Dato for udgivelse
13 Dec 2012 09:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2012 14:15
SKM-nummer
SKM2012.731.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
FS F3-2352/2012
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, ægtefælleudlæg, underretning
Resumé

Fogedretten anså betingelserne for at gennemføre subsidiært ægtefælleudlæg efter § 12 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige for opfyldt i en sag, hvor pantefogeden ikke forinden havde gennemført en forgæves udlægsforretning over for skyldneren. Fogedretten fastslog, at det er tilstrækkeligt, at skyldnerens insolvens er godtgjort på anden vis.

Skyldneren var erklæret konkurs i 2008 med en samlet gæld på ca. 3 mia. kr. Som følge af den massive gæld fandt fogedretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at skyldneren på tidspunktet for udlægget hos ægtefællen var insolvent, selv om der var forløbet tre år siden konkursdekretets afsigelse. Retsplejelovens § 493, stk. 2, om udlæg uden forudgående underretning om udlægsforretningen kunne også anvendes, da ægtefællen, der var bosat i Schweiz, på tidspunktet for udlæggets foretagelse havde haft mulighed for at kræve de genstande, hvori udlægget blev foretaget, udleveret fra politiet, der havde dem i sin besiddelse.

Reference(r)
Retsplejeloven § 493
Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 12   
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 G.A.3.2.2.1.2
 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 G.A.3.2.2.1.3.1  

Parter

SKAT

mod

A

Afsagt af dommerfuldmægtig

Stine Fruergaard Andersen

afsagt

K e n d e l s e

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et subsidiært ægtefælleudlæg foretaget af SKAT i en række af As aktiver er berettiget.

Parternes påstande

A har nedlagt påstand om, at udlægget ophævet.

SKAT har nedlagt påstand om, at udlægget stadfæstet.

Sagens oplysninger

Denne kendelse indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling jf. retsplejelovens § 218a, stk. 2 jf. § 218b.

Den 2. januar 2012 foretog SKAT ved politiets afdeling for særlig økonomisk kriminalitet udlæg i en række aktiver tilhørende A. Udlægget blev foretaget på baggrund ægtefællen BAs skattegæld fra årene 2005-2010 på 60.642.678 kr.

Udlægget blev foretaget uden forudgående underretning.

Det fremgår blandt andet af fogedbogen, at

"...

Disse oplysninger bekræftes af mail modtaget sendt til SKAT af A af 28. februar 2011 hvor det oplyses at hende og ægtefællen er flyttet og der henvises i mailen til ovenstående adresse. Ligeledes har politiet bekræftet at BA og A er samlevende i Schweiz.

Jf. Statstidende er BA pr. 16. oktober 2008 taget under konkursbehandling, og ved kontakt til kurator SH, så er konkursen stadig ikke afsluttet. BA må derfor stadig formodes at være insolvent.

Betingelserne for brug af inddrivelseslovens § 12 er derfor opfyldte, hvorefter udlægsforretning for BAs personlige skatterestance optages som subsidiær udlægsforretning overfor ægtefællen A.

Udlægsforretningen foretages uden forudgående underretning jf. Rpl § 493, stk. 2, da det vurderes at medføre tab af muligheden for gennemførsel af udlægsforretning hvis der sendes underretning. Dette begrundes med at A kan få udleveret aktiverne fra politiet - og det må formodes at aktiver herefter udføres af landet hvorefter inddrivelsesmulighederne bliver væsentligt forringet.

..."

Parternes synspunkter

A har til støtte for sin påstand navnlig anført, at SKAT ikke har godtgjort, at betingelserne for at undlade forudgående underretning var til stede.

Det er under sagen ubestridt, at der ikke er foretaget primært udlæg ved BA, hvilket er en betingelse i henhold til skatteinddrivelseslovens § 12. Af praksis kan man udlede, at dette ikke er et ubetinget krav, såfremt insolvensen er konstateret på anden måde. Det fremgår dog, at der skal være tale om en meget tæt tidsmæssig sammenhæng og således kun kan undlades undtagelsesvist. Bedømmelsen kan ikke ske på baggrund af et skøn fra SKAT, men må være konstateret på anden vis. Det forhold, at der er forløbet 3 år siden BA blev erklæret konkurs, medfører at kravet om den tætte tidsmæssige sammenhæng ikke er opfyldt. BA kan efterfølgende have erhvervet aktiver af betydelig størrelse. Vurderingen for beslaglæggelsen kan heller ikke bruges som begrundelse.

