til virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • Afsnit D.A.11.6.2 om fradragsreglerne for personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, 5, 6 og 7
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.1 om fradragsreglerne for anskaffelse af små vare-/lastbiler, dvs. ikke over 3 ton ML § 41, stk. 1
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.1.1 om fradragsreglerne for anskaffelse af ikke specialindrettede vare-/lastbiler
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.1.3 om definitionen på specialindrettet køretøj
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.2 om fradragsreglerne for drift af små vare-/lastbiler, dvs. ikke over 3 ton ML § 41, stk. 2
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.3 om fradragsreglerne for leasing af små vare-/lastbiler, dvs. ikke over 3 ton ML § 41, stk. 3
 • Afsnit D.A.11.6.4 om fradragsreglerne for store vare- og lastvogne og øvrige køretøjer ML §§ 37 og 38

Regel

Moms ved køb af små vare- og lastmotorkøretøjer kan kun fradrages, når køretøjet udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige leverancer.

I enkelte tilfælde og på særlige betingelser anses kørsel mellem hjem og arbejde dog for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge.

For specialindrettede køretøjer er der tale om følgende tilfælde:

 1. Kørsel mellem hjem og arbejde.
 2. Kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning.
 3. Kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året.
 4. Svinkeærinder.
 5. Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden.
 6. Afhentning og afsætning af kollegaer når beordret.
 7. Stop når der ikke sker afvigelse fra den erhvervsbetingede kørselsrute.
 8. Medarbejders kørsel til og fra fitnesscenter i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade.

Bemærk, at den adgang der er indført til kørsel mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj medfører at reglerne om kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder ikke længere er relevante for kørsel i specialindrettede køretøjer. Se SKM2008.354.SKAT. Dette er også nævnt i SKM2008.447.SR.

Ad 1) Kørsel mellem hjem og arbejde

Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer anses for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge på betingelse af, at

 • der er et erhvervsmæssigt behov for at køretøjet er indrettet på den specielle måde
 • den specialindrettede bil er nødvendig for at brugeren kan udføre sit arbejde.

Se SKM2008.354.SKAT.

Ad 2) Kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning

Kørsel mellem bopæl og virksomhedens faste forretningssted som led i en vagtordning, anses ikke for privat kørsel på betingelse af, at:

 • kørslen er udtryk for et klart forretningsmæssigt behov
 • køretøjet er udstyret med værktøj eller lignende, som de forekommende reparationer kan udføres med
 • brugeren har fået et klart forbud mod at bruge bilen privat
 • der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald mv.
 • det kan konstateres hvilket køretøj, der er brugt til de enkelte vagter
 • antallet af køretøjer står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang
 • den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden.

Herefter kan medarbejdere, der er omfattet af en vagtordning, hvor de skal være til rådighed døgnets 24 timer, deltage i familiefester og lignende inden for området, uden at køretøjet anses for at være benyttet privat.

Med familiefester og lignende forstås arrangementer af enkeltstående art, som er planlagt længere tid i forvejen. Familiebesøg og idrætsarrangementer, som fx deltagelse i ugentlig fodboldtræning, falder derimod ikke inden for den type arrangementer, der kan tillades, uden at der nægtes fradrag for køretøjets købsmoms.

Når kørslen mellem hjem og arbejdssted som led i en vagtordning foregår i et specialindrettet køretøj, må der foretages svinkeærinder i tilknytning til kørslen. Se SKM 2008.354.SKAT.

Hvis en medarbejder flytter fra den faste bopæl til en midlertidig bopæl, fx sommerhus eller lignende, må medarbejderen ikke anvende køretøjet til kørsel mellem de to adresser, da kørslen anses for privat. Hvis køretøjet skal fra den ene bopæl til den anden, skal det ske i forbindelse med kørsel til og fra arbejde. Se TfS1999, 336TSS.

Ved kørsel til en midlertidig bolig i form af fx sommerhus, båd eller campingvogn er det en betingelse, at der er sket en egentlig flytning til den midlertidige bolig for en periode. Der kan således ikke køres til den midlertidige bolig på enkelte dage eller for en enkelt weekend. Se SKM2008.685.SR.

Der er ikke tale om en vagtordning der medfører, at varebilen udelukkende kan anses for at blive anvendt til momspligtige formål, når ordningen indebærer, at medarbejderen har bilen med hjem hele året, bortset fra ferieperioder og enkelte weekends samt ved andre lejligheder, hvor medarbejderen ikke har mulighed for at være på vagt. Se SKM2008.549.SR.

Den ændrede adgang til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer, gør det muligt at køre hjem i køretøjet, når

 • der er et erhvervsmæssigt behov for at køretøjet er indrettet på den specielle måde, og
 • køretøjet er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde.

Dette gælder selvom betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning ikke er opfyldt efter retningslinjerne i SKM2008.354.SKAT. Se SKM2008.550.SR.

