åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

 Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre 

Regel

Importmoms, som virksomheder ifølge ML § 12 skal betale ved indførelse af varer fra lande udenfor EU, kan medregnes til den fradragsberettigede moms (købsmoms). Se ML § 37, stk. 2, nr. 3 og momssystemdirektivets artikel 168, litra e.

"Fraførselsmoms", som skal betales efter ML § 11 a, kan være en fradragsberettiget moms på indførsel. Se afsnit D.A.11.1.6.3.

Se også

Se også afsnit D.A.11.1.3.3 om fradragsret for "hæftelsesmoms".

Bemærk

Det er en generel betingelse for momsfradrag, at de indførte varer skal anvendes i forbindelse med momspligtige aktiviteter. Se ML § 37, stk. 1.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2013.492.SR Skatterådet afviste, at spørger kunne fradrage den indgående moms på indførsel af fly i sin danske momsangivelse. At spørger ikke kunne fradrage den indgående moms skyldtes, at spørger ikke havde aktiviteter i DK, som medførte, at spørger var registringspligtig i henhold til momsloven eller i øvrigt var eller kunne blive momsregistret. Afgiften af de fly, som spørger agtede at importere til DK, skulle derfor afregnes efter reglerne i toldlovens kap. 4, jf. ML § 61. SKAT udtalte dog vejledende, at spørger under visse betingelser kunne få godtgjort den betalte afgift. Endelig bekræftede Skatterådet, at spørger kunne fradrage importmomsen, som købsmoms på sin danske momsangivelse, hvis spørger fik aktiviteter, som ville medføre registreringpligt eller mulighed for frivillig momsregistrering.