åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver lovgrundlaget for national sambeskatning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovens baggrund, formål og historik
  • Bekendtgørelser.

Regel

Koncernforbundne selskaber og foreninger mv. skal sambeskattes. Se SEL § 31, stk. 1. National sambeskatning er altså obligatorisk.

Lovens baggrund, formål og historik

Reglerne om national sambeskatning findes i selskabsskatteloven. Se LBK nr. 1241 af 22. august 2022.

Sambeskatning opstod i praksis omtrent samtidig med, at statsskatteloven af 1903 indførte indkomstbeskatningen. Indtil 1960 var der ingen lovbestemmelser om sambeskatning. I 1960 blev sambeskatningen lovfæstet. Der var tale om frivillig sambeskatning. Reglerne om frivillig sambeskatning bundede i ønsket om at kunne behandle koncerner ens uanset organisering.

Reglerne om sambeskatning blev grundlæggende ændret med lov nr. 426 af 6. juni 2005. Sambeskatning mellem koncernforbundne danske selskaber og koncernforbundne udenlandske selskabers faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark (national sambeskatning) blev gjort obligatorisk.

Indtil sambeskatningsreglerne blev ændret i 2005, blev et dansk selskab beskattet på grundlag af sine samlede skattepligtige indkomster, uanset om de var optjent i Danmark eller i udlandet, jf. globalindkomstprincippet i SL § 4. Da sambeskatningsreglerne blev ændret, indførtes territorialprincippet i selskabsskatteloven. Det medførte, at et dansk selskab ikke skal medregne indtægter og udgifter fra faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet, når det opgør sin skattepligtige indkomst. National sambeskatning omfatter som udgangspunkt kun virksomhed på dansk territorium.

Samtidig blev der indført et globalpulje princip, der medfører, at hvis der vælges international sambeskatning, skal denne omfatte alle koncernforbundne udenlandske og nationale selskaber og faste driftssteder.

Baggrunden for ændringerne var en række uhensigtsmæssigheder i de tidligere regler. Bl.a. kunne udenlandske koncerner undgå beskatning af deres danske aktiviteter ved at vælge sambeskatning med underskudsgivende aktiviteter i udenlandske datterselskaber mv. I forbindelse med ændringerne i sambeskatningsreglerne blev der indført overgangsregler for genbeskatning af de udenlandske underskud, der tidligere var udnyttet i dansk indkomst.

Skemaet nedenfor viser de væsentligste ændringer af reglerne om national sambeskatning i de senere år.

Koncerndefinitionen blev justeret med virkning for indkomstår, der begynder den 1. marts 2010 eller senere.

Den justerede koncerndefinition vil overordnet set kun i mindre omfang føre til ændringer i kredsen af de selskaber, der omfattes af en sambeskatning. Der er dog nuanceforskelle mellem den tidligere og den nuværende koncerndefinition. Det tillægges nu afgørende betydning, hvem der reelt har bestemmende indflydelse i et selskab, uanset om der formelt besiddes ejerandele. Det er altså ikke længere afgørende, hvem der "besidder" ejerandelene. Der kan foreligge et koncernforhold, selv om moderselskabet ikke ejer kapitalandele i dattervirksomheden.

Der foreligger bestemmende indflydelse, selv om moderselskabet ikke ejer et flertal af stemmerettighederne, hvis "moderselskabet har råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer". Se SEL § 31 C, stk. 4.

Se også:

Se afsnit C.D.2.3.1 om territorialprincippet i SEL § 8, stk. 2.

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

Lov nr. 1557 af 13. december 2016

Ændring af regel om sambeskatning ved konkurs

§ 3

Lov nr. 528 af 28. maj 2014 

Udvidelse af værnsreglen mod dobbeltfradrag for tab på koncerninterne fordringer 

§ 2

Lov nr. 591 af 18. juni 2012

Underskudsbegrænsning på sambeskatningsniveau og solidarisk hæftelse i sambeskatning.

§ 2

Lov nr. 516 af 12. juni 2009

Ændring af koncerndefinitionen som følge af selskabsloven.

§ 18

Lov nr. 540 af 6. juni 2007

Ophævelse af forbud mod, at visse elforsyningsvirksomheder kan indgå i sambeskatning.

§ 1

Lov nr. 343 af 18. april 2007

Justering af sambeskatningsreglerne.

§ 1

Lov nr. 426 af 6. juni 2005

Obligatorisk national sambeskatning og globalpuljeprincip i sambeskatningen.

§ 1

 

Bekendtgørelser

 Ud over reglerne i selskabsskatteloven findes der regler, der har betydning for sambeskattede selskaber  i følgende bekendtgørelser: