Indhold

Afsnittet beskriver, hvordan et selskab skal omlægge sit indkomstår, hvis det afviger fra administrationsselskabets indkomstår, når koncernforbindelsen etableres.

Afsnittet indeholder:

  • Krav om samme indkomstår
  • Hvordan omlægges indkomståret
  • Eksempler på hvordan indkomståret omlægges
  • Bagud forskudt indkomstår - opløsning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Krav om samme indkomstår

Alle selskaber i en sambeskatning, der er omfattet af § 31 eller § 31 A, skal have samme indkomstår som det selskab, der er administrationsselskab efter SEL § 31, stk. 6. Se SEL § 10, stk. 5.

Alle selskaber i sambeskatningen skal opgøre den skattepligtige indkomst for samme periode som administrationsselskabet uanset regnskabsåret efter selskabsretlige regler efter SEL § 10, stk. 5. Se SEL § 31, stk. 7.

Hvordan omlægges indkomståret?

Hvis et selskab ved etablering af koncernforbindelsen har et indkomstår, der afviger fra administrationsselskabets indkomstår, skal selskabets indkomstår omlægges efter reglerne i SEL § 10, stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår. Der er tale om en obligatorisk omlægning af indkomståret. Se SEL § 10, stk. 5.

SEL § 10, stk. 1-4, indeholder regler om selskabers indkomstår - herunder om omlægning af indkomstår. Principperne i disse regler skal også gælde ved omlægning af indkomstår som følge af, at der etableres koncernforbindelse mellem to selskaber. Det indebærer blandt andet, at indkomståret skal omlægges, så alle indkomstperioder kommer til beskatning, og intet indkomstår overspringes eller dubleres.

Skatterådet kan tillade, at omlægning af indkomstår ved etablering af koncernforbindelse sker på anden måde end fastsat i SEL § 10, stk. 5, hvis administrative hensyn til selskaberne taler for det, og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele ved det. Se SEL § 31 B, stk. 1.

Skatterådet har givet Skattestyrelsen bemyndigelse til at træffe afgørelse i disse sager. Se SEL § 31 B, stk. 1, 4. pkt., og BEK. nr. 464 af 22. maj 2007 om administrationsselskabers omlægning af indkomstår.

Hvis administrationsselskabets indkomstår ønskes omlagt, så det fx følger et datterselskabs indkomstår, er det derfor Skattestyrelsen, der kan tillade dette. Se SEL § 31 B, stk. 1, 4. pkt. og BEK nr. 464 af 22. maj 2007.

Udgangspunktet er altså, at datterselskabet skal omlægge sit indkomstår til at følge administrationsselskabets indkomstår, når der etableres koncernforbindelse. Det er dog muligt at opnå tilladelse til i stedet at omlægge administrationsselskabets indkomstår, så det kommer til at følge datterselskabets indkomstår.

Hvis et nystiftet selskab etablerer koncernforbindelse med et andet selskab i sin første indkomstperiode, og denne indkomstperiode vedrører et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af det andet selskab, indtræder sambeskatningen dog først med virkning for det nystiftede selskabs første indkomstår. Se SEL § 10, stk. 5.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.2.1.2 for en beskrivelse af reglerne i SEL § 10, stk. 1-4
  • C.D.3.3.3 om Skatterådets afgørelser om omlægning af administrationsselskabets indkomstår.

Eksempler på hvordan indkomståret omlægges

Datterselskabet og administrationsselskabet befinder sig i samme indkomstår på tidspunktet for koncernforbindelsens etablering

Hvis et selskab ved etableringen af koncernforbindelsen har et indkomstår, som afviger fra administrationsselskabets indkomstår, omlægges selskabets indkomstår efter reglerne i SEL § 10, stk. 1-4, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår. Se SEL § 10, stk. 5, 2. pkt.

Eksempel 1:

Selskab A, der ikke er koncernforbundet med andre selskaber, har et indkomstår, der følger kalenderåret. Selskabet etablerer koncernforbindelse den 1. maj 2012 med selskab B, hvis indkomstår 2012 løber fra 1. juli 2011 - 30. juni 2012. A er administrationsselskab.

