Dato for udgivelse
13 Dec 2012 08:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 May 2012 11:04
SKM-nummer
SKM2012.730.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-1180-12
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, underretning
Resumé
Østre Landsret fandt, at betingelserne for at anvende retsplejelovens § 493, stk. 2, om udlægsforretning uden forudgående underretning til skyldner var opfyldt i en situation, hvor skyldner var bosat i Thailand, og skyldners faldne arv kunne frygtes udbetalt til skyldner inden udlægsforretningen, såfremt der blev givet skyldner underretning i medfør af reglen i retsplejelovens § 493, stk. 1. 
Reference(r)

Retsplejeloven § 493

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 G.A.3.2.2.1.2   

Parter

A

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, Norman E. Cleaver og Karsten Rifbjerg Erichsen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes e-mail af 2. marts 2012 med meddelelse om kære og kæreskrift af 26. marts 2012 modtaget den 10. april 2012, hvorved A har kæret fogedrettens kendelse af 27. februar 2012 (FS F1-15939/2011) om udlæg, fogedrettens fremsendelsesbrev af 3. april 2012 og udskrift af fogedbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Der fremlagdes endvidere kærendes e-mail af 11. maj 2012 og 29. maj 2012 samt indkæredes breve af 10. april 2012 og 22. maj 2012.

Fogedretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende

k e n d e l s e

Kærende har i sit kæreskrift anført, at han ikke gør indsigelser mod skatteansættelsen gældende under kæremålet.

Landsretten bemærker, at retsplejelovens § 218 a, stk. 2, om affattelse af retsafgørelser uden fuldstændig sagsfremstilling også finder anvendelse i fogedsager, jf. § 218 b.

Landsretten er enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor.

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens afgørelse.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til den anden part.

Retten hævet.