åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst skal som udgangspunkt opgøres efter samme regler som for selskaber, der ikke er sambeskattede. Der findes dog særlige regler om ind- og udtræden af sambeskatning og om anvendelse af underskud.

For sambeskattede selskaber opgøres en sambeskatningsindkomst. Sambeskatningsindkomsten består af summen af den skattepligtige indkomst for hvert enkelt selskab omfattet af sambeskatningen. Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens regler med de undtagelser, der gælder for sambeskattede selskaber. Se SEL § 31, stk. 2.

Uanset ejerandel er det således hele indkomsten i et koncernforbundet selskab, der medregnes ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten. Dette skal ses i sammenhæng med reglerne om fordeling af skatter mv. mellem de koncernforbundne selskaber. Se SEL § 31, stk. 8.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.2.4 om opgørelse af selskabers indkomst.
  • C.D.3.1.4.2 om delårsperioder hvis der ikke er koncernforbindelse i hele indkomståret.
  • C.D.3.1.4.3 om anvendelse af underskud under sambeskatningen.