Ved etableringen af koncernforbindelsen er indkomståret 2012 ikke afsluttet for B. Derfor skal indkomståret 2012 forlænges for B, så det slutter samtidig med indkomståret for A, dvs. 31. december 2012. Indkomståret 2012 for B løber herefter fra den 1. juli 2011 - 31. december 2012. Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2012 medregnes hele indkomsten i A og indkomsten i B i perioden 1. maj - 31. december 2012. Indkomsten i B for perioden 1. juli 2011 - 30. april 2012 selvangives særskilt af selskab B.

Datterselskabet har påbegyndt et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af administrationsselskabet på tidspunktet for koncernforbindelsens etablering

Eksempel 2:

Som eksempel 1, men koncernforbindelsen etableres den 1. september 2011. Ved etableringen af koncernforbindelsen er indkomståret 2011 afsluttet for B. Derfor skal indkomsten i B for indkomståret 2011 selvangives efter de almindelige regler, og etableringen af koncernforbindelsen mellem A og B får først virkning for indkomståret 2012. Indkomståret 2012 for B skal omlægges, så det slutter samtidig med indkomståret 2012 for A, dvs. 31. december 2012. Indkomståret 2012 for B udgør herefter perioden 1. juli 2011 - 31. december 2012.

Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2012 medregnes hele indkomsten i A fra 1. januar 2012 - 31. december 2012 og indkomsten i B i perioden 1. september 2011 - 31. december 2012. Indkomsten i B for perioden 1. juli 2011 - 31. august 2011 selvangives særskilt af selskab B.

Administrationsselskabet har påbegyndt et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af datterselskabet

Hvis administrationsselskabet ved etableringen af koncernforbindelsen med et andet selskab har påbegyndt et indkomstår, som ikke er påbegyndt for det pågældende selskab, anses det pågældende selskabs indkomstår for at være udløbet på tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen. Se SEL § 10, stk. 5, 3. pkt.

Eksempel 3:

Det kan forekomme, at administrationsselskabet i en koncern på tidspunktet for etableringen af koncernforbindelse har påbegyndt et indkomstår, som endnu ikke er påbegyndt for det nye selskab i koncernen. Det nye koncernselskabs indkomstår skal i disse tilfælde anses for at være udløbet på tidspunktet for etableringen af koncernforbindelsen. Det nye koncernselskab påbegynder samtidig et nyt indkomstår, der skal udløbe samtidig med administrationsselskabets indkomstår.

Selskab A, der ikke er koncernforbundet med andre selskaber, har et indkomstår, der følger kalenderåret. Selskabet etablerer koncernforbindelse den 1. september 2011 med selskab B, hvis indkomstår 2011 løber fra 1. juli 2010 - 30. juni 2011. B er administrationsselskab.

Ved etableringen af koncernforbindelsen har B påbegyndt indkomståret 2012, mens A stadig er i indkomståret 2011. Hvis A's indkomstår 2011 blev forlænget til udløbet af B's indkomstår, ville A komme til at springe enten indkomståret 2011 eller indkomståret 2012 over. Derfor anses indkomståret 2011 for A i stedet for udløbet pr. 31. august 2011.

Herefter udgør indkomståret 2011 for A perioden 1. januar 2011 - 31. august 2011. Der er ikke koncernforbindelse med andre selskaber i denne periode og indkomsten for indkomståret 2011 selvangives efter de almindelige regler af A.

Indkomståret 2012 for A skal udløbe samtidig med B's indkomstår. Det vil sige, at indkomståret 2012 for A omfatter perioden 1. september 2011 - 30. juni 2012. Ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2012 indgår indkomsten i A for denne periode og indkomsten i B i perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

 

Nystiftet datterselskab etablerer koncernforbindelse med andet selskab i sit første indkomstår, og dette indkomstår er endnu ikke påbegyndt af det andet selskab

Nystiftede selskaber har i dag ofte et første indkomstår, som omfatter en indkomstperiode på mere end 12 måneder. Det første indkomstår kan således omfatte en indkomstperiode på op til 18 måneder, med mindre andet følger af SEL § 10, stk. 5. Se SEL § 4, stk. 2. Et nystiftet selskab skal i disse tilfælde først inddrages i sambeskatningen med virkning for det nystiftede selskabs første indkomstår.