Ad 3) Kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året

Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder) anses for foretaget i virksomhedens interesse, når køretøjet den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt, fx til kørsel til et møde, et kursussted eller en lufthavn med henblik på videretransport til møde mv. Det gælder også kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året dagen efter, bilen har været anvendt erhvervsmæssigt. I dette eksempel tæller kørslen to gange. Se SKM2008.354.SKAT.

Ad 4) Svinkeærinder

Er betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer opfyldt, kan der i tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år. Som eksempel herpå kan nævnes tilfælde, hvor der afleveres/hentes børn eller handles. Små korte svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år. Se SKM2008.354.SKAT.

For naturgasdistributionsselskaberne og andre forsyningsselskaber udvides denne praksis udvides, sådan at svinkeærinder hjem-ærinde-hjem bliver omfattet af reglen om svinkeærinder på op til 1.000 km/år. Dette gælder kørsel i forbindelse med naturgasdistributionsselskabernes særlige vagtordninger. Det er en betingelse, at den enkelte vagtperiode er længere end tre døgn. Det er herefter tilladt for vagtpersonalet at køre fra hjemmet til fx forældremøder, fødselsdage, fritidsaktiviteter, købe ind eller andet, som foregår uden for hjemmet, og tilbage til hjemmet. I naturgasdistributionsselskabernes særlige vagtordninger er det pålagt af og aftalt med myndighederne, at udkaldstiden er 30 minutter i forbindelse med fejl på gaslagrene og gasbehandlingsanlægget, og 60 minutter i forbindelse med fejl på forsyningsnettet. Inden for disse tidsrammer skal virksomheden være fremme på et givet hændelsessted. Praksisændringen omfatter også andre forsyningspligtselskaber, hvor tilsvarende korte udkaldstider er pålagt af og aftalt med myndighederne. Se SKM2010.653.SKAT.

Ad 5) Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden

Køretøjer kan benyttes til kørsel til spisning eller afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden. Kørsel til spisning eller afhentning af mad uden for arbejdstiden, betragtes som privat kørsel. Denne kørsel er derfor kun tilladt, når der er tale om et svinkeærinde på vej hjem fra arbejde. Se SKM2008.354.SKAT.

Ad 6) Afhentning og afsætning af kolleger når beordret

I tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kolleger, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation. Se SKM2008.354.SKAT.

Ad 7) Stop når der ikke sker afvigelse fra den erhvervsbetingede kørselsrute

Kørsel er fortsat erhvervsmæssig selvom medarbejderen

 • handler privat hos kunden
 • parkerer og arbejder hos A og derefter går hen og handler privat i B, som ligger lige ved siden af A
 • på sin erhvervsmæssige rute standser for at købe fx mad, drikkevarer eller cigaretter til forbrug i arbejdstiden, når der ikke sker afvigelse fra den erhvervsbetingede kørselsrute. Der må ikke samtidig foretages private indkøb til forbrug udenfor arbejdstid hverken i den butik hvor maden mv. købes eller i nærliggende butikker.

Se SKM2008.685.SR.

Kørsel er fortsat erhvervsmæssig hvis medarbejderen foretager et stop som er erhvervsmæssigt begrundet, fx for at tanke brændstof og i den forbindelse foretager private indkøb til forbrug uden for arbejdstid i den butik, hvor brændstoffet købes. Det er en forudsætning at brændstoffet betales i butikken. Der må dog ikke foretages private indkøb til forbrug uden for arbejdstid i nærliggende butikker.

Ad 8) Medarbejders kørsel til og fra fitnesscenter i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade

Kørsel i en specialindrettet firmabil på gule plader til og fra fitnesscenter i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade er erhvervsmæssig kørsel i momslovens forstand. Se SKM2008.456.SR

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2021.202.SR

Spørger leverer byggeydelser i Danmark. Spørger har flere ansatte, der overnatter i nærheden af byggepladserne og anvender Spørgers biler til og fra arbejdsstedet, ligesom de pågældende medarbejdere anvender Spørgers biler ved kørsel til og fra Spørgers adresse samt i nogle tilfælde ved kørsel til og fra medarbejdernes bopæl.

Spørger leaser tre varebiler med en teknisk totalvægt på 2.800 kg. samt en varebil med teknisk totalvægt på 3.500 kg.

Skatterådet bekræfter, at kørsel i de specialindrettede varebiler bl.a. mellem Spørgers adresse og overnatningssted nær arbejdssted, kørsel mellem overnatningssted nær arbejdssted og selve arbejdsstedet, samt kørsel mellem bopæl og overnatningssted nær arbejdssted kan anses for at være erhvervsmæssigt begrundet, og derfor ikke begrænser Spørgers fradragsret for moms af leje og drift af varebilerne.

