åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.5.3.4 Skærpede bøder ved overtrædelse af pantlovgivningens regler om pantmærkning og om tilmelding" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om bøde for overtrædelse af reglerne i Miljøministeriets pantbekendtgørelse om pantmærkning af emballage og om tilmelding af producenter, importører mv. af pantpligtige emballager og tilmelding af emballagetyper.

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet og Skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen fører i henhold til samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen tilsyn med overholdelse af visse regler i pantlovgivningen. Skatteforvaltningen har således som tilsynsmyndighed opgaven med kontrol og ansvarsbehandling vedrørende pantmærkning samt tilmelding af importør og emballage til Dansk Retursystem A/S.

 Afsnittet indeholder:

 • Definitioner

 • Pligt til at pantmærke emballage

 • Pligt til at tilmelde sig som udbyder eller mellemhandler og tilmelde emballagetyper, der skal importeres 

 • Om mærkning af emballage

 • Om tilmelding

 • Om fremstilling af pantmærker til primær mærkning

 • Om håndtering af pantetiketter til sekundær mærkning

 • Om bevaring eller beslaglæggelse af varer eller emballager

 • Om bemyndigelse til at pålægge straf

 • Regel

 • Bødeniveau

 • Kumulation

 • Gentagelsesvirkning 

 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definitioner

Udbydere er producenter og importører.

Mellemhandler er grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører, returmodtagere eller andre mellemhandlere.

Se øvrige definitioner i pantbekendtgørelsens § 2.

Pligt til at pantmærke emballage

Enhver, som markedsfører engangsemballage med drikkevarer i Danmark, skal med henblik på opkrævning og udbetaling af pant sikre, at engangsemballagen er mærket i overensstemmelse med reglerne i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 626 af 30. maj 2023 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen). Se pantbekendtgørelsens § 24, stk. 1.

Udbydere skal sikre, at engangsemballager er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S og mærket, når emballagerne henstår inden for en radius af 1 km fra det sted, hvor emballagerne markedsføres. Se pantbekendtgørelsens § 24, stk. 2.

Enhver, som køber, modtager, opbevarer eller er i besiddelse af engangsemballager med drikkevarer i Danmark med henblik på markedsføring, skal med henblik på opkrævning og udbetaling af pant sikre, at engangsemballagen er tilmeldt hos Dansk Retursystem A/S. Se pantbekendtgørelsens § 24, stk. 3.

Pligt til at tilmelde sig som udbyder eller mellemhandler og tilmelde emballagetyper, der skal importeres

Udbydere skal tilmelde sig Dansk Retursystem A/S senest samtidig med tilmelding af produkt- og emballagetyper. Se pantbekendtgørelsens § 10, stk. 2-5. Mellemhandlere skal tilmelde sig senest samtidig med, at mellemhandleren påtænker at markedsføre produkt- eller emballagetypen. Se pantbekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Importører skal tilmelde hver produkt- og emballagetype omfattet af bekendtgørelsen, som påtænkes markedsført i Danmark, til Dansk Retursystem A/S. Tilmeldingen af produkt- og emballagetyper skal ske senest 4 uger før den første erhvervsmæssige import af den pågældende produkt- og emballagetype. Se pantbekendtgørelsens § 10.

Om mærkning af emballager

Der er i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2, fastsat regler i pantbekendtgørelsens § 24 om tilmelding og pantmærkning.

Om tilmeldinger

Der er i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 3, fastsat regler i §§ 9 og 10 i pantbekendtgørelsen om tilmelding til Dansk Retursystem A/S af dels udbydere og mellemhandlere og dels produkt- og emballagetyper.

Om fremstilling af pantmærker til primær mærkning

Enhver, der fremstiller pantmærker, som påtrykkes direkte på emballagen eller på emballagens primære etiket, skal have tilladelse fra Dansk Retursystem A/S. Se pantbekendtgørelsen § 27, stk. 1.

Enhver, som køber eller sælger m.v. emballager med primær mærkning, skal sikre at mærkningen er fremstillet med tilladelse fra Dansk Retursystem A/S.

Om håndtering af pantetiketter til sekundær mærkning

Det er kun Dansk Retursystem A/S, der udsteder og udleverer selvklæbende pantetiketter til sekundær mærkning. Se pantbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Det er kun udbydere og de ansvarlige for udstillinger og messer, som er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, der kan købe og få udleveret selvklæbende pantetiketter. Se pantbekendtgørelsens § 28, stk. 2 og § 31, stk. 1.

