Indhold

Afsnittet handler om begrebet "investeringsgoder, som har været benyttet i virksomheden" i ML § 38, stk.1, om delvis fradragsret og opgørelsen af omsætningen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Regel

De omsætningsbeløb, der er tale om, er indtægter fra salg af investeringsgoder, der har været benyttet i virksomheden. Som investeringsgoder anses maskiner, inventar og andre driftsmidler og ydelser, jf. ML § 43, stk. 1 og 4, hvis salgspris overstiger 100.000 kr. ekskl. moms. Se ML § 38, stk. 1, 2. og 3. pkt., og Momssystemdirektivets artikel 174, stk. 2, litra a).

Det hidtidige grænsebeløb på 75.000 kr. blev ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 ændret til 100.000 kr. med virkning fra 1. januar 2008.

Det gælder ifølge praksis også omsætning som følge af salg af fast ejendom, der har været anvendt til udlejning, og hvor udlejeren har været frivilligt momsregistreret efter ML § 51. Det er en betingelse, at der ikke er tale om egentlig erhvervsmæssig systematisk tilrettelagt opkøb mv. og salg af fast ejendom.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-98/07, Nordania Finans A/S og BG Factoring A/S

Artikel 19, stk. 2, i 6. momsdirektiv skal fortolkes således, at begrebet "investeringsgoder benyttet af den afgiftspligtige person i hans virksomhed" ikke omfatter køretøjer, som en leasingvirksomhed indkøber med henblik på dels udlejning, dels videresalg ved leasingkontrakternes ophør, eftersom salget af disse køretøjer ved disse kontrakters ophør er en integreret del af denne virksomheds sædvanlige økonomiske virksomhed.

SKAT har udsendt genoptagelsesmeddelelse SKM2009.43.SKAT.

Skatterådet

SKM2023.6.SR

Spørger, som driver finansiel virksomhed, har overdraget rettighederne til en platform (software) til handel med værdipapirer mv. til et selskab, som skal drive og markedsføre platformen i et land uden for EU.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at salgssummen skal medregnes ved opgørelsen af Spørgers delvise momsfradragsret. Der er herved henset til, at der ved salget sker en levering af et investeringsgode, som har været benyttet i virksomheden.

Afgørelsen er indbragt for Landsskatteretten