Indhold

Afsnittet beskriver konsekvenserne for de eksisterende genbeskatningspligtige underskud, hvis sambeskatning med udenlandske datterselskaber videreføres i de nye regler om international sambeskatning. Afsnittet beskriver også konsekvenserne for de eksisterende genbeskatningssaldi i "skyggesambeskatningen", hvis der senere ønskes overgang til international sambeskatning efter de nye regler.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Genbeskatningssaldo ved fortsat sambeskatning med udenlandske selskaber
  • Genbeskatningssaldo ved overgang fra "skyggesambeskatning" til international sambeskatning efter nye regler

Lovgrundlag

De nugældende regler om international sambeskatning blev indført ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. Reglerne står i SEL § 31 A og kan vælges for indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere.

Konsekvenserne for eksisterende genbeskatningspligtige underskud står i § 15, stk. 11 og 12 i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Se også

Se mere om de nugældende regler om international sambeskatning efter SEL § 31 A i afsnit C.D.3.2. "International sambeskatning".

Genbeskatningssaldo ved fortsat sambeskatning med udenlandske selskaber

Hvis international sambeskatning efter SEL § 31 A vælges for det første indkomstår, der starter den 15. december 2004 eller senere, skal der opgøres genbeskatningssaldi.

Genbeskatningssaldi opgøres som skatteværdien af alle underskud for 1992 og senere indkomstår, der er påbegyndt før den 16. december 2004.

Opgørelsen vil i praksis omfatte genbeskatningssaldi efter

  • dagældende LL § 33 E for sambeskattede datterselskaber og
  • LL § 33 D, stk. 5 for faste driftssteder, hvor Danmark giver creditlempelse for indkomst fra faste driftssteder i dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Se § 15, stk. 11, 1. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Skatteværdien opgøres som 28 pct. af ovenstående saldi. Se § 15, stk. 11, 2. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Beskatningen af alle genbeskatningspligtige underskud sker herefter udelukkende efter det nye regelsæt om international sambeskatning. Se SEL § 31 A, stk. 10-12.

Reglerne om "skyggesambeskatning" efter § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 anvendes ikke.

Genbeskatningssaldo ved overgang fra "skyggesambeskatning" til international sambeskatning efter nye regler

Hvis der vælges overgang fra "skyggesambeskatning" til international sambeskatning efter SEL § 31 A, skal der opgøres genbeskatningssaldi til brug for genbeskatningen efter SEL § 31 A, stk. 10-12.

Genbeskatningssaldi opgøres som skatteværdien af alle underskud for 1992 og senere indkomstår, der er påbegyndt før den 16. december 2004, der ikke er blevet genbeskattet efter reglerne om "skyggesambeskatning" i § 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Ved beregningen af skatteværdien anvendes selskabsskattesatsen på tidspunktet for overgangen til international sambeskatning efter SEL § 31 A. Se SEL § 17, stk. 1 og § 15, stk. 11, 2. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Beskatningen af alle genbeskatningspligtige underskud sker herefter udelukkende efter det nugældende regelsæt om international sambeskatning. Se SEL § 31 A, stk. 10-12.

Se også

Se også afsnit C.D.3.2.2 om fastsættelse af indgangsværdier ved overgang til international sambeskatning efter SEL § 31 A, og overgangsreglerne om genbeskatning af anvendt underskud i udenlandske faste driftssteder i afsnit C.D.2.3.2 om "genbeskatning og begrænsning af underskud - LL § 33 D".