åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Virksomheder, der er momsregistreret efter ML §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret fradrage momsen af virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter ML § 13, herunder leverancer udført i udlandet. Se ML § 37, stk. 1.

Efter reglen er det en betingelse for fradragsret, at indkøbet mv. anvendes til brug for virksomhedens leverancer, herunder leverancer fritaget for moms efter ML §§ 34-36. Derimod er der som hovedregel ikke fradragsret for indkøb mv. anvendt til brug for leverancer fritaget efter ML § 13.

EU-domstolen har udtrykt det sådan, at en direkte og umiddelbar forbindelse mellem en bestemt indgående transaktion og en eller flere udgående transaktioner, der giver ret til fradrag, principielt er nødvendig, for at en momspligtig person har ret til at fratrække købsmomsen. Se afsnit D.A.11.1.3.1.3 om betingelsen om en direkte og umiddelbar forbindelse.

Bemærk

For indkøb, der delvist anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer, og delvist til leverancer, der er momsfrie efter ML § 13, er der delvis fradragsret. Tilsvarende for indkøb mv., der delvist anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer, og delvist til andre formål. Se afsnit D.A.11.4.

For visse indkøb mv. er der ingen eller begrænset fradragsret. Se afsnit D.A.11.5 om særlige fradragsregler fx for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation, gaver og hotelovernatning.

Bemærk, at der er fradragsret for udgifter vedrørende leverancer udført i udlandet. Se afsnit D.A.11.1.3.6.

Se også

  • D.A.5 om momsfritagelser uden fradragsret (ML § 13)
  • D.A.10 om momsfritagelser med fradragsret (ML §§ 34-36)
  • D.A.11.1.3.4 om, at der som hovedregel ikke er fradragsret for indkøb mv. anvendt til brug for leverancer fritaget efter ML § 13
  • D.A.11.1.3.6 om udgifter vedrørende leverancer udført i udlandet
  • D.A.11.1.4 om moms, der ikke er korrekt opkrævet
  • D.A.11.1.6 om, hvilke typer af moms, der kan fradrages. Dvs. begrebet indkøbet mv.
  • D.A.11.3. med eksempler på omkostninger, der er fradragsberettigede
  • D.A.14 om momsregistrering
  • D.A.15 om opgørelsen af momstilsvaret.