Indhold

Dette afsnit beskriver kort fradragsreglerne for anskaffelse og drift af køretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Personbiler, små og store vare- og lastmotorkøretøjer
 • Medarbejderes motorkøretøjer
 • Driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer
 • Skema oversigt om anskaffelse, leje, drift og salg
 • Lov nr. 375 af 18. maj 1994 (momsloven)
 • Lov nr. 419 af 26. juni 1998 (delvis momsfradragsret for billeasing mv.)
 • Lov nr. 1361 af 8. december 2010 (renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing)
 • Lov nr. 1353 af 21. december 2012 (dagsbeviser for varebiler)
 • Forholdet til EU-retten
 • Tillægsafgift for privat benyttelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Personbiler, små og store vare- og lastmotorkøretøjer

Reglerne for fradragsret ved anskaffelse og drift af køretøjer afhænger af om der er tale om

 • personbiler (køretøjer på hvide plader)
 • små vare- og lastmotorkøretøjer eller
 • store vare- og lastmotorkøretøjer og øvrige køretøjer.

Der er specielle regler for små vare- og lastmotorkøretøjer. Se ML § 41. Der er specielle regler for personbiler. Se ML § 42. Store vare- og lastmotorkøretøjer og øvrige køretøjer er omfattet af de almindelige fradragsregler i ML §§ 37 og 38.

En varevogn er et køretøj som er omfattet af REGAL § 5 om nedsat afgift og dermed er forsynet med gule nummerplader eller gule/hvide nummerplader. (En varevogn med gule/hvide nummerplader er også med nedsat afgift, blot er der også betalt privatbenyttelsesafgift.)

Mandskabsvogne er registret som varevogne på gule plader i Køretøjsregistret (tidligere Centralregistret for motorkøretøjer)). Mandskabsvogne er i disse tilfælde altså fradragsberettiget efter ML §§ 37 og 38 om store varebiler eller ML § 41 om små varebiler. Se i øvrigt afsnit E.A.8.1.3.5 om registreringsafgiften for mandskabsvogne.

Rustvogne er ikke omfattet af ML § 41 om momsfradrag ved anskaffelse og drift af vare- og lastmotorkøretøjer, da rustvogne er optaget under personkøretøjer i Køretøjsregistret (tidligere Centralregistret for motorkøretøjer). Rustvogne er heller ikke omfattet af ML § 42, stk. 1, nr. 6, da rustvogne ikke er indrettet til befordring af personer, samt er fritaget for registreringsafgift efter REGAL § 2. Momsfradrag for rustvognes anskaffelse og drift skal opgøres efter momslovens almindelige fradragsbestemmelser, jf. ML §§ 37 og 38. Se SKM2001.39.LSR.

Se nærmere om hvilke køretøjer der anses for personbiler (hvidplade biler), hvilke køretøjer der anses for varevogne og hvilke køretøjer der anses for "øvrige køretøjer" i afsnit D.A.11.6.2 om fradragsreglerne for personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, 5, 6 og 7, afsnit D.A.11.6.3 om små vare-/lastbiler ML § 41 og afsnit D.A.11.6.4 om store vare-/lastbiler og øvrige køretøjer ML §§ 37 og 38.

Eksempler på køretøjer der er omfattet af ML § 42, stk. 1, nr. 6 om personkøretøjer

 • Autocampere

 • Lufthavnsbiler

Eksempler på køretøjer, der er omfattet af ML §§ 37 og 38 om store vare- og lastmotorkøretøjer eller ML § 41 om små vare- og lastmotorkøretøjer

 • Varevogne, dvs. køretøjer berigtiget med nedsat afgift efter REGAL § 5 og dermed forsynet med gule nummerplader eller gule/hvide nummerplader (også med nedsat afgift blot er der også betalt privatbenyttelsesafgift).

 • Mandskabsvogne, der er indrettet til befordring af både mandskab og materiel (Mandskabsvogne er registret som varevogne på gule plader i Køretøjsregistret (tidligere Centralregistret for motorkøretøjer)).