 

SKM2020.96.SR

Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton anses for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge på betingelse af: 

 • at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde
 • at den specialindrettede bil er nødvendig for, at brugeren kan udføre sit arbejde. 

Skatterådet bekræfter, at når disse betingelser er opfyldt, kan spørgers medarbejdere køre hjem i en specialindrettet varebil fra en byggeplads, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får momsmæssige konsekvenser.

 

SKM2008.685.SR

Skatterådet oplyser, at ved kørsel i specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, til en midlertidig bolig i form af fx sommerhus, båd eller campingvogn er det en betingelse, at der er sket en egentlig flytning til den midlertidige bolig for en periode. Der kan altså ikke køres til den midlertidige bolig på enkelte dage eller for en enkelt week-end.

Dernæst svarer Skatterådet på diverse spørgsmål om stop på den erhvervsmæssige rute. Spørger har fradragsret for moms af anskaffelse af specialindrettede køretøjer,

 • hvis medarbejderne parkerer og arbejder hos A og derefter går hen og handler privat i B, som ligger lige ved siden af A, da kørslen til A alene er erhvervsmæssigt begrundet
 • hvis medarbejderne gør stop på en erhvervsmæssig rute (eksempelvis i forbindelse med kørsel mellem to kunder) for at købe cigaretter eller sodavand til sig selv

Det er endvidere SKATs opfattelse, at der ikke er noget til hinder for at gøre stop, når der ikke sker afvigelse fra den erhvervsbetingede kørselsrute

SKM2008.550.SR

Den ændrede adgang til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer, når

 • der er et erhvervsmæssigt behov for at køretøjet er indrettet på den specielle måde og
 • det specialindrettede køretøj er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde,

gør det muligt at køre hjem i et sådant køretøj selvom betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning, jf. retningslinierne i SKM2008.354.SKAT, ikke er opfyldt.

SKM2008.549.SR

Efter SKATs opfattelse er det meningen med reglerne om kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning, at man uden momsmæssige konsekvenser skal have mulighed for at tage en bil med hjem for at varetage en tilkaldevagt ud over den almindelige arbejdstid i en kortere periode.

Der er ikke tale om en vagtordning der medfører, at varebilen udelukkende kan anses for at blive anvendt til momspligtige formål, når medarbejderen har bilen med hjem hele året bortset fra ferieperioder og enkelte weekends samt ved andre lejligheder, hvor medarbejderen ikke har mulighed for at være på vagt. SKAT finder ikke, at en sådan ordning kan anses for omfattet af praksis som beskrevet i SKM2008.354.SKAT.

SKM2008.456.SR

Det er ikke kun kørsel mellem hjem og arbejdsplads, der anses som privat kørsel, men også enhver anden kørsel, der anses for at være den momspligtige virksomhed uvedkommende. Det fremgår dog af SKM2008.354.SKAT, at medarbejdere kan foretage svinkeærinder i tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde på op til 1.000 km/år, i en specialindrettet firmabil på gule plader. Da der i nærværende tilfælde ikke er tale om kørsel mellem hjem og arbejde, men derimod kørsel fra arbejdspladsen til fitnesscentret og retur til arbejdspladsen igen, efter endt genoptræning, er denne type kørsel ikke omfattet af meddelelsen. Det er herefter SKATs opfattelse, at kørsel til og fra et fitnesscenter i forbindelse med genoptræning, ikke en har tilstrækkelig tilknytning til virksomhedens momspligtige aktiviteter og da betingelserne for, at være omfattet af SKM2008.354.SKAT ikke er opfyldt, er spørger ikke berettiget til at fradrage den købsmoms, der betales ved anskaffelse af køretøjet, hvis dette anvendes til kørsel mellem et fitnesscenter og arbejdspladsen.

Dette ses at være tilfældet uanset, om årsagen til, at genoptræning af medarbejderen sker i forlængelse af en arbejdsskade, idet anvendelsen af køretøjet til det nævnte formål ikke har et tilstrækkeligt tilsnit til virksomhedens erhvervsmæssige- og dermed momspligtige aktiviteter jf. momslovens ordlyd.

Skatterådet fulgte imidlertid ikke ovennævnte indstilling, men har truffet afgørelse om, at kørsel i en specialindrettet firmabil på gule plader til og fra fitnesscenter i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade er erhvervsmæssigkørsel i momslovens forstand.

SKM2008.447.SR

Skatterådet fandt, at den ændrede adgang til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer med en tilladt totalvægt på højst 3 ton medfører, at reglerne om kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder ikke længere er relevante for sådanne køretøjer jf. SKM2008.354.SKAT. Der er herefter ingen grænser for, hvor ofte et specialindrettet køretøj med en tilladt totalvægt på højst 3 ton, og hvor købsmomsen er fradraget ved anskaffelsen, må køre til virksomhedens adresse.