Indhold

Afsnittet handler om retten til momsfradrag, selvom aktiviteterne ikke er blevet udført i Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Lovgrundlag

ML § 37, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6."

Den bagvedliggende bestemmelse i momssystemdirektivet har følgende ordlyd:

"Artikel 169

Foruden det i artikel 168 omhandlede fradrag har den afgiftspligtige person ret til at fradrage den i nævnte artikel omhandlede moms, såfremt varerne og ydelserne anvendes til følgende:

  • hans transaktioner i forbindelse med de i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, omhandlede former for virksomhed, som udføres uden for den medlemsstat, hvor afgiften skal betales eller er betalt, når de ville give ret til fradrag, såfremt de blev udført inden for denne medlemsstat."

Regel

Det er ikke afgørende for fradragsretten, om virksomheden rent faktisk skal betale moms af sine momspligtige leverancer. Indkøb til brug for eksport eller andre leverancer til 0-sats efter ML §§ 14-21 d og § 34 er derfor fuldt fradragsberettigede.

Det følger heraf, at selvom en dansk virksomhed kun har leverancer i udlandet, er der fradragsret, hvis leverancerne ville give ret til fradrag, hvis de blev udført her i landet.

Eksempel

En dansk virksomhed køber varer i Japan, som sælges til kunder i USA. Varerne sendes direkte fra Japan til USA.

Virksomheden har fradragsret for moms af udgifter afholdt her i landet, fordi leverancerne ville give ret til fradrag, hvis de blev udført her i landet.

Eksempel

En dansk virksomhed ejer en erhvervsejendom i Tyskland, som udlejes til en momsregistreret lejer. Virksomheden er momsregistreret for udlejningen i Tyskland.

Virksomheden har ikke fradragsret for moms af udgifter afholdt her i landet, da udlejning af fast ejendom er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 8, og virksomheden derfor ikke ville have fradragsret, hvis udlejningen blev udført her i landet.

Hvis virksomheden opfylder betingelserne for at opnå tilladelse til frivillig momsregistrering efter ML § 51, for udlejning af ejendommen i Tyskland, har virksomheden fradragsret for moms af udgifter afholdt her i landet. Dette skyldes, at der er fradragsret for moms af udgifter ved udlejning af fast ejendom beliggende her i landet, når ejendommen er omfattet af en frivillig momsregistrering. Efter SKATs opfattelse er det dog en betingelse for fradragsret her i landet, at virksomheden har søgt og opnået en frivillig registrering efter de tilsvarende tyske regler.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2009.441.ØLR

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen om det sagsøgende rederis adgang til fradrag efter momslovens almindelige regler for rederiets indkøb af "mindre rejseudstyrsgenstande" til videresalg til passagererne omborg på færgerne på rederiets rute fra Danmark til Norge.

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle, fordi ministeriet vurderede, at Østre Landsret ikke ville kunne tiltræde, at betingelsen om, at en kategori af varer og/eller ydelser skal være tilstrækkelig præcist defineret for at være omfattet af standstill-bestemmelsen i 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 6, var opfyldt. Se 2. momsdirektivs artikel 11, stk. 4, og EU-domstolens praksis, som den fx er gengivet i dommen i de forenede sager C-538/08 og sag C-33/09, X-Holding og Oracle. Dommen er omtalt i afsnit D.A.11.5.2 og D.A.11.6.1.

Landsskatteretskendelser

SKM2012.384.LSR

Et flyselskab kunne ikke med henvisning til ML § 37, stk. 1 (herunder leverancer udført i udlandet) få godtgørelse for elafgift, jf. ELAL § 11, stk. 6, for personbefordring foretaget i udlandet, da der ikke er momsfradrag for udgifter afholdt i forbindelse med momsfri personbefordring udført her i landet efter ML § 37, stk. 1. Ingen fradragsret.

SKM2008.393.LSR

En skoventreprisevirksomhed, der havde aktiviteter i Tyskland, var berettiget til fradragsret for moms af udgifter afholdt i Danmark. Se ML § 37, stk. 1. Aktiviteterne ville have givet ret til fradrag, hvis de var blevet udført i Danmark. Fradragsret.

SKAT

SKM2008.1014.SR

Et dansk selskab, der opkøbte en træplantage beliggende uden for EU med henblik på at foretage momspligtige leverancer uden for EU, kunne momsregistreres i Danmark. Selskabet var berettiget til momsfradrag for udgifter afholdt her i landet efter ML § 37, stk. 1. Fradragsret.