Eksempler på køretøjer, der betragtes som øvrige køretøjer og dermed er omfattet af ML §§ 37 og 38

 • rustvogne, se SKM2001.39.LSR

 • andre transportmidler end personmotorkøretøjer (biler og motorcykler), såsom

 • cykler,

 • knallerter,

 • traktorer,

 • busser (personbiler, der er indrettet til befordring af mere end ni personer (føreren iberegnet), betragtes momsmæssigt som busser).

Ad personbiler

ML § 42 indeholder en opregning af indkøb mv., der ikke giver ret til fradrag for indgående afgift, selvom de vedrører virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter. Der er ikke fradrag for indkøb mv., som vedrører personbiler. Bestemmelsen svarer til den tilsvarende bestemmelse i den tidligere momslov, lov nr. 102 af 31. marts 1967. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Virksomheder kan ikke fradrage moms af indkøb mv., som vedrører anskaffelse og drift af personbiler. Virksomheder, der lejer personbiler i mere end seks måneder i sammenhæng, kan dog fradrage moms af lejen med 25 pct. af et særligt fradragsgrundlag for billeasing. Virksomheder, der forhandler eller udlejer personbiler, eller som driver køreskole, kan også fradrage moms af indkøb mv. til disse formål. Se afsnit D.A.11.6.2 om personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 6, og stk. 4, 5, 6 og 7.

Ad små vare- og lastmotorkøretøjer

Virksomheder kan foretage fradrag for drift efter de specielle regler i ML § 41, stk. 2 for

 • små vare- og lastmotorkøretøjer, dvs. vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på ikke over 3 ton.

Se afsnit D.A.11.6.3.3.2 om drift af små vare-/lastbiler.

Virksomheder kan foretage fradrag for anskaffelse efter de specielle regler i ML § 41, stk. 1 for

 • små vare- og lastmotorkøretøjer, dvs. vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton.

Se afsnit D.A.11.6.3.3.1 om anskaffelse af små vare-/lastbiler.

Fradrag for moms af anskaffelse af små vare- og lastmotorkøretøjer er betinget af at køretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter. Moms af driftsudgifter kan derimod fradrages fuldt ud, selvom køretøjet også anvendes til anden brug. For lejede køretøjer, der ikke udelukkende anvendes til registreringspligtige formål, kan momsen af lejen fradrages med en tredjedel og momsen af driftsomkostningerne fradrages fuldt ud. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Retningslinjerne for om køretøjet udelukkende anvendes i den registrerede virksomhed er forskellige. Retningslinjerne afhænger af om køretøjerne er specialindrettede eller ikke er specialindrettede. Se afsnit D.A.11.6.3.3.1.1 om ikke specialindrettede vare-/lastbiler, afsnit D.A.11.6.3.3.1.2 om specialindrettede vare-/lastbiler og afsnit D.A.11.6.3.3.1.3 om definitionen på specialindrettet køretøj.

Er der for et vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, for hvilke der er taget fuldt fradrag for moms vedrørende anskaffelse eller leje, betalt dagsafgift for udtagning af køretøjet til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål i henhold til ML § 29 a, anses køretøjet fortsat som anvendt udelukkende i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede leveringer af varer og ydelser. Se ML § 41, stk. 4.

Ad store vare- og lastmotorkøretøjer og øvrige køretøjer

Virksomheder kan foretage fradrag for anskaffelse efter de almindelige fradragsregler ML §§ 37 og 38 for

 • store vare- og lastvogne, dvs. vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton og
 • øvrige køretøjer, eksempelvis traktorer, knallerter og cykler

Se afsnit D.A.11.6.4 om store vare-/lastbiler.

Virksomheder kan foretage fradrag for drift efter de almindelige fradragsregler ML §§ 37 og 38 for

 • store vare- og lastvogne, dvs. vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på over 3 ton og
 • øvrige køretøjer, eksempelvis traktorer, knallerter og cykler

Se afsnit D.A.11.6.4 om store vare-/lastbiler.

Virksomheder kan foretage fradrag for anskaffelse efter de almindelige fradragsregler ML §§ 37 og 38 for

 • Øvrige køretøjer som fx traktorer, knallerter og cykler

Se afsnit D.A.11.6.4.