Uanset at der i BAs konkursbo er anmeldt krav for 3 milliarder kroner, kan dette ikke medføre, at det må lægges til grund, at BA er insolvent på nuværende tidspunkt. Det er heller ikke oplyst hvilke aktiver der var i boet.

Det er SKAT der skal godtgøre, at BA var insolvent, hvilket ikke er sket. Kravene for at foretage ægtefælleudlæg er derfor ikke opfyldt.

SKAT har til støtte for sin påstand anført, at betingelserne for at foretage et subsidiært ægtefælleudlæg er opfyldt. Ægtefællerne var gift og samlevende på tidspunktet for gældens etablering, samt da udlægget blev foretaget.

Efter praksis skal inddrivelseslovens § 12 fortolkes efter sit formål, således at det er tilstrækkeligt hvis der er en insolvensformodning jf. U.1984.327.V. Det afgørende er således, at skyldneren ikke er i stand til at betale.

Det er nærliggende i den forbindelse at kigge på konkurslovens § 17. I BAs tilfælde har han en skattegæld på 60 millioner kroner og er under konkursbehandling. Det må derfor lægges til grund, at hans betalingsudygtighed er længerevarende. Politiet har beslaglagt alle de aktiver de kunne finde, men det er kun blevet til et B&O tv. Der ejes således ikke aktiver af en værdi der tilsvarer gælden.

Da BA er udvandret til Schweiz har det ikke været muligt at gennemføre en udlægsforretning, ligesom det ikke kan lade sig gøre at foretage udlæg i eventuelle aktiver, der skulle befinde sig i Schweiz.

En insolvensformodning kan altid tilbagevises, hvilket BA ikke har gjort. 1½ måned efter udlægget ved A har BA afgivet en insolvenserklæring overfor pantefogeden.

Det fremgår af henstandsanmodningen, at SKAT har vurderet BAs insolvens. Det er ikke afgørende, at der er forløbet 3 år fra at BA blev erklæret konkurs. Det må tillægges betydning, at skattegælden har den størrelse den har. Hvis BA efterfølgende havde erhvervet aktiver i den størrelsesorden efter konkursen, må det antages, at hans kreditorer havde indgivet endnu en konkursbegæring. Det styrker endvidere insolvensformodningen, at der ikke er betalt af på gælden.

Fogedrettens begrundelse og resultat

A er bosat i Schweiz og havde på tidspunktet for udlæggets foretagelse mulighed for at få de pågældende genstande udleveret fra politiet. På baggrund heraf har SKAT berettiget kunne undlade forudgående varsling, da muligheden for dækning ville være væsentligt forringet, hvis genstandene var udleveret til A forud for udlægsforretningen jf. retsplejelovens § 493, stk. 2.

Udlægget er foretaget som et subsidiært ægtefælleudlæg på baggrund af BAs personlige skattegæld. BA gik personligt konkurs i 2008. Kurator har i mail af 7. marts 2012 oplyst, at der i konkursboet er anmeldt krav for cirka tre milliarder kroner. Udlæg kan foretages hos ægtefællen, uden at der forinden er afholdt en forgæves fogedforretning ved skyldneren, såfremt insolvens er konstateret på anden vis. Uanset, at der ikke under sagen er fremlagt dokumentation for hvor stor en del af boets gæld der er udækket, finder fogedretten det på baggrund af gældens størrelse ubetænkeligt at lægge til grund, at BA var insolvent ved udlæggets foretagelse, også selvom der var forløbet 3 år fra konkursdekretets afsigelse. På baggrund heraf tages SKATs påstand om stadfæstelse af udlægget til følge.

Da SKAT ikke har været repræsenteret af advokat under sagen, skal parterne afholde egne omkostninger i sagen.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Udlægget foretaget af SKAT den 2. januar 2012 stadfæstet.