Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan genbeskatningssaldi opgøres.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af genbeskatningssaldi
  • Betingelser for opgørelse af genbeskatningssaldi
  • Omregning til skatteværdi
  • Hvornår skal genbeskatningssaldi opgøres?
  • Hvem skal genbeskattes?
  • Særligt om opgørelse af genbeskatningssaldi for likviderede udenlandske datterselskaber
  • Særligt om underskud omfattet af "gammel saldo"
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition af genbeskatningssaldi 

Genbeskatningssaldi er skatteværdien af underskud fra udenlandske datterselskaber, som i sambeskatningsperioden er fradraget i andre selskabers skattepligtige indkomst, og som ikke modsvares af senere års overskud.

Betingelser for opgørelse af genbeskatningssaldi

Opgørelse af genbeskatningssaldi gælder udelukkende moderselskaber, der har været sambeskattet med udenlandske datterselskaber efter den hidtidige SEL § 31, og hvor sambeskatningen ikke er valgt fortsat efter de nugældende regler om international sambeskatning i SEL § 31 A.

Der skal opgøres en genbeskatningssaldo pr. udenlandsk datterselskab. Se § 15, stk. 8, 8. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove.

Omregning til skatteværdi

Underskuddene i de udenlandske datterselskaber skal omregnes til skatteværdi. Se § 15, stk. 8, 8. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005

Dette sker kun én gang og foretages på tidspunktet for sambeskatningsophøret.

Omregningen skal ske med 28 pct., da selskabsskattesatsen var 28 pct. i både 2005 og 2006, som er de indkomstår, hvor overgangsreglerne kan træde i kraft afhængig af, om indkomståret 2005 er påbegyndt af selskabet før eller efter 15. december 2004.

Hvornår skal genbeskatningssaldi opgøres?

Genbeskatningssaldi skal opgøres første gang ved ophøret af den hidtidige sambeskatning efter SEL § 31. Se § 15, stk. 8, 8. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Genbeskatningssaldi reguleres for den genbeskatning, der finder sted. Se afsnit C.D.3.4.3 om opgørelse af overskud i udenlandsk datterselskab ("skyggesambeskatning") og afsnit C.D.3.4.4 om andre dispositioner, der udløser genbeskatning.

Opgørelsen af genbeskatningssaldi skal oplyses. Oplyste genbeskatningssaldi indgår som en del af skatteansættelsen, når denne er foretaget. Se § 15, stk. 8, 10 og 11. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Hvem skal genbeskattes?

Det er moderselskabet der har fradraget underskuddet i de udenlandske datterselskaber i sambeskatningsperioden, der genbeskattes, når betingelserne for genbeskatning er opfyldt. Se § 15, stk. 8, 1 pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Sambeskatningsreglerne i den hidtidige SEL § 31 og efter de nuværende regler i SEL § 31 og § 31 A giver mulighed for en såkaldt subsambeskatning. En subsambeskatning er en del af en allerede eksisterende sambeskatning, som er inddraget i en overordnet sambeskatning. Se mere om subsambeskatning i afsnit C.D.3.1.4.3 "Hvordan anvendes underskud under sambeskatningen".

Der kan derfor være mere end ét moderselskab, der har fradraget underskud i de samme udenlandske datterselskaber i sambeskatningsperioden under den hidtidige SEL § 31.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at moderskaberne har hver sin genbeskatningsforpligtelse og tilhørende oplysningspligt for genbeskatningssaldi vedrørende underskud, de hver især har fradraget i de udenlandske datterselskaber. Se CIR nr. 82 af 29. maj 1997, pkt. 6.5.1, om international beskatning.

Bemærk

Ovenstående gælder kun, hvis sambeskatningen mellem det udenlandske datterselskab og det oprindelige moderselskab ikke er afbrudt i sambeskatningsperioden under den hidtidige SEL § 31. I modsat fald ville dette have udløst genbeskatning efter daværende genbeskatningsregler i LL § 33 E. Se SKM2002.582.LSR.

Særligt om opgørelse af genbeskatningssaldi for likviderede udenlandske datterselskaber

Datterselskaber, der var omfattet af sambeskatning efter de hidtil gældende regler i SEL § 31, og som blev likvideret, indgik i sambeskatningen indtil tidspunktet for datterselskabernes likvidation. Uudnyttede underskud i de likviderede datterselskaber kunne videreføres hos moderselskabet. Se vilkår 1.2 og 2.11 i daværende sambeskatningscirkulære, TSS-cirkulære 2004-42.

Reglen om, at uudnyttede underskud i likviderede datterselskaber kunne videreføres hos moderselskabet jf. daværende vilkår 2.11, er ikke videreført i de nugældende sambeskatningsregler. Se lov nr. 426 af 6. juni 2005. Se dog undtagelse i § 15, stk. 3, 6 pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Hvis sambeskatningen med udenlandske datterselskaber efter de hidtil gældende regler i SEL § 31 ikke er valgt fortsat, og dermed omfattes af overgangsreglerne i § 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, er det Skatteministeriets opfattelse, at uudnyttede underskud, der er videreført hos moderselskabet efter vilkår 2.11, bortfalder.

