Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke selskaber, der skal sambeskattes. Det er en af betingelserne for national sambeskatning.

Afsnittet indeholder:

 • Betingelse
 • Liste over de relevante skattesubjekter
 • Sambeskatningskredsen
 • Definition af danske og udenlandske selskaber
 • Faste driftssteder og faste ejendomme
 • Udenlandske selskaber med ledelsens sæde i Danmark
 • Danske selskaber med ledelsens sæde i udlandet
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Betingelse

Det er en betingelse for national sambeskatning, at selskabet er blandt de skattesubjekter, der skal sambeskattes.

Følgende selskaber og foreninger er omfattet af obligatorisk national sambeskatning:

Se SEL § 31, stk. 1, 1. pkt.

Se også

Se også afsnit C.D.3.1.4.3 om selskaber, der ikke er omfattet af underskudsbegrænsning.

Liste over de relevante skattesubjekter

De relevante skattesubjekter er:

 • Aktie- og anpartsselskaber. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 1.
 • Andre selskaber i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til den kapital, deltagerne har indskudt i selskabet. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2.
 • Selskaber omfattet af SEL § 2 C. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2.
 • Registrerede selskaber med begrænset ansvar. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2.
 • Sparekasser, andelskasser og foreninger oprettet efter § 207 i lov om finansiel virksomhed. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2 a.
 • Registrerede medarbejderinvesteringsselskaber efter § 7 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2 b.
 • DSB. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2 d.
 • Elselskaber, hvorved forstås selskaber mv., i hvis aktiviteter indgår produktion, transport, handel eller levering af elektricitet. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2e.
 • Kommuner, der driver netvirksomhed og øvrig virksomhed, som enten er omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1, eller undtaget efter SEL § 2, stk. 4, fra elforsyningslovens bestemmelser (elnæringsvirksomhed). Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2f.
 • Energinet.dk. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2g.
 • Vandforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, og spildevandsforsyningsselskaber, hvorved forstås selskaber mv., der for andre og mod betaling behandler eller transporterer spildevand. Det gælder uanset vand- eller spildevandsforsyningsselskabets organisationsform. Hvis der er tale om et interessentskab, et kommanditselskab eller et kommanditaktieselskab, er det interessenterne, komplementarerne eller kommanditisterne, der er skattepligtige efter bestemmelsen. Det er kun interessenter, komplementarer og kommanditister, der er juridiske personer, som er omfattet af bestemmelsen. Indregistrerede aktieselskaber er dog omfattet af skattepligten for aktieselskaber i SEL § 1, stk. 1, nr. 1. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2h.
 • Naviair. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2i.
 • Danpilot. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 2j.
 • Brugsforeninger. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 3a.
 • Foreninger hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, og som ikke er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 3a. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 4.
 • Gensidige forsikringsforeninger, der ikke er omfattet af §§ 294-303 i lov om finansiel virksomhed. Se nærmere SEL § 1, stk. 1, nr. 5.
 • Fonde og foreninger som er nævnt i § 216 i lov om finansiel virksomhed, KommuneKredit og Dansk Eksportfinansieringsfond. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 5b.
 • Faste driftssteder beliggende her i landet.
 • Faste ejendomme beliggende her i landet. Se SEL § 2, stk. 1, litra b.
 • Selskaber der kun er skattepligtige til Danmark efter kulbrinteskattereglerne. Se KULBR § 21, stk. 4. Disse virksomheder er i relation til reglerne om national og international sambeskatning sidestillet med faste driftssteder - på samme måde som fast ejendom er sidestillet med faste driftssteder.

Følgende fonde og foreninger mv. kan derimod ikke indgå i sambeskatningen:

 • Andelsforeninger, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3
 • Investeringsforeninger, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 5 a
 • Andre foreninger mv., der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6
 • Fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven.

Uanset at disse foreninger mv. ikke kan indgå i selve sambeskatningen, kan foreningerne mv. eventuelt indgå i vurderingen af, hvorvidt selskaber mv. i øvrigt er koncernforbundne. Se SEL § 31 C.

Se også

Se SKM2006.105.SR, der er omtalt i afgørelsesskemaet i afsnit C.D.3.1.2.2. Et anpartsselskab var blandt de selskaber, der er oplistet i SEL § 31, stk. 1. National sambeskatning var derfor obligatorisk, med mindre selskabet kunne holdes ude af sambeskatningen efter de særlige bestemmelser i SEL § 31 C.

Sambeskatningskredsen

Den obligatoriske sambeskatning omfatter - som udgangspunkt - således alle de danske koncernforbundne selskaber og foreninger mv., der er nævnt på listen ovenfor. Danske selskaber skal forstås i modsætning til selskaber, der efter SEL § 31 A, stk. 14, er udenlandske selskaber.

