Indhold

Dette afsnit beskriver de sambeskattede selskabers betaling af godtgørelse for udnyttede underskud.

Afsnittet indeholder:

  • Betaling for at udnytte underskud
  • Fordeling af skatten af den samlede sambeskatningsindkomst.

Betaling for at udnytte underskud

Af hensyn til eventuelle minoritetsaktionærer og kreditorer i de underskudsgivende danske selskaber skal administrationsselskabet, når det udnytter underskud i danske selskaber, forpligte sig til at betale et beløb til underskudsselskabet, der svarer til skatteværdien (25 pct.) af det udnyttede underskud. Se SEL § 31, stk. 8, 1. pkt. Dette skal ske senest på tidspunktet for rettidig skattebetaling efter SEL § 30.

Da det ikke kun er administrationsselskabet, der har gavn af underskudsudnyttelsen, skal det danske selskab, som udnytter underskud, refundere betalingen over for administrationsselskabet.

Danske selskaber og faste driftssteder i Danmark, som udnytter underskud i danske selskaber eller faste driftssteder i Danmark, skal således forpligte sig til at betale et beløb, der svarer til skatteværdien af underskudsudnyttelsen, til administrationsselskabet. Se SEL § 31, stk. 8, 2. pkt.

Disse betalinger har heller ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren.

Det er administrationsselskabets betaling til underskudsselskabet og den betaling, som det danske selskab, der udnytter underskuddet, foretager overfor administrationsselskabet, der ingen skattemæssige konsekvenser har. Betales beløbet ikke senest på tidspunktet for rettidig skattebetaling efter SEL § 30, vil beløbet skulle forrentes på markedsvilkår i overensstemmelse med armslængde-princippet. Renterne vil være fradragsberettigede for betaleren og skattepligtige for modtageren.

Administrationsselskabet kan undlade betalingsforpligtelsen, hvis et andet koncernselskab efter SEL § 31 C kompenserer underskudsselskabet for underskudsudnyttelsen. Se SEL § 31, stk. 8, 3.-4. pkt. Det selskab, som udnytter underskuddet, kan i givet fald også undlade betalingsforpligtelsen efter SEL § 31, stk. 8, 2. pkt., over for administrationsselskabet. Det er en betingelse, at dette andet koncernselskab kan yde tilskud efter SEL § 31 D til det selskab, der udnytter underskuddet.

Se også

Se også afsnit C.D.11.1 om armslængdeprincippet.

Fordeling af skatten af den samlede sambeskatningsindkomst

Administrationsselskabet skal betale skatten af den samlede sambeskatningsindkomst til Skattestyrelsen. Inden for koncernen fordeles skatten sådan:

Selskaber med...

Skal...

Hjemmel

positiv indkomst

betale deres andel af den samlede indkomstskat til administrationsselskabet

SEL § 31, stk. 8, 5. pkt.

og betale skatteværdien af deres andel af anvendt underskud fra andre selskaber til administrationsselskabet

SEL § 31, stk. 8, 2. pkt.

negativ indkomst

modtage skatteværdien af det underskud, som de øvrige selskaber har anvendt, fra administrationsselskabet

SEL § 31, stk. 8, 1. pkt.

Forpligtelsen til at betale beløbene i skemaet skal være påtaget senest på dagen for rettidig skattebetaling efter SEL § 30, dvs. senest den 20. november i kalenderåret efter indkomståret eller ved et forskudt indkomstår senest den 20. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.

Se illustrationen, der viser, hvilke selskaber i sambeskatningen der skal betale eller modtage beløb til andre selskaber i sambeskatningen.

 

A = Betaling af samlet indkomstskat

B = Betaling for D2's andel af indkomstskatten

C = Betaling for D2's brug af D1's underskud

D = Betaling for M's og D2's brug af D1's underskud