Det er også Skatteministeriets opfattelse, at genbeskatningssaldoen for et likvideret udenlandsk datterselskab skal omfatte underskud, der er fradraget i sambeskatningen, helt frem til tidspunktet for likvidationen.

Østre Landsret har ved SKM2014.227.ØLR stadfæstet SKM2010.154.LSR. Ved likvidation af amerikansk datterselskab i forbindelse med skattepligtig fusion og ophør af sambeskatning skulle uudnyttet underskud overgå til det fortsættende amerikanske selskab og kunne ikke anvendes af det danske moderselskab. Samtlige udnyttede underskud i det likviderede selskab skulle indgå i genbeskatningssaldoen for det fortsættende amerikanske selskab.

Se SKM2007.25.SKAT om Skattestyrelsens fortolkning af regelsættet.

Særligt om underskud omfattet af "gammel saldo"

Dispositioner, som ville udløse genbeskatning efter reglerne i LL § 33 E, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, udløser fortsat genbeskatning, indtil genbeskatningssaldiene er udlignet. Se § 15, stk. 8, 12. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Til denne regel er der en undtagelse, hvis der i genbeskatningssaldiene indgår underskud for indkomståret 1992 og senere indkomstår, som er påbegyndt den 6. december 1995 eller tidligere. Underskud for disse indkomstår benævnes i praksis "gammel saldo".

Hvornår der udløses genbeskatning af "gammel saldo" afgøres efter LL § 33 E, som denne var formuleret i den oprindelige indsættelse af LL § 33 E i lov nr. 219 af 3. april 1992 om ændring af forskellige skattelove, og som er ændret ved § 3 i lov nr. 312 af 17. maj 1995 om ændring af forskellige skattelove. Se § 15, stk. 8, 14. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

For transaktioner, som udløser genbeskatning af underskud fra "gammel saldo", kan selskaber i stedet vælge at anvende reglerne om "ny saldo" i LL § 33 E, som denne er formuleret i lov nr. 487 af 12. juni 1996 om ændring af forskellige skattelove. Se § 15, stk. 8, 15. pkt. i lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Se mere om genbeskatning af "gammel saldo" og "ny saldo" i Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer 2005-2, afsnit S.D.6 "genbeskatning af underskud - LL § 33 E".

Se SKM2008.202.SR, hvor en likvidation af et "skyggesambeskattet" udenlandsk datterselskab, udløste forskellig genbeskatning af underskud efter "gammel saldo" og "ny saldo".

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2014.227.ØLR

Ved likvidation af amerikansk datterselskab i forbindelse med skattepligtig fusion og ophør af sambeskatning skulle uudnyttet underskud overgå til det fortsættende amerikanske selskab og kunne ikke anvendes af det danske moderselskab. Samtlige udnyttede underskud i det likviderede selskab skulle indgå i genbeskatningssaldoen for det fortsættende amerikanske selskab.

Stadfæster SKM2010.154.LSR

Landskatteretskendelser

SKM2002.582.LSR

Landsskatteretten fandt, at der skulle ske genbeskatning af underskud efter LL § 33 E ved overdragelse af et udenlandsk datterselskab, omfattet af en "subsambeskatning", til koncernens øverste moderselskab, som var moderselskab i koncernens overordnede sambeskatning. Der skulle dog kun ske genbeskatning af underskud udnyttet i tiden før etablering af den overordnede sambeskatning.

Skatterådet

SKM2014.557.SR

Skatterådet bekræftede, at salg af aktier i et skyggesambeskattet selskab til aktionærerne alene udløste begrænset genbeskatning, dvs. genbeskatning med et beløb svarende til fortjeneste ved virksomhedsophør ved salg af aktierne til handelsværdi. Der blev ved afgørelsen henvist til, at moderselskabet sammen med de koncernforbundne selskaber efter salget ikke længere ville have bestemmende indflydelse i det solgte selskab, jf. LL § 33 E, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004). Videre bekræftede skatterådet, at skyggesambeskatningen var afbrudt ved salget til de personlige aktionærer, og at senere salg af aktivitet fra det nu afståede selskab derfor ikke ville få konsekvenser for genbeskatningssaldoen.

SKM2008.202.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at C A/S ved en likvidation af sit britiske datterselskab D Ltd. inden udgangen af 2008, alene skal medregne overskud optjent af D Ltd. i perioden 1. januar 2008 til likvidationstidspunktet i relation til genbeskatningsforpligtelse i henhold til gammel saldo, og alene medregne en indkomst på 434.560 kr. i relation til genbeskatningsforpligtelsen i henhold til ny saldo ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst for 2008.

Se også tilhørende SKM2008.802.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at den konkrete likvidationsmetode opfyldte betingelserne for at udløse de skattemæssige konsekvenser i relation til genbeskatning, der blev tilkendegivet i SKM2008.202.SR.