Udenlandske selskaber er selskaber, der er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Selskaber og fonde kan være en del af koncernen, uden at de indgår i sambeskatningen. Sambeskatningen omfatter kun de selskaber og foreninger mv., der er nævnt i SEL § 31, stk. 1, og § 31 A, stk. 1

Se figuren nedenfor:

Fonden er en del af koncernen, men det er kun selskaberne indenfor det stiplede område, der er omfattede af sambeskatningen.

De selskaber mv., der er nævnt i SEL § 31, stk. 1, eller § 31 A, stk. 1, skal indgå i sambeskatningen, hvis der er koncernforbindelse, medmindre der er hjemmel til at holde dem ude af sambeskatningen efter SEL § 31 C, stk. 7-8. Se afsnit C.D.3.1.2.3.

Faste driftssteder og faste ejendomme   

Koncernforbundne udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark og faste ejendomme i Danmark skal ligeledes indgå i den obligatoriske sambeskatning.

Udenlandske selskaber med ledelsens sæde i Danmark

Udenlandske selskaber med ledelsens sæde i Danmark efter SEL § 1, stk. 6, skal også indgå i den obligatoriske, nationale sambeskatning. Se Skatteministerens kommentar til henvendelse af 18. april 2005 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til forarbejderne til lov nr. 426 af 6. juni 2005 (L 121 2004/05, bilag 18, side 17).

Danske selskaber med ledelsens sæde i udlandet

Danske selskaber med ledelsens sæde i udlandet skal også indgå i den obligatoriske, nationale sambeskatning. Det skyldes efter skatteministerens opfattelse, at reglen i SEL § 31 A, stk. 14, hvorefter sådanne selskaber skal betragtes som udenlandske selskaber, ikke gælder i en national sambeskatning, hvor reglerne findes i SEL § 31. Territorialprincippet i SEL § 8, stk. 2, gælder naturligvis også i disse tilfælde, så indkomst fra selskabets eventuelle faste driftssteder eller fra fast ejendom i udlandet ikke medregnes i Danmark. Se Skatteministerens svar til spørgsmål fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til Lov nr. 426 af 6. juni 2005 - L 121(Skatteudvalget, alm. del 2005/06 Bilag 74).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2023.105.SR

Afdelingerne i en AIF -værdipapirfond var omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, og var derfor omfattet af den kreds af selskaber mv., der efter SEL § 31 kan indgå i en sambeskatning med et andet selskab mv., hvis de er koncernforbundne efter SEL § 31 C. På baggrund heraf anmodede forvalteren af AIF-værdipapirfonden, H3, om bindende svar om, hvorvidt afdelingerne i AIF-værdipapirfonden skulle sambeskattes med H3, med hinanden og med 100 % ejede ejendomsdatterselskaber. Skatterådet bekræftede, at afdelingerne i AIF-værdipapirfonden ikke var skattemæssigt koncernforbundne med H3, og at de dermed ikke skulle sambeskattes. Skatterådet bekræftede endvidere, at afdelingerne i AIF-værdipapirfonden ikke var skattemæssigt koncernforbundne, og at de dermed ikke skulle sambeskattes. Endelig bekræftede Skatterådet, at en afdeling i AIF-værdipapirfonden var skattemæssigt koncernforbundet med et 100 % ejet ejendomsdatterselskab, og at de derfor skulle sambeskattes.

SKM2006.105.SR

Omfang af obligatorisk sambeskatning. Dispensation. Administrationsselskab. En koncern gennemførte en skattefri aktieombytning og derefter en skattefri spaltning af det nye ultimative moderselskab, M, der var opstået ved aktieombytningen. National sambeskatning var obligatorisk for M, der var et anpartsselskab og dermed blandt de selskaber, der er opregnet i SEL § 31, stk. 1, med mindre M kunne holdes ude af sambeskatningen efter de særlige bestemmelser i SEL § 31 C. Der var ikke hjemmel til at lade det tidligere moderselskab forblive administrationsselskab i hele indkomståret. Der var ikke hjemmel i SEL § 31 C til at holde M ude af sambeskatningen. M skulle derfor udpeges som administrationsselskab efter SEL § 31, stk. 4. Der var ikke mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i SEL § 31 og SEL § 31 CSEL § 31 B indeholder ikke hjemmel til at dispensere fra situationer, der er direkte reguleret i SEL §§ 31 A og 31 C. Ikke dispensation fra status som administrationsselskab.

Afgørelsen er truffet, før den nuværende koncerndefinition blev indført, men udtrykker stadig gældende praksis.