Moms ved køb og drift af store vare- og lastmotorkøretøjer og øvrige køretøjer, kan fratrækkes fuldt ud, når køretøjerne udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer. Se ML § 37.

Særligt om anskaffelse af store vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton

Retningslinjerne for om køretøjet udelukkende anvendes erhvervsmæssigt er forskellige for

 • store vare-og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton
 • store vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 4 ton

Store vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton anses nemlig anvendt udelukkende erhvervsmæssigt efter samme retningslinjer, som gælder for små vare- og lastbiler. Se det nu ophævede styresignal SKM2009.177.SKAT. Se afsnit D.A.11.6.4 om store vare-/lastbiler.

Medarbejderes motorkøretøjer

En arbejdsgiver kan ikke fradrage en del af den godtgørelse, som udbetales til en ansat for dennes erhvervsmæssige benyttelse af et privat køretøj. Det forhold, at en ansat benytter sit eget køretøj som led i arbejdsgiverens virksomhed, kan ikke udgøre en levering. Se sag C-338/98, Kommissionen mod Holland. Det vil sige, at betaling af en medarbejders udgifter er løn og ikke betaling for en levering.

Driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer

Parkeringsudgifter er omfattet af driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer. Se SKM2003.124.LSR.

Elektricitet og anskaffelse, drift og vedligeholdelse af ladestandere til opladning af biler er omfattet af driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer. Se SKM2022.432.SR.

Broafgifter, fx den broafgift, som betales ved kørsel på Storebæltsbroen, er omfattet af driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer i momslovens forstand. Det betyder, at:

 • moms af broafgift, som vedrører personmotorkøretøjer, som er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer (køretøjer på hvide plader), ikke kan fradrages uanset køretøjets anvendelse. Se ML § 42, stk. 1, nr. 6. Der er dog en undtagelse for passageafgiften over Øresund, se nærmere afsnit D.A.11.6.2
 • moms af broafgift, som vedrører små vare- og lastvogne på højst 3 ton i totalvægt, kan fuldt ud fradrages, selvom køretøjet kun delvist anvendes i den momsregistrerede virksomhed. Se ML § 41, stk. 2 og 3
 • moms af broafgift, som vedrører større vare- og lastvogne (over 3 ton i totalvægt), busser mv., kan fradrages i det omfang køretøjet anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter, jf. ML §§ 37 og 38.

Se TfS1998, 605TSS.

Virksomheder etableret og momsregistreret her i landet kan også fradrage det svenske momsbeløb på passagen af den faste forbindelse over Øresund. Se afsnit D.A.11.1.6.7 om svensk moms på passage af Øresundsbroen ML § 37, stk. 6.

Skema oversigt om anskaffelse, leje, drift og salg

Der er udarbejdet en skematisk oversigt over fradragsreglerne for køretøjer. Se afsnit D.A.22.1.

Af skemaet fremgår også hvorvidt der skal betales moms ved salget.

Se også

Se også

Der skal ikke beregnes moms ved salg af fx en varevogn når salget sker som led i en hel eller delvis overdragelse af en virksomhed. Se ML § 4, stk. 5. Er varevognen et investeringsgode skal der imidlertid i forbindelse med den momsfri virksomhedsoverdragelse, reguleres for tidligere foretagne momsfradrag efter ML § 43, stk. 3, nr. 5, medmindre køberen overtager reguleringsforpligtelsen. Se afsnit D.A.4.1.8 om salg af aktiver som led i en virksomhedsoverdragelse. Varevognen er et investeringsgode når anskaffelsespris ekskl. moms overstiger 100.000 kr.

Se afsnit D.A.11.7 om regulering af fradrag ML § 37, stk. 3 samt § 43 og 44.

I det omfang der ikke er adgang til fradrag i forbindelse med anskaffelse, skal der til gengæld ikke betales moms ved salg af sådanne køretøjer, jf. ML § 13, stk. 2. Se D.A.5.23 om salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2.