I prøvesagerne SKM2021.583.BR, SKM2022.176.BR, SKM2022.353.BR og SKM2022.581.BR blev T dømt - og i SKM2022.261.BR vedtog T en indenretlig bøde efter dommerens tilkendegivelse - for at have købt eller på anden måde modtaget løse pantmærker af andre end Dansk Retursystem A/S.

►Se også SKM 2023.55.BR.◄

I SKM2022.455.BR blev T dømt for at have solgt løse pantmærker.

Om bevaring eller beslaglæggelse af varer eller emballager

Skatteforvaltningen eller politiet på Skatteforvaltningens vegne kan under iagttagelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse tage partier af produkter, varer eller emballager, der henstår hos producenter, importører eller forhandlere m.v., i bevaring, hvis der konstateres overtrædelse af reglerne om mærkningskrav eller manglende tilmelding til pant- og returordninger, der er fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3. Se miljøbeskyttelseslovens § 111 a, stk. 1.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 111 a, stk. 2, kan de samme myndigheder tage produkter, varer eller emballager under transport mellem det danske toldområde og toldområdet i et andet EU-land i bevaring, hvis der konstateres overtrædelser af mærkningsregler eller regler om tilmelding til pant- og returordninger, der er fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3.

Om bemyndigelse til at pålægge straf

Efter miljøbeskyttelseslovens § 80, kan miljøministeren bemyndige en anden statslig myndighed til at udøve de beføjelser, som fremgår af loven. Denne bemyndigelseshjemmel er udnyttet i pantbekendtgørelsens § 100, stk. 2, hvorefter Skatteforvaltningen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsens kapitler 4-6 og varetager den myndighedsmæssige administration som følge af miljøbeskyttelseslovens § 110 a, stk. 1, og § 111 a.

Regel

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • markedsfører, køber, modtager, opbevarer eller er i besiddelse af engangsemballager i strid med kravet om pantmærkning efter pantbekendtgørelsens § 24.

Se pantbekendtgørelsens § 114, stk. 1, nr. 5 og 11.

Der kan, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, pålægges bødestraf, hvis

Bemærk

Der kan pålægges bødestraf, selvom overtrædelsen er begået med simpel uagtsomhed.

Der er i miljøbeskyttelseslovens § 110 a indført hjemmel til, at Skattestyrelsens straffesagsenheder kan udstede administrative bødeforelæg.

Bødeniveau

Overtrædelse af reglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9, 10, 24 og 28 om tilmelding og pantmærkning straffes med en bøde på 5.000 kr. pr. overtrædelse i 1. gangstilfælde.

►◄

Overtrædelse af reglerne om salg, overdragelse, køb eller modtagelse af primær pantmærkning straffes ligeledes med bøde. Se pantbekendtgørelsens § 27. Da der ikke foreligger en bødepraksis, skal der anlægges prøvesager ved domstolene for at få fastslået et passende bødeniveau.

Kumulation

Efter miljøbeskyttelseslovens § 111 a, stk. 8, kan bøder for overtrædelse af flere regler og forskrifter fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og 3, sammenlægges.

Er de samme regler og forskrifter og en eller flere skatte- og afgiftslove overtrådt, kan bøderne for hver af overtrædelserne ligeledes sammenlægges.

Gentagelsesvirkning

Rigsadvokaten har tiltrådt, at der udstedes administrative bødeforelæg på henholdsvis 10.000 kr. og 12.500 kr. pr. overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9, 10 og § 28 i 2. og 3. gangstilfælde.

Rigsadvokaten finder ikke uden støtte i retspraksis at kunne tiltræde, at overtrædelse af pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 (tilmeldingsreglerne) og § 24 (pantmærkningsreglen) kan tillægges indbyrdes gentagelsesvirkning ved udstedelse af administrative bødeforelæg.

Da der ikke foreligger en bødepraksis for overtrædelse af pantbekendtgørelsens § 27, skal der anlægges prøvesager ved domstolene for at få fastlagt et bødeniveau for gentagelsestilfælde.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2014.651.ØLR

T var tiltalt for at have markedsfør 28 engangsemballager med falske pantmærker, for ikke have opbevaret følgesedler/kvitteringer for afgiftspligtige mineralvand i forretningen samt for ikke at kunne fremvise et forskriftsmæssigt regnskab vedrørende disse.

T forklarede, at varerne var i butikken, da han overtog den. Han havde ikke fået følgesedler eller kvitteringer på varerne. Han vidste ikke, at der var falske pantmærker på sodavandene, og han vidste ikke, at han skulle tjekke pantmærkerne.

