Indhold

Afsnittet handler om opgørelsen af den momspligtige omsætning.

Afsnittet indeholder:

 • Begrebet momspligtig omsætning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Begrebet momspligtig omsætning

Loven anvender i ML § 38, stk. 1, udtrykket "omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden". Sprogligt kan man også anvende udtrykket "den fradragsberettigede omsætning". Begge udtryk dækker over, at "momspligtig omsætning" i forbindelse med beregning af fradragsprocenten i § ML 38, stk. 1, udover de transaktioner, hvoraf der skal beregnes moms, også omfatter omsætningen ved nogle af de transaktioner, hvoraf der ikke skal betales moms.

Ved den momspligtige omsætning forstås i forbindelse med beregning af fradragsprocenten i ML § 38, stk. 1, omsætningen i forbindelse med:

 1. Momspligtige transaktioner med leveringssted i Danmark.
 2. Transaktioner med leveringssted i Danmark, som er omfattet af en af de såkaldte momsfritagelser med fradragsret (ML § 34).
 3. Transaktioner med leveringssted i Danmark, som er omfattet af en af momsfritagelserne i ML § 13, stk. 1, nr. 10 (forsikrings - og genforsikringsvirksomhed) og nr. 11, litra a-e (finansielle aktiviteter), men ikke litra f. Det er en betingelse, at ydelserne leveres til aftagere uden for EU, eller at de pågældende ydelser er knyttet direkte til varer, som udføres til steder uden for EU.
 4. Transportvirksomheders befordring til eller fra udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler (momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 15).
 5. Transaktioner med leveringssted i udlandet, som ville give ret til fradrag efter nr. 1-4, hvis de i stedet havde haft leveringssted i Danmark.

Hvis virksomheden er etableret (dvs. har hjemsted henholdsvis fast forretningssted, se D.A.6.2.3) i mere end et land, skal beregningen af omsætningen og beregningen af fradragsprocent (pro rata-sats) sker særskilt for hver etablering. Se EU-domstolens dom i sag C-388/11, Le Crédit Lyonnais. Se evt. også afsnit D.A.11.4.2.2.1.

Bemærk

Momspligtige transaktioner omfatter ikke alene leverancer mod vederlag (ML § 4), se D.A.4.1, men også transaktioner, der sidestilles med levering mod vederlag. Dvs. udtagning (ML § 5), se D.A.4.3, overførsel (ML § 10), se D.A.4.7, og byggeri for egen regning (ML §§ 6 og 7), se D.A.21.3.4. Se også eksemplet i "Salg af fast ejendom" i D.A.21.3.4.6.6.3.

Fritagelser efter ML § 13 benævnes som momsfritagelser uden fradragsret, fordi der som udgangspunkt ikke er fradragsret for transaktioner fritaget efter ML § 13.

Se også

 • D.A.4 om momspligtige transaktioner
 • D.A.5 om momsfritagelser uden fradragsret (ML § 13)
 • D.A.6 om stedet for momspligtige transaktioner
 • D.A.10.1 om momsfritagelser med fradragsret for indenlandske leverancer
 • D.A.11.1.3.6 om fradragsret i forbindelse med leverancer udført i udlandet
 • D.A.11.1.3.7 om fradragsret i forbindelse med finansielle transaktioner udenfor EU
 • D.A.11.1.3.8 om transportvirksomheders fradragsret i forbindelse med persontransport til/fra udlandet
 • D.A.21.3.4.6.6 om opgørelse af delvis fradragsret i byggevirksomheder, som har både momspligtig og momsfri omsætning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-165/17, Morgan Stanley & Co international plc

Sjette direktivs artikel 17, stk. 2, 3 og 5, og artikel 19, stk. 1, samt artikel 168, 169 og 173-175 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at der for så vidt angår de udgifter, der er afholdt af en filial registreret i en medlemsstat, som udelukkende anvendes til såvel momspligtige transaktioner som til transaktioner fritaget for denne afgift, der udføres af denne filials hovedsæde beliggende i en anden medlemsstat, skal anvendes en pro rata-sats for fradraget, der fremkommer ved, at der opstilles en brøk, hvis nævner udgøres af omsætningen - uden moms - for disse transaktioner alene, og hvis tæller udgøres af afgiftspligtige transaktioner, når disse ville give ret til fradrag, såfremt de blev udført inden for filialens registreringsmedlemsstat, herunder når denne ret til fradrag følger af, at sidstnævnte har foretaget et valg om at lade transaktioner udført i denne stat være momspligtige.

Sjette direktivs artikel 17, stk. 2, 3 og 5, og artikel 19, stk. 1, samt artikel 168, 169 og 173-175 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at med henblik på beregningen af den pro rata-sats for fradraget, der gælder for de generalomkostninger for en filial registreret i en medlemsstat, som anvendes i forbindelse med gennemførelsen af både transaktioner, der udføres af denne filial i denne medlemsstat, og transaktioner, der udføres af filialens hovedsæde etableret i en anden medlemsstat, skal transaktioner udført af såvel filialen som af hovedsædet medregnes i nævneren af den brøk, som udgør pro rata-satsen for fradraget, idet det skal præciseres, at der i brøkens tæller, ud over afgiftspligtige transaktioner, som filialen udfører, skal optræde alene de afgiftspligtige transaktioner, som hovedsædet udfører, når disse ligeledes ville give ret til fradrag, såfremt de blev udført inden for den pågældende filials registreringsmedlemsstat.

Ved redaktionens slutning, har Skattestyrelsen endnu ikke tilendebragt sine overvejelser omkring dommens betydning for dansk praksis.

C-388/11, Le Crédit Lyonnais

Et selskab, hvis hovedsæde er beliggende i en medlemsstat, kan ved beregningen af den pro rata-sats for fradraget, der finder anvendelse i denne medlemsstat, ikke medregne omsætningen i sine filialer, der er beliggende i andre medlemsstater eller i tredjelande.

Skattestyrelsen forstår forholdene i hovedsagen (den konkrete sag) sådan, at alle selskabets filialer i andre lande udgjorde faste forretningssteder i momslovens forstand.