Lov nr. 375 af 18. maj 1994 (momsloven)

Efter ML § 41 kan moms vedrørende anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons kun fradrages, når køretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter. Moms af driftsudgifter kan derimod fradrages fuldt ud, selvom køretøjet også anvendes til anden brug. For lejede køretøjer, der ikke udelukkende anvendes til registreringspligtige formål, kan afgiften af lejen fradrages med en tredjedel og afgiften af driftsomkostningerne fradrages fuldt ud. ML § 42 indeholder en opregning af indkøb mv., der ikke giver ret til fradrag for indgående afgift, selv om de vedrører virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter. Der er ikke fradrag for indkøb mv., som vedrører personbiler. Bilforhandlere og - udlejere samt køreskoler har fradragsret for indkøb m.v. af personbiler. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Lov nr. 419 af 26. juni 1998 (delvis momsfradragsret for billeasing mv.)

I forbindelse med vurderingerne af konsekvenserne af EF - Domstolens dom i sag C - 190/95 ARO Lease BV, der vedrører leasing af biler fra et hollandsk leasingselskab til belgiske virksomheder, er der blevet sat fokus på, at de nuværende momsregler diskriminerer mod danske leasingvirksomheders leasing til danske virksomheder. Dommen indebærer, at danske virksomheder kan vælge at lease biler i et andet EU-land efter dette lands momsregler. Da denne diskrimination efter dommen kan have større negative virkninger for dansk økonomi ændres momsreglerne sådan at der ikke længere diskrimineres mellem, om en erhvervsvirksomhed selv køber en personbil til erhvervsformål eller leaser en sådan bil. Efter de danske momsregler kan erhvervsvirksomheder ikke afløfte dansk moms på anskaffelse og drift af motorkøretøjer. Leasingvirksomheder afløfter dog momsen på indkøb, men til gengæld er der moms på leasingydelsen. Da registreringsafgiften ikke indgår i momsgrundlaget, men et vederlag for forrentning og afdrag herpå indgår i leasingydelsen, er det billigere momsmæssigt for en erhvervsvirksomhed selv at købe en personbil end at lease den. Det er en urimelig konkurrenceforvridning. Derfor indføres adgang til, at momsregistrerede virksomheder vil kunne afløfte en del af momsen på leasingydelsen, der beregningsmæssigt kan henføres til forrentning og afdrag af registreringsafgiften. Se bemærkningerne til lov nr. 419 af 26. juni 1998.

Lov nr. 1361 af 8. december 2010 (renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing)

Efter ML § 42, stk. 4, er der fradragsret for moms af leje (leasing) af visse personkøretøjer, dog højest med et beløb svarende til den del af momsen på leasingydelsen, der beregningsmæssigt kan henføres til forrentning og afdrag af registreringsafgiften, jf. ML § 42, stk. 5. Ved lov nr. 1342 af 19. december 2008 om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) er muligheden for at betale en forholdsmæssig registreringsafgift med virkning fra 1. januar 2009 udvidet til også at omfatte leasingselskaber med hjemsted i Danmark, jf. REGAL § 3 b. Dette medfører, at ML § 42, stk. 4, jf. stk. 5, skal forstås sådan, at den for køretøjet betalte registreringsafgift her i landet også skal forstås i henhold til registreringsafgiftslovens beregnede registreringsafgift, som danner grundlag for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift, jf. REGAL § 3 b, stk. 2 og stk. 3, hvorved leasingkontrakter vedrørende personmotorkøretøjer behandles fradragsmæssigt ens, uanset om der er betalt forholdsmæssig registreringsafgift, eller om der er betalt den fulde registreringsafgift. I ML § 42, stk. 5, indsættes dermed efter "landet": "herunder den beregnede registreringsafgift, som danner grundlag for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift, jf. registreringsafgiftsloven". Se bemærkningerne til lov nr. 1361 af 8. december 2010.

Lov nr. 1353 af 21. december 2012 (dagsbeviser for varebiler)

Folketinget vedtog med lov nr. 1337 af 19. december 2008 om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages-reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler), at der skal indføres en mulighed for at betale en dagsafgift for privat anvendelse af varebiler. For at gøre opgørelse og betaling af dagsafgiften så enkel som mulig blev det bestemt, at den udgør 225 kr. pr. dag dækkende alle skatte- og afgiftsmæssige krav herunder moms. Da reglen om dagsafgift blev fastsat som et bestemt beløb pr. dag for alle, og momsbetalingen således ikke skulle udregnes efter konkret normalværdi (pris for udlejning af køretøjet), var ordningen en afvigelse fra de normale udtagningsregler. Danmark skulle derfor søge om en EU-bemyndigelse til at fravige de normale momsregler, og lovens ikrafttrædelse har afventet denne bemyndigelse.