Byretten dømte T i overensstemmelse med tiltalen og pålagde T en bøde på 10.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Landsretten fastslog, at overtrædelser af mineralvandsafgiftsloven begået før lovens ophævelse fortsat kunne bedømmes efter STRFL § 3, stk. 1, 2. pkt.

SKM2009.654.ØLR

SKM2009.815.SKAT

T havde en kiosk. Ved kontrol i 2006 havde man fundet mineralvand, spiritus og øl udbudt til salg. T havde ikke i forretningslokalet opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, og T havde ikke kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

T var to gange tidligere idømt bøde for overtrædelse af punktafgiftslove.

Byretten fandt T skyldig i anklagen og fandt, at bøden i tredjegangstilfælde skulle være 15.000 kr. for hver overtrædelse eller 75.000 kr. i alt.

Landsretten fandt, at der var tale om tredjegangstilfælde, uanset at tiltalte ikke tidligere var straffet for overtrædelse af spiritusafgiftsloven.

Landsretten fastsatte bøden til 12.500 kr. pr. overtrædelse eller i alt 62.500 kr.

Se afsnit A.C.3.5.3.3

   

Byretsdomme

SKM2023.55.BR

►T blev idømt en bøde på i alt 20.000 kr. for at have købt eller på anden måde modtaget 167 stk. løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S, at have opbevaret/besiddet og markedsført 90 stk. emballager i strid med reglerne i pantbekendtgørelsen, samt at have undladt at føre regnskab som kunne danne grundlag for opgørelsen af afgiften af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer.◄

►Retten fastsatte ikke en nedsat bøde, jf. straffelovens § 89, under henvisning til Ts forstraffe, da der ville være udmålt en bøde ved absolut kumulation med bøder for forhold begået efter forholdene i sagen.◄

SKM2022.455.BR

T var tiltalt for som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed at have solgt 3.175 stk. kategori A, Alu M3 og 96 stk. kategori C, Plast M3 løse pantetiketter til en virksomhed, selvom ingen andre end Dansk Retursystem A/S må sælge eller på anden måde overdrage selvklæbende pantetiketter.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T en bøde på 5.000 kr.

Prøvesag vedr. salg af løse pantetiketter.

SKM2022.581.BR

T var tiltalt for overtrædelse af pantbekendtgørelsen ved den 23. november 2018, som indehaver af en virksomhed, at have købt eller på anden måde modtaget og været i besiddelse af 182 stk. løse pantmærker fra andre end Dansk Retursystem A/S.

Byretten bemærkede, at bøden som udgangspunkt burde blive fastsat til 5.000 kr., idet var er tale om et enkelt førstegangstilfælde. Byretten halverede dog bøden under henvisning til sagens tidsmæssige forløb, hvor forholdet blev konstateret under et kontrolbesøg i november 2018, sigtelse rejst i november 2020 og anklageskrift indleveret i februar 2022, der ikke sås begrundet i T’s forhold sammenholdt med sagens ukomplicerede karakter, jf. principperne i UfR2012.2310H og UfR2012.3395H. T idømtes herefter en bøde på 2.500 kr.

Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

Bøde nedsat med ½ under henvisning til sagens tidsmæssige forløb og sagens ukomplicerede karakter.

SKM2022.353.BR

T blev dømt for at have købt løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S og for at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt.

T blev endvidere dømt for i to tilfælde at have overdraget selvklæbende pantmærker til andre virksomheder.

Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T blev idømt en bøde på 20.000 kr. for fire førstegangsovertrædelser af pantbekendtgørelsen.

SKM2022.261.BR

T vedtog en indenretlig bøde for at have købt løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T vedtog tillige en indenretlig bøde for at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt.

Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T vedtog en indenretlig bøde på 10.000 kr. for to førstegangsovertrædelser af pantbekendtgørelsen.

SKM2022.176.BR

T blev dømt for at have købt løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T blev tillige dømt for at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt.

Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T blev idømt en bøde på 10.000 kr. for to førstegangsovertrædelser af pantbekendtgørelsen.

SKM2021.583.BR

T blev dømt for at have købt løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T blev tillige dømt for at have markedsført drikkevarer i pantpligtig engangsemballage, der ikke var pantmærket korrekt.

Prøvesag om køb af løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T blev idømt en bøde på 10.000 kr. for to førstegangsovertrædelser af pantbekendtgørelsen.