Eksempel 4:

En koncern består af moderselskabet A og det helejede datterselskab C. A er administrationsselskab, og selskabernes indkomstår følger kalenderåret. Den 1. september 2011 stiftes selskabet B ved indskud af aktierne i C. Herefter er A ejer af B, som igen ejer C. B's første indkomstperiode løber fra 1. september 2011 - 31. december 2012 og udgør indkomståret 2012.

Den særlige regel for nystiftede selskaber indebærer, at B først indtræder i sambeskatningen i indkomståret 2012. Det svarer til behandlingen i de tilfælde, hvor et selskab med bagud forskudt indkomstår erhverves af et selskab, hvis indkomstår følger kalenderåret.

 

Nystiftet administrationsselskab etablerer koncernforbindelse med andet selskab i sit første indkomstår, og dette indkomstår er endnu ikke påbegyndt af det andet selskab 

 Eksempel 5:

Som eksempel 4, men i stedet stiftes B ved indskud af aktierne i A, sådan at B ejer A, som igen ejer C.

B indtræder også i dette tilfælde først i sambeskatningen for indkomståret 2012, selv om B som øverste moderselskab i sambeskatningen skal være administrationsselskab. Det indebærer, at sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2011 opgøres på baggrund af indkomsten i A og C i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2011. For indkomståret 2012 opgøres sambeskatningsindkomsten på baggrund af indkomsten i A og C i perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012 og indkomsten i B i perioden 1. september 2011 - 31. december 2012.

Se også

Se SKM2008.923.SR , der er omtalt i afgørelsesskemaet nedenfor.

Bagud forskudt indkomstår - opløsning

Hvis et selskab med bagud forskudt indkomstår opløses, anvendes SEL § 5, stk. 2, tilsvarende. Se SEL § 10, stk. 5, 5. pkt.

Hvis en koncern har bagud forskudt indkomstår, forlænges det sidste indkomstår for det selskab, der opløses i perioden efter indkomstårets udløb, men inden kalenderårets udløb. Det sidste indkomstår for selskabet, der opløses, udgør herefter hele perioden fra indkomstårets begyndelse, indtil opløsningen finder sted. Et bagud forskudt indkomstår udløber inden den 31. december i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at et administrationsselskab med bagud forskudt indkomstår, der opløses, skal forlænge indkomståret til opløsningen finder sted i overensstemmelse med SEL § 5, stk. 2, for både administrationsselskabet og de underliggende datterselskaber. Det skyldes, at

  • alle selskaber i en sambeskatning omfattet af § 31 eller § 31 A, stk. 4, efter SEL § 10, stk. 5, skal have samme indkomstår som administrationsselskabet. Se SEL § 10, stk. 5, og
  • alle selskaber i sambeskatningen skal opgøre den skattepligtige indkomst for samme periode som administrationsselskabet, uanset regnskabsåret efter selskabsretlige regler. Se SEL § 31, stk. 7.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2008.923.SR

Nystiftet administrationsselskab, der etablerer koncernforbindelse i et indkomstår, der endnu ikke er påbegyndt af de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen. Et administrationsselskab blev stiftet i forbindelse med en skattefri aktieombytning i perioden mellem 1. juli 2008 - 30. september 2008. Administrationsselskabets indkomstår skulle svare til kalenderåret. Selskaberne D ApS' og G ApS' indkomstår 2008 sluttede 30. september 2008. Disse to selskaber ville derfor påbegynde indkomståret 2009 den 1. oktober 2009. D ApS' og G ApS' indkomstår 2009 ville dog blive omlagt til afslutning 31. december 2009. Selskaberne E A/S, F ApS og H ApS sluttede deres indkomstår 2008 den 31. december 2008. Selskaberne ville indgå i sambeskatningskredsen fra den 1. januar 2009. Disse selskaber havde allerede indkomstår 1. januar - 31. december og skulle derfor ikke omlægge deres indkomstår.