Europa-Kommissionen har under forhandlingerne om bemyndigelsen lagt afgørende vægt på, at lovgrundlaget for en særlig forenklet momsregel for udtagning til anden brug end forretningsbrug holdes adskilt fra andre skatte- og afgiftsregler, samt at ordningen kun kommer til at gælde de små varebiler med tilladt totalvægt på op til 3 ton, hvor vi i dag har særlige begrænsninger i fradragsretten, hvis bilen ikke anvendes fuldt ud til afgiftspligtige formål.

Rådets gennemførelsesafgørelse nr. 2012/447/EU af 24. juli 2012 om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2996/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, giver nu Danmark tilladelse til at fastsætte momsgrundlaget som en standardsats på 40 kr. pr. dag i maksimalt 20 dage pr. kalenderår. Tilladelsen gælder kun køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton.

Ved ML § 29 a indsættes en bestemmelse om, at der for varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er taget fuldt fradrag for afgift vedrørende anskaffelse eller leje, kan betales 40 kr. i moms pr. dag i indtil 20 dage pr. kalenderår, hvis bilen bruges til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål. Fx hvis bilen ønskes brugt til flytning af private ejendele eller kørsel i forbindelse med en persons deltagelse i arrangementer, der er virksomheden uvedkommende. Der udstedes bevis for momsens betaling, som af kontrolhensyn skal medbringes under kørsel med bilen på dagen, hvor dagsbeviset gælder, og på forlangende forevises politi eller Skatteforvaltningen.

Det fremgår af ML § 29 a, stk. 2, at der ikke kan betales dagsafgift på 40 kr. pr. dag, for privat anvendelse af varebiler der ikke betaler vægtafgift eller registreringsafgift efter REGAL § 2.

I ML § 41 indsættes efter stk. 3 som ny stk. 4, en bestemmelse om at ved betalt dagsafgift i henhold til ML § 29 a, stk. 1, anses køretøjet fortsat som anvendt udelukkende i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede leveringer af varer og ydelser. Normalt kan varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton kun anvendes til formål i forbindelse med virksomhedens levering af momspligtige varer og ydelser, når der ved anskaffelsen af bilen er taget fuld fradrag for købsmomsen. Anvendes bilen efterfølgende til andet formål, vil fradragsretten bortfalde helt. Ligeledes begrænses fradragsretten af momsen af lejen til en tredjedel, hvis en lejet bil anvendes til andet formål end virksomhedens levering af momspligtige varer og ydelser. Men er der betalt dagsafgift efter ML § 29 a for dage, hvor bilen anvendes privat, vil bilen fortsat blive anset som anvendt udelukkende i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede leveringer af varer og ydelser. Hermed bevares fuld fradragsret for momsudgifterne til anskaffelsen af bilen eller af momsen af lejen.

ML § 29 a og ML § 41, stk. 4 er i overensstemmelse med Rådets gennemførelsesafgørelse nr. 2012/447/EU af 24. juli 2012 om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2996/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem.

Se bemærkningerne til lov nr. 1353 af 21. december 2012.

Forholdet til EU-retten

"Midler til privat transport", "mad", "drikkevarer", en "bolig" samt "adgang til sportsaktiviteter og adspredelse" til virksomhedens personale, dels levering af "forretningsgaver" eller andre "gaver", opfylder betingelsen om, at en kategori af goder og/eller tjenesteydelser skal være tilstrækkelig præcist defineret for at være omfattet af standstill. Se de forenede sager, C-538/08 og sag C-33/09, X-Holding og Oracle.

Tillægsafgift for privat benyttelse

Se afsnit E.A.8.4.3 om vægtafgiftsloven herunder tillæg for privat anvendelse (privatbenyttelsesafgift).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-538/08 og sag C-33/09, X-Holding og Oracle

Domstolen udtalte, at hvad angår kategorier af udgifter som dem, der vedrører levering af mad og drikkevarer samt bolig, må de anses for tilstrækkeligt afgrænset, henset til de krav, som følger af ovennævnte retspraksis. Hvad angår kategorier som den, der omhandler "tilrådighedsstillelse af faciliteter til at drive sport og lejlighed for personalet til adspredelse", og den, der omhandler "forretningsgaver" eller "andre gaver", må disse også anses for at være tilstrækkeligt afgrænset, henset til ovennævnte krav. Momssystemdirektivets artikel 176 (tidligere artikel 17, stk. 6, i Rådets sjette direktiv) skal altså fortolkes således, at den ikke er til hinder for en medlemsstats skattelovgivning, som udelukker fradrag af merværdiafgift for kategorier af udgifter vedrørende dels levering af "midler til privat transport", af "mad", af "drikkevarer", af en "bolig" samt af "adgang til sportsaktiviteter og adspredelse" til virksomhedens personale, dels levering af "forretningsgaver" eller andre "gaver".

 

C-338/98, Kommissionen mod Holland

Det forhold, at en ansat benyttede sit eget køretøj som led i arbejdsgiverens virksomhed, kunne ikke medføre, at den ansatte blev gjort til en "afgiftspligtig person" i sjette direktivs forstand og således heller ikke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i sjette direktivs artikel 17, stk. 2, litra a). Dette gælder selv om omkostningerne til en sådan benyttelse godtgøres af arbejdsgiveren. For det andet følger det af sjette direktivs artikel 5, at der ved levering af et gode skal forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over godet. Det må konstateres, at det forhold, at en ansat benytter sit eget køretøj som led i arbejdsgiverens virksomhed, ikke kan udgøre en levering i denne forstand til arbejdsgiveren. Dermed kan hverken det køretøj, der tilhører den ansatte, eller brændstoffet til dette køretøj betragtes som "leveret" til den afgiftspligtige arbejdsgiver i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i sjette direktivs artikel 17, stk. 2, litra a), blot fordi afskrivningen af køretøjet og de udgifter til brændstof, som er forbundet med denne benyttelse, delvis godtgøres af arbejdsgiveren. En afgiftspligtig arbejdsgivers fradrag af en del af den godtgørelse, som udbetales til en ansat for dennes erhvervsmæssige benyttelse af et privat køretøj, var i strid med sjette direktivs artikel 17, stk. 2, litra a).

 

Landsskatteretsafgørelser

SKM2003.124.LSR

Landsskatteretten fandt, at parkeringsudgifter må anses som udgifter til drift

af personmotorkøretøjer som angivet i ML § 42, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 6).

Under hensyn til det anførte i forarbejderne til § 16, stk. 3, i lov nr. 102 af 31/3 1967, der er videreført i den nugældende momslov, fandt Landsskatteretten, at fradragsbegrænsningen i ML § 42, stk. 1, nr. 7, omfatter virksomhedens udgifter til drift af både virksomhedens og medarbejderens personmotorkøretøjer.

En tilsvarende problemstilling blev rejst i SKM2006.268.VLR, men Landsretten hævede sagen. Den tidligere instans i SKM2006.268.VLR, landskatteretten, var i øvrigt kommet frem til samme afgørelse som i SKM2003.124.LSR.

SKM2001.39.LSR

Landsskatteretten fandt, at rustvogne ikke var omfattet af ML § 41 om momsfradrag ved anskaffelse og drift af vare- og lastmotorkøretøjer. Retten lagde herved vægt på oplysningerne om, at rustvogne blev optaget under personkøretøjer i Centralregistret for motorkøretøjer.

Retten fandt videre, at rustvogne, der var specielt indrettet og udelukkende anvendes til rustvognskørsel, ikke var omfattet af ML § 42, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 6). Retten havde lagt vægt på, at sådanne køretøjer ikke var indrettet til befordring af personer, samt at de er fritaget for registreringsafgift efter REGAL § 2.

Momsfradrag for rustvognes anskaffelse og drift skal opgøres efter momslovens almindelige fradragsbestemmelser, jf. ML